MATEWɄ 16

1Ja fariseeʉty es ja saduseeʉty oj tninʉjxtʉ Jesús es t'ixa̱'a̱ndʉ wi'ix t'ok'yajka̱'a̱dʉt. Ta t'amdoodʉ es tyuk'íxʉdʉt tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉnʉ mʉjpʉ di'ibʉ tsa̱jpótm. 2Es ja Jesús 'yadsooy: —Ko tsyu'ujʉ miits mjʉna̱'a̱ndʉ: “Pojʉ'ʉga̱a̱mp bom. Ix tsaptsʉ tsa̱jp.” 3Es jépyʉp mjʉna̱'a̱ndʉ: “Tyam kyaj pyojʉ'ʉga̱'a̱ñ. Ix tsaptsʉ tsa̱jp es mʉdʉ yoots.” Mnija̱'a̱dʉp xyajnikajtʉt ja tiempʉ tsa̱jpótmʉdʉ, ¿wi'ix xykyanijáwʉdʉ xyajnikajtʉt di'ibʉ tuun ja̱jtʉp ma̱ tya̱dʉ tiempʉ? 4Ja pojpʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉty myastúttʉp ja Dios, 'yamdoodʉp tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, per kyaj yajtuk'ixa̱'a̱ndʉ wiinkpʉ ijxwʉ'ʉmʉn, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn ja jya'ajʉ Jonás. Ta Jesús tmastuty, es oj ñejxy. 5Ko ja Jesús mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty tyʉjkʉdʉ barkoty es 'yawinnaxa̱'a̱ndʉ ma̱ ja mejyñ, jya'aydyʉgooydyʉ 'yʉxpʉjkpʉty dyajnʉjxtʉt ja tsya̱jkaaky. 6Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Jaygyúkʉdʉ, mnaygywentʉ'átʉdʉp mʉt ja lyevaduurʉ fariseeʉty esʉ saduseeʉty. 7Net ja 'yʉxpʉjkpʉty ñayjyʉnánʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —Ja'a dʉ'ʉn mʉt ko kyaj tʉ njamyajtsʉm nyajmi'inʉm ja tsa̱jkaaky. 8Jesús ñija̱'a̱p wi'ix ja'a ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ, ta t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Ti ko mjʉna̱'a̱ndʉ ko kyaj xymyʉdattʉ tsa̱jkaaky? ¡Waandi'knʉ mʉbʉjkʉn xymyʉdattʉ miidsʉty! 9¿Kyajnʉm xyjaygyúkʉdʉ, ni xykyajamyátstʉnʉm ja mʉgoxkpʉ tsa̱jkaaky di'ibʉts nyajwa̱'x ma̱ nimʉgoxk milʉ ja̱'a̱yʉty, es na̱a̱k katsy xy'ak'yajmujktʉ? 10¿Ni xykyajamyatstʉ ja jʉxtujkpʉ tsa̱jkaaky di'ibʉts nyajwa̱'x ma̱ yʉ nima̱jtáxk milbʉ ja̱'a̱yʉty, es na̱a̱k katsy xy'ak'yajmujktʉ? 11¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn ko miidsʉty kyaj xymyʉwinma̱'a̱ñbya̱a̱ttʉ ko ʉj kyajts yʉ'ʉjʉty nmadya'aky ja tsa̱jkaaky ko n'anma̱a̱ydyʉ es mnaygywentʉ'átʉdʉt mʉt ja lyevaduurʉ ja fariseeʉty es ja saduseeʉty? 12Net tjaygyujkʉdʉ ko Jesús yʉ'ʉ naty myadyakypy ja fariseeʉdyʉ 'yʉxpʉjkʉn esʉ saduseeʉdyʉ 'yʉxpʉjkʉn. 13Ko jap tsyo'oñ ja Jesús, es jyajty Sesareeʉ Filipʉ ña̱a̱xóty. Ko jap jya̱jttʉ, ta ja Jesús dyajtʉʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Wi'ix ja ja̱'a̱yʉty jyʉna̱'a̱ndʉ mʉt ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ? 14Ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yadsoojʉdʉ: —Na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko mij mja'ajʉty ja Fwank Yajnʉbajtpʉ. Na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko m'Eliiʉsʉty, es jʉnándʉp ja wiinkpʉty ko mijtsʉ dʉ'ʉn ja Jeremiiʉs o jatu'ugʉ wiinkpʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 15Ta ja Jesús dyajtʉʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Es miidsʉty, ¿wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉ, pʉ́ndsʉ dʉn ʉj? 16Netʉ Simonk Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, ja Diosʉ 'yU'unk. 17Net ja Jesús 'yadsooy: —Kuni'xy mij, Simonk, Jonasʉ 'yu'unk, mʉt ko ni pʉ́n tʉ mgatuk'íxyʉdyʉ tya̱a̱dʉ, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉnʉ nDeedyʉts di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm. 18Mijtsʉ dʉ'ʉn Peedrʉ (di'ibʉ 'yandijpy tsa̱a̱). Dʉ'ʉn mijts éxtʉm ja tsa̱a̱ ma̱ tu'ugʉ tʉjk tsyonda'aky. Mijtskyʉjxm may ja ja̱'a̱y xymyʉbʉ́ktʉdʉts, es ni ja o'kʉn tkamʉmada̱'a̱gʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉts xymyʉbʉ́ktʉp. 19Ʉjtsʉts mij nmo'oyʉp ja tsa̱jpótmʉdʉ 'yawatsn ma̱ Dios yajkutíky. Di'ibʉ mij m'awi'impy ya̱ naxwiiñ, nandʉ'ʉn ya''awʉʉnʉp tsa̱jpótm; es di'ibʉ mij m'agejpy ya̱ naxwiiñ, nan ya''agájʉp tsa̱jpótm. 20Net ja Jesús ttuknipʉjktʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty es kʉdiibʉ pʉ́n t'anʉʉmʉt ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ. 21Es net oga̱'a̱n ja Jesús t'awa̱'a̱nʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty ko tsojkʉp yʉ'ʉ ñʉjxʉt Jerusalén, es ko kana̱k peky ya''ayowa̱'a̱nʉdʉ yʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty esʉ teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp. Ya''anma̱a̱ydyʉ extʉ ko ja̱'a̱y ya'ooga̱'a̱nʉdʉ, per ko tyʉgʉkxʉbátʉt jyikypyʉka̱'a̱ñ. 22Net ja Peedrʉ dyajnejxy wiink tsoo ja Jesús, es t'ooy. Ta t'anma̱a̱y: —Nindsʉn'a̱jtʉm, ¡ni tkatsókʉt ja Dios, es ni na̱'a̱ dʉ'ʉn mgajátʉt! 23Es ja Jesús wya̱'kʉmbijty es t'anma̱a̱y ja Peedrʉ: —¡Nikákʉts mij, mʉjku'ugópk Satanás! Je'eyʉts mij xy'adsipy. Mij kyaj mwinmay éxtʉmʉ Dios, je'eyʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty. 24Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Pʉn jaats pʉ́n xypyanʉjxa̱'a̱ñ, tsojkʉp tmastu'udʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es jyiky'átʉt éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pyagiipy ja kyruuz ko 'yo'kʉn tninejxy, esʉts xypyatsoonʉt. 25Mʉt ko di'ibʉ jiky'ata̱a̱mp mʉdʉ kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y yajtʉgeepy ja jyiky'a̱jtʉn, per di'ibʉ jiky'ata̱a̱mp éxtʉmts ʉj ndukni''ixʉ, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y kyaj dyajtʉgóy ja jyiky'a̱jtʉn. 26¿Ti tyimpatypyʉ tadʉ ja̱'a̱y, oy tjaniwindsʉn'a̱jtpʉ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, pʉn yajtʉgeepy ja jyiky'a̱jtʉn ma̱ Dios? ¿O ti mba̱a̱t ja ja̱'a̱y dyaky es kya''ayówʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ? 27Mʉt ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmina̱'a̱ñʉts mʉt ja myʉj'a̱jtʉnʉdsʉ nDeety es mʉdʉ 'yánklʉsʉty, es nétʉts nmo'oydyʉt éxtʉm nidu'uk nidu'uk tʉ 'yadʉ'ʉtstʉ. 28Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ta ya̱a̱ na̱a̱gʉty di'ibʉ kyaj 'yooktʉt ma̱a̱nʉm tka'ixy ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, kots nmínʉt yajkutujkpʉ.

will be added

X\