MATEWɄ 14

1Ma̱ tadʉ tiempʉ Eroodʉsʉ naty gobernadoor'a̱jtp Galileeʉ. Ta tmʉdoy wi'ixʉ naty yajmadya'aky ja Jesús. 2Ta t'anma̱a̱ydyʉ di'ibʉ naty jap mʉʉt: —Taadʉ yʉ'ʉ ja Fwank Yajnʉbajtpʉ. Tʉ jyikypyeky ma̱ tʉ 'yeeky, pa̱a̱ty tmʉdaty ja mʉk'a̱jtʉn es ttuñʉ tya̱dʉ mʉj'a̱jtʉn. 3Pesʉ Eroodʉs tʉ naty t'ok'yajma̱jtsʉbʉ Fwank es tʉ t'ok'yajkʉwʉ'ʉnʉbʉ pujxndʉgóty ja'agyʉjxm ja myʉga'ax Felipʉ ñʉdo'oxy, di'ibʉ xyʉ'a̱jtp Erodiiʉs. 4Tʉ natyʉ Fwank t'ok'anmaapy ja Eroodʉs: —Kyaj ñigutíkyʉty es xymyʉdátʉt éxtʉmʉ mnʉdo'oxyʉn. 5Eroodʉs jyaya'oogán ja Fwank, per tsyʉ'kʉ ja ja̱'a̱yʉty mʉt ko jyʉna̱'a̱ndʉ ko Fwank yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 6Es ma̱ naty ja Eroodʉs yajmʉjtúñ ma̱ dya''abety ja jyʉmʉjt, ja Erodiiʉsʉ ñʉʉx oj tyʉkʉ ajtspʉ mayjya'aywyindúm. Es nʉgoo oj t'oktsojknʉ ja Eroodʉs, 7extʉ wya̱ndak tmo'oya'añ oytyim tiity di'ibʉ amdoop. 8Net ja kiixy oj wyinma̱'a̱ñ myo'oyʉty jawyiin ja tya̱a̱k. Ta t'anma̱a̱y ja Eroodʉs: —Meegyʉts palanganoty yʉ Fwank Yajnʉbajtpʉ kyʉba̱jk. 9Mʉdʉ tya̱a̱dʉ oj ja rey Eroodʉs myay tyajy. Es kom tʉ naty twa̱nda'aky es tʉ tmʉdowdʉ ja jabye'xyʉty, ta jyʉnáñ es yajmo'oyʉt. 10Net tni'ana'amʉ es yajniboodʉt ja kyʉba̱jkʉ Fwank jap pujxndʉgóty. 11Net tmʉmiindʉ ma̱ tu'ugʉ palanganʉ. Ta tmooydyʉ ja kiixy, es ja kiixy ttukkʉdʉjkʉ ja tya̱a̱k. 12Net jya̱jttʉ di'ibáty ya'ʉxpʉjktʉp ja Fwank. Ta dyajnʉjxʉdʉ ñini'x es oj dyajnaxtʉ́kʉdʉ, es óknʉm oj t'awánʉdʉ ja Jesús. 13Ko Jesús tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, ta jap tsyo'oñ yʉ'ʉyʉ mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty ma̱ tu'ugʉ barkʉ es ñʉjxnʉ mʉj ittum. Per ja ja̱'a̱yʉty ñija̱'a̱dʉ. Ta ma̱jatyʉ ka̱jpn tpadso'ondʉ tekykyʉ'ʉm. 14Ko Jesús ttukpʉdseemy ja barkʉ, ta t'ijxy ja mayjya'ay es tmʉda̱jty ja pa''ayo'on mʉt yʉ'ʉjʉty, es dya''agʉdaky ja pa̱'a̱m ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty ja'ajʉty myʉmiindʉp. 15Es ko tsyu'ujʉnʉ, ta ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty ñimiinʉdʉ es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tʉ tsyu'unʉ, es ni pʉ́n ya̱a̱ kyatsʉʉnʉ ma̱ tya̱dʉ it. Wa'an tnʉjxnʉdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty, es nʉjx tjuydyʉ kya'ay 'yukʉn ma̱ wingombʉ ka̱jpn. 16Jesús t'anma̱a̱y: —Oy kyanʉjxtʉt. Mo'oydyʉ miidsʉ kya'ay 'yukʉn. 17Ta ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Kyajts ti may nmʉdattʉ, je'eyʉ mʉgoxkʉ tsa̱jkaagyu'unk es majtskʉ a̱jkxu'unk. 18Ta Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Yajmíndʉ ya̱a̱. 19Ta tni'ana'amʉ es ja ja̱'a̱yʉty ñaxwaatstʉt mʉʉyóty. Net tkone'ky ja mʉgoxkpʉ tsa̱jkaagyu'unk es ja majtskpʉ a̱jkxu'unk, es pyat'ijxy tsa̱jpótm. Ta jyʉnáñ: —Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts mij Tatitu'unk. Ta ttujkwa'xy ja tsa̱jkaaky es tmooydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty, es ja'ajʉty dyajwa̱'xtʉ ma̱ ja mayjya'ayʉn. 20Nidʉgekyʉ kyaaydyaaydyʉ jotkʉda'aky. Es óknʉm dyajmujktʉ ma̱jmajtsk katsy ja tsa̱jkaaky tyuktukʉ di'ibʉ nadʉjkʉ. 21Ja'a dʉ'ʉn kyaaydyʉ mʉgoxk milʉ yedyʉjk, es kyaj ndukpuwijtsʉm ja toxytyʉjk esʉ ʉna̱'ku'ungʉty. 22Net Jesús dyajtʉjkʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty barkoty es 'yawinnáxtʉt ma̱ ja mejyñ, es ja Jesús 'yakwe'emy mʉt ja mayjya'ay, ñayjyʉga̱jxʉnʉ. 23Ko Jesús ñayjyʉga̱jxta̱a̱yʉ, ta pyatʉjkʉ naydyi'igyʉ ma̱ tu'ugʉ kopk es tka̱jxta̱'a̱ga̱'a̱ñ. Ko oj kyoodsʉnʉ, nadyi'igyʉ naty jam. 24Ko naty ja barkʉ ñʉjxnʉ mejyñgyujk'ám, ja barkʉ jyantsywyépyʉty ja mejyñ ko ñikapy, mʉt ko ja poj xidsoo ya̱dsoo jyantsymyíñ ma̱ yʉ'ʉjʉty. 25Móñʉmʉ Jesús myʉwingoonʉdʉ yʉ'ʉjʉty, tyu'uyo'oy nʉʉ wingʉjxy. 26Ko ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yijxʉdʉ tyu'uyo'oy nʉʉ wingʉjxy, ta tsyʉ'kʉdʉ, es yaxkaktʉ mʉdʉ tsʉ'ʉgʉ: —¡Yʉ'ʉ dʉ'ʉn tu'ugʉ ijxma̱'tʉn! 27Esʉ Jesús myʉga̱jxʉ, es 'yanma̱a̱yʉ: —¡Jotmʉkta̱'a̱ktʉ! Ʉjtsʉ dʉ'ʉn. Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. 28Ta ja Peedrʉ myʉga̱jxʉ es 'yanma̱a̱yʉ: —Windsʉ́n, pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn, yajnʉjxkʉts nʉʉ wingʉjxy extʉ ma̱ mijʉn. 29Esʉ Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Pes min. Ta ja Peedrʉ ttukjʉnajky ja barkʉ es ñejxy ye'epy nʉʉ wingʉjxy jadsoo ma̱ natyʉ Jesús. 30Es ko ñaygyujamyajtsʉ mʉt ja myʉk'a̱jtʉnʉ poj, ta tsyʉ'kʉ es oga̱'a̱n kyinannʉ. Ta yaxkeky: —Yajtsókʉts, Windsʉ́n. 31Netyʉ Jesús tkʉ'ʉmʉma̱jtsʉ, es t'anma̱a̱y: —¡Tim waanʉ je'eyʉ xymyʉdaty ja mʉbʉjkʉn! ¿Ti ko tʉ xykyamʉbeky? 32Ko yʉ'ʉjʉty tyʉjkʉdʉ ma̱ ja barkʉ, ta myo'ty ja poj. 33Net ja di'ibʉ naty jápʉty barkoty t'awda̱jttʉ ja Jesús, es t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Jantsy tʉy'a̱jtʉndʉmʉ dʉ'ʉn ko mij ja Dios m'U'unk'átyʉty! 34Tnina̱jxtʉ ja mejyñ es jya̱jttʉ ma̱ Jenesaret ña̱a̱xóty. 35Ko ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jap tsʉna̱a̱ydyʉp t'ʉxka̱jptʉ ja Jesús, ta tjantsymyadya̱a̱gʉdijttʉ ma̱ tʉgekyʉ tadʉ naxwíñʉdʉ. Ta dyajmiindʉ ja puma̱'a̱yʉty ma̱ natyʉ Jesús, 36es tmʉnu'xta̱'a̱ktʉ es tna'íxʉt es oyjye'eyʉ pyátxʉdʉ wyit pa̱'a̱; es nidʉgekyʉ di'ibʉ oj tyónʉdʉ, agʉdaktʉ.

will be added

X\