MATEWɄ 11

1Ko Jesús t'anma̱a̱ydyaaydyʉ dʉ'ʉn ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉ, ta jap tsyo'oñ es ñejxy ya'ʉxpʉjkpʉ es ayuk ka̱jxwa̱'xpʉ ma̱ tadʉ israelítʉdyʉ kya̱jpn wingónʉty. 2Ko Fwank di'ibʉ naty ijtp pujxndʉgóty, tmʉdooy di'ibʉ natyʉ Kristʉ tyiimpy, net tkejxy ma̱ Jesús na̱a̱gʉty di'ibʉ yʉ'ʉ panʉjxʉdʉp, 3es dyajtʉʉy: —¿Tii mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ mina̱a̱mp, o n'awíxtʉpts ja wiinkpʉ? 4Netʉ Jesús 'yadsoojʉdʉ: —Nʉjxtʉ es tukmʉmadya̱'a̱ktʉ ja Fwank di'ibʉ miits tʉ xy'ixtʉ tʉ xymyʉdowdʉ. 5Tukmʉmadya̱'a̱ktʉ wi'ix tyam ja wiints 'yixtʉ, ja ʉxneybyʉ tʉ yo'oybyéky yajxón, di'ibʉ ja leprʉ pa̱'a̱m myʉda̱jtypy tʉ 'yagʉda̱'a̱ktʉ, ja nátʉty mʉdoonʉdʉp, ja o'kpʉty jikypyʉjktʉp, es ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty ya''awa̱'a̱nʉdʉp ja oybyʉ ayuk. 6Kuni'xy ja di'ibʉ kyaj dyajtʉgóy ja myʉbʉjkʉn ma̱ ʉj. 7Ko tya̱a̱dʉty oj ñʉjxnʉdʉ, ta ja Jesús tmadyaktso'oñ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty éxtʉmʉ dʉ'ʉn ja Fwank, es t'anʉʉmʉdʉ: —¿Tii dʉn miidsʉty oj xyñinʉjxtʉ es xy'ixa̱'a̱ndʉ ma̱ mʉj itʉn? ¿Tu'ugʉ tsa̱jkápyñ di'ibʉ tʉ wyinxijtta̱'a̱yʉty ja poj? 8Es pʉn kyaj, ¿tii dʉn oj xy'ixtʉ? ¿Tu'ugʉ yedyʉjk oy xyoxypyʉ? Miits mnija̱'a̱dʉp ko di'ibʉ dʉn nayxyojxʉdʉp jam 'yittʉ ma̱ tyʉjkʉdyʉ réyʉty. 9¿Per tii dʉn oj tʉ xy'ixtʉ? ¿Tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ? Yʉ'ʉ dʉ'ʉn. Yʉ'ʉ tu'uk di'ibʉ waanʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉmʉ wiinkpʉty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 10Fwank yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn myadyakypy ma̱ jyʉna'añ: Ngejxypyʉts jawyiin ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts es mya''awátsxʉdʉt yʉ mnʉ'ʉ mdu'u. 11Tʉy'a̱jtʉnʉts njʉna̱'a̱ñ: Kyaj pʉ́n ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty ja jékyʉp waanʉ tmʉdattʉ ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉm ja Fwank Yajnʉbajtpʉ; per waanʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn oytyim pʉ́nʉty ijttʉp ma̱ ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn. 12’Es ma̱ yʉ Fwank Yajnʉbajtpʉ dyajtsondáky tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk es extʉ tyamba̱a̱t, ta ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉjkʉdʉp ma̱ tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn. Dʉ'ʉn ja'ajʉty éxtʉmʉ mayjya'ay di'ibʉ ti'igyʉ tuktoñʉ tʉkʉyándʉp ma̱ tu'u xu'utspʉ. 13Di'ibʉ ja Moisés es nidʉgékyʉdyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty ñikaktʉ kʉxja̱'a̱y ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱a̱nʉmʉ naty kyamíñ ja Fwank, tʉgekyʉ tnigajxy ko myina̱'a̱ñ jya̱'ta̱'a̱ñ ma̱ ja Dios yajkutuka̱'a̱ñ. 14Es pʉn miits mmʉbʉkándʉp, Fwank yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉs di'ibʉ jaminán. 15Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 16’¿Tits mʉʉt mba̱a̱t n'ijxkijxyʉ ja ja̱'a̱y di'ibáty tyam jiky'a̱jttʉp? Kʉxʉ'ktʉp éxtʉm ja ʉna̱'ku'ungʉn di'ibʉ uñaaydyʉp es kyuyattʉ ma̱a̱yóty, es ya̱'a̱x jyoktʉ mʉdʉ myʉtkuya̱jtpʉty: 17“Tʉts njaxu'uxy di'ibʉ ya''ajtsp, es kyaj tʉ m'atstʉ; es tʉ n'ʉ́yʉts di'ibʉ mʉʉt ja o'kpʉ ñaxtʉkʉ, es kyaj tʉ xykyoxtʉ mguj mga̱a̱dsyʉty es ni tʉ mgajʉ'ʉydyʉ.” 18’Pes kyaj ja Fwank Yajnʉbajtpʉ tkay éxtʉmʉ ja̱'a̱y ti ttsoktʉ, es kyaj t'iiky ja vinʉ, es miits mjʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉ myʉjku'umʉdúñ. 19Es ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, kaabyʉts es n'i'kypyʉts ja vinʉ, es miits mjʉna̱'a̱ndʉ: “Kax es amʉ'uuk, es myʉtnaymyaayʉp ja pekyjya'ayʉty esʉ yajkugʉbajtpʉty.” Per di'ibʉ tʉ t'axá̱jʉdʉ yʉ oybyʉ ʉxpʉjkʉn es jyiky'attʉ éxtʉmʉ Dios ttseky, tadʉ ja̱'a̱y dya'íxʉdʉ ko 'yóyʉty di'ibʉ Dios tyiimpy. 20Net ja Jesús dyajtsondáky t'ooy ja ka̱jpnʉty ma̱ naty tʉ ttuñ may ja mʉj'a̱jtʉn, ja'a ko yʉ ja̱'a̱yʉty jap kyaj jyodʉmbittʉ. Es dʉ'ʉn t'anma̱a̱ydyʉ: 21—¡Pʉroobʉ mijts Korazín ka̱jpn, es pʉroobʉ mijts Betsaydʉ ka̱jpn! Ja'a ko pʉn kooxyʉp yajtuuñ ma̱ Tirʉ ka̱jpn esʉ Sidón ka̱jpn yʉ mʉj'a̱jtʉn éxtʉmts nbʉjta'aky ma̱ miidsʉty, tadʉ ka̱jpn jékyʉpxyʉp dya'íxyʉty yʉ jyotmay mʉdʉ pyojpʉkyʉjxm, es jyodʉmbijtxyʉp mʉdʉ Dios. 22Per ʉj n'anma̱a̱ydyʉp miits ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, miits m'axá̱jʉdʉp tu'ugʉ tʉydyu'unʉn mʉk es kyaj dyʉ'ʉnʉty ma̱ Tirʉ es ma̱ Sidón. 23Es mij Kafarnaúm ka̱jpn, di'ibʉ naybyʉjta̱'a̱gánʉp mʉj kʉjxm extʉ ma̱ tsa̱jpʉn, ¡ja Dios yʉ'ʉ mbʉjta̱'a̱gʉdʉp ma̱ ayoodákn! Ja'a ko pʉn ʉjxyʉpts nbʉjták ma̱ Sodomʉ ka̱jpn yʉ mʉj'a̱jtʉn éxtʉm ma̱ mijʉn, tadʉ ka̱jpn taaxyʉp tyamba̱a̱t. 24Per ʉj n'anma̱a̱ydyʉp miits, ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, miidsʉty myajnáxʉp waanʉ ni'igʉ mʉk ja tʉydyu'unʉn es kyaj dyʉ'ʉnʉty ma̱ Sodomʉ ja̱'a̱yʉty. 25Ma̱ tadʉ tiempʉ ja Jesús kya̱jxtáky, es jyʉnáñ: —Tatitu'unk, n'awda̱jtypyʉts mij di'ibʉ Windsʉn'a̱jtp tsa̱jpótm es ya̱ naxwiiñ, ja'a ko mij tʉ xyu'utsy ja m'ayuk mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ yajtijtʉp ʉxpékyʉty es wijyjya'ayʉty, per mij tʉ xytyuk'ixy ja ja̱'a̱y di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm ʉna̱'ku'ungʉty. 26Es oy, Tatitu'unk, ko dʉ'ʉn tʉ xytyuñ éxtʉm mij xytsyekyʉn. 27Ta ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty mʉdoo'ijtʉdʉp: —Yʉ nDeedyʉts tʉts xytyukkʉdʉkʉ oytyim tiity tʉgekyʉ. Ni pʉ́nʉts xykya'ixy'aty yajxón, ja Diosʉ 'yU'unk, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn ja nDeedyʉts; es nan ni pʉ́nʉmts tka'ixy'aty ja nDeedyʉts, ʉjtsʉ dʉn je'eyʉ es di'ibátyʉts ʉj ndsejpy es nduk'ixy'átʉdʉts. 28Nimiindʉgʉts miits nidʉgékyʉty di'ibʉ tʉ ya''anu'xʉdʉ ja tyuunk es ja tsyemy kyʉ'ʉyʉty, es ʉjtsʉts miits nmo'oydyʉp ja mbo'xtákn. 29Kupʉktʉ tya̱dʉ kukap di'ibʉts ʉj nbʉjtákypy ma̱ miidsʉty, es ʉxpʉktʉ ma̱ ʉjts ja ndu'unʉnʉts, mʉt ko ʉj nmʉda̱jtypyʉts ja ma'xtujkʉn es yujy tuda'agyʉts, es pya̱a̱dʉp ja po'xtákn yʉ m'anmʉja̱'a̱nʉty. 30Ja ngukap di'ibʉts ʉj nbʉjta̱'a̱gaampy ma̱ miidsʉty, kyaj tsyípʉty xyajnʉjxtʉt, es ja tsemy di'ibʉ mʉʉt xykyʉ'ʉyʉt, to'tsyky yʉ'ʉ.

will be added

X\