MATEWɄ 10

1Net ja Jesús dyaxʉ ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉty, es tkutujkʉnmooy es dyajpʉdsʉ́mdʉt ja ka'oybyʉ es dya''agʉda̱'a̱ktʉt tʉgekyʉ oytyim di'ibʉdyʉ pʉjk ado'onʉn. 2Tya̱a̱dʉdyʉ dʉ'ʉn ja xyʉʉjʉty ja nima̱jmajtskpʉ apóstʉlʉty: Tim jawyiin Simonk di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Peedrʉ, es ja myʉga'ax Andrés; Santya̱'a̱gʉ esʉ myʉga'ax Fwank, 'yʉna̱'kʉdyʉ Zebedeeʉ; 3Felipʉ; Bartolomee; Tomás; Matewʉ ja yajkugʉbajtpʉ; Santya̱'a̱gʉ ja Alfeeʉ mya̱a̱nk; Tadeeʉ; 4Simonk ja kananeeʉ ja̱'a̱y; esʉ Juudʉs Iskaryotʉ di'ibʉ óknʉm kyʉya̱jk ja Jesús. 5Jesús ttuk'ane'emyʉ tya̱dʉ nima̱jmajtskpʉ es nʉjx 'yayuk ka̱jxwa̱'xtʉ mʉdʉ tya̱dʉ ka̱jxwíjʉn: —Katʉ mnejxy ma̱jaty tsyʉʉnʉdʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es ni mgatʉ́kʉt ma̱jatyʉ samaritanʉ ka̱jpn. 6Nʉjxtʉ jamyʉ ma̱ ja borreegʉ tʉgoybyʉ ma̱ yʉ ñaxwíñʉdʉ Israel. 7Nʉjx ka̱jxwa̱'xtʉ ko ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn tʉ wyingóñ. 8Ya''agʉda̱'a̱ktʉ ja puma̱'a̱yʉty, yajjikypyʉ́ktʉ ja o'kpʉty, tukniwa̱'a̱tstʉ di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja leprʉ pa̱'a̱m, es yajpʉdsʉ́mdʉ ja ka'óybyʉty. Miits m'axá̱jʉdʉ tya̱dʉ mʉk'a̱jtʉn nadʉ'ʉñʉ, nan katʉ myajmʉjúydyʉ ko dʉ'ʉn xytyúndʉt. 9Katʉ xyajnʉjxtʉ ni di'ibʉ meeñ, 10ni yʉ mdu'amgyʉjxmʉdʉ. Yʉ'ʉ je'eyʉ myajnʉjxtʉp ja mnixuy tu'uk. Katʉ xymyʉnʉjxtʉ wiinkpʉ mgʉ'ʉk es ni mda̱jk, mʉt ko di'ibʉ tuump, pátʉp kya'ay 'yuugʉt. 11’Ko mja̱'ttʉt miidsʉty ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn o rantsyʉ, ʉxta̱'a̱ydyʉ jap tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ijtp windsʉ'ʉgʉ, es wʉ'ʉmdʉ ma̱ yʉ'ʉ tyʉjk extʉ koonʉm mdsoona̱'a̱ndʉt. 12Ko mdʉjktʉ́kʉdʉt, ka̱jxpo'xtʉ es amdow ja Dios es kyunu'xʉdʉt yʉ'ʉjʉty. 13Pʉnʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ma̱ tadʉ tʉjk nitʉjkʉp ja Diosʉ kyunu'xʉn, yajkuydyúnʉp; es pʉn kyaj ñitʉ́kʉty, miidsʉty ni tii mgatʉgo'oyxʉdʉt. 14Es pʉn jam ma̱ kyaj m'axá̱jʉdʉ es ni je'eyʉ mgamʉdoo'ita̱'a̱nʉdʉ, pʉdsʉmdʉ ma̱ tadʉ tʉjk o tadʉ ka̱jpn es winxittʉ yʉ naxjok ma̱ yʉ mdékyʉty. 15N'anʉʉmʉdʉ tʉy'a̱jtʉn ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, ja tyʉydyu'unʉnʉ tya̱dʉ ka̱jpn waanʉ o'ktʉ́y kʉdiinʉm ja ja̱'a̱yʉty ma̱jatyʉ Sodomʉ ka̱jpn esʉ Gomorrʉ ka̱jpn. 16’¡Ixtʉ! Ʉjts miits ngajxtʉp éxtʉm ja borreegʉ waxka̱'uk agijky. Dʉ'ʉn m'íttʉt pe'typy éxtʉmʉ tsa̱'a̱ñʉn, per kyaj m'awa̱'a̱n'áttʉt. Ittʉ éxtʉmʉ paku'unk. 17Nay'ix'it naygywentʉ'átʉdʉ, mʉt ko ja̱'a̱yʉty mgʉyakánʉdʉp ma̱ yʉ justisʉ, myajwopánʉdʉp ma̱ tsa̱jptʉjkʉty, 18es extʉ myajnʉjxʉdʉp gobernadoor windum es ma̱ réyʉty mʉt ko n'apostʉlʉ'attʉ, es dʉ'ʉn xymyadya̱'a̱ktʉdʉts ʉj miidsʉty ma̱ yʉ'ʉjʉty es ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 19Ko mgʉyákʉdʉt ma̱ yʉ justísʉty, katʉ mjotmay'ooktʉ wi'ix m'okjʉna̱'a̱ndʉt o wi'ix xy'ok'anʉʉmʉdʉt, ja'a ko mba̱a̱dʉdʉt ma̱ mga̱jxa̱'a̱ndʉt, Dios myajmi'inxʉdʉp ja m'ayúkʉty, 20ja'a ko kyaj miidsʉty di'ibʉ dʉn ka̱jxándʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ mDeedyʉ Jya̱'a̱jʉn di'ibʉ mguga̱jxánʉdʉp. 21’Yʉ ja̱'a̱yʉty kyʉyáktʉp ja myʉga'axʉty es 'yoogʉt, esʉ u'unkteedyʉty kyʉyáktʉp ja 'yu'ungʉty; ja u'unk ʉna̱'kʉty myʉdsiptsoondʉp ja tya̱a̱k tyeedyʉty es 'yooktʉt. 22Nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mduk'ak'ata̱'a̱ñʉty miits mʉt ʉjtskyʉjxm. Es di'ibʉ 'yakmʉbejkypyʉm dʉ'ʉñʉm, yʉ'ʉ nitso'ogʉp. 23Ko mbajʉdítʉdʉt ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn, nʉjx wiink tsoo. Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, mina̱a̱mbʉts ma̱a̱nʉmʉ naty miits xykyatuk'yo'oydya'aydyʉnʉm nidʉgekyʉ yʉ israelitʉ ka̱jpnʉty. 24’Ni tu'ugʉ ʉxpʉjkpʉ kya'ity windsʉ'ʉgʉ ni'igʉ kʉdiinʉm ja di'ibʉ ya'ʉxpʉjkʉp, es ni tu'ugʉ po'oduumbʉ kya'ity windsʉ'ʉgʉ ni'igʉ kʉdiinʉm ja wyindsʉ́n. 25Ja ʉxpʉjkpʉ mʉt yʉ'ʉyʉ ko dʉ'ʉn yajwindsʉ'ʉgʉt éxtʉm di'ibʉ ya'ʉxpʉjkʉp, es ja po'oduumbʉ mʉt yʉ'ʉyʉ ko dʉ'ʉn yajwindsʉ'ʉgʉt éxtʉmʉ wyindsʉnʉn. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ kudʉjk, es miidsʉty, dʉ'ʉn éxtʉmdsʉ njiiky nmʉgu'uk. Pʉn ja kudʉjk ya''anʉʉmʉ mʉjku'ugópk Belzebuu, ¿tii kyaj waanʉ axʉʉk ya''anʉʉmʉdʉt ja di'ibʉ tsyʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja jyʉʉn tyʉjk? 26’Pa̱a̱ty katʉ xytsyʉ'ʉgʉdʉ ja̱'a̱yʉty. Ni ti kya'ity ayu'udsyʉ di'ibʉ kyaj ñide'xyʉty, es kyaj ni ti ayu'udsyʉbʉ di'ibʉ kyaj yajnijáwʉt. 27Di'ibʉ n'anma̱a̱ydyʉp ma̱ ja koots'át, ka̱jxwa̱'xtʉ miits ma̱ ja xʉʉñ'át; es di'ibʉ n'anma̱a̱ydyʉp ayu'udsyʉ, niga̱jxtʉ miidsʉty mʉk extʉ tʉjkkʉjxm. 28Katʉ xytsyʉ'ʉgʉdʉ di'ibʉ ya'e'kypy yʉ'ʉyʉ nini'x es kyaj mba̱a̱t dya'eeky ja anmʉja̱'a̱n; ja'a dʉ'ʉn mjaw mdsʉ'ʉgʉp di'ibʉ mba̱a̱t dyajkutʉgóy ma̱ ayoodákn ja nini'x es nandʉ'ʉn ja anmʉja̱'a̱n. 29’¿Tii kyaj yajteeky majtskʉ joonu'unk mʉt tu'ugʉ meeñu'ungʉ? Es ni tu'ugʉ tadʉ joonu'unk kyaka̱'a̱y naxwiiñ pʉn kyajpʉ mDeedyʉty dyajkutíky. 30Es extʉ yʉ mwa̱a̱y myʉda̱jtypy ja Dios madsyoy tu'uk tu'uk. 31Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. Miidsʉdyʉ dʉ'ʉn ja Dios mmʉda̱jtʉdʉp kumay waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉm may ja joonu'ungʉty. 32’Nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉts xy'axá̱jʉp éxtʉmʉ wyindsʉnʉn ya̱ mayjya'ayóty, ʉjtsʉts nandʉ'ʉn n'axá̱jʉp éxtʉmdsʉ nja̱'a̱yʉty ma̱dsʉ nDeedyʉts di'ibʉ jam tsa̱jpótm. 33Di'ibʉts xy'ʉxtijp mayjya'ayóty ya̱ naxwiiñ, nan n'ʉxtíjʉpts ʉj ma̱dsʉ nDeedyʉts di'ibʉ jam tsa̱jpótm. 34’Katʉ mjʉna̱'a̱ndʉ miidsʉty kots ʉj tʉ nmʉmíñ yʉ jotkujk'a̱jtʉn ya̱ naxwiiñ. Kyaj yʉ'ʉjʉty; yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ jotmay je'eyʉ. 35Tyam tʉ nmíñʉts yajtsiptʉjkʉbʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty. Ja u'unk ʉna̱'k tsyiptúnʉt mʉdʉ tyeety, ja u'unkta̱a̱k mʉdʉ ñʉʉx esʉ xekxy ttuk'ak'átʉt ja xyekx. 36Extʉ nidu'uk nidu'uk ñaymyʉdsip'átʉdʉt di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ti'igyʉ tʉjk. 37’Di'ibʉ tsyejpy ja tyeety o ja tya̱a̱k ni'igʉ kʉdiinʉm ʉj, kyaj ñitʉ́kʉty nja̱'a̱y'átʉdʉts; es di'ibʉ tsyejpy ja mya̱a̱nk o ja ñʉʉx ni'igʉ kʉdiinʉm ʉj, kyaj ñitʉ́kʉty nja̱'a̱y'átʉdʉts; 38es di'ibʉts kyaj xypyanejxy es kyaj jyiky'aty éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pyagiipy ja kyruuz ko 'yo'kʉn tninejxy, kyaj ñitʉ́kʉty yʉ'ʉ nja̱'a̱y'átʉdʉts. 39Di'ibʉ yajtso'ogaampy ja jyiky'a̱jtʉn, yajtʉgóyʉp; per di'ibʉ yajtʉgeepy ja jyiky'a̱jtʉn mʉt ʉjtskyʉjxm, nitso'ogʉp. 40’Di'ibʉ miits m'axá̱jʉdʉp, xy'axá̱jʉpts ʉj nandʉ'ʉn; es di'ibʉts ʉj xy'axá̱jʉp, 'yaxá̱jʉp nandʉ'ʉn di'ibʉts xykyajx. 41Di'ibʉ 'yaxá̱jʉp ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ mʉt ko Dios kyugajxy'átyʉty, 'yaxá̱jʉp nan ja dʉ'ʉmbʉ may'aty éxtʉm di'ibʉ yajmeepy ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ; es di'ibʉ 'yaxá̱jʉp tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt ja'agyʉjxm ko jyiky'ajty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, 'yaxá̱jʉp nan ja dʉ'ʉmbʉ may'aty éxtʉm di'ibʉ yajmeepy ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 42Es di'ibʉ myeepy tuk vasʉ wa̱'a̱ts nʉʉ tu'ugʉ u'unk ʉna̱'k ja'agyʉjxm kots ʉj nja̱'a̱y'áty, tʉy'a̱jtʉn ko kyaj wyʉ'ʉmʉt ʉxkumay.

will be added

X\