MARKɄS 9

1Nandʉ'ʉn ja Jesús 'yama̱a̱yʉdʉ: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ta na̱a̱gʉty di'ibʉ ja yam ko kyaj 'yooktʉt extʉ koonʉm t'íxtʉt ja Diosʉ kyutujkʉn jya'ty mʉt ja myʉk'a̱jtʉn. 2Kyumdʉdujk xʉʉ Jesús oj ñejxy ma̱ tu'ugʉ kopkʉ kʉjxmbʉ. Yʉ'ʉyʉ wyoo ja Peedrʉ, Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank. Es jam wyindúmʉty tyʉga̱jtsy ja Jesús. 3Yʉ wyit jyʉmbijty jantsy tʉ'xp es jantsy poop éxtʉmʉ tsa̱jp'e'pyky, éxtʉm ni pʉ́n ya̱ naxwiiñ mba̱a̱t tkayajwe'emy poop. 4Es yʉ'ʉjʉty 'yijxtʉ ja Eliiʉs esʉ Moisés myadya̱'a̱ktʉ mʉdʉ Jesús. 5Net ja Peedrʉ t'anma̱a̱y ja Jesús: —Windsʉ́n, oy ko nya̱a̱'a̱jtʉm. N'ok'ya'o'oyʉm tʉgʉʉgʉ ʉxkʉda̱'a̱k tʉjk: tu'uk mij xyja'a'átʉt, jatu'uk tja'a'átʉt ja Moisés es jatu'uk tja'a'átʉt ja Eliiʉs. 6Dʉ'ʉn 'yanma̱a̱y mʉt ko ja 'yʉxpʉjkpʉty tsyʉ'ʉgʉdʉ naty, esʉ Peedrʉ ni tkanijawʉ wi'ix jyʉna̱'a̱nʉt. 7Net oj myiñ tu'ugʉ yoots di'ibʉ yajnitujkʉdʉ, es jap yoodsóty yajmʉdooy tu'ugʉ ayuk di'ibʉ jʉna̱a̱mp: —Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja n'U'unk di'ibʉts njantsytsyejpy. Mʉmʉdowdʉ yʉ'ʉ. 8Ko ti'in ñas'ijxʉdʉ ma̱ naty tʉ t'ixtʉ, ta kyaj tnaky'ijxtʉ ni pʉ́n, yʉ'ʉyʉ natyʉ Jesús ma̱ yʉ'ʉjʉty. 9Ko naty wyinjʉnaktʉ ma̱ ja kopk, ta Jesús tyuknipʉjkʉdʉ: —Kyaj xytyukmʉmadya̱'a̱ktʉt ni pʉ́n di'ibʉ tʉ xy'ixtʉ, extʉ koonʉm ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, njikypyʉ́kʉdʉts ma̱dsʉ naty tʉ n'eeky. 10Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ tmʉda̱jttʉ ayu'udsyʉ ak yʉ'ʉjʉty, es ñayyajtʉʉjʉdʉ: —¿Tii dʉnʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ myadyakypy ko jyikypyʉka̱'a̱ñ ma̱ 'ye'ky? 11Es pa̱a̱ty dyajtʉʉdʉ ja Jesús: —¿Ti ko jyʉna̱'a̱ndʉ ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp ko yʉ Eliiʉs myina̱'a̱ñ jawyiin es kyaj ja Kristʉ? 12Ta ja Jesús 'yadsoojʉdʉ: —Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko Eliiʉs myiñ jawyiin, es ko yʉ'ʉ 'yʉxkúkʉty tʉgekyʉ. ¿Es tii, kyaj xyñijáwʉdʉ ko ma̱ yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn tmadya'aky ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, n'ayowa̱'a̱ñʉts mʉk es nnʉjxa̱'a̱ñʉts ʉxtijy? 13Per ʉj n'anma̱a̱ydyʉp miits ko Eliiʉs tʉ myiñ, es tʉ ja ja̱'a̱y tyúnʉdʉ wi'ix yʉ'ʉ ttimtsoktʉ, dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 14Ko kyʉdaktʉ ma̱ ja 'yʉxpʉjkpʉty di'ibʉ naty tʉ wyʉ'ʉmdʉ, ta t'ijxtʉ may ja ja̱'a̱yʉty juwʉdity ma̱ yʉ'ʉjʉty. Jamʉ naty nandʉ'ʉn tmʉttsipka̱jxtʉ ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp. 15Ko ja ja̱'a̱yʉty t'ijxtʉ ja Jesús, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. Ta tninʉjxtʉ pʉye'egyʉ es oj tka̱jxpo'xtʉ. 16Net ja Jesús dyajtʉʉy ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp: —¿Ti mnaydyukkajxytsyíkʉdʉp mʉt ja n'ʉxpʉjkpʉty? 17Nidu'uk jap mayjya'ayóty 'yadsoodʉ: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, tʉts ʉj nyajmíñ yʉ n'u'unk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ, es yʉ'ʉ yajwʉ'ʉmʉp uum. 18Pes oytyim ma̱a̱ty myátsyʉty ja ka'oybyʉ es yajkʉdáyʉty. Net ya''a'eebyʉty, es yajnaydyʉtska̱a̱dyʉty es dʉ'ʉnʉ ñini'x yajwʉ'ʉmxʉty juun. Tʉts nja''anʉʉmʉ m'ʉxpʉjkpʉty esxyʉp dyajpʉdsémyʉ tadʉ ka'oybyʉ, per kyaj tʉ tmʉmada̱'a̱ktʉ. 19Es ja Jesús jyʉnáñ: —¡Ay, ja̱'a̱yʉty di'ibáty kyaj xymyʉdattʉ ja mʉbʉjkʉn! ¿Extʉ nʉ'ʉnʉdsʉ dʉ'ʉn n'aktim'ítʉt mʉt miidsʉty es nmʉdánʉdʉt? ¿Na̱'a̱dsʉ dʉ'ʉn xymyʉbʉka̱'a̱ndʉts? Yajmín ja mixy. 20Ta tyuknimiinʉdʉ. Es ko ja ka'oybyʉ t'ijxy ja Jesús, net ttukpaty ja mo'odyʉ ja mixy. Ta kyʉda̱a̱y es tyiimy yejky es 'ya'eepy. 21Net ja Jesús dyajtʉʉy ja u'unkteety: —¿Nʉ'ʉnʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ kujk tmʉda̱jnʉ? Ta ja u'unkteety 'yadsooy: —Extʉ tyimmutsk'a̱jty. 22Kana̱k ok yʉ ka'oybyʉ yajkukʉdáwʉty jʉʉnóty es nʉjoty, es dʉ'ʉn jyaya'ooga̱'a̱ñʉty. Tunʉ may'a̱jtʉn, pʉn mba̱a̱t oynʉ'ʉnʉn ti mʉʉt xytyuñ, pa''ayoodʉgʉts ʉʉdsʉty es pudʉjkʉdʉgʉts. 23Ta ja Jesús 'yadsooy: —¡Katʉ mjʉna̱'a̱ñ pʉn mba̱a̱t! Tʉgekyʉ yʉ'ʉ mbya̱a̱dʉty mʉt di'ibátyʉ Dios myʉbʉjktʉp. 24Net ja u'unkteety yaxkeky: —¡Nmʉbejkypyʉts! ¡Pudʉjkʉgʉts esʉts n'akmʉbʉ́kʉt ni'igʉ! 25Ko ja Jesús t'ijxy ko may ja ja̱'a̱yʉty ñaymyujkʉdʉ, ta t'ooy ja ka'oybyʉ es t'anʉʉmʉ: —Ka'oybyʉ, ʉjtsʉts mij n'anmaapy, pʉdsʉm jap ma̱ tadʉ ja̱'a̱yʉn es katʉ mnakytyʉkʉ ma̱ yʉ'ʉn. 26Ta ja ka'oybyʉ dyaj'yáxy ja mixy. Ta jatʉgok dyajmo'ty es pyʉdseemy, es dyajwe'emy éxtʉmʉ o'kpʉ. May oj jyʉna̱'a̱ndʉ ko tʉ 'yeeky. 27Per ja Jesús tma̱jtsy ma̱ ja kyʉ'ʉ, es twijtse'ky. Ta ja mixy tyʉna̱a̱ye'ky. 28Net ja Jesús tyʉjkʉdʉ ma̱ ja tyʉjk mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty ak yʉ'ʉyʉty. Ta yajtʉʉjʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Tii da kots ʉʉdsʉty kyaj tʉ nmʉmada̱'a̱ktʉ tadʉ ka'oybyʉ? 29Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ka'oybyʉ, yʉ'ʉyʉ mʉʉt pyʉdsemy je'eyʉ mʉt ko nga̱jxtákʉm. 30Ko jam tsyo'ondʉ, ta ña̱jxtʉ Galileeʉ. Esʉ Jesús kyaj ttsejky es pʉ́n tnijáwʉdʉt, 31mʉt ko dya'ʉxpʉktʉ naty ja 'yʉxpʉjkpʉty es ttukmʉmadya̱'a̱ktʉ: —Ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajkʉyaka̱'a̱ñʉts ma̱ ja ja̱'a̱yʉty, es yʉ'ʉts xya'ooktʉp, es ko tyʉgʉkxʉbátʉt, njikypyʉ́kʉdʉts. 32Es ja'ajʉty kyaj tjaygyujkʉdʉ éxtʉm 'yanʉ'ʉmxʉdʉ, es tsyʉ'kʉdʉp es dyajtʉ́wdʉt. 33Net jya̱jttʉ ma̱ ja Kafarnaúm ka̱jpn. Es ko naty 'yittʉ tʉgoty, ta yajtʉʉjʉdʉ ja Jesús: —¿Tii dʉ'ʉn naty mdsipka̱jxtʉp miidsʉty tu'a̱a̱y? 34Es amoñʉ wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ, mʉt ko yʉ'ʉ naty tʉ ttsipka̱jxtʉ ko pʉ́nʉ dʉ'ʉn ma̱ yʉ'ʉjʉty ni'igʉ myʉ́jʉty. 35Netʉ Jesús ñaxwe'tsy ma̱ ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉ, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Pʉn nidu'uk miits mnaybyʉjta̱'a̱gánʉdʉp mʉj kʉjxm, wa'an ñaybyʉjta'agyʉty yuunk naxypyʉ, es tmʉdúnʉt nidʉgekyʉ. 36Net ttsa'ane'ky tu'ugʉ ʉna̱'ku'unk es tyʉna̱a̱y kujk'a̱a̱y ma̱ ja 'yʉxpʉjkpʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: 37—Di'ibʉ 'yaxá̱jʉp tu'ugʉ ʉna̱'ku'unk éxtʉmʉ tya̱a̱dʉ mʉdʉdsʉ nxʉʉgyʉjxm, xy'axá̱jʉptsʉ dʉ'ʉn ʉj; es di'ibʉts ʉj xy'axá̱jʉp, nan 'yaxá̱jʉbʉ dʉ'ʉn di'ibʉts ʉj xykyajx. 38Net ja Fwank t'anma̱a̱y ja Jesús: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, tʉts n'ixtʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y dyajpʉdsémy ja ka'óybyʉty ma̱ yʉ ja̱'a̱y mʉdʉ mxʉʉgyʉjxm, es kom kyaj jyʉdity mʉt ʉdsa̱jtʉm, tʉts nyajkubóktʉ. 39Es ja Jesús 'yadsoojʉ: —Katʉ xyajkubóktʉ, mʉt ko di'ibʉ tyiimpy ja mʉj'a̱jtʉn mʉdʉts nxʉʉgyʉjxm, óyʉts xymyadya'aky es kyaj 'yaxʉʉgʉty. 40Es di'ibʉ kyaj xymyʉdsip'a̱jtʉm, yʉ'ʉ dʉn mʉt n'ijtʉm. 41Pʉn pʉ́n mmo'oyʉdʉ oyjye'eyʉ tuk vasʉ wa̱'a̱ts nʉʉ mʉt kots ʉj miits nja̱'a̱y'áttʉ, tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko Dios myay'átʉp ja ja̱'a̱y. 42’Pʉn ja pʉ́n dyajpekykya'ay nidu'ugʉ tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ʉna̱'ku'unk di'ibʉts ʉj xymyʉbʉjkp, waanʉ oy pyʉdsʉ'ʉmxʉty kooxyʉp yajtuk'yo'kmʉwʉʉnʉ tu'ugʉ mʉj pa̱a̱n es yajkujʉbijpnáxʉt mejyñóty. 43Pʉn myajpekytyuunʉp tu'ugʉ mgʉ'ʉ, niboot. Waanʉ oy ko mnʉjxʉt tsa̱jpótm, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm kʉtuk ma̱ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es kʉdiinʉm ko myajpʉjta̱'a̱gʉt mʉt majtskʉ mgʉ'ʉ ma̱ ayoodákn, 44ma̱ ni na̱'a̱ kya'oogʉt ja tʉnʉ'k es ni kya'oogʉt ja jʉʉn. 45Es pʉn myajpekytyuunʉp tu'ugʉ mdeky, niboot. Waanʉ oy ko mnʉjxʉt tsa̱jpótm, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm, tekytyuk ma̱ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es kʉdiinʉm ko myajpʉjta̱'a̱gʉt mʉt majtskʉ mdeky ma̱ ayoodákn, 46ma̱ ni na̱'a̱ kya'oogʉt ja tʉnʉ'k es ni kya'oogʉt ja jʉʉn. 47Es pʉn myajpekytyuunʉp tu'ugʉ mwiin, juut. Waanʉ oy ko mnʉjxʉt tsa̱jpótm, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm, mʉt tuk adu'um je'eyʉ mwiin ma̱ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es kʉdiinʉm ko myajpʉjta̱'a̱gʉt mʉt majtskʉ mwiin ma̱ ayoodákn, 48ma̱ ni na̱'a̱ kya'oogʉt ja tʉnʉ'k es ni kya'oogʉt ja jʉʉn. 49’Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty 'yayówdʉt, oyʉ tadʉ ayo'on njaja̱'a̱mbʉ éxtʉmʉ jʉʉn xytsya'ayʉm. Extʉmʉ jʉʉn dyajtʉ'ʉtsy ja tsu'utsy kʉdiibʉ mya̱'a̱dʉt, tadʉ ayo'on mba̱a̱t xytyukmʉwingo'onʉm ja Dios. 50Oy yʉ ka̱a̱n. Per pʉn tʉgooyñʉp ja tya̱'a̱mts'a̱jtʉn, kyaj wi'ix 'yóyʉt es jatʉgok tya̱'a̱mʉt. Ittʉ éxtʉm ja oy ka̱a̱n es jiky'attʉ amumdu'uk jot nixim niyam.

will be added

X\