MARKɄS 8

1Ma̱ tadʉ tiempʉ mayʉ natyʉ ja̱'a̱yʉty tʉ ñaymyúkʉdʉ es kyajpʉ naty tmʉdattʉ kya'ay 'yukʉn. Net ja Jesús dyaxʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty es t'anma̱a̱ydyʉ: 2—Nmʉda̱jtypyʉts ja pa''ayo'on mʉdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty, mʉt ko tʉ tyʉgʉkxʉbajnʉ ma̱ 'yittʉ ya̱a̱ mʉt ʉj es kyaj tmʉdattʉ ni tii ti jyʉ'xtʉp. 3Es pʉn ngejxypyʉts ma̱ ja tyʉjkʉty ayuu, yuugʉdáwdʉbʉ'ʉ tu'a̱a̱y, mʉt ko na̱a̱gʉty jagam tʉ tsyoondʉ. 4Net ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yadsoojʉdʉ: —¿Es wi'ix mba̱a̱t yajmo'oy ja kya'ay 'yukʉn ma̱ tya̱dʉ itʉn? Ya̱a̱ ni pʉ́n kyatsʉʉnʉ. 5Ta Jesús yajtʉʉjʉdʉ: —¿Na̱a̱k xymyʉdattʉ miidsʉty yʉ tsa̱jkaaky? Es ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Jʉxtujk. 6Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty es dyajnaxwaatstʉt ja ja̱'a̱yʉty naxkʉjxy. Ta tkone'ky ja jʉxtujkpʉ tsa̱jkaaky es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios. Net ttujkwa'xy es tmooy ja 'yʉxpʉjkpʉty, es ja'ajʉty dyajwa̱'xtʉt ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 7Myʉda̱jttʉbʉ naty nandʉ'ʉn na̱a̱gʉdyʉ a̱jkxu'unk. Esʉ Jesús oj tja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios, es oj ttuk'yajwa̱'xtʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 8Nidʉgekyʉ kyaay 'yuktʉ es 'yujts jyotkʉdaktʉ, es t'aktim'yajmujktʉ jʉxtujk katsy ja tsa̱jkaaky tyuktukʉ di'ibʉ nadʉjkʉ. 9Di'ibʉ ka̱a̱ydyʉ nima̱jtáxk milʉn, es kyaj yajmaydsyóy ja toxytyʉjkʉty esʉ ʉna̱'ku'ungʉty. Ta Jesús ñayjyʉga̱jxʉ mʉt ja'ajʉty, 10es tyʉjkʉ ma̱ ja barkʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty es oj ñejxy ma̱ ja ñaxwíñʉdʉ Dalmanutʉ. 11Ko jap jyajty, ta na̱a̱gʉdyʉ fariseeʉty tninʉjxtʉ ja Jesús es dyajtʉʉdʉ tijaty es dʉ'ʉn dya''anʉguga̱'a̱jʉya̱'a̱ndʉ. Ta t'amdoodʉ es tyuk'íxʉdʉt tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn pʉn jantsyʉ dʉ'ʉn ko Diosʉ naty tʉ kyéxyʉty. 12Netʉ Jesús oj myʉkxejy es jyʉnáñ: —¿Ti kots xy'amdowdʉ miidsʉty tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn? 13Ta ja Jesús tmastuttʉ ja'ajʉty, es tyʉjkʉ jatʉgok ma̱ ja barkʉ es oj ñejxy wiink tsoo ma̱ ja mejyñ. 14Tʉʉdʉmʉ naty ja 'yʉxpʉjkpʉty tja̱'a̱ydyʉgóydyʉ dyajnʉjxʉt ni'igʉ yʉ tsa̱jkaaky, es jap barkoty je'eyʉ naty tmʉdaty ti'igyʉ tsya̱jkaaky. 15Ta ja Jesús tyuknipʉjkʉdʉ: —Ixtʉ, mnaygywentʉ'átʉdʉp mʉdʉ fariseeʉdyʉ lyevaduurʉ esʉ Eroodʉsʉ jya'ajʉty. 16Ta ja 'yʉxpʉjkpʉty ñayjyʉnánʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —Pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn xy'anma̱'a̱yʉm mʉt ko tʉ nyajmi'inʉm yi'inʉm tsa̱jkaaky. 17Esʉ Jesús ñija̱'a̱bʉ naty éxtʉmʉ naty ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ. Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti ko mnayjyʉna̱'a̱nʉdʉ ko kyaj xymyʉdattʉ ja mdsa̱jkaaky? ¿Tii kyajnʉm xyjaygyúkʉdʉ es ni xykyapʉ́ktʉnʉmʉ kwentʉ? Mʉk juun xymyʉdattʉ ja mwinma̱'a̱ñʉty. 18¿Tii kyaj m'ixtʉ miidsʉty mʉdʉ mwiin, es ni mgamʉdowdʉ mʉdʉ mdatsk? ¿Ti kyaj xyjamyatstʉ? 19Kots nyajwa'xy ja mʉgoxkpʉ tsa̱jkaaky ma̱ yʉ nimʉgoxk milbʉ ja̱'a̱yʉty, ¿na̱a̱k katsy xyajmujktʉ ja tsa̱jkaaky tyuktukʉ di'ibʉ nadʉjkʉ? Es ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Ma̱jmajtsk. 20Ta ja Jesús 'yak'anma̱a̱yʉdʉ: —Es kots nyajwa'xy ja jʉxtujkpʉ tsa̱jkaaky ma̱ ja nima̱jtáxk milbʉ ja̱'a̱yʉty, ¿na̱a̱k katsy xyajmujktʉ? Es ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Jʉxtujk. 21Ta ja Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Tii kyajnʉm xyjaygyúkʉdʉ ko kyajts yʉ'ʉjʉty n'andijy ja tsa̱jkaaky? 22Oknʉm jya̱jttʉ ma̱ Betsaydʉ ka̱jpn, es na̱a̱gʉty ja ja̱'a̱yʉty dyajmiindʉ ma̱ Jesús tu'ugʉ wiints, es tmʉnu'xtáktʉ es ttónʉt ja wiints. 23Es ta twijtstso'oñ ja Jesús ja wiints es oj tmʉnejxy ka̱jpnbʉ'a̱a̱y. Ta ttukwingu'tse'ky waanʉ tsujy es tkʉ'ʉnikooñ. Ta dyajtʉʉy pʉn 'yijxypy tii oynʉ'ʉnʉn. 24Ta ja wiints 'yijxpejky oga̱'a̱n, es jyʉnáñ: —N'ijxypyʉdsʉ ja̱'a̱yʉty. Dʉ'ʉn kyʉxʉ'ʉktʉ éxtʉmʉ kepy, per yo'oydyʉp éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉn. 25Net ja Jesús tpʉjtáky jatʉgok ja kyʉ'ʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉ wyiin. Ta ja ja̱'a̱y oj 'yijxpéky es tʉgekyʉ t'ijxta̱a̱yñʉ wa̱'a̱ts. 26Net ja Jesús tkejxy ma̱ ja tyʉjk, es t'anma̱a̱y: —Katʉ sitʉy mdʉkʉ ka̱jpnóty es ni pʉ́n xykyatukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ tya̱a̱dʉ. 27Net ja Jesús es ja 'yʉxpʉjkpʉty oj ñʉjxtʉ ma̱ mutsk ka̱jpnʉty di'ibʉ wingón ma̱ Sesareeʉ Filipʉ ka̱jpn. Es tu'a̱a̱y dyajtʉʉy ja 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Wi'ix ja ja̱'a̱yʉty jyʉna̱'a̱ndʉ pʉ́ndsʉgʉ dʉn ʉj? 28Ta ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko mijtsʉ dʉ'ʉn Fwank Yajnʉbajtpʉ, na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko mij m'Eliiʉsʉty, es akjʉnándʉpnʉm na̱a̱gʉty ko mijtsʉ dʉ'ʉn jatu'ugʉ wiinkpʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 29Ta yajtʉʉjʉdʉ: —Es miidsʉty, ¿wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉ, pʉ́ndsʉ dʉn ʉj? Esʉ Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ ja Dios wyin'ijx. 30Esʉ Jesús oj tyuk'ana'amʉdʉ kʉdiibʉ pʉ́n t'awánʉdʉt. 31Es net oga̱'a̱n ja Jesús t'awa̱'a̱nʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty ko yʉ'ʉ, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, jyantsy'ayowa̱'a̱ñ, es 'yʉxtija̱'a̱nʉdʉ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty esʉ teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, 'ya''anma̱a̱ydyʉ ko ja̱'a̱y ya'ooga̱'a̱nʉdʉ, es ko tʉgʉkxʉbajtp jyikypyʉka̱'a̱ñ. 32Dʉ'ʉn tyukmʉmadyákʉdʉ wa̱'a̱ts. Net ja Peedrʉ dyajnejxy wiink tsoo abeky es t'ooy. 33Es ja Jesús wya̱'kʉmbijty, es twin'ijxy ja 'yʉxpʉjkpʉty es t'oojʉmbijty ja Peedrʉ, es t'anʉʉmʉ: —¡Kátʉts mij xy'awa̱'ktíky, mʉjku'ugópk Satanás! Mij kyaj dyʉ'ʉnʉdyʉ mwinma̱'a̱ñ éxtʉmʉ Dios, yʉ'ʉ je'eyʉ mij mwinma̱'a̱ñ'ajtypy éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty. 34Net ja Jesús dyaxʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty es ja ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Pʉn jaats pʉ́n xypyanʉjxa̱'a̱ñ éxtʉmdsʉ n'ʉxpʉjkpʉ, tsojkʉp es tmastu'udʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es jyiky'átʉt éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pyagiipy ja kyruuz ko 'yo'kʉn tninejxy, esʉts xypyatsoonʉt. 35Mʉt ko ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'ata̱a̱mp éxtʉm ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, tya̱dʉ ja̱'a̱y nayyajtʉgóyʉdʉp. Per ja ja̱'a̱y di'ibʉ myastutypy ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es ñayyákyʉty es xymyʉdúñʉts ʉj es ttuñ éxtʉm jyʉna'añ ja oybyʉ ayuk, tya̱dʉ ja̱'a̱y pya̱a̱dʉp ja nitsokʉn. 36¿Ti tsyoo ja ja̱'a̱y ko tjaganarátʉt tʉgekyʉ yʉ naxwíñʉdʉ pʉn yajtʉgeepy ja 'yanmʉja̱'a̱n? Ni tii, ¿kʉdii? 37Pes pʉn tʉ dyajtʉgóy ja 'yanmʉja̱'a̱n, kyajp tii di'ibʉ mba̱a̱t mʉʉt dyajjʉmbíty jatʉgok. 38’Pʉn pʉ́nʉts xytyuktsoydyuump es ttuktsoydyúñ ja n'ayúkʉts ya̱ naxwiiñ ma̱ pojpʉ ja̱'a̱y di'ibʉ Dios myastúttʉp, ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nan nduktsoydyúnʉpts kots nmínʉt jatʉgok mʉdʉ myʉj'a̱jtʉnʉ nDeedyʉts es mʉdʉ 'yánklʉsʉty.

will be added

X\