MARKɄS 7

1Ta ñaymyujkʉdʉ ma̱ Jesús ja fariseeʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp di'ibʉ tso'ondʉ Jerusalén. 2Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ 'yijxtʉ ko nija'adyʉ Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty kyaydyʉ es kyaj wya̱'a̱dsʉdyʉ kyʉ'ʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm kyaj kyʉbujtʉ éxtʉm jaayʉm fariseeʉty ttundʉ. 3Mʉt ko yʉ fariseeʉty esʉ israelítʉty nidʉgekyʉ pyanʉjxtʉp ja kyostúmbrʉdyʉ 'yaptʉjkʉty ko ma̱ kyaya̱'a̱ndʉ koonʉm wa̱'a̱ts wa̱'a̱ts kyʉbujtʉ. 4Es ko tʉ 'yotstʉ ma̱a̱yóty, kyaj kyaydyʉ pʉn kyaj kyʉbujtʉ wa̱'a̱ts wa̱'a̱ts. Es ta mayʉ kostúmbrʉty di'ibʉ yʉ'ʉjʉty 'yakpaduundʉp, éxtʉm ko tpujtʉ vyasʉ di'ibʉ tyuk'úkʉdʉp, ja pyujxndu'ts esʉ wiingátypyʉ 'yabʉjk 'yadu'unʉn. 5Ja'agyʉjxm ja fariseeʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp dyajtʉʉdʉ ja Jesús: —¿Ti ko tkapadundʉ yʉ m'ʉxpʉjkpʉty di'ibʉ jaayʉm ja n'aptʉjkʉdyʉts ttundʉ? Yʉ'ʉjʉty je'eyʉ kyaydyʉ mʉdʉ kyʉ'ʉ ni kyawa̱'a̱dsʉty. 6Netʉ Jesús 'yadsoojʉdʉ: —Miidsʉty di'ibʉ nay'andíjʉdʉp es jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, yajxón ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ mnimadyakʉ miidsʉty ko dʉ'ʉn tkʉxja̱a̱y: Tya̱dʉ ja̱'a̱y xywyindsʉ'kʉpts wingʉ'ʉy agʉ'ʉy, per ja jyot wyinma̱'a̱ñ jagam 'yity ma̱ ʉjʉn. 7Ni ti tkatsooty ko ñay'andíjʉdʉ es xyja''awdáttʉts. Yʉ'ʉ tuk'ʉxpʉjktʉp di'ibʉ 'yana'amʉn'a̱jtypy je'eyʉ ja̱'a̱yʉty. 8Pa̱a̱dyʉ Isaiiʉ t'anʉʉmʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty éxtʉm miidsʉty. Mmastúttʉp miidsʉty ja Diosʉ 'yana'amʉn es xypyadúndʉt éxtʉm ja ja̱'a̱y jaayʉm ttundʉ. 9'Yak'anma̱a̱yʉdʉ ja Jesús: —Miits m'aktimpaduundʉp di'ibʉ m'aptʉjk tyuundʉp, es dʉ'ʉn xy'ʉxtijtʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn. 10Moisés myooy ja ja̱'a̱yʉty ja Diosʉ 'yana'amʉn ma̱ jyʉna'añ: “Mwindsʉ'ʉgʉp ja mda̱a̱k mdeety”, es “Ja di'ibʉ kya̱jxpejkypy yʉ tyeety o yʉ tya̱a̱k, oogʉp yʉ'ʉ.” 11Per miits mjʉnándʉp ko tu'ugʉ ja̱'a̱y mba̱a̱t t'anʉʉmʉ tya̱a̱k tyeety: “Kyaj mba̱a̱t nbudʉkʉ, mʉt ko tʉgekyʉ di'ibʉts nmʉda̱jtypy esxyʉp miits nbudʉ́kʉdʉ, tʉʉdsʉ Dios ndukmʉyoxy.” 12Es pʉn dʉ'ʉn jyʉna'añ, kyaj ñakytsyékyʉty ja tya̱a̱k tyeety tpudʉ́kʉt. 13Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ myajtʉgooydyʉp ja Diosʉ 'yayukʉ myadakʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tadʉ mgostúmbrʉty. Mayʉ dʉ'ʉmbʉ mgostúmbrʉty di'ibʉ m'akpaduundʉp. 14Jatʉgokʉ Jesús dyáxʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mʉdowdʉ nidʉgékyʉty, es jaygyúkʉdʉ. 15Yʉ di'ibʉ ja̱'a̱yʉty jyʉ'xtʉp, kyaj yʉ'ʉ yajpekykya̱'a̱dʉ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ pʉdsʉʉmp jyodoty wyinma̱'a̱ñóty. 16Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 17Ko ja Jesús tmastuty ja ja̱'a̱yʉty, ta tyʉjkʉ tʉgoty es ja 'yʉxpʉjkpʉty yajtʉʉjʉdʉ ti dʉn 'yandijpyʉ tya̱dʉ 'yijxpajtʉn. 18Ta ja'a 'yadsoojʉ: —¿Nan kyaj miits xyjaygyúkʉdʉ? Ko di'ibʉ tʉjkʉp a̱a̱jóty, kyaj yʉ'ʉ di'ibʉ yajpekykya̱'a̱p, 19mʉt ko di'ibʉ tʉjkʉp a̱a̱jóty, jodoty yʉ'ʉ ñejxy, es óknʉm pyʉdsemy. Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ Jesús tyuknija̱'a̱dʉ ko tʉgekyʉ je'xy peky, wa̱'a̱dsʉ'ʉ. 20Es nandʉ'ʉn 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Ko di'ibʉ pʉdsʉʉmp jyodoty wyinma̱'a̱ñóty, yʉ'ʉ sitʉy yajpekykya̱'a̱dʉp ja ja̱'a̱yʉty, 21mʉt ko ma̱ ja ja̱'a̱y jyodoty wyinma̱'a̱ñóty myiñ yʉ axʉk winma̱'a̱ñ, yʉ mʉ'induunk, yʉ yajja̱'a̱y'o'k, ko ja̱'a̱y dyajtʉgóydyʉ yʉ pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, 22yʉ ma'tsk, yʉ adsojk, yʉ andak, yʉ axʉk jiky'a̱jtʉn, yʉ naywyinnaxʉja̱'a̱k, yʉ pi'tska̱jx, yʉ mʉjpátʉk, yʉ kujuun'át. 23Tʉgekyʉ tya̱dʉ axʉk'a̱jtʉn, yʉ'ʉ miimp jodoty winma̱'a̱ñóty, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajpekykya'apy ja ja̱'a̱yʉty. 24Ta Jesús jap tsyo'oñ es ñejxy jamdsow ma̱ Tirʉ ka̱jpn es Sidón ka̱jpn. Es tyʉjkʉ ma̱ tu'ugʉ tʉjk, es kyaj tjatsejky es pʉ́n tnijáwʉt. Per kyaj oj mba̱a̱t 'yity ayu'udsyʉ. 25Tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ natyʉ ñʉʉx myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ, ko tmʉdooy ko tʉ naty jya'ty ja Jesús, ta tnimiiñ es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ tyeky'ʉjxy. 26Tadʉ toxytyʉjk kyaj 'yisraelítʉty es sirʉfenisyʉ ja̱'a̱y. Yʉ'ʉ 'yamdoojʉ ja Jesús es ttúnʉt ja may'a̱jtʉn es dyajpʉdsʉ́mʉt ja ka'oybyʉ ma̱ ja ñʉʉx. 27Esʉ Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Jayʉjp yajkáydyʉ u'unk ʉna̱'k, mʉt ko kyaj 'yóyʉty es ndukwingo'ondútʉm ja tsya̱jkaagyʉty es nmo'oyʉm ja úkʉty. 28Es ja toxytyʉjk 'yadsooy: —Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ, Windsʉ́n, per extʉ yʉ uk kyaaydyʉp meesʉ patkʉ'p di'ibʉ ja ʉna̱'ku'ungʉty yajka̱'a̱dʉp ja tsya̱jkaakywyáy. 29Net ja Jesús 'yadsoojʉ: —Mʉt ko oy tʉ m'adsoy, nʉjx jotkujk ma̱ mdʉjk. Tʉ ja ka'oybyʉ pyʉdsemy ma̱ ja mnʉʉxʉn. 30Ko ja toxytyʉjk jyajty ma̱ ja tyʉjk, ta tpaty ja ñʉʉx mabajngʉjxy es tʉ naty tyukpʉdsémyʉty ja ka'oybyʉ. 31Netʉ Jesús tsyo'oñ jap Tirʉ ña̱a̱xóty, es ñajxy Sidón ka̱jpnóty es ma̱jaty ja Dekápolʉs ka̱jpnʉty. Ta jyajty ma̱ ja Galileeʉ Myejyñ. 32Jap tyuknimiinʉdʉ tu'ugʉ yedyʉjk nat es awʉ'ʉmʉp, es yajpʉjktsooy ja Jesús esʉ kyʉ'ʉ ttuknikónʉt tadʉ yedyʉjk. 33Ta Jesús oj dyajnejxy ja ja̱'a̱y wiink tsoo ma̱ kyaj pʉ́n. Net ja kyʉwa'xypy t'adijʉ ja ja̱'a̱y tyatskoty es mʉdʉ tsyujy ttooñ ja ja̱'a̱yʉ ya'an. 34Net ja Jesús pyat'ijxy tsa̱jpótm, es myʉkxejy es t'anma̱a̱y: —¡Awa̱'a̱ts! 35Netyʉ ja ja̱'a̱yʉ tyatsk 'yawatsy es ja ya'an 'yagʉdaky. Ta oj yajxón kya̱jxpéky. 36Esʉ Jesús tyuknipʉjkʉ kʉdiibʉ pʉ́n t'awánʉt. Es éxtʉm jyantsyjyayajtuknipejky, waanʉ ni'igʉ oj tmadyakwa'xy. 37Es dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ja ja̱'a̱yʉty, es jyʉna̱'a̱ndʉ: —Tʉgekyʉ oy ttuñ, extʉ yajmʉdoobejkypy ja nátʉty es yajka̱jxpejkypy ja uum.

will be added

X\