MARKɄS 5

1Ta tnina̱jxtʉ ja mejyñ, es jya̱jttʉ ma̱ yʉ ñaxwíñʉdʉ Gadarʉ. 2Ko ja Jesús pyʉdseemy ma̱ ja barkʉ, net ñimiinʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ es tsyooñ ma̱ ja kampyoon. 3Tya̱dʉ ja̱'a̱y jam tsyʉna̱a̱y kampyoonóty es ni pʉ́n kyamʉmada'agyʉty, ni mʉdʉ kadenʉ. 4Kana̱k ok jyayajkʉwʉ'ʉñ mʉdʉ kadenʉ, es tyuknujkʉdyaapy, 5es jyʉdity xʉʉñ koots ma̱jatyʉ tun kopk, es ya'axy jyeky kampyoonóty es ñayyajtsayútyʉty mʉdʉ tsa̱a̱. 6Es ko t'ijxy ja Jesús jagam, pʉye'egyʉ oj ñejxy, es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús wyindum, 7es t'anma̱a̱y jantsy mʉk: —Jesús, Dios Tsa̱jpótmʉdʉ 'yU'unk, ¿wi'ixʉts mij xytyuna̱'a̱ñ? ¡Nmʉnu'xtákypy mʉdʉ Diosʉ xyʉʉgyʉjxm kʉdiits xytsyaatsytyúñ! 8Dʉ'ʉn jyʉnáñ mʉt ko Jesús tʉ naty t'anʉʉmʉ: —Ka'oybyʉ, tukpʉdsʉmʉ tadʉ ja̱'a̱y. 9Ta ja Jesús yajtʉʉjʉ: —¿Ti mxʉ'a̱jtypy? Ta ja'a 'yadsooy: —Ja'ats nxʉ'aty Lejyonk, mʉt ko nimáyʉts ʉʉdsʉty. 10Es ja ka'óybyʉty myʉnu'xtáktʉ ja Jesús es kʉdiibʉ kyáxʉdʉt wiink tsoo. 11Jamʉ naty mayʉ ʉdsʉm jyʉ'xtʉ nawingón ma̱ tadʉ kopk. 12Ta ja ka'óybyʉty tmʉnu'xtáktʉ ja Jesús es t'anʉʉmʉdʉ: —Tunʉ may'a̱jtʉn, kajxtʉgʉts ma̱ yʉ tadʉ ʉdsʉm esʉts ʉʉdsʉty ndʉ́kʉdʉt ma̱ yʉ'ʉ. 13Net ja Jesús dyajkutijky. Ta ja ka'óybyʉty pyʉdseemy ma̱ ja yedyʉjk es tyʉjkʉ ma̱ ja ʉdsʉ́mʉty. Jamʉ naty éxtʉm majtsk milʉ ʉdsʉ́mʉty. Net ja ʉdsʉ́mʉty ñʉjxtʉ jantsy pʉye'egyʉ nax jʉjp'ám es kyupʉyʉ'kna̱jxtʉ mejyñóty, es jap jyi'xta̱a̱ydyʉ. 14Net ja di'ibʉ ja ʉdsʉm kywentʉ'a̱jttʉp pʉye'egyʉ oj ñʉjxtʉ, es oj ttukmʉmadya̱'a̱ktʉ ja nax ka̱jpn es nʉ'a̱a̱y tu'a̱a̱ybyʉty. Ta myiiñ ja ja̱'a̱y es t'ixandʉ ti dʉnʉ naty tʉ jyaty tʉ kyʉbétyʉty. 15Ko jya̱jttʉ ma̱ naty jam ja Jesús, ta t'ijxtʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ naty myʉda̱jtypy ja ka'óybyʉty. Tamʉ naty 'yu'uñʉ witxʉ es yuunk naxypy. Ta ttsʉ'kʉdʉ, 16es di'ibʉ naty tʉ t'ixtʉ, ja'a tyukmʉmadyaktʉ éxtʉmʉ naty tʉ jyaty tʉ kyʉbety mʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jt ja ka'óybyʉty es éxtʉmʉ naty tʉ jyaty mʉt ja ʉdsʉ́mʉty. 17Net tmʉnu'xtáktʉ ja Jesús es pyʉdsʉ́mʉt jam es ñʉjxʉt wiinktuuy. 18Ko ja Jesús tyʉjkʉ ma̱ ja barkʉ, ja ja̱'a̱y di'ibʉ naty myʉda̱jtypy ja ka'óybyʉty myʉnu'xták ja Jesús esxyʉp ñejxy mʉt yʉ'ʉ. 19Es ja Jesús kyaj dyajkutijky, ni'igʉ t'anma̱a̱y: —Nʉjx ma̱ mdʉjk mʉdʉ mjiiky mmʉgu'uk, es tukmʉmadya̱'a̱k tʉgekyʉ di'ibʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ ttuñ mʉt mij, es wi'ix tʉ tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt mij. 20Ja ja̱'a̱y oj ñejxy, es tmadyakwa'xy ma̱ yʉ Dekápolʉs ka̱jpnʉty tʉgekyʉ di'ibʉ natyʉ Jesús tʉ ttuñ mʉt yʉ'ʉ. Es dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ja di'ibáty myʉdoodʉ. 21Ko ja Jesús jyʉmbijty ma̱ ja barkʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty, ta tnina̱jxtʉ ja mejyñ. Es ko jyajty jamdsoo, ta ñimiinʉdʉ mayjya'ay. 22Net ñimiinʉ nidu'uk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Jayrʉ, di'ibʉ windsʉn'a̱jtp ma̱ ja tsa̱jptʉjk. Ko jyajty ma̱ ja Jesús, ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ tyeky'ʉjxm, 23es tjantsymyʉnu'xtáky, es t'anʉʉmʉ: —Yʉ nnʉʉxʉts tim'oogánʉp. Tunʉ may'a̱jtʉn, min esʉ mgʉ'ʉ xytyuknikónʉt es 'yagʉda̱'a̱gʉt es jyiky'átʉt. 24Net ja Jesús oj ñejxy mʉt yʉ'ʉ, es may ja ja̱'a̱y oj pyanʉjxʉdʉ es 'yadijmúkʉdʉ. 25Es ma̱ yʉ tadʉ mayjya'ay, japʉ naty tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ ma̱jmajtsk jʉmʉjtʉ naty ja taxyʉ pa̱'a̱m tmʉda̱jnʉ. 26Tʉ naty jyantsy'ayoonʉ es tʉ ña̱jxnʉ natyʉ kudsooy kana̱a̱k, es tʉ naty dyajtuunda̱a̱yñʉ tʉgekyʉ ja myeeñ di'ibʉ naty myʉda̱jtypy, es ni wi'ix tsoo tʉ kya''agʉda'aky, ni'igʉ myʉjtáknʉ. 27Ko tya̱dʉ toxytyʉjk tmʉdooy ko jaa ja Jesús, ta tmʉwingooñ ʉxkʉ'p tsoo ma̱ ja mayjya'ay, es ñaydyukpatʉ ja Jesusʉ wyit, 28mʉt ko ñayjyʉna'añʉty: “Mʉt yʉ'ʉyʉ kots nnaydyukpa̱a̱dʉdʉ yʉ wyit, agʉda̱'a̱gʉpts.” 29Es netyʉ ja wyindaxyʉ 'yadijky, es tja̱'a̱jʉ ja ñini'x ko tʉ 'yagʉda'aky. 30Es net ja Jesús tja̱'a̱jʉ ko tʉ naty pʉ́n dya''agʉda'aky mʉt ja myʉk'a̱jtʉn. Net ñayjyʉ'ijxʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty, es dyajtʉʉy: —¿Pʉ́nʉts ja nwit tʉ ñaydyukpa̱a̱dyʉty? 31Net ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —M'ijxypy ko ja mayjya'ay m'adijmúkʉdʉ, es xyajtʉ́y: “¿Pʉ́n tʉ ñaydyukpa̱a̱dyʉty ja nwítʉts?” 32Es ja Jesús ñas'ijxʉ xidsoo ya̱dsoo es t'ixa̱'a̱ñ pʉ́nʉ naty tʉ ñaydyukpa̱a̱dyʉty ja wyit. 33Ta ja toxytyʉjk tsyʉyʉy mʉt ja tsʉ'ʉgʉ, ja'a ko ñija̱'a̱p éxtʉmʉ naty tʉ jyaty. Ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús wyindum, es t'anma̱a̱ydyaay tʉgekyʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 34Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Tʉ m'agʉda'aky mʉt ko tʉ xymyʉbeky. Nʉjx yajxón. Tʉ m'agʉda'aky. 35Támnʉmʉ naty ja Jesús 'yakkajxy ko ñimiinʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tso'omp ma̱ ja Jayrʉ tyʉjk. Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja Jayrʉ: —Yʉ mnʉʉx tʉ 'yo'knʉ. Katʉ xyñaky'adsipy ja Windsʉ́n. 36Es ja Jesús ni tkamʉjpʉjtáky éxtʉmʉ naty jyʉna̱'a̱ndʉ. Ta t'anma̱a̱y ja Jayrʉ: —Katʉ mjotmay'eeky. Mʉbʉjkʉts je'eyʉ. 37Es tkutijky es kyaj pʉ́n pyanʉjxʉdʉt, ja'ayʉ ja Peedrʉ, Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank, ja myʉga'axʉ Santya̱'a̱gʉ. 38Ko jyajty ma̱ ja tyʉjkʉ Jayrʉ, net t'ijxy ko ni'igʉ ja ja̱'a̱yʉty ñaymyuk ñaydya̱'a̱dsʉdʉ es jyantsyjyʉ'ʉy jyantsyya̱'a̱xtʉ. 39Ta ja Jesús tyʉjkʉ jap tʉgoty es t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Ti ko nʉgoo m'okna'amnʉdʉ es mjʉ'ʉydyʉ? Yʉ kixyu'unk kyaj tʉ 'yeeky, ma̱a̱bʉ dʉ'ʉn. 40Per je'eyʉ tyukxíkʉdʉ. Net ja Jesús dyajpʉdsʉʉmdʉ nidʉgekyʉ. Ta tmʉnejxy ja u'unkta̱a̱k u'unkteety es mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty. Ta tyʉjkʉ ma̱ ja o'kpu'unk 'yity. 41Ta tma̱jtsʉ ja kyʉ'ʉ es t'anma̱a̱y: —Talita, kumi (di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp: “Kixyu'unk, mij n'anmaapy, pʉdʉ'ʉk.”) 42Netyʉ ja kixyu'unk pyʉde'ky es yo'oydsyo'oñ. Ma̱jmajtskʉ natyʉ jyʉmʉjt. Es ja ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. 43Es ja Jesús oj tyuknipʉ́kʉdʉ es kʉdiibʉ pʉ́n ttukmʉmadya̱'a̱ktʉt, es tyuknipʉjktʉ es dyajkáyʉt ja kixyu'unk.

will be added

X\