MARKɄS 4

1Jatʉgok tyʉjkʉ ya'ʉxpʉjkpʉ Jesús mejyñbyʉ'a̱a̱y, es ñaymyujkʉ mayʉ ja̱'a̱y ma̱ naty yʉ'ʉ. Pa̱a̱ty tyʉjkʉ ma̱ tu'ugʉ barkʉ di'ibʉ naty jap mejyñ agʉ'p, es jap ñaxwe'tsy, es ja ja̱'a̱yʉty 'yittʉ pu'ujótm. 2Net dya'ʉxpejky kana̱k peky mʉdʉ 'yijxpajtʉn. Es ma̱ ya'ʉxpeky, dʉ'ʉn jyʉnáñ: 3—Mʉdowdʉ tya̱a̱dʉ: Tu'ugʉ ja̱'a̱y oj ñejxy triigʉwʉjpʉ. 4Ko naty jam wyʉjy, tuk peky ja tʉʉmt kya'ay tu'a̱a̱y, es myiindʉ ja joon jʉyujkʉty, ta tpiidʉ. 5Jatuk peky kya'ay tsa̱a̱de'ekykyʉjxm ma̱ kyaj nʉgoo yʉ nax. Ta ja tʉʉmt myujxy pojʉn mʉt ko ja nax kyaj kyʉ́kʉty. 6Es ko 'ya̱a̱ndáky ja xʉʉ, ta tsyaayʉ ja xʉ'án. Es kom kyaj tmʉdaty ja 'ya̱a̱ts kʉk, ta tyʉtsy. 7Es jatuk peky kya'ay ma̱ apyñ myuxy. Ta ja apyñ yooñ es ja'a yajji'xta̱a̱yʉ, es dʉ'ʉn ja tʉʉmt kyaj wyindʉʉy. 8Es jatuk peky kya'ay ma̱ ja oyñax, ta yooñ pyejty ja tʉʉmt es wyindʉʉy; na̱a̱gʉty dyajky i'px ma̱jk ja triigʉ tu'ugátypyʉ ja tʉʉmt, na̱a̱gʉty tʉgʉ'px es na̱a̱gʉty mʉgo'px. 9Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 10Oknʉm ko Jesús oj wye'emy naydyu'uk, na̱a̱gʉty di'ibʉ naty tʉ tmʉdowdʉ ñimiinʉdʉ mʉt ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉty, es yajtʉʉjʉdʉ ko ti dʉn 'yandijpy ma̱ tadʉ ijxpajtʉn. 11Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Miidsʉty, Diosʉ dʉ'ʉn mduknija̱'a̱dʉp wi'ix yʉ'ʉ yajkutíky, di'ibʉ kyaj yajnijáwʉ ijty; es di'ibʉts kyaj xypyanejxy, nduk'ʉxpejkypyʉts mʉdʉ ijxpajtʉn, 12mʉt ko oy tjamʉdoodʉ di'ibʉts nmadyakypy es tja'ijxtʉ di'ibʉts ndiimpy, kyaj tjaygyúkʉdʉt, es kyaj jyodʉmbíttʉt, es ja Dios pyojpʉma'xʉdʉt. 13’¿Tii kyaj xyjaygyúkʉdʉ miidsʉ tadʉ ijxpajtʉn? ¿Es wi'ix mba̱a̱t xyjaygyúkʉdʉ ja wiinkpʉdyʉ ijxpajtʉn? 14Ja di'ibʉ wyijpy ja tʉʉmt, dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ 'yayuk ka̱jxwa̱'xpʉ. 15Na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉn éxtʉm ma̱ ja tʉʉmt kya'ay ma̱ tu'u. Myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk, per ko tmʉdooda̱'a̱ydyʉ, ta myiñ ja mʉjku'ugópk es pyʉjkxʉty ja ayuk di'ibʉ tʉ tyʉkʉ jyodoty wyinma̱'a̱ñóty. 16Es na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉn éxtʉm ma̱ ja tʉʉmt kya'ay tsa̱a̱de'ekykyʉjxm ma̱ kyaj nʉgoo nax. Myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk es 'yaxá̱jʉdʉp xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót, 17es mʉt ko kyaj tmʉdattʉ 'ya̱a̱ts kʉk, pa̱a̱ty kyaj jyaktʉ. Es ko 'yayo'omba̱a̱ttʉ mʉt ja'agyʉjxmʉ Diosʉ 'yayuk, ta kyaj tnakymyʉbʉktʉ. 18Es ja wiinkpʉty dʉ'ʉn éxtʉm ma̱ ja tʉʉmt yajwʉjy ma̱ apyñ myuxy. Myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk, 19es yʉ'ʉyʉ wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp di'ibʉ ya̱ ijtp naxwiiñ, ja mʉkja̱'a̱y'át, ja'a win'ʉ'ʉn winxá̱jʉp es t'adseky oytyim tiity. Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ yajtʉgeepy ja Diosʉ 'yayuk ma̱ yʉ'ʉjʉty, es kyaj myʉj myayʉ. 20Es ta na̱a̱gʉty di'ibʉ myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk es 'yaxá̱jʉdʉp, es yajmʉj yajmáyʉp éxtʉm ma̱ ja tʉʉmt oyña̱a̱xóty, es na̱a̱gʉty ya̱jk i'px ma̱jk, na̱a̱gʉty tʉgʉ'px, es na̱a̱gʉty mʉgo'px. 21Nandʉ'ʉn 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Ko pʉ́n dyajtoye'eky ja lyamprʉ es dyajnejxy tyʉgoty, ¿tii netyʉ tkujiitsy mʉdʉ kajoon o tpʉjta'aky mabajnbatkʉ'pʉ? Kyaj, ¿kʉdii? Nik ni'igʉ yajpʉjta'aky kʉjxm es tyukjá̱jʉt ja tʉjk yajxón. 22Es ni tii di'ibʉ ijtp ayu'udsyʉ es óknʉm kyawʉ'ʉmʉt ijxnide'xy, es kyaj jyaadyʉ ayu'udsyʉbʉ di'ibʉ kyaj yajnijáwʉt. 23Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 24Nandʉ'ʉn ya''anma̱a̱ydyʉ: —Mbʉ́ktʉbʉ kwentʉ miits mʉt di'ibʉ mmʉdoodʉp. Ja kijxn di'ibʉ miits myajtuundʉp, nandʉ'ʉnʉ Dios miits mgijxʉmbita̱'a̱nʉdʉ, es extʉ waanʉ ni'igʉ miits di'ibʉ myʉdoodʉp. 25Es di'ibʉ myʉda̱jtypy, yajmo'oyʉp waanʉ ni'igʉ; es di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, yajpʉjkʉp extʉ nʉ'ʉnʉn je'eyʉ tmʉdaty. 26Nandʉ'ʉn jyʉnáñ: —Ja Diosʉ kyutujkʉn dʉ'ʉn éxtʉm ja tʉʉmt di'ibʉ ñipy tu'ugʉ ja̱'a̱y. 27Myanaxy, es óknʉm pyʉde'eky, es dʉ'ʉn ñaxy xʉʉñ koots bom bom, es ja tʉʉmt myuxy es yoñ, es yʉ'ʉ kyaj tnijawʉ wi'ix. 28Ja'a ko kʉ'ʉm myuxy ja tʉʉmt na̱a̱xóty, jawyiin wyimbʉdsemy ja tyeky, óknʉm pyʉjy, taanʉm tpʉjta'aky ja tyʉʉmp. 29Es ko ja tyʉʉmp tsya'amy, ta dyajpʉdʉ'ʉktʉ, mʉt ko tʉ tpa̱a̱ty ja tiempʉ ma̱ myúkʉt ja pʉjta'aky. 30Nandʉ'ʉn jyʉnáñ ja Jesús: —¿Wi'ix kyʉxe'eky ja Diosʉ kyutujkʉn, o ti ijxpajtʉn mʉt ndukmʉ'ijxkijxyʉm? 31Dʉ'ʉn éxtʉm mortás tʉʉmt di'ibʉ yajwʉjp es yajnaxnijeepy. Yʉ'ʉ dʉn waanʉ ni'igʉ mutsk ma̱ ja tʉʉmt ya̱ naxwiiñ, 32es ko yajni'ipy, yoomp mʉj kʉdiinʉm ja wiinkpʉ a̱a̱y ujts, mʉdʉ 'yaay xye'entsy mʉjjátyʉty, ko extʉ yʉ joon jʉyujk mba̱a̱t 'yaniktse'eky ma̱ dya''anikʉ. 33Dʉ'ʉn ja Jesús ttuk'ʉxpʉjktʉ ja Diosʉ 'yayuk, es tpʉjta'aky may ja ijxpajtʉn éxtʉmʉ tya̱a̱dʉty, extʉ mba̱a̱t tjaygyúkʉdʉ. 34Ni ti tkatukmʉmadyaky ko ja ijxpajtʉn tkayajtúñ. Per ko wyʉ'ʉmdʉ ak yʉ'ʉyʉ mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty, tyukjaygyujkʉdʉp tʉgekyʉ. 35Nan ja xʉʉ ko oj tsyu'ujʉnʉ, ta t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —N'oknina̱jxʉm ja mejyñ. 36Net tnikaktʉ ja ja̱'a̱yʉty es ñʉjxtʉ mʉt ja barkʉ ma̱ naty ja Jesús 'yu'uñʉ. Es 'yakpanʉjxʉdʉ wiinkpʉdyʉ barkʉ. 37Ta myiiñ tu'ugʉ mʉk poj. Es ko ja nʉʉ ñikapy tʉjkʉp barkoty, net ja barkʉ 'yutsannʉ mʉdʉ nʉʉ. 38Tamʉ natyʉ Jesús mya'ay ʉx'am ma̱ tu'ugʉ kukoy kyʉxmada'aky. Ta dyujxtʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Windsʉ́n! Tyap ngi'inʉnʉ, ¿es mij kyaj ti xyjawʉ? 39Net ja Jesús pyʉde'ky es t'ooy ja poj, es t'anma̱a̱y ja mejyñ: —¡Amoñʉ! ¡Tʉmijtkʉ! Ta ja poj myo'ty, es tʉgekyʉ oj wyʉ'ʉmʉdya'ay amoñʉ es tʉmijtkʉ. 40Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Ti ko nʉgoo m'oktsʉ'kʉnʉdʉ? ¿Ti ko xykyamʉdattʉ mʉbʉjkʉn? 41Ta ja 'yʉxpʉjkpʉty jyantsytsyʉ'kʉdʉ, es ñayjyʉnánʉdʉ: —¿Pʉ́nʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ, ko extʉ yʉ poj esʉ mejyñ mʉmʉdoojʉp?

will be added

X\