MARKɄS 3

1Jesús tyʉjkʉ jatʉgok ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es japʉ naty tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ'ʉdsʉ naty ja kyʉ'ʉ tuk adu'um. 2Es na̱a̱gʉdyʉ fariseeʉty t'ix ttundʉ ja Jesús pʉn 'yok'ya''agʉdakypy ja puma̱'a̱y ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ, es dʉ'ʉn tmʉdáttʉt wi'ix t'okni'ʉʉnʉdʉt. 3Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y di'ibʉ naty myʉda̱jtypy ja kyʉ'ʉ tʉ'ʉts: —Pʉdʉ'ʉk. Tanʉ ya̱a̱ kujk'a̱a̱y. 4Net ja Jesús dyajtʉʉy ja fariseeʉty: —¿Ti mba̱a̱t ndu'unʉm ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ, ja oybyʉ o axʉʉkpʉ? ¿Nyajtsókʉm o nya'o'kʉmʉ? Es ja'ajʉty kyaj 'yadsoodʉ. 5Net ja Jesús twin'ijxtʉ ja'ajʉty mʉdʉ akʉ, es jyotmay'e'ky ko kyaj tpa''ayowdʉ ja kʉpuma̱'a̱y. Ta t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y: —Yajtʉ́w ja mgʉ'ʉ. Ja ja̱'a̱y dyajtʉʉy ja kyʉ'ʉ, es ta 'yakʉdaky. 6Net pyʉdsʉʉmdʉ ja fariseeʉty es tka̱jxmúktʉ mʉt ja Eroodʉsʉ jya'ayʉty wi'ix 'yoogʉt ja Jesús. 7Es ja Jesús oj ñejxy mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty mejyñbyʉ'a̱a̱y, es pyanʉjxʉdʉ mayʉ Galileeʉ ja̱'a̱yʉty. 8Es nandʉ'ʉn mayjya'ay tnimiindʉ ja Jesús mʉt ko tmʉdowdʉ ja mʉj'a̱jtʉnʉty di'ibʉ tyiimpy. Ja di'ibʉ tso'ondʉp Jerusalén es wiink tsoo ma̱ Judeeʉ, ma̱ Idumeeʉ ñax, Jordán mʉjnʉʉ ninaxy, ma̱ Tirʉ ñax esʉ Sidón ñax. 9Jesús ttuknipejky ja 'yʉxpʉjkpʉty es ya''awijxʉdʉt tu'ugʉ barkʉ awiink ma̱ mba̱a̱t tyʉkʉ kʉdiibʉ ja ja̱'a̱yʉty 'yadijmúkʉdʉt. 10Mʉt ko mayʉ naty ja ja̱'a̱yʉty tʉ dya''agʉda'aky, jyantsy'adijmujktʉp es tmʉwingoondʉ es tpa̱a̱da̱'a̱ndʉ oyjye'eyʉ ja wyitʉ Jesús, es mʉt yʉ'ʉyʉ 'yagʉda̱'a̱ktʉt. 11Es ko di'ibʉ naty myʉda̱jttʉp ja ka'óybyʉty t'ijxtʉ ja Jesús, ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉdʉ Jesús wyindum es jyʉna̱'a̱ndʉ mʉk: —¡Mijtsʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk! 12Es ja Jesús mʉk t'ane'emy ja ka'óybyʉty kʉdiibʉ jyʉna̱'a̱ndʉt pʉ́nʉ dʉn yʉ'ʉ ja Jesús. 13Oknʉm ja Jesús pyatʉjkʉ ma̱ tu'ugʉ kopk, es jam dyaxʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyojk. Es ñimiinʉdʉ. 14Es ttuknipejky nima̱jmajtsk yʉ'ʉjʉty es 'yapóstʉlʉ'áttʉty, es 'yíttʉt mʉt yʉ'ʉ es tkaxa̱'a̱ñ ayuk ka̱jxwa̱'xpʉ, 15es tmooy ja kutujkʉn es dya''agʉda̱'a̱gʉt ja puma̱'a̱yʉty es dyajpʉdsʉ́mʉt ja ka'óybyʉty. 16Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja nima̱jmajtskpʉ: Simonk di'ibʉ yajpʉjták ja xyʉʉ Peedrʉ, 17Santya̱'a̱gʉ es ja myʉga'ax Fwank, Zebedeeʉ mya̱a̱ngʉty, di'ibʉ xyʉmooy Boanerjes (di'ibʉ 'yandijpy ko mʉk kya̱jxtʉ, éxtʉmʉ anaa), 18Andrés, Felipʉ, Bartolomee, Matewʉ, Tomás, Santya̱'a̱gʉ, ja Alfeeʉ mya̱a̱nk, Tadeeʉ, Simonk ja kananeeʉ ja̱'a̱y, 19esʉ Juudʉs Iskaryotʉ di'ibʉ ok kyʉya̱jk ja Jesús. 20Oknʉm jyʉmbijty ma̱ ja tyʉjk mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty, es jatʉgok ñaymyujkʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty, es ni tka'okmʉda̱jnʉ ja tiempʉ es kyáydyʉt. 21Ko ja Jesusʉ myʉgu'ugʉty tnija̱'a̱dʉ, ta tnimiindʉ es dyajnʉjxándʉ, es ñayjyʉnánʉdʉ: —Tʉʉ da yʉ'ʉ lyokʉ. 22Nandʉ'ʉn ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp tso'ondʉ Jerusalén, es ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y myʉda̱jtypy ja mʉjku'ugópk Belzebuu, pa̱a̱ty dyajpʉdsémy ja ka'óybyʉty. 23Net ja Jesús dyaxʉ ja ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mindʉ es ndukmʉmadya̱'a̱ktʉt tu'ugʉ ijxpajtʉn. ¡Ni wi'ix tsoo mba̱a̱t ja mʉjku'ugópk Satanás tkayajpʉdsémy ja myʉga'oybyʉ! 24Pes pʉn tu'ugʉ kutujkʉn naywya̱'xʉp es tsyiptundʉ tuk peky mʉt ja wiinkpʉty, tadʉ kutujkʉn kyaj mba̱a̱t jyeky. 25Nandʉ'ʉn pʉn tsiptuundʉp ak tukka'axʉty, kyaj mba̱a̱t ñakytyuunmúktʉ. 26Es dʉ'ʉn nandʉ'ʉn, pʉnʉ mʉjku'ugópk nayñibʉdʉ'kʉp mʉdʉ myʉga'óybyʉty, kyaj mba̱a̱t ja mʉjku'ugópkʉ kyutujkʉn jyeky. 27’Ni pʉ́n mba̱a̱t kyatʉkʉ amʉja̱a̱ ma̱ tu'ugʉ kumʉja̱a̱bʉ ja̱'a̱yʉ tyʉjk es tjuudʉt di'ibʉ jap pʉn kyaj jawyiin t'awʉʉnmíky. Per pʉn tʉ t'awʉʉnmíky, net mba̱a̱t tjuuty. 28N'anma̱a̱ydyʉpts miidsʉty ja tʉy'a̱jtʉn. Yʉ Dios mba̱a̱t tme'xy nidʉgékyʉdyʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ es ma̱ tmʉ''ʉdʉgoy tmʉga̱jxtʉgóy ja Dios; 29per di'ibʉ myʉ''ʉdʉgeepy myʉga̱jxtʉgeepy ja Espíritʉ Santʉ, kyaj mba̱a̱t ni na̱'a̱ yajme'xy, myʉ'ijttʉ́wʉbʉ dʉ'ʉn ja pyojpʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 30Dʉ'ʉnʉ Jesús jyʉnáñ mʉt ko japʉ naty na̱a̱gʉty di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko Jesús ttuñ ja mʉj'a̱jtʉn mʉdʉ ka'oybyʉ myʉk'a̱jtʉn, kyaj jyʉnandʉ ko Jesús dʉ'ʉn ttuñ mʉdʉ myʉk'a̱jtʉnʉ Espíritʉ Santʉ. 31Net jya̱jttʉ ja tya̱a̱k es ja myʉga'axʉty. Ta wyʉ'ʉmdʉ japyʉ tʉja̱'p. 32Di'ibʉ naty uñaaydyʉp Jesús myʉwingón, ja'a 'yanma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Yʉ mda̱a̱k esʉ mmʉga'axʉty tyap tʉja̱'p, es yʉ'ʉ mmʉga̱jxánʉdʉp. 33Es ja Jesús 'yadsooy: —¿Pʉ́ndsʉ dʉ'ʉn nmʉga'ax'a̱jtypy es pʉ́ndsʉ dʉ'ʉn nda̱a̱k'a̱jtypy? 34Net twin'ijxy di'ibʉ naty wingón win'uñaayʉdʉp, es jyʉnáñ: —Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja nda̱a̱gʉts es éxtʉm ja nmʉga'axʉdyʉts. 35Mʉt ko oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ tyiimpy di'ibʉ tsyejpy ja Dios, yʉ'ʉdsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja nmʉga'axʉts yedyʉjk toxytyʉjkʉty es éxtʉmdsʉ nda̱a̱gʉn.

will be added

X\