MARKɄS 2

1Oknʉm jyʉmbijty ja Jesús ma̱ ja Kafarnaúm ka̱jpn. Es ko yajnija̱'a̱jʉ ko tapʉ naty tʉ tyʉjkja̱'ty, 2ta pojʉn ja ja̱'a̱yʉty ñaymyujkʉdʉ, es ni je'eyʉ kyanakyñibatʉ ma̱ ja tʉjk a̱a̱. Es yʉ'ʉ tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk. 3Net tmʉmiindʉ ma̱ ja Jesús tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ naty xux, nima̱jtáxk tkʉ'ʉydyʉ. 4Es kom kyaj mba̱a̱t jya'ty extʉ Jesús wyindum, mʉt ko jyantsymyayjya'ayʉty, ta dyajjʉgáktʉ waanʉ ja tʉjkni'x. Es ma̱ dya''awatstʉ, jap tkutʉʉyña̱jxtʉ ja puma̱'a̱y mʉt tu'ugʉ mabajnu'unk. 5Ko ja Jesús t'ijxy éxtʉm ja myʉbʉjkʉnʉty, ta t'anma̱a̱y ja puma̱'a̱y: —Yʉ mbojpʉ yajma'xp. 6Es na̱a̱gʉty ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp di'ibʉ naty jap uñaaydyʉp, ja'a winma̱a̱ydyʉ: 7“¿Ti ko tya̱dʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉn kyajxy? Myʉdʉgeebyʉ dʉ'ʉn ja Dios, mʉt ko ni pʉ́n mba̱a̱t tkame'xy ja pojpʉ, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉnʉ Dios.” 8Ñija̱'a̱bʉ naty ja Jesús di'ibʉ wyinma̱a̱ydyʉp. Ta t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Ti ko xymyʉdattʉ axʉʉgʉ winma̱'a̱ñʉty? 9Kyaj ñimʉja̱a̱ty njʉna̱'a̱nʉm: “Yʉ mbojpʉ yajma'xp”, mʉt ko kyaj ya'ixy pʉn tʉy'a̱jtʉn. ¿Tii kyaj dyʉ'ʉnʉty? Es mjʉna̱'a̱ndʉp miidsʉty ko ni pʉ́n tka''anʉʉmʉt yʉ tya̱dʉ xux: “Pʉdʉ'ʉk, yajmúk ja mmabajn es nʉjx”, 10mʉt ko mba̱a̱t ya'ixy ko kyaj tmʉdaty ni ti mʉk'a̱jtʉn. ¿Tii kyaj dyʉ'ʉnʉty? Pes oy. Min n'oktuk'ixtʉ ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, sitʉy nmʉda̱jtypyʉts ja mʉk'a̱jtʉn ya̱ naxwiiñ es nma'xʉdʉts ja pojpʉ. Net t'anma̱a̱y ja xux: 11—Mij n'anmaapy, pʉdʉ'ʉk, yajmúk ja mmabajn es nʉjx ma̱ mdʉjk. 12Net ja puma̱'a̱y pyʉde'ky, es dyajmijky ja myabajn, es tsyo'oñ jam ijxnide'xy. Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ es t'awda̱jttʉ ja Dios, es jyʉnandʉ: —Ni na̱'a̱nʉmʉ dʉ'ʉn nga'ijxʉm éxtʉmʉ tya̱a̱dʉ. 13Oknʉm ja Jesús oj ñejxy jatʉgok ma̱ ja mejyñbya̱'a̱, es mayʉ ja̱'a̱yʉty myʉwingoonʉdʉ, es dya'ʉxpʉjktʉ. 14Na̱jxpʉ naty ja Jesús tu'a̱a̱y ko t'ijxy ja Leví, Alfeeʉ mya̱a̱nk, 'yu'uñʉ ma̱ yajkugʉbéty. Ta t'anma̱a̱y: —Pamiingʉts es n'ʉxpʉjkpʉ'átʉt. Net ja Leví wya'tse'ky. Ta tpadso'oñ. 15Mʉgaabyʉ naty ja Jesús ma̱ Leví tyʉjk, es mayʉ yajkugʉbajtpʉty esʉ wiingátypyʉ di'ibʉ 'yandijtʉp pojpʉ ja̱'a̱yʉty, nan jam 'yu'uñʉdʉ nandʉ'ʉn ti'igyʉ ma̱ meesʉ ma̱ Jesús es ja 'yʉxpʉjkpʉty, mʉt ko mayʉ naty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ panʉjxʉdʉp. 16Es ja fariseeʉty di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, ko t'ijxtʉ ja Jesús kyay mʉdʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty, ta t'anma̱a̱ydyʉ ja ʉxpʉjkpʉty: —¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn ko yʉ mwindsʉ́n kyay 'yiiky mʉdʉ yajkugʉbajtpʉty es mʉdʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty? 17Ko Jesús tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, ta t'anma̱a̱ydyʉ: —Yʉ oy mʉkpʉ ja̱'a̱y kyaj ttseky ja kudsooy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ pʉjkʉdʉp. Kyajts tʉ nmiñ esʉts nwowa̱'a̱ñ ja di'ibʉ jiky'a̱jttʉp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es jyodʉmbíttʉt, yʉ'ʉ dʉn je'eyʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty. 18Tʉgok ko naty ja Fwank Yajnʉbajtpʉ 'yʉxpʉjkpʉty es nandʉ'ʉnʉ fariseeʉdyʉ 'yʉxpʉjkpʉty 'yayu'attʉ, ta myiindʉ na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱yʉty ma̱ Jesús, es dyajtʉʉdʉ: —¿Ti ko kyaj 'yayu'attʉ mijʉ m'ʉxpʉjkpʉty éxtʉm 'yayu'attʉ yʉ fariseeʉty esʉ Fwangʉ 'yʉxpʉjkpʉty? 19Jesús 'yadsoojʉdʉ: —¿Tii mba̱a̱t 'yayu'aty di'ibʉ tʉ yajwówdʉ ma̱ ja ja̱'a̱y pyeky, ma̱ 'yak'ity mʉdʉ pʉjkpʉ yedyʉjk? Pʉn jam ja pʉjkpʉ yedyʉjk, kyaj mba̱a̱t 'yayu'aty. 20Per mínʉp ja tiempʉ ma̱ ja pʉjkpʉ yedyʉjk yajtukpuwijtstu'udʉt, taanʉm sitʉy 'yayu'áttʉt. 21’Ni pʉ́n tka''axuyʉ tuk wit mʉt tuk pedazʉ jemywyit, mʉt ko ja aba̱jtsʉnʉ jembyʉ nʉʉmúkʉp es kyʉʉdsʉp ja tuk wit. Ta wyʉ'ʉmʉt ni'igʉ mʉj ja kyʉʉtsy'át. 22Es ni yʉ jembyʉ vinʉ kyaya''adamʉ ma̱ yʉ tukpʉ nʉʉ'abutsʉnbyo'o, mʉt ko ja jembyʉ vinʉ mʉgʉʉdsʉp ma̱ ja nʉʉ'abutsʉnbyo'o, es dʉ'ʉn tyʉgóyʉt ja vinʉ es ja nʉʉ'abutsʉnbyo'o. Pa̱a̱ty yajpʉjta'aky yʉ vinʉ jembyʉ ma̱ yʉ jembyʉ nʉʉ'abutsʉnbyo'o. 23Tʉgok ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ na̱jxtʉbʉ naty ja Jesús mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty triigʉ kamoty, ta ja 'yʉxpʉjkpʉty tkutʉjtʉ ja triigʉ ko jap ñaxtʉ. 24Net ja fariseeʉty t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Ok adsow, ¿ti ko yʉ m'ʉxpʉjkpʉty ttundʉ di'ibʉ kyaj ñigutíkyʉty yajtúnʉt sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ? 25Es ja Jesús 'yadsooy: —¿Tii ni na̱'a̱nʉm miits xykya'ʉxpʉktʉ di'ibʉ tyuun ja Davit ko tʉgok mʉt ja jyamyʉʉdʉty oj tyʉgoy'a̱jtxʉdʉ es oj yu'oogʉdʉ? 26Tyʉkʉ ja Davit ma̱ ja Diosʉ tyʉjk ma̱ naty ja Abyatar 'yity teedywyindsʉngópk. Ta ja Davit tka̱a̱y ja kuni'xypyʉ tsa̱jkaaky, di'ibʉ naty je'eyʉ nigutiky tkáydyʉt ja teedyʉty, es tmooy nandʉ'ʉn ja jyamyʉʉdʉty. 27’Ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ yajpʉjtáky es ja ja̱'a̱yʉty ttuk'oy'áttʉt, es kyaj ja ja̱'a̱yʉty tyuk'oy'átʉdʉt ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ. 28Pa̱a̱ty jaygyúkʉdʉ ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmʉda̱jtypyʉts nandʉ'ʉn ja kutujkʉn ma̱ yʉ sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ.

will be added

X\