MARKɄS 16

1Ko ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ ñajxy, ja Mariiʉ Magdalenʉ, Salomee esʉ Mariiʉ, ja Santya̱'a̱gʉ tya̱a̱k, tjuuydyʉ ja pa̱'a̱k xu'kpʉ es ttukja̱a̱xa̱'a̱ñ ja Jesusʉ ñini'x. 2Ta jantsy jépyʉp, xʉʉñʉbʉnʉ naty ma̱ ja domingʉ xʉʉ, jya̱jttʉ jam ma̱ ja o'kpʉ jut. 3Es jam tu'am ñayyajtʉʉjʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —¿Pʉ́n xyjʉdi'imxʉm ja mʉj tsa̱a̱ es xya''awátsxʉm ja jut? 4Es ko jya̱jttʉ, ta t'ijxtʉ ko tʉ naty yajjʉdímy ja tsa̱a̱ es ja jut awa̱'a̱dsʉ naty 'yijnʉ. 5Ta tyʉjkʉdʉ jutoty, es jam t'ijxtʉ 'yu'uñʉ aga̱'a̱ñgyʉ'ʉ tu'ugʉ ʉna̱'k di'ibʉ xóxyʉty mʉt tu'ugʉ poop wit yeñ. Es yʉ'ʉjʉty jyantsytsyʉ'kʉdʉ. 6Es ja'a 'yanma̱a̱yʉdʉ ja toxytyʉjkʉty: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. M'ʉxta̱a̱ydyʉp ja Jesús nazarenʉ di'ibʉ tʉ dyajkruuzpáttʉ. Pes tʉ jyikypyeky. Kyaj ñakyya̱a̱ty. Ixtʉ ja luga̱a̱r ma̱ naty tʉ tpʉjta̱'a̱ktʉ. 7Nʉjxtʉ es xy'awánʉdʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty es ja Peedrʉ: “Jawyiin ja'a ñejxy Galileeʉ. Japts xy'íxtʉt éxtʉm oj m'anʉ'ʉmxʉdʉ.” 8Net ja toxytyʉjkʉty tsyo'ondʉ ma̱ ja jut a̱a̱ jantsy pojʉn es ñʉjxnʉdʉ pʉye'egyʉ mʉt ko naty tsyʉ'ʉgʉdʉ. Es ni pʉ́n wi'ix tka''anma̱a̱ydyʉ, ja'a ko jyantsytsyʉ'ʉgʉdʉ. 9Ko Jesusʉ naty tʉ jyikypyeky móñʉm domingʉ xʉʉ, jayʉjp kyʉxe'ky ma̱ ja Mariiʉ Magdalenʉ di'ibʉ Jesús tʉʉyʉp tyukmastut jʉxtujk ja ka'óybyʉty. 10Ta ja Mariiʉ oj ñejxy ma̱ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty di'ibʉ wʉ'ʉmdʉ jotmaymyʉʉt es jap jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉ naty. 11Es ko yʉ'ʉjʉty tmʉdoodʉ ko Mariiʉ 'yawánʉdʉ ko ja Jesús tʉ jyikypyeky es ko tʉ t'ixy, kyaj tmʉbʉjktʉ. 12Oknʉm ja Jesús kyʉxe'ky tu'a̱a̱y mʉdʉ wiink kʉxʉ'kʉn ma̱ tyu'uyo'oydyʉ nimajtskpʉ di'ibʉ tso'ondʉp tekyye'epy Jerusalén. 13Ta yʉ'ʉjʉty jyʉmbijttʉ Jerusalén es t'awa̱'a̱nʉdʉ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty; per nan yʉ'ʉjʉty kyaj yajkajxymyʉbʉjktʉ. 14Oknʉm ja Jesús kyʉxe'ky ma̱ ja ma̱jk tu'ukpʉ 'yʉxpʉjkpʉty di'ibʉ naty meesʉ windum ka̱a̱ydyʉp, es t'oodʉ mʉt ko kyujuun'átyʉty es kyaj tmʉbʉjktʉ ja di'ibʉ naty tʉ t'ixtʉ jiiky. 15Ta t'anma̱a̱ydyʉ: —Nʉjxtʉ miidsʉty ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y es xytyuk'ʉxpʉ́ktʉt ja oybyʉ ayuk. 16Di'ibátyʉts ʉj xy'axá̱jʉp es nʉbajttʉp, nitso'ogʉp. Per pʉ́nʉts xykya''axá̱jʉp, ja'a nʉjxʉp ma̱ ja tʉydyu'unʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 17Es di'ibáty xy'axá̱jʉpts es xymyʉbʉ́ktʉts, yʉ'ʉts nmo'oydyʉp es ttúndʉt yʉ tya̱dʉ ijxwʉ'ʉmʉn: Mʉdʉdsʉ nxʉʉgyʉjxm dyajpʉdsʉ́mdʉt ja ka'óybyʉty di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jttʉp; kya̱jxtʉp wiingátypyʉ ayuk; 18wyijtsʉ'ʉktʉp ja awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñ; pʉn 'yuuktʉp ja venenʉ, kyaj ti jyátʉdʉt; es ko ja kyʉ'ʉ ttuknikónʉt ja di'ibʉ pʉjkʉp, net dya''agʉda̱'a̱ktʉt. 19Ko ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y, ta ja Dios yajpatʉjkʉ tsa̱jpótm es 'yu'uñʉ aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Dios. 20Oknʉm ja ʉxpʉjkpʉty tsyo'ondʉ tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk ma̱jaty ja ja̱'a̱yʉty. Es ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús pyudʉ́kʉdʉ yʉ'ʉjʉty, es mʉdʉ mʉj ijxwʉ'ʉmʉnʉty ttuk'ixtʉ ja ja̱'a̱yʉty ko tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ di'ibʉ myadyáktʉp.

will be added

X\