MARKɄS 15

1Ko oj xyʉʉñʉ, ta ja teedywyindsʉ́nʉty ñaymyujkʉdʉ mʉdʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty. Net tkʉtsuumdʉ ja Jesús, es oj tmʉnʉjxtʉ es ttukkʉdʉjkʉdʉ ja gobernadoor Pilatʉ. 2Es ja Pilatʉ dyajtʉʉy ja Jesús: —¿Tii mijtsʉ dʉ'ʉn ja israelítʉdyʉ ryey? Ta ja Jesús 'yadsooy: —Tʉy'a̱jtʉn, ʉjtsʉ dʉ'ʉn. 3Es ja teedywyindsʉ́nʉty tni'ʉʉnʉdʉ kana̱k nax. 4Ta ja Pilatʉ jatʉgok dyajtʉʉy ja Jesús: —¿Tii kyaj m'adsoy ni wi'ix? ¿Ti kyaj xymyʉdoy tʉgekyʉ nʉ'ʉn yam mdukni'ʉʉnʉdʉ? 5Per ja Jesús kyaj tyim'adsooy. Es ja Pilatʉ oj wyʉ'ʉmʉ dʉ'ʉñʉ es kyaj tnijawʉ wi'ix 'yakjʉna̱'a̱nʉt. 6Es paskʉ paskʉ ja Pilatʉ tnasmatsʉ tu'ugʉ tsimyjya'ay di'ibʉ ja ja̱'a̱yʉty wyin'ijxtʉp. 7Japʉ naty 'yittʉ tsimy na̱a̱gʉty di'ibʉ tʉ yajja̱'a̱y'eeky ko tsyiptuundʉ yʉ yajkutujkpʉ, es nidu'uk yʉ'ʉjʉty xyʉ'a̱jtypy Barrabás. 8Ta ja ja̱'a̱yʉty tniwingoondʉ ja Pilatʉ, es t'amdoodʉ ttúnʉt éxtʉm jaayʉm ttuñ. 9Ta ja Pilatʉ 'yadsoodʉ: —¿Tii mdsojktʉp es nnasmátsʉdʉts ja mrey? 10Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Pilatʉ mʉt ko ñija̱'a̱bʉ naty ko ja teedywyindsʉ́nʉty tnaywyinnaxʉjáwʉdʉ ko ja Jesús may ja ja̱'a̱yʉty pyanʉjxʉdʉ es pa̱a̱ty tʉ tyukkʉdʉ́kʉdʉ. 11Per ja teedywyindsʉ́nʉty tnibʉdʉ'ʉktʉ ja ja̱'a̱yʉty es jyʉna̱'a̱ndʉt ko yajnasmátsʉt ja Barrabás. 12Ta ja Pilatʉ dyajtʉʉdʉ: —¿Es tits ndúnʉp mʉt di'ibʉ miits mdijtʉp ja israelítʉdyʉ ryey? 13Yʉ'ʉjʉty yaxkaktʉ: —¡Yajkruuzpát! 14Ta ja Pilatʉ t'anma̱a̱ydyʉ: —Pes, ¿tii dʉ'ʉn tʉ ttuundʉgóy? Per ja'ajʉty 'yaktim'yaxkaktʉ: —¡Yajkruuzpát! 15Es ja'a ko Pilatʉ wyʉ'ʉma̱'a̱ñ oy mʉt ja ja̱'a̱yʉty, ta tnasma̱jtsʉ ja Barrabás es tni'ana'amʉ esʉ Jesús yajwópʉt. Ta net tkʉyajky es dyajkruuzpáttʉt. 16Oknʉm ja solda̱a̱dʉty tmʉnʉjxtʉ ja Jesús ma̱ ja yajkutujkpʉ tyʉja̱'a̱n di'ibʉ 'yandijpy pretooryʉ. Ta dyajnaymyujkʉ nidʉgekyʉ ja solda̱a̱dʉty ma̱ tadʉ luga̱a̱r. 17Net ttukpʉjtáktʉ ja witʉ tsu'unkpʉ éxtʉmʉ yajkutujkpʉ wyit. Ta txʉgajttʉ ja apyñ éxtʉm tu'ugʉ koronʉ es tpʉjtákʉdʉ kyʉba̱jkkʉjxm. 18Net t'anʉʉmʉdʉ: —¡Mʉj kʉjxm mij, israelítʉdyʉ ryey! 19Net ttukkuwojpʉ'ktʉ tu'ugʉ kepyu'unk, tnidsújʉdʉ, twingoxtánʉdʉ es jyawʉ twindsʉ'ʉgʉ. 20Ko ttukxikta̱a̱ydyʉ, ta dyajjʉna̱jktʉ ja tsu'unk wit es ttukpʉjtáktʉ ja kyʉ'ʉm wit. Ta tmʉnʉjxnʉdʉ es dyajkruuzpata̱'a̱ndʉ. 21Ta tu'a̱a̱y tpattʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ kyamotyʉ naty tʉ 'yotsy. Ja'a xyʉ'a̱jtypy Simonk es kyuga̱jpnʉty Sirene, es tyeety'átyʉty ja Alejandrʉ esʉ Rufʉ. Ta ja solda̱a̱dʉty ttukkupʉjktʉ agwanʉ ja Simonk es dyajnʉjxʉt ja Jesusʉ kyruuz. 22Ta tmʉnʉjxtʉ ja Jesús ma̱ tu'ugʉ luga̱a̱r txʉ'aty Gólgotʉ, di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp Kalaveerʉ Luga̱a̱r. 23Jam tjatuk'uugándʉ ja vinʉ taam'yo'oy mʉt ja mirrʉ ujts a̱a̱y, per ja Jesús kyaj t'iky. 24Ta dyajkruuzpajttʉ. Es net ja solda̱a̱dʉty ttuundʉ rifʉ es dʉ'ʉn dyajwa̱'xtʉ ja Jesusʉ wyit. 25Taxtujk yaxpʉ naty ko dyajkruuzpajttʉ. 26Es kyʉbajky tpʉjtákʉdʉ tu'ugʉ letreerʉ di'ibʉ jʉna̱a̱mp éxtʉmʉ dʉ'ʉn ja 'yʉ'ʉnʉn: “Tya̱a̱dʉ ja israelítʉdyʉ ryey.” 27Nandʉ'ʉn majtskʉ ma'tspʉty dyajkruuzpajttʉ mʉt yʉ'ʉ, tu'uk aga̱'a̱ñdsyoo es jatu'uk ana̱jñdsyoo. 28Es dʉ'ʉn yajkuydyúñ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: “Dʉ'ʉn ñajxy éxtʉmʉ axʉk ja̱'a̱y.” 29Ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ na̱jxtʉp jam tnixi'ik ttukxi'iktʉ, ttuknʉgow ttuk'yujkówdʉ es jyʉna̱'a̱ndʉ: —Mij di'ibʉ mʉj tsa̱jptʉjk mjijtypy es mjʉna̱'a̱ñ ko tʉgʉkxʉbajtp xykyojy jatuk ok. 30Nayyajtso'ogʉdʉ mij kʉ'ʉm es jʉnak kruuzkʉjxy. 31Es nandʉ'ʉn tyukxíkʉdʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es mʉdʉ fariseeʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty, es ak yʉ'ʉjʉty ñayjyʉnánʉdʉ: —Tʉ dyajtse'eky ja wiinkpʉty, per kyaj mba̱a̱t ñayyajtse'egyʉty kʉ'ʉm. 32¿Ti kyaj yʉ'ʉjʉty ja israelítʉdyʉ ryey? ¡Wa'an tjʉnaky kruuzkʉjxy es net yʉ'ʉ nmʉbʉjkʉm! Extʉ ja ma'tspʉty di'ibʉ naty jam mʉt yʉ'ʉ kruuzkʉjxm twinga̱jx tjʉjpka̱jxtʉ ja Jesús. 33Net tʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ kyoodsʉdyaay kijkyxyʉʉ extʉ tʉgʉk yaxp xʉʉnʉm. 34Es nan ma̱ tadʉ oorʉ ja Jesús mʉk kyajxy: —Eloy, Eloy, ¿lamʉ sabaktanʉ? (di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp: “Dios miiʉ, Dios miiʉ, ¿ti kots mij tʉ xymyastu'uty?”) 35Nidu'ugʉty di'ibʉ naty jam tmʉdoodʉ, es ñayjyʉnánʉdʉ: —Mʉdowdʉ, yʉ'ʉga yáxʉp ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉs. 36Net nidu'uk oj ñejxy pʉye'egyʉ, es oj dyajtsooñ tu'uk di'ibʉ yuunkpʉnaanʉ. Ta dyajxe'ky mʉdʉ vinʉ xun, es ttukjʉjptíjʉ tu'ugʉ kepyu'unk, es ttukmʉwingooñ ja Jesús es tmuugʉt. Ta jyʉnáñ: —Mastu'uttʉ. Min n'ok'ijxʉm pʉn nimiinʉp ja Eliiʉs es yajjʉnákʉdʉt kruuzkʉjxy. 37Ta jatʉgok ja Jesús oj mʉk kyajxy, es oj 'yo'knʉ. 38Net ja adʉy di'ibʉ jap mʉj tsa̱jptʉgóty kyʉ'tswa'xy kʉbajky es extʉ ʉx'am. 39Net ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n di'ibʉ naty jap tʉnaapy Jesús wyindum es tmʉdooy ko mʉk kyajxy es 'yeeky, yʉ'ʉ net jyʉnáñ: —¡Tʉy'a̱jtʉndʉmʉ naty ko tya̱a̱dʉ yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ 'yU'unk! 40Jamʉ naty nandʉ'ʉn na̱a̱gʉdyʉ toxytyʉjkʉty myʉj'íxtʉ jagam. Ma̱ yʉ'ʉjʉty jamʉ naty ja Mariiʉ Magdalenʉ, Salomee esʉ Mariiʉ, ja mutsk Santya̱'a̱gʉ esʉ Josee tya̱a̱gʉty. 41Tya̱dʉ toxytyʉjkʉty tso'ondʉp Galileeʉ es tpanʉjxtʉ ja Jesús es tpudʉjkʉdʉ ko 'yijty Galileeʉ. Es jamʉ naty may ja wiinkpʉdyʉ toxytyʉjk di'ibʉty nandʉ'ʉn mʉʉt pyatʉ́kʉdʉ Jerusalén. 42Ko oj tsyu'ujʉnʉ es ko naty ñayjyʉjp'íxʉdʉ ko ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ dyajtsonda̱'a̱ga̱'a̱ndʉ, 43ta Josee tninejxy ja Pilatʉ mʉdʉ jotmʉk'a̱jtʉn es t'amdoy ja Jesusʉ ñini'x. Esʉ tadʉ Josee, Arimateeʉ ja̱'a̱y, yʉ'ʉ naty nidu'uk ja di'ibʉ naty ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty es jap mʉj 'yity, es 'yawijxypy ko ja Diosʉ kyutujkʉn myínʉt. 44Ta ja Pilatʉ dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉ ko yajnima̱a̱y ko tʉ ja Jesús 'yeeky. Net twoodsooy ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n es dyajtʉʉy pʉn tʉ 'yeeky ja Jesús. 45Net ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n jyʉnáñ: —Tʉy'a̱jtʉn. Tʉ 'yo'knʉ. Ta ja Pilatʉ t'anma̱a̱y ja Josee: —Mba̱a̱t xyajkruuzjʉnáky. 46Net ja Josee tjuuy tu'ugʉ sa̱a̱bʉnʉ oybyʉ es dyajkruuzjʉnajky ja Jesusʉ ñini'x. Ta t'abijty mʉt ja sa̱a̱bʉnʉ. Ta tpʉjtáky ma̱ tu'ugʉ o'kpʉ jut di'ibʉ naty yʉ'ʉ tʉ dyajtsajtsjúty dyajpa̱'a̱jútyʉty tsa̱wiiñ, es oj t'agʉ'ʉy mʉt tu'ugʉ mʉjpʉ tsa̱a̱. 47Ja Mariiʉ Magdalenʉ esʉ Mariiʉ, ja Josee tya̱a̱k, yʉ'ʉ 'yijxtʉ ma̱ naty tʉ tpʉjta'aky.

will be added

X\