MARKɄS 13

1Ko ja Jesús tsyo'oñ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk, nidu'ugʉ 'yʉxpʉjkpʉty jyʉnáñ: —Windsʉ́n, ok'ix yʉ mʉj tsa̱a̱jʉty es yʉ tsuj tʉjkʉty. 2Es ja Jesús 'yadsooy: —¿M'ijxtʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ? Kyaj wyʉ'ʉma̱'a̱ñ ni tu'ugʉ tsa̱a̱ ñayñikoombétyʉty, tʉgekyʉ tyʉgoya'añ. 3Net oj ñʉjxtʉ ma̱ ja Oliivʉs Kopk di'ibʉ jam windum ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk. Es ko natyʉ Jesús jam 'yu'uñʉ, ta ja Peedrʉ, Santya̱'a̱gʉ, Fwank esʉ Andrés oj 'yanʉ'ʉmxʉdʉ ayu'udsyʉ: 4—Njanijawʉyándʉpts na̱'a̱ dʉnʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ tunán jatánʉp es ti ijxwʉ'ʉmʉn ja̱'a̱y myʉdáttʉp ko tya̱a̱dʉ tʉgekyʉ dʉ'ʉn tyuna̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñʉty. 5Ta Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Mnaygywentʉ'átʉdʉp kʉdiibʉ pʉ́n mwin'ʉʉnʉdʉt. 6Mʉt ko may myina̱'a̱ndʉ di'ibʉ jʉna̱'a̱na̱a̱mp: “Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ.” Es wyin'ʉʉnaampy mayʉ ja̱'a̱yʉty. 7’Es ko miits xymyʉdówdʉt tsyiptundʉ oymya̱a̱ty, katʉ mnay'adsʉ'ʉgʉdʉ. Pes dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ, per kyajpʉ dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty ma̱ ja naxwíñʉdʉ tyʉgoya'añ. 8Mʉt ko tuk peky mʉt jatuk peky ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ñayñitsiptuna̱'a̱nʉdʉ esʉ ana'ambʉty nixim niyam, es myina̱'a̱ñ ja mʉk ujxʉty oymya̱a̱ty esʉ mʉk yuu. Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ma̱a̱nʉm je'eyʉ tsyonda'aky ja ayo'on. 9’Per mnaygywentʉ'átʉdʉp miidsʉty, ja'a ko ja ja̱'a̱yʉty mmʉnʉjxʉdʉp ma̱ ja kumda̱ttʉjkʉn es myajwóptʉt mʉt ko miits xypyanʉjxtʉpts. Es mmʉnʉjxʉdʉp ma̱ gobernadoor esʉ rey es dʉ'ʉn miidsʉty jap xypyʉjta̱'a̱ktʉt ja tʉy'a̱jtʉn ʉjtskyʉjxm. 10Es koonʉm yajka̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es óknʉm ja naxwíñʉdʉ tyʉgoya'añ. 11Es ko myajmʉnʉjxʉt es myajkʉyákʉt ma̱ ja kumda̱ttʉjkʉn, katʉ mjotmay'ooktʉ miidsʉty wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉt. Ja'a mga̱jxtʉp di'ibʉ Dios mmo'oyʉdʉp jaanʉm, ja'a ko kyaj miits xykya̱jxa̱'a̱ndʉ mgʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, yʉ Espíritʉ Santʉ mwinma̱'a̱ñmyo'oyʉdʉp. 12’Ma̱ tadʉ tiempʉ jyata̱'a̱ñʉty, ko extʉ di'ibáty tukka'ax'a̱jttʉp kyʉyaka̱'a̱nʉp nixim niyam es ttuk'ya'ooktʉt; es ja u'unkteety dʉ'ʉn tyuna̱'a̱ñ mʉt ja 'yu'unk; es ja ʉna̱'ku'ungʉty nandʉ'ʉn myʉttsiptuna̱'a̱ndʉp ja tya̱a̱k tyeety es tyuk'ya'ooktʉp. 13Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty m'axʉk'íxʉdʉt ja'a ko miits xypyanʉjxtʉpts. Per di'ibʉ 'yakmʉbejkypyʉm dʉ'ʉñʉm, yʉ'ʉ nitso'ogʉp. 14’Yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ Dañel tkʉxja̱a̱y di'ibʉ tyúndʉp ja axʉʉkpʉ. Ko xy'íxtʉt tyanʉ ma̱ kyaj pyaadyʉty ja di'ibʉ ya''axʉ'kʉp es di'ibʉ kyaj tmʉj'íxy ja Dios (wa'an tjaygyukʉ di'ibʉ yʉ neky kyajxypy), net di'ibáty ijttʉbʉ naty Judeeʉ kya'aktʉt jap es ñʉjxtʉt tungʉjxy kopkkʉjxy. 15Es di'ibʉ naty jam tʉjkkʉjxm, kyaj jyʉnákʉt es nʉjx tnidʉkʉ di'ibʉ jap es tjuuda̱'a̱nʉt. 16Es di'ibʉ naty jam kyamotm, kyaj jyʉmbítʉt es min t'ooxy ja wyit. 17¡Pʉroobʉ ja toxytyʉjkʉty di'ibʉ naty ijtp u'unkmʉʉt ma̱ tadʉ xʉʉ es di'ibʉ ya'u'unktsi'tstʉp! 18Amdow pʉjktsówdʉ miidsʉty ja Dios es kʉdiibʉ mga'aktʉt ko naty xyuxy, 19mʉt ko mʉk 'yita̱'a̱ñ ja ayo'on, éxtʉm ni na̱'a̱nʉm kyajaty extʉ ma̱ Dios dyajkojy ja naxwíñʉdʉ, es ni dʉ'ʉn kyanakyjyata̱'a̱ñʉty jatʉgok. 20Es pʉnʉ Dios kyaj dyajwaanʉ tadʉ tiempʉ, ni pʉ́n kyatso'oktʉt. Per yajwaanʉp yʉ'ʉ mʉt ko ttseky pʉ́nʉty yʉ'ʉ tʉ twin'ixy éxtʉmʉ jya'ayʉn. 21’Ko naty pʉ́n miits m'anʉ'ʉmxʉdʉ: “Ixtʉ, tya̱a̱ dʉn ja Kristʉ”, o “Ixtʉ, tʉxim ja Kristʉ”, kyaj xymyʉbʉ́ktʉt. 22Mʉt ko mina̱a̱mp ja win'ʉ'ʉmbʉty di'ibʉ nayyajnaxánʉp éxtʉmʉ Kristʉ es éxtʉmʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ, es tyunaampy yʉ ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn es dʉ'ʉn tjawin'ʉʉna̱'a̱ndʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios kʉ'ʉm wyin'ijx. 23Pa̱a̱ty mnayjyʉjp'íxʉdʉp miidsʉty. Tʉ n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty yʉ tya̱a̱dʉ tim jayʉjp. 24’Es ko dʉ'ʉnʉ naty tʉ ña̱jxta̱'a̱yʉ tadʉ ayo'on, ja xʉʉ wyingoodsʉya'añ, ja po'o kyaj ñakyjya̱ja̱'a̱ñ, 25kya̱'a̱dʉt ja mʉdsa̱'a̱jʉty es yu'xʉp ja mʉk'a̱jtʉn tsa̱jwínm. 26Net xy'íxtʉdʉts nmiñ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, yoodsóty mʉdʉ mʉk'a̱jtʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn. 27Es nduk'ana'amʉdʉts ja n'ánklʉsʉts, es dyajnaymyúkʉdʉt di'ibáty tʉ nwin'íxtʉts, ma̱ yʉ jʉmboj esʉ yukpoj myiñ es ma̱ yʉ xʉʉ pyʉdsemy es ma̱ tsyi'ity, oytyim ma̱a̱ty. 28’Jattʉ tya̱dʉ 'yijxwʉ'ʉmʉn ja iigʉ kepy. Ko ja xye'entsy 'yity u'unk es pyʉdsemy ja 'yaay, miits mnija̱'a̱dʉp ko miimp ja ambʉ. 29Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn ko xy'íxtʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, mnijáwʉdʉp ko tʉʉ dʉnʉ naty wingoombʉts, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm tʉjk agʉ'ʉybyʉn. 30Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ jyata̱'a̱ñʉty ma̱a̱nʉmʉ naty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam kyaj 'yooktʉnʉm. 31Ja tsa̱jp es ja naxwíñʉdʉ náxʉp, per ja n'ayúkʉts ni na̱'a̱ kyakexy kyanaxy. 32’Ja xʉʉ es ja oorʉ ni pʉ́n tkanijawʉ, ni yʉ Diosʉ 'yánklʉsʉty es ni ʉj, ja Diosʉ 'yU'unk, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn je'eyʉ ñija̱'a̱p ja Dios Teety. 33Pa̱a̱ty wʉ'ʉmdʉ miidsʉty wijyʉty es mnayjyʉjp'íxʉdʉp, ja'a ko kyaj xyñijáwʉdʉ na̱'a̱ nmina̱'a̱ñʉts. 34’Dʉ'ʉn ja'a éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ nʉjxa̱a̱mp jagam. Ko naty kyajnʉm tsyooñ, ta tmo'oydyʉ ja pyo'oduumbʉty ja tyuunk nidu'uk nidu'uk, es t'anma̱a̱y ja di'ibʉ kywentʉ'átʉp ja tʉjk a̱a̱ es wyijy'ítʉt. 35Es n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty, wʉ'ʉmdʉ wijy, mʉt ko kyaj xyñijáwʉdʉ na̱'a̱ jyʉmbita̱'a̱ñ ja mWindsʉ́n, pʉn tʉ tsyu'ujʉnʉ, pʉn tsu'pʉn, ma̱ 'yʉy ja tʉgaak o ma̱ xyʉʉñʉ. 36Exkʉm ko jyʉmbity ti'in es mba̱a̱dʉdʉt ma̱a̱bʉty. 37Es di'ibʉ n'anma̱a̱ydyʉp miidsʉty, n'anma̱a̱ydyʉpts nandʉ'ʉn nidʉgékyʉty: Wʉ'ʉmdʉ wijyʉty.

will be added

X\