MARKɄS 11

1Ko naty jya̱'ta̱'a̱ñ Jerusalén, ko jya̱jttʉ Betfajee, jamyʉ ma̱ ja Oliivʉs Kopk, netʉ Jesús tkejxy majtskʉ 'yʉxpʉjkpʉ, 2es t'anma̱a̱y: —Nʉjxtʉ ma̱ yʉ mutsk ka̱jpnu'unk di'ibʉ yajwingu'ijxʉp, es jap xypya̱a̱dʉt kuwʉʉñ tu'ugʉ burrʉ di'ibʉ ni pʉ́nnʉm tkatuk'u'uñʉ. Mʉgajʉ es xyajmínʉt. 3Es pʉn ja pʉ́n myajtʉ́wʉdʉ: “¿Ti ko xymyʉgajʉ?”, net xy'anʉʉmʉt: “Ja Windsʉ́n yajtunaampy es pojʉn tkajxʉmbítʉt jatʉgok.” 4Es ja 'yʉxpʉjkpʉty oj ñʉjxtʉ, es tpattʉ tu'ugʉ burrʉ kuwʉʉñ tʉjk agʉ'ʉm mʉj tu'ubʉ'a̱a̱y. Es ko naty tmʉgajʉ ja burrʉ, 5net ja ja̱'a̱y yajtʉʉjʉdʉ: —¿Ti ko xymyʉgájʉdʉ tadʉ burrʉ? 6Es yʉ'ʉjʉty 'yadsoodʉ éxtʉmʉ Jesusʉ naty tʉ 'yanʉ'ʉmxʉdʉ. Net ja ja̱'a̱y myastútʉdʉ. 7Ta oj dyajnʉjxtʉ ma̱ ja Jesús es tpʉjtáktʉ ja wyit jam burrʉ ñikʉjxm, es ja Jesús ttukpejty. 8Es ja mayjya'ayʉty dya'ptʉ ja ñikʉjxyʉdʉ wit tu'a̱a̱y. Wiinkpʉty ttʉjtʉ ja kepyʉ 'yaay xye'entsy es ttukwin'o'oxʉdʉ ja tu'a̱a̱. 9Ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ nʉjxtʉp jawyiin es nandʉ'ʉn ja di'ibʉ miindʉp ʉx'ok ya̱'a̱x jyoktʉ: —¡Awdattʉ Dios! ¡Kuni'xy di'ibʉ miimp éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Diosʉ kyudʉnaabyʉ! 10Mʉj kʉjxm 'yítʉt ja rey Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts di'ibʉ yajkutuka̱a̱mp. ¡Awdattʉ Diosʉ tsa̱jpótmʉdʉ! 11Ta ja Jesús kya̱jpnja̱jty Jerusalén es jyajty ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es t'ijxta̱a̱y tʉgekyʉ di'ibʉ jap. Ta tsyo'oñ jam es tmʉnejxy ja ma̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉty ma̱ Betañʉ ka̱jpn, mʉt ko tʉ tsyu'ujʉnʉ naty es jap mya̱'a̱ja̱'a̱ñ. 12Jakumbom ko Jesús tsyo'oñ jap Betañʉ, ta yu'o'kʉ. 13Ta t'ijxy tu'ugʉ iigʉ kepy tu'ubʉ'a̱a̱y. Ta tnimʉjwa'ky, es kyaj tpaty ni ti tyʉʉmp ja kepy, je'eyʉ 'yaay, ja'a ko kyajnʉm ja tiempʉ ma̱ tyʉʉmp. 14Ta ja Jesús t'anma̱a̱y ja iigʉ kepy: —Ni na̱'a̱ mganakytyʉʉmp'átʉt. Es ja 'yʉxpʉjkpʉty tmʉdoodʉ. 15Oknʉm jya̱jttʉ Jerusalén, netʉ Jesús tyʉjkʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. Ta dyajpʉdseemy di'ibʉ naty jap juuy to'ktʉp es dyajjʉmbijty ja myeesʉty di'ibʉ naty jap wyingugoondʉp ja meeñ mʉt ja tsa̱jptʉjk meeñ, es dyajjʉmbijty ja syíyʉty di'ibʉ pakto'ktʉp. 16Es kyaj dyajkutijky es pʉ́n dyajnáxʉt oytyiity mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. 17Ta dya'ʉxpejky ja ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱y: —Ja Dios jyʉnáñ ma̱ ja jyaaybyajtʉn: “Yʉ ndʉjkʉts yʉ'ʉ ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y kya̱jxta̱'a̱ktʉ”, per miidsʉty tʉ xyajwa̱'a̱ndʉ ma'tspʉ a̱a̱nk. 18Es ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp tmʉdooy yʉ taadʉ. Ta t'ʉxta̱a̱ydyʉ ja winma̱'a̱ñ wi'ix ja Jesús 'yoogʉt, per ttsʉ'ʉgʉdʉ, ja'a ko nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty tam yajxón tmʉdoo'íttʉ ja 'yʉxpʉjkʉn. 19Es ko tsyu'ujʉnʉ, net Jesús tsyo'oñ jap Jerusalén. 20Jakumbom jepy ko jyʉmbitandʉ Jerusalén, ta ñaxtʉ ma̱ ja iigʉ kepy, es ja 'yʉxpʉjkpʉty tʉ t'ixtʉ ko tʉ naty tyʉ'tsnʉ. 21Ta ja Peedrʉ tjamyejtsy, es t'anma̱a̱y yʉ Jesús: —Windsʉ́n, ¡ix! Tʉ tyʉtsnʉ tya̱dʉ iigʉ kepy di'ibʉ mij tʉ xykya̱jxpéky. 22Jesús 'yadsooy: —Mʉbʉktʉ Dios. 23Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko pʉn ja pʉ́n miits m'anʉʉmʉdʉbʉ tya̱dʉ kopk: “Jʉwa̱'a̱k ja ya̱a̱. Nʉjx mejyñóty.” Pʉn kyaj xyjʉjpjáwʉdʉ, pes dʉ'ʉnʉ dʉn jyátʉt. 24Pa̱a̱ty n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty ko tʉgekyʉ di'ibʉ miits m'amdoodʉp ja Dios ma̱ mga̱jxta̱'a̱ktʉ, pʉn mmʉbʉjktʉp, m'axá̱jʉdʉp. 25Es ko mga̱jxta̱'a̱ktʉ, mma'xtʉp di'ibáty miits mduunʉdʉp axʉʉk, es dʉ'ʉn yʉ mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ mma'xʉdʉp miidsʉty ja mbojpʉty nandʉ'ʉn. 26Es pʉn kyaj xymya'xtʉ di'ibʉ mduunʉdʉp axʉʉk, mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ nan kyaj mma'xʉdʉt miidsʉty ja mbojpʉty. 27Ta net jya̱jttʉ Jerusalén. Es ko natyʉ Jesús jyʉdity mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty, ta ñimiinʉdʉ Jesús ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty, 28es yajtʉʉjʉdʉ: —¿Pʉ́nʉ kyutujkʉn mʉʉt xytyuñʉ tya̱a̱dʉ? ¿Pʉ́n tʉ mgutujkʉnmo'oyʉty? 29Ta Jesús t'adsoodʉ: —Ʉj nandʉ'ʉn nyajtʉwaambyʉts tu'ugʉ ayuk miidsʉty. Pʉn xy'adsoojʉmbijtpʉts, net n'anʉʉmʉt ti kutujkʉnʉts ʉj mʉʉt nduñʉ tya̱a̱dʉ. 30¿Pʉ́n kutujkʉnmooyʉ Fwank es yajnʉbátʉt? ¿Dios, o yʉ ja̱'a̱yʉty? ¡Adsoodʉgʉts! 31Ta ak yʉ'ʉjʉty ñay'ʉʉ ñaygya̱jxʉdʉ es ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: —Pʉn n'okjʉna̱'a̱nʉm ko ja Dios tuk'ana'amʉ, ta xy'adso'om: “Es pʉnʉ dʉ'ʉn, ¿ti ko xykyamʉbʉktʉ?” 32Es pʉn njʉna̱'a̱nʉm ko ja̱'a̱yʉty, ta yʉ ja̱'a̱yʉty xytyu'unʉm axʉʉk, mʉt ko nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty tmʉbʉktʉ ko Fwank yʉ'ʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 33Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Kyajts nnijáwʉdʉ. Ta ja Jesús 'yadsoojʉdʉ: —Es ʉj nan kyajts miits n'awánʉdʉt ti kutujkʉnʉts ʉj mʉʉt nduñʉ tya̱a̱dʉ.

will be added

X\