MARKɄS 1

1Dʉ'ʉn tsyondaky ja oybyʉ ayuk mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, ja Diosʉ 'yU'unk, 2éxtʉm kʉxja̱'a̱y 'yity ma̱ ja Isaiiʉ ñeky, Diosʉ kyuga̱jxpʉ. Dʉ'ʉnʉ Dios t'anma̱a̱y ja 'yU'unk: Ngejxypyʉts jawyiin ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts es mya''awátsxʉdʉt yʉ mnʉ'ʉ mdu'u. 3Es 'yakjʉnáñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ: “Ma̱ mʉj itʉn, jam yajmʉdówʉt mʉk kyajxy: Nayjyʉjp'íxʉdʉ mʉt ko taa dʉ'ʉn myiñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm.” 4Es ja Fwank yajnʉbejty ma̱ ja mʉj it es t'anʉʉmʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty es jyodʉmbíttʉt, tmastu'uttʉt ja pyeky es ñʉbátʉt. Dʉ'ʉn ttúndʉt ja'agyʉjxm esʉ Dios mya'xʉdʉt ja pyojpʉ. 5Es ma̱jatyʉ Judeeʉ ñaxwíñʉdʉ es ma̱ Jerusalén ka̱jpn tnimiindʉ ja Fwank es tmʉdoo'íttʉ. Es ko tmayatstʉ ja pyojpʉ, net ja Fwank yajnʉbátʉdʉ ma̱ ja Jordán mʉjnʉʉ. 6Ja Fwangʉ wyit kyojyʉty mʉdʉ kameyʉ jʉmk es twʉʉn'áty ja po'o, es yʉ'ʉ ijty jye'xypy ja mu'u esʉ tsimba̱'a̱k, 7es tka̱jxwa'xy ma̱ ja ja̱'a̱yʉty es t'anʉʉmʉdʉ: —Oknʉm myina̱'a̱ñ tu'ugʉ di'ibʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉk'a̱jtʉn kʉdiinʉm ʉj. Kyajts ʉj xyñitʉkʉ, ni je'eyʉ yʉ kyʉ'ʉk nga''agájʉdʉt éxtʉmxyʉpts ʉj n'ítyʉts tyuumbʉn. 8Ʉj nyajnʉbajttʉpts miits mʉt ja nʉʉ, per ja'a myajnʉbátʉdʉp mʉt ja Espíritʉ Santʉ. 9Ko waanʉ 'yity, ta ja Jesús tsyo'oñ ma̱ ja Nazaret ka̱jpn di'ibʉ ijtp Galileeʉ. Ta tnimiiñ ja Fwank ma̱ ja Jordán mʉjnʉʉ, es net dyajnʉbejty ja Jesús. 10Es ko naty pyʉdsemy nʉjotm, net ja Jesús t'ijxy ko ja tsa̱jp 'yawatsy es ja Espíritʉ Santʉ jyʉnajky ma̱ yʉ'ʉ éxtʉm tu'ugʉ paku'unk. 11Es yajmʉdóy tu'ugʉ kajxy tsa̱jpótm jyʉna'añ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn n'U'unk'a̱jtypy di'ibʉts njantsytsyejpy, es óyʉts njotkujk'áty mʉt mij. 12Net ja Espíritʉ Santʉ yajnʉjxʉ ja Jesús ma̱ tu'ugʉ mʉj it. 13Jap 'yijty justyikxyxyʉʉ ma̱ yʉ ujts jʉyujk, es ja mʉjku'ugópk Satanás tja'ijxy esʉ Jesús pyekytyúnʉt. Es ñimiinʉdʉ Diosʉ 'yánklʉsʉty es myʉduunʉdʉ. 14Es ko Fwank yajtsiimy, net ja Jesús ñejxy Galileeʉ ña̱a̱xóty es jap tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk. 15Net ja Jesús t'anʉʉmʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty: —Tʉ jya'ty ja tiempʉ es wingoombʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ kyutujkʉn. Yajtʉgátstʉ ja mjot mwinma̱'a̱ñ es mʉbʉktʉ ja oybyʉ ayuk. 16Mejyñbyʉ'a̱a̱yʉ naty ja Jesús jyʉdity jam Galileeʉ ko t'ijxy ja Simonk es ja myʉga'ax Andrés. Yʉ'ʉ naty tyuunk'a̱jttʉp ja a̱jkxma̱jtsk, es tkujʉbípʉdʉ naty ja 'ya̱jkxma̱jtsn nʉjoty. 17Es 'yanma̱a̱yʉdʉ ja Jesús: —Pamiingʉts, es ʉjts miits n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉp es nmo'oydyʉt jatu'ugʉ tuunk. Tyamyʉ xyajtsonda̱'a̱ktʉt es xy'ʉxta̱'a̱ydyʉt mayʉ ja̱'a̱y esʉts nandʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉt. 18Netyʉ tnikaktʉ ja 'ya̱jkxma̱jtsn es oj tpanʉjxtʉ ja Jesús. 19Es ko ja Jesús waanʉ 'yaknas'yo'oyʉ, net t'ijxy ja Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank, Zebedeeʉ mya̱a̱ngʉty, di'ibʉ naty ma̱ tu'ugʉ barkʉ ya'o'oyʉdʉp ja 'ya̱jkxma̱jtsn. 20Ta ja Jesús dyáxʉdʉ, es ja'ajʉty tnikaktʉ ja tyeety ma̱ ja barkʉ mʉt ja tyuumbʉty. Ta oj ñʉjxtʉ mʉt ja Jesús. 21Ta jya̱jttʉ ma̱ ja Kafarnaúm ka̱jpn. Ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ Jesús tyʉjkʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk es tyʉjkʉ ya'ʉxpʉjkpʉ. 22Dʉ'ʉñʉ ja ja̱'a̱yʉty wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ mʉdʉ di'ibʉ kyajxypy, mʉt ko dʉ'ʉnʉ naty ya'ʉxpeky éxtʉm tu'uk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja kutujkʉn es kyaj éxtʉm ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp. 23Ma̱ ja tsa̱jptʉjk japʉ naty tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. Ta yaxkeky: 24—¿Ti mdunaampy mʉt ʉj, Jesús nazarenʉ? ¿Tii mmiimp xyajkutʉgoya'añʉdsʉ? Ʉj n'ʉxkajpyʉts mij ko mwa̱'a̱tsja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios wya̱ndak tkaxa̱'a̱ñ. 25Net ja Jesús t'ooy ja ka'oybyʉ, es t'anma̱a̱y mʉdʉ kyutujkʉn: —¡Amoñʉ es mastu'udʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y! 26Es ja ka'oybyʉ twijtsxijty ja ja̱'a̱y, es ja ja̱'a̱y jyantsyyaxy amʉja̱a̱, ta tyukpʉdsʉʉmʉ ja ka'oybyʉ. 27Nidʉgekyʉ dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ja ja̱'a̱yʉty, es ñayyajtʉʉjʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —¿Tii dʉnʉ tya̱a̱dʉ? ¡Tya̱dʉ ja̱'a̱y myʉda̱jtypy ja kutujkʉn es t'ana'amʉt extʉ yʉ ka'oybyʉ, es mʉmʉdoojʉp! 28Es pojʉn yajmadya̱a̱gʉdijty ma̱ ja Galileeʉ naxwíñʉdʉ éxtʉm ja Jesús ttuñ ja mʉj'a̱jtʉn es ya'ʉxpeky. 29Ko pyʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk, net ja Jesús mʉdʉ Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank oj ñʉjxtʉ ma̱ ja tyʉjkʉ Simonk esʉ Andrés. 30Esʉ Simongʉ myʉ't toxytyʉjk ja'a naty mabajngʉjxy ko'knaapy mʉdʉ jʉʉmba̱'a̱m. Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús ko pyékyʉty. 31Ta ja Jesús tmʉwingooñ, es tma̱jtsʉ ja kyʉ'ʉ es dyajpʉde'ky. Ta netyʉ ña̱jxnʉ ja jʉʉmba̱'a̱m, es ja toxytyʉjk yajka̱a̱y ya'úkʉdʉ. 32Ko oj tsyi'tnʉ ja xʉʉ, ta oj dyajmíndʉ ma̱ Jesús nidʉgekyʉ ja puma̱'a̱yʉty es di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja ka'óybyʉty, 33es tʉgekyʉ ja kuga̱jpnʉty myiindʉ tʉjk agʉ'ʉm ma̱ naty ja Jesús. 34Jesús ya''agʉdak may ja di'ibʉ myʉda̱jttʉp kana̱k nax ja pa̱'a̱m es yajpʉdsʉʉm ja ka'óybyʉty. Es ja'a ko ja ka'óybyʉty ñija̱'a̱dʉp pʉ́nʉ dʉn ja'a, pa̱a̱ty ja Jesús dyajkutijky es kyaj kya̱jxtʉt. 35Móñʉm, ma̱a̱nʉmʉ naty wyingoodsʉty, ja Jesús pyʉde'ky es oj ñejxy adʉkʉtuuy ka̱jxtákpʉ. 36Simonk esʉ jyamyʉʉdʉty oj 'yʉxta̱'a̱yʉdʉ. 37Ko tpattʉ, ta t'anma̱a̱ydyʉ: —Ni'amukʉ ja̱'a̱yʉty m'ʉxta̱'a̱yʉdʉ. 38Es 'yadsoojʉdʉ ja Jesús: —Jo'om wiink tsoo nawingón es nga̱jxwa̱'xʉdʉts ja ayuk jam, mʉt ko mʉdʉ tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ nmiñ. 39Es dʉ'ʉnʉ Jesús jyʉdijty ma̱ tʉgekyʉ Galileeʉ ñax es tka̱jxwa'xy ja nitsokʉn ma̱jatyʉ tsa̱jptʉjk es dyajpʉdsémy ja ka'óybyʉty. 40Ma̱ tu'ugʉ xʉʉ myiiñ ma̱ ja Jesús tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja leprʉ pa̱'a̱m. Ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ wyinduuy es t'anma̱a̱y: —Ʉj nnija̱'a̱bʉts ko mij mba̱a̱dʉts xya''agʉda'aky pʉn mdsejpy. 41Es ja Jesús pya''ayoojʉ es tkʉ'ʉnitooñ es t'anma̱a̱y: —Ndsejpyʉts es m'agʉda̱'a̱gʉt. 42Ko dʉ'ʉn t'anma̱a̱ydyaay, netyʉ ñiwatsʉ ja pya̱'a̱m es 'yagʉdaky. 43Ta ja Jesús t'anma̱a̱y es ñʉjxʉt, es tjantsytyuknipejky es t'anma̱a̱y dʉ'ʉn: 44—Ix jaygyukʉ. Katʉ xytyukmʉmadya'aky ni pʉ́n. Nʉjx winguwa̱'a̱gʉ ja teety, es yak ja mwindsʉ'kʉn éxtʉmʉ Moisés dyajnigutujkʉ, es dʉ'ʉn nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉt ko tʉ m'agʉda'aky. 45Per ja ja̱'a̱y oj ñejxy es tmadyakwa'xy tʉgekyʉ oytyim ma̱a̱ty di'ibʉ naty tʉ jyátyʉty. Pa̱a̱ty ja Jesús kyaj mba̱a̱t 'yoktʉjkʉnʉ ijxnide'xy ma̱jatyʉ ka̱jpn, jaayʉ 'yakjʉdity ma̱ kyajpʉ ja̱'a̱y tsyʉʉnʉdʉ. Es oytyim ma̱a̱ty ja ja̱'a̱yʉty tsyoondʉ es tninʉjxtʉ ja Jesús.

will be added

X\