LUKɄS 9

1Ta ja Jesús dyajnaymyujkʉ nima̱jmajtskʉ 'yapóstʉlʉty, es tmooy ja mʉk'a̱jtʉn es yʉ kutujkʉn es dyajjʉga'agʉt nidʉgekyʉ ka'oybyʉ di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jtypy es dya''agʉda̱'a̱gʉt di'ibʉ pʉjkʉdʉp. 2Es tkejxy es tka̱jxwa̱'xʉt wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn. Es nandʉ'ʉn tkejxy es dya''agʉda̱'a̱gʉt yʉ puma̱'a̱yʉty. 3Es ja Jesús jyʉnáñ: —Ni ti xykyayajnʉjxtʉt di'ibʉ mnidu'uyo'oydyʉp. Ni mda̱jk, ni mmorral, ni mga̱a̱yña̱jxʉk es kyajpʉ mmeeñ xymyʉnʉjxtʉt. Es yʉ'ʉyʉ mwit mmʉnʉjxtʉp di'ibʉ mnikʉjxy es kyaj wiinkpʉ ja tukni'x xymyʉnʉjxtʉt. 4Ko mja̱jtta̱'a̱gʉt ma̱ tu'ugʉ tʉjk, kyaj mdsoonʉt es mnʉjxʉt wiink tsoo, wʉ'ʉmdʉ extʉ ko mnʉjxʉt ma̱ wiinkpʉ ka̱jpn. 5Es ma̱ kyajpʉ ja̱'a̱y myajja̱jtta'agyʉty, net mdsoondʉt ma̱ tadʉ ka̱jpn es xywyinxíttʉt ja naxjok ma̱ ja mgʉ'ʉk éxtʉmʉ ijxwʉ'ʉmʉn ko dʉ'ʉn wyʉ'ʉmdʉ pojpʉ mʉʉt. 6Ko Jesús kya̱jxta̱a̱y, net tsyo'ondʉ yʉ'ʉjʉty es ñʉjxtʉ ka̱jpnga̱jpn es tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk éxtʉm ja Jesús tʉ jyʉna'añ, es dya''agʉda̱'a̱ktʉ ja puma̱'a̱y nidʉgekyʉ ma̱jatyʉ ka̱jpn. 7Es ja gobernadoor Eroodʉs tmʉdooy tijaty ja Jesús tyiimpy, es kyaj tnijawʉ wi'ix dya'ítʉt, ja'a ko jamʉ ja̱'a̱y jyʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉ Fwank Yajnʉbajtpʉ ko tʉ jyikypyeky. 8Es nija'ajʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉ Eliiʉs ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ, ko tʉ kyʉxe'eky jatʉgok. Esʉ wiinkpʉ jyʉna'añ: —Ja'a tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ jékyʉp, ko tʉ jyikypyeky jatʉgok. 9Per ja Eroodʉs jyʉnáñ: —Ʉjts oj nni'ana'amʉ es yajnibúxʉdʉ tadʉ Fwangʉ kyʉba̱jk, ¿es pʉ́nʉ tadʉ di'ibʉ tyiimpy tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj tyam nmʉdeepy? Es ja Eroodʉs jyottʉgooy wi'ix t'íxʉt. 10Ko jyʉmbijttʉ ja apóstʉlʉty, net ttukmʉmadyaktʉ ja Jesús di'ibáty tʉ ttundʉ. Es net ja Jesús yajnʉjxʉdʉ ma̱ tu'ugʉ it di'ibʉ myʉwingon'a̱jtypy ja Betsaydʉ. 11Es ko ja mayjya'ay tnija̱'a̱dʉ, net tpanʉjxtʉ. Es ja Jesús 'yaxá̱jʉdʉ es tmʉga̱jxtʉ wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn es dya''agʉdaky ja puma̱'a̱ydyʉjk. 12Es ko tsyu'ujʉnʉ, ta ñimiinʉ nima̱jmajtskʉ 'yʉxpʉjkpʉty es 'yanma̱a̱yʉdʉ Jesús: —Nayjyʉga̱jxʉdʉ mʉʉt ja ja̱'a̱yʉty es ñʉjxnʉt po'xpʉ es t'ʉxta̱'a̱yʉt yʉ kyaaky ma̱jatyʉ tʉjk es jap ka̱jpnóty di'ibáty wingónʉty, ja'a ko ya̱a̱ ma̱ n'ijtʉm kyaj tii. 13Es ja Jesús jyʉnáñ: —Mo'oydyʉ miidsʉty ja kyaaky. Es yʉ'ʉjʉty jyʉnandʉ: —Kyajts ti nmʉdaty, je'eyʉ mʉgoxkʉ tsa̱jkaaky es majtskʉ a̱jkx. ¿O mdsejpy es ʉʉdsʉty nʉjx njúydyʉts di'ibʉ jyʉ'xtʉbʉ tya̱dʉ mayjya'ay? 14Ja'a ja̱'a̱yʉty nimʉgoxk mil. Es ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Yajnaxwaatstʉ ja̱'a̱yʉty nijustyikxymya̱jkátyʉty. 15Es dʉ'ʉn ttuundʉ es ñaxwa'tsta̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ. 16Net ja Jesús t'axa̱jʉ tadʉ mʉgoxkʉ tsa̱jkaaky es majtskʉ a̱jkx, es pyat'ijxy tsa̱jwínm es tkuni'xy es ttujkwa'xy es tmooydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk es dyajwa̱'xʉt ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 17Nidʉgekyʉ kyaaydyaaydyʉ jotkʉda'aky, es ñadʉjkʉ ma̱jmajtsk katsy ja ka̱ydyuk. 18Es ma̱ tu'ugʉ xʉʉ ja Jesús kya̱jxtáky anaydyu'uk mʉt ak yʉ'ʉdyʉ 'yʉxpʉjkpʉ. Esʉ Jesús yajtʉʉjʉdʉ: —¿Wi'ix ja ja̱'a̱yʉty jyʉna'añ ko pʉ́nʉts ʉj? 19Es ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk 'yadsoodʉ: —Nija'ajʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko mijts Fwank Yajnʉbajtpʉ, es wiinkpʉ jʉnándʉp ko mijts Eliiʉs, es wiinkpʉ 'yaktimjʉna̱'a̱ndʉ ko mijtsʉ dʉ'ʉn tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ jékyʉbʉ di'ibʉ tʉ jyikypyeky. 20Net ja Jesús dyajtʉʉy: —Es miidsʉty, ¿wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉ pʉ́nʉts ʉj? Es ja Peedrʉ jyʉnáñ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ Dios wyin'ijx es tkejxy. 21Es ja Jesús tyuknipʉjk mʉkta'aky es kʉdiibʉ pʉ́n t'awánʉt. 22Es 'yak'anma̱a̱yʉ: —Tʉy'a̱jtʉn ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, n'ayowa̱'a̱ñʉts mʉk es ʉj xy'ʉxtija̱'a̱ndʉts ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty esʉ teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, esʉ ja̱'a̱yʉts xya'oogʉt es tʉgʉkxʉbajtp jatʉgok njikypyʉ́kʉdʉts. 23Oknʉm t'anma̱a̱y nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty: —Pʉn jaats pʉ́n xypyanʉjxa̱'a̱ñ, tsojkʉp es tmastu'udʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es bom bom jyiky'átʉt éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ kyruuz pyagiipy ko 'yo'kʉn tninejxy, esʉts xypyatsoonʉt. 24Ja'a ko di'ibʉ tsyejpy es jyiky'átʉt éxtʉmʉ kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ o ja kyʉ'ʉmdsojkʉn, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y nayyajtʉgóyʉdʉp mʉt ja jyiky'a̱jtʉn. Es pʉ́n tsyejpy es jyiky'átʉt éxtʉmts ʉj ndukni''ixʉ, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y kyaj ñayyajtʉgóyʉdʉt mʉt ja jyiky'a̱jtʉn. 25¿Es ti tyimpatypy oytyim di'ibʉ ja̱'a̱yʉty oy tjaniwindsʉn'a̱jtpʉ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, pʉn nayyajtʉgooyʉp kʉ'ʉm mʉt ja jyiky'a̱jtʉn ma̱ ja Dios? 26Pʉn pʉ́nʉts xytyuktsoydyuump es ttuktsoydyúñ ja n'ayúkʉts ya̱ naxwiiñ pojpʉ ja̱'a̱y wyinduuy, ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nan nduktsoydyúnʉpts kots nmínʉt jatʉgok mʉdʉ myʉj'a̱jtʉnʉ nDeedyʉts esʉ nDeedyʉts ja 'yánklʉsʉdyʉ myʉj'a̱jtʉn. 27Es n'anʉʉmʉ tʉy'a̱jtʉn ko nija'ajʉty di'ibʉ ja ya̱a̱ kyaj 'yooktʉt pʉn kyajnʉm t'ixy ja Diosʉ kyutujkʉn. 28Es ko tyuktujkxʉbejty, net ja Jesús pyatʉjkʉ ma̱ tu'ugʉ kopk es kya̱jxta̱'a̱ga̱'a̱ñ. Es twooy ja Peedrʉ, Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank. 29Es ko ja Jesús jam kya̱jxta'aky, net ja wyiin jyʉjp tyʉga̱jtsy es ja wyit jyʉmbijty jantsy wa̱'a̱ts poop es jyantsytye'xy. 30Net kyʉxe'ky nimajtskʉ yedyʉjk myadya'aky mʉt ja Jesús. Yʉ'ʉdyʉ tadʉ Moisés esʉ Eliiʉs. 31Es jyantsyjyajy jyantsytye'xy juwʉdity ma̱ Jesús esʉ Moisés esʉ Eliiʉs, es tmadya̱'a̱ktʉ ja 'yo'kʉnʉ Jesús éxtʉm 'yayowa̱'a̱ñ jap Jerusalén. 32Es ni'igʉ ja Peedrʉ mʉt ja jyamyʉʉt jyantsyjyama̱'a̱ja̱'a̱ndʉ. Net t'ijxtʉ ja myʉj'a̱jtʉn ja Jesús es ja nimajtskpʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty mʉt ja Jesús. 33Es ko ja nimajtskpʉ ja̱'a̱y jyagamgáknʉdʉ ma̱ ja Jesús, ta ja Peedrʉ jyʉnáñ: —Windsʉ́n, oy ko tyam n'ijtʉm ja ya̱a̱. Es ngójʉdʉts tʉgʉʉgʉ ʉxkʉda̱'a̱k tʉjk: tu'uk mʉt mij es tu'uk mʉt ja Moisés es jatu'uk mʉt ja Eliiʉs. Es ja Peedrʉ kyaj tnijawʉ di'ibʉ kyajxypy. 34Es ko Peedrʉ naty kyajxy, net myiiñ ja yoots di'ibʉ abijtʉdʉ, es tsyʉ'kʉdʉ ko ñay'ijxʉdʉ yoodsóty. 35Net tmʉdoodʉ kyajxy jap yoodsóty di'ibʉ jʉnán: —Tya̱a̱dʉ ʉjtsʉ n'U'unk di'ibʉts njantsytsyejpy. Mʉmʉdowdʉ yʉ'ʉ. 36Es ko dʉ'ʉn kya̱jxta̱a̱y, net t'ijxy ko Jesús jam naydyu'uk. Es ni pʉ́n wi'ix tka''anma̱a̱ydyʉ éxtʉmʉ naty tʉ t'ixtʉ. 37Es jakumbom ko jyʉna̱jktʉ jam kopkkʉjxm, mayjya'ay tsyo'ondʉ es oj jyʉjp'yo'oyʉdʉ. 38Ta tu'ugʉ yedyʉjk myiiñ es t'anma̱a̱y mʉk ja Jesús: —Windsʉ́n, tunʉ may'a̱jtʉn. Ixʉdsʉ n'u'unk, ja'a ko yʉ'ʉyʉts tu'uk nmʉda̱jtypy. 39Ko yʉ ka'oybyʉ tyuktʉ́kʉty, ta yaj'ya'axyʉty, wyijtsxítyʉty, ya''a'eebyʉty, kyujy jyʉbípyʉty es kyaj ñiwa̱'a̱dsa̱'a̱ñʉty. 40Tʉts njamʉnu'xta'aky yʉ m'ʉxpʉjkpʉty es ttukniwa̱'a̱dsʉdʉ tadʉ ka'oybyʉ, per kyaj tʉ tmʉmada'aky. 41Esʉ Jesús 'yadsooy: —¡Ay miidsʉty, ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj jyiky'attʉ mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn es kyaj Dios tmʉbʉktʉ! ¿Extʉ nʉ'ʉnʉdsʉ dʉ'ʉn n'aktim'ítʉt mʉt miidsʉty es nmʉdánʉdʉt? Yajmín ja m'u'unk. 42Es ko ja mixy myʉjwa'ky, net ja ka'oybyʉ ñaxkujʉbijpʉ es wyijtsxijtʉ mʉk. Per ja Jesús t'ooy ja ka'oybyʉ es dya''agʉdaky tadʉ mixy es ttukkʉdʉjkʉ ja tyeety. 43Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ mʉt ja Dios ja myʉj'a̱jtʉn. Es ko yʉ'ʉjʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ mʉt di'ibʉ naty tyiimpy ja Jesús, ta yʉ'ʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: 44—Mʉdowdʉ yajxón es jaygyúkʉdʉ es katʉ xyja'aydyʉgóydyʉ tya̱dʉ ayuk. Ʉjts, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajkʉyaka̱'a̱ñʉts ma̱ ja mayjya'ay. 45Es ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk kyaj tjaygyujkʉdʉ éxtʉm ya''anma̱a̱y es tjʉjptsʉ'kʉdʉ es dyajtʉ́wʉt éxtʉm tʉ jyʉna'añ. 46Net ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk ñayyajtʉʉjʉdʉ oga̱'a̱n pʉ́n ma̱ yʉ'ʉjʉty ni'igʉ mʉj. 47Perʉ Jesús ñija̱'a̱p di'ibʉ naty ja ja̱'a̱y wyinma̱a̱ydyʉp, es net ttsa'ane'ky tu'ugʉ ʉna̱'ku'unk es tpʉjtáky kujk'a̱a̱y ma̱ yʉ'ʉjʉty. 48Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Pʉ́n 'yaxá̱jʉbʉ tya̱dʉ ʉna̱'ku'unk mʉt ʉjtskyʉjxm, nandʉ'ʉnʉts xy'axa̱jʉ. Es pʉ́nʉts ʉj xy'axá̱jʉp, nandʉ'ʉn xy'axá̱jʉdʉ pʉ́nʉts ʉj xykyajx. Yʉ'ʉ pʉ́n naybyʉjtákʉp ni'igʉ mutsk ma̱ miidsʉty, yʉ'ʉ ítʉp mʉj. 49Net ja Fwank jyʉnáñ: —Windsʉ́n, tʉts n'ixtʉ tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ mʉt mijtsʉ mxʉʉ dyajpʉdsémy yʉ ka'oybyʉ di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jtypy. Es nyajkubojktʉpts mʉt ko kyaj jyʉdity mʉt ʉdsa̱jtʉm. 50Es ja Jesús jyʉnáñ: —Katʉ xyajkubóktʉ, ja'a ko di'ibʉ kyaj xymyʉdsip'a̱jtʉm, yʉ'ʉ ijtp ti'igyʉ mʉt ʉdsa̱jtʉm. 51Es ja tiempʉ wingoombʉ naty ma̱ ja Jesús ñʉjxánnʉ tsa̱jpótm. Net tpʉjtáky ja wyinma̱'a̱ñ mʉk es ñʉjxa̱'a̱ñ Jerusalén. 52Es tkejxy jayʉjp ja kugajxy es tjʉjp'íxʉt ma̱ tu'ugʉ samaritanʉ ka̱jpn, es t'ʉxta̱'a̱yʉt yʉ ja̱jttákn. 53Es ja samaritanʉ ja̱'a̱yʉty kyaj t'axa̱jʉyandʉ, ja'a ko t'ixtʉ ko ja Jesús ñejxy Jerusalén. 54Es ko ja 'yʉxpʉjkpʉty, yʉ Santya̱'a̱gʉ es ja Fwank, tnija̱'a̱dʉ tya̱a̱dʉ, net t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Windsʉ́n, ¿mdsejpy es nyajnaxkʉdákʉm yʉ jʉnya'ank jam tsa̱jwínm es kyutʉgóyʉt tadʉ ja̱'a̱yʉty? 55Net ja Jesús 'yijxʉmbijty es t'oodʉ es tmʉga̱jxtʉ: —Miits kyaj xyñijáwʉdʉ ti ja̱'a̱jʉn mmʉda̱jttʉp. 56Ʉjts, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, kyajts tʉ nmiñ es nyajtʉgóyʉdʉts ja ja̱'a̱yʉty, ja'ats tʉ nnimíñ esʉts nyajnitso'oga̱'a̱ñ. Net oj ñʉjxtʉ wiink ka̱jpn. 57Es ko oj ñʉjxtʉ tu'am, ta tu'ugʉ yedyʉjk 'yanma̱a̱yʉ ja Jesús: —Windsʉ́n, ʉj ndsejpyʉts mbanʉjxa̱'a̱ñ mij ma̱ mjantsytyimnejxy. 58Esʉ Jesús 'yadsooy: —Yʉ wax myʉda̱jtypy ja 'ya̱a̱nk, es yʉ jʉyujk di'ibʉ kaagʉdijtp myʉda̱jtypy ja pya'an, per ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, kyajts nmʉdaty ma̱ts je'eyʉ ngʉba̱jk nbʉjta̱'a̱gʉt. 59Esʉ Jesús t'anma̱a̱y jatu'uk: —Pamiingʉts. Es ja ja̱'a̱y jyʉnáñ: —Windsʉ́n, nasma̱jtsʉgʉts es nwʉ'ʉmdʉts mʉdʉ ndeedyʉts extʉ ko 'yoogʉt es nyajnaxtʉ́kʉdʉts, es net nbanʉjxʉt. 60Es ja Jesús t'adsooy: —Mij nʉjx ka̱jxwa̱'x wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn. Nika'ak yʉ o'kpʉty. Wa'anʉ wiink ja̱'a̱yʉty dyajnaxtʉ́kʉdʉ. Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ tyiimpy di'ibʉ kyaj jyotmaydyúñʉty yʉ Diosʉ 'yana'amʉn. 61Net 'yanma̱a̱yʉ jatu'ugʉ ja̱'a̱y: —Windsʉ́n, nbanʉjxʉpts mij, per nnejxyʉts jawyiin n'oknayjyʉgajxyʉty ma̱dsʉ ndʉjk. 62Esʉ Jesús t'adsooy: —Pʉ́n yajtsa̱jka̱yuup, tʉyʉ tpʉjta̱'a̱gʉt ja 'yijxʉn. Kyaj mba̱a̱t 'yijxʉmbíty pʉn tsyejpy ja syurkʉ tʉyʉ ñʉjxʉt. Es nandʉ'ʉn pʉ́nʉts xypyanʉjxa̱a̱mp, yʉ'ʉ myastutta̱'a̱yʉp tʉgekyʉ oytyim tiity. Es pʉ́n kyaj tmastu'uda̱'a̱ñ tʉgekyʉ yʉ jyiky'a̱jtʉn es xypyanʉjxʉdʉts, kyaj tyuñ ma̱ ja Diosʉ kyutujkʉn.

will be added

X\