LUKɄS 8

1Oknʉm ja Jesús jyʉdijty ka̱jpnga̱jpn es tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja Diosʉ kyutujkʉn. Es nima̱jmajtskʉ 'yʉxpʉjkpʉ jyamyʉdátyʉty. 2Es nandʉ'ʉn jyamyʉda̱jtʉdʉ nija'ajʉty ja toxytyʉjk di'ibʉ naty ja Jesús tʉ dya''agʉda'aky es nija'ajʉty di'ibʉ tʉ ttukmastu'uty ja ka'oybyʉ. Es nidu'uk yʉ'ʉjʉty txʉ'aty Mariiʉ Magdalenʉ, di'ibʉ Jesús tyukmastut jʉxtujk ja ka'óybyʉty, 3es jatu'uk txʉ'aty Fwanʉ, ñʉdo'oxy ja Kuzʉ, Eroodʉsʉ tyuumbʉ wyindsʉ́n, es jatu'uk txʉ'aty Susanʉ, es may ja wiinkpʉ toxytyʉjk di'ibʉ mʉʉt jyʉdijty ja Jesús es ja 'yʉxpʉjkpʉty es pyudʉ́kʉty. 4Mayjya'ay tsyo'ondʉ ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn es tnimiiñ ja Jesús. Es ko myaymyijky ja ja̱'a̱y, net ja Jesús tpʉjtáky tu'ugʉ ijxpajtʉn es jyʉnáñ: 5—Tu'ugʉ triigʉwʉjpʉ 'yojtsy wʉjpʉ. Es ma̱ oj twʉjy, oj nandʉ'ʉn kya'ay ja tyʉʉmt ma̱ padu'u, es ja ja̱'a̱y ttukta'andʉ, es ja joon tpiidʉ nandʉ'ʉn. 6Es nandʉ'ʉn kya'ay ja tyʉʉmt tsa̱a̱de'ekykyʉjxm ma̱ kyaj kyʉ́kʉty ja nax. Pa̱a̱ty ko tadʉ triigʉ myujxy, net tyʉtsy, ja'a ko tim waanʉ nik'a̱jtʉn. 7Es nandʉ'ʉn ja tʉʉmt kya'ay apyñoty. Ja triigʉ tʉʉmt myujxy ma̱ apyñ. Ta yajtʉ́tsʉ. 8Es di'ibʉ ja tʉʉmt ka̱'a̱ ma̱ oybyʉ nax, yooñ yajxón, es tyʉʉmp'a̱jty mʉgo'px ok di'ibʉ wyʉj. Es ko dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Jesús, net jantsy mʉk t'anma̱a̱y: —Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 9Net ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty yajtʉʉjʉdʉ wi'ix dyajjʉna̱'a̱ñ mʉt ja 'yijxpajtʉn. 10Es ja Jesús jyʉnáñ: —Dios yʉ'ʉ mduknijáwʉdʉp miidsʉty di'ibʉ kyaj yajnijáwʉ ijty wi'ix yʉ'ʉ yajkutíky. Per ʉjts n'awa̱'a̱nʉp ja wiingátypyʉ ja̱'a̱y mʉt ja ijxpajtʉn mʉt ko yʉ'ʉjʉty t'íxtʉt es kyaj tnijáwʉdʉt, es ko yʉ'ʉ tmʉdówdʉt es kyaj tjaygyúkʉdʉt. 11’Tya̱a̱dʉ 'yandijpy yʉ ijxpajtʉn: Yʉ tʉʉmt yʉ'ʉ 'yandijpy ja Diosʉ 'yayuk. 12Es di'ibʉ ka̱'a̱ ja tʉʉmt ma̱ padu'ujʉn, yʉ'ʉ 'yandijpy yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk, es net myiiñ yʉ mʉjku'ugópk es pyʉjkxʉ ja Diosʉ 'yayuk ma̱ jyot wyinma̱'a̱ñ es kʉdiibʉ tmʉbʉ́ktʉt es dʉ'ʉn kyaj yajnitso'ogʉdʉt. 13Esʉ tʉʉmt di'ibʉ ka̱'a̱ tsa̱a̱de'ekykyʉjxy, yʉ'ʉ 'yandijpy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉdoodʉp ja Diosʉ 'yayuk es tmʉbʉktʉ mʉt ja xondakʉn. Per ko dʉ'ʉn 'yittʉ éxtʉm ja triigʉ di'ibʉ 'ya̱a̱ts kyaj kyʉktʉkʉ, mʉbʉjktʉp tuk tiempʉ, per ko myiñ ja ayo'on, kyaj tnakymyʉbʉktʉ. 14Es di'ibʉ ka̱'a̱ ja tʉʉmt ma̱ ja apyñ, yʉ'ʉ 'yandijpy yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉdoodʉ, per ja'a ko tpʉjta'aky ja wyinma̱'a̱ñ wi'ix myʉkja̱'a̱y'áttʉt es xyi'ik xyónʉt, pa̱a̱ty tmastu'uttʉ di'ibʉ myʉdoodʉ es kyaj ttundʉ di'ibʉ Dios tsyejpy. Pa̱a̱ty dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉm di'ibʉ tʉʉmt tʉ jyi'xy es kyaj tʉ ñakywyindʉy. 15’Es di'ibʉ ka̱'a̱ ja tʉʉmt ma̱ oyñax, yʉ'ʉ 'yandijpy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉ mʉt tʉgekyʉ jyot, tmʉdowdʉ es ttundʉ es tpanʉjxtʉ Diosʉ 'yayuk. Es dʉ'ʉn yajxón wyindʉ́wʉt ja pyʉjta'aky. 16’Ni pʉ́n yʉ lyamprʉ tkayajtoye'eky es netyʉ tkujiitsy mʉt ja tu'ts o tpʉjta'aky mabajnbatkʉ'p. Jam ja ja̱'a̱y tpʉjta'aky kʉjxm es yajxón jyá̱jʉt tʉgoty, es ko pʉ́n tyʉ́kʉt, wa̱'a̱ts 'yíxʉt. 17Es ni tii di'ibʉ ijtp ayu'udsyʉ es óknʉm kyawʉ'ʉmʉt ijxnide'xy, es kyaj jyaadyʉ ayu'udsyʉbʉ di'ibʉ kyaj yajnijáwʉt. 18Pa̱a̱ty mʉdowdʉ yajxón. Di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp ja tʉy'a̱jtʉn, Dios yákʉp ni'igʉ winma̱'a̱ñ esʉ jaygyujkʉn, per ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉdoodʉ ja Diosʉ 'yayuk es kyaj tkuydyundʉ, Dios pʉjkʉdʉp ja wyinma̱'a̱ñ es ja jyaygyujkʉn di'ibʉ yʉ'ʉjʉty myʉda̱jttʉp. 19Ja Jesusʉ tya̱a̱k es ja myʉga'axʉty jya̱jttʉ es kyaj mba̱a̱t twinguwa̱'a̱gʉdʉ yʉ'ʉ, ja'a ko mayjya'ayʉ naty. 20Es ja ja̱'a̱yʉty oj 'yawánʉdʉ: —Tʉ mda̱a̱k jya'ty mʉt ja m'útsyʉty tap tʉja̱'p, es yʉ'ʉ m'ixánʉdʉp. 21Es ja Jesús 'yadsooy: —Nidʉgekyʉ di'ibʉ Dios ja 'yayuk myʉdeepy es pyadiimpy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn n'axá̱jʉpts éxtʉmdsʉ nda̱a̱gʉn es éxtʉmdsʉ nmʉga'axʉn. 22Tu'ugʉ xʉʉ ja Jesús tyʉjkʉdʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉ ma̱ ja barkʉ, es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Jo'om jam mejyñ ñinaxy. Es ñʉjxtʉ. 23Es ko naty ñʉjxtʉ kujk'ám, Jesús oj myana̱jxnʉ. Es net ti'in myiiñ ja mʉk poj es dya'ujtsta̱'a̱ya'añ ja barkʉ mʉt ja nʉʉ es kyínʉt. 24Net ja ʉxpʉjkpʉtʉjk dyujxtʉ ja Jesús es t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Windsʉ́n, Windsʉ́n! ¡Tyam ngupa'tsta̱'a̱yʉnʉ! Net ja Jesús pyʉde'ky es ja poj es ja mejyñ tmʉgajxy. Ta oj wyʉ'ʉmʉdya'ay amoñʉ es tʉmijtkʉ. 25Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Ti tʉ jyátyʉty ja mmʉbʉjkʉn? Es yʉ'ʉjʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ es ñay'adsʉ'kʉdʉ es ñayyajtʉʉjʉdʉ nidu'uk nidu'uk: —¿Pʉ́nʉ dʉ'ʉnʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y?, ko yʉ'ʉ t'ane'emy ja poj es ja mejyñ, es myʉmʉdóyʉty. 26Net jya̱jttʉ mejyñbyʉ'a̱jp ma̱ Gadarʉ ñax, di'ibʉ ijtp Galileeʉ wyinduuy. 27Ko Jesús pyʉdseemy ma̱ ja barkʉ, net ñimiinʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ka'oybyʉ myʉda̱jtypy es jékyʉp kya'oktsʉna̱a̱yñʉ tʉgoty. Jam tsʉna̱a̱y ma̱ o'kpʉ jutʉn es jyiky'aty niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts. 28Es ko t'ijxy ja Jesús, net ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ wyindum es yaxkeky: —¿Ti mdunaampy mʉt ʉjts?, mij Jesús, Dios Tsa̱jpótmʉdʉ 'yU'unk. Tunʉ may'a̱jtʉn, kátʉts xy'adsipy. 29Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja'a ko Jesús tʉ kyéxyʉty es pyʉdsʉ́mʉt ja ka'oybyʉ ma̱ tadʉ yedyʉjk. Kana̱k ok yʉ ka'oybyʉ tʉ tyuktʉ́kʉty, es ja ja̱'a̱yʉty kyuwʉʉnʉdʉ ma̱ kyʉ'ʉ es ja tyeky mʉt ja kadenʉ. Es yʉ ka'oybyʉ yʉ'ʉ tukpojtʉp ja kadenʉ es myʉnejxyʉty ma̱ mʉj itʉn. 30Es ja Jesús dyajtʉʉy: —¿Ti mxʉ'a̱jtypy? Es yʉ'ʉ 'yadsoojʉ: —Ʉjts nxʉ'a̱jtypy Lejyonk . Dʉ'ʉn 'yadsoojʉ, ja'a ko may ja ka'oybyʉ tʉ tyʉkʉ ma̱ yʉ'ʉ. 31Es yʉ tadʉ mʉjku'u ya''amdooy ja Jesús es kyaj dyajnʉjxʉt ma̱ ayoodákn. 32Es jap wingón 'yijty yʉ ʉdsʉm may es jye'xy ma̱ ja kopk wiin. Es ja ka'oybyʉ tpʉjktsooy ja may'a̱jtʉn ma̱ Jesús es dyaky ja kutujkʉn es tyʉ́kʉdʉt ma̱ ʉdsʉmʉn. Net ja Jesús tmooy ja kutujkʉn. 33Ja ka'oybyʉ pyʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉn es tyʉjkʉdʉ ma̱ ʉdsʉmʉn. Netʉ tadʉ ʉdsʉm ñʉjxtʉ jantsy pʉye'egyʉ nax jʉjp'ám. Ta kyupʉyʉ'kna̱jxtʉ mejyñóty, es jap jyi'xta̱a̱ydyʉ. 34Es di'ibʉ kywentʉ'a̱jttʉp ja may ʉdsʉm, ko t'ijxtʉ ti tʉ jyátyʉty, net oj pyʉyʉ'ktsoondʉ mʉt ja tsʉ'ʉgʉ es oj tmadya̱'a̱ktʉ ma̱ ja ka̱jpn es ma̱ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kamoty. 35Es ja ja̱'a̱yʉty tsyo'ondʉ es t'ixa̱'a̱ndʉ di'ibʉ tʉ jyátyʉty. Es ko jya̱jttʉ ma̱ ja Jesús, net tpattʉ jam ja yedyʉjk di'ibʉ tʉ ñiwa̱'a̱dsyʉty ja ka'oybyʉ, es 'yu'uñʉ Jesús wyinduuy yajxón es wijy kejy es witxʉ. Es tsyʉ'kʉdyaaydyʉ ja ja̱'a̱yʉty. 36Es di'ibʉ naty tʉ t'ixtʉ, net tmadyaktʉ wi'ix tʉ ñiwa̱'a̱dsyʉdyʉ tadʉ yedyʉjk di'ibʉ naty myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. 37Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ma̱ Gadarʉ ka̱jpn tmʉnu'xtáktʉ ja Jesús es tsyo'onnʉt jap, ja'a ko yʉ'ʉjʉty tsyʉ'kʉdʉ mʉk. Net ja Jesús tyʉjkʉ ma̱ ja barkʉ es ñʉjxnʉ. 38Ja yedyʉjk di'ibʉ tʉ myastu'udyʉty ja ka'oybyʉ, net tmʉnu'xtáky ja Jesús es ñʉjxʉt mʉt yʉ'ʉ. Per ja Jesús tyuknipʉjkʉ es wyʉ'ʉmʉt, es 'yanma̱a̱yʉ: 39—Jʉmbit. Nʉjx ma̱ mdʉjk es xymyadya̱'a̱gʉt tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tʉ ttuñ mʉt mijts. Es ja yedyʉjk ñʉjxnʉ es tmadyaky ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn éxtʉm ja Jesús ttuuñ mʉt yʉ'ʉ. 40Ko Jesús jyajty ma̱ jatu'ugʉ mejyñbya̱'a̱, net ja ja̱'a̱yʉty oj jyʉjp'yo'oyʉdʉ mʉt ja xondakʉn, ja'a ko nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty 'yawixtʉ naty. 41Net myiiñ tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Jayrʉ, di'ibʉ ijtp windsʉ́n ma̱ ja tsa̱jptʉjk. Tadʉ yedyʉjk ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús tyeky'ʉjxy es tmʉnu'xtáky es ñʉjxʉt ma̱ ja tyʉjk, 42ja'a ko tmʉdaty tu'uk je'eyʉ ñʉʉx di'ibʉ ma̱jmajtsk jʉmʉjt, es tamʉ naty tyim'oogánnʉ. Es ko Jesús oj ñejxy, net mʉʉt ñʉjxtʉ mayjya'ay es jantsy adijmíky. 43Es ma̱ tadʉ mayjya'ay jap tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja windaxyʉ pa̱'a̱m es tʉ 'yayoyʉ naty ma̱jmajtsk jʉmʉjt, es tʉ yajmeeñdyúñ ma̱ kudsooyʉn tʉgekyʉ di'ibʉ naty myʉda̱jtypy, es ni pʉ́n kyaya''agʉdakʉ. 44Es yʉ'ʉ ñiwingoon ʉxkʉ'p tsoo ja Jesús es ñaydyukpatʉ ja wyit, es netyʉ 'yagʉdaky. 45Net ja Jesús dyajtʉʉy: —¿Pʉ́nʉts tʉ xytyoñ? Es nidʉgekyʉ 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Kyaj 'yʉjtsʉty. Net ja Peedrʉ jyʉnáñ: —M'ijxypy ko mayjya'ay m'adijmíkyʉty, es xyajtʉ́y pʉ́n tʉ mdóñʉty. 46Net ja Jesús jyʉnáñ: —Tʉts xytyondʉ ja̱'a̱y nidu'uk. Nnija̱'a̱bʉts, ja'a ko yʉ nmʉk'a̱jtʉnʉts tʉ ya''agʉda'agyʉty. 47Es ko ja toxytyʉjk tnija̱'a̱jʉ ko Jesús ñija̱'a̱p, net myiiñ tsʉyiipy es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús wyinduuy es t'awa̱'a̱nʉ mayjya'ay wyinduuy ti ko oj ttoñ, es netyʉ 'yagʉdaky. 48Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Tʉ m'agʉda'aky mʉt ko tʉ xymyʉbeky. Tyam nʉjxʉ net jotkujk. 49Támnʉmʉ naty 'yakkajxy ja Jesús ko jyajty nidu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tso'omp ma̱ tyʉjkʉ Jayrʉ di'ibʉ ijtp windsʉ́n ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es ya''anma̱a̱y ja Jayrʉ: —Tʉ m'u'unk 'yo'knʉ. Kʉdii xyñakyñe'emy yʉ Windsʉ́n. 50Es ko ja Jesús tmʉdooy, net t'anma̱a̱y ja Jayrʉ: —Katʉ mjotmay'eeky. Mʉbʉjkʉts je'eyʉ esʉ m'u'unk tsyo'ogʉt. 51Es ko jya̱jttʉ ma̱ ja Jayrʉ tyʉjk, ni pʉ́n tkayajtʉjkʉ ja Jesús, yʉ'ʉyʉ Peedrʉ es ja Fwank es yʉ Santya̱'a̱gʉ es ja tya̱a̱k tyeety ja kixyu'unk o'kpʉ. 52Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty jyantsyjyʉ'ʉy jyantsyya̱'a̱xtʉ mʉt ko ja kixyu'unk tʉ 'yeeky. Es ja Jesús jyʉnáñ: —Katʉ mnakyjyʉ'ʉydyʉ. Yʉ kixyu'unk kyaj tʉ 'yeeky. Ma̱a̱p jap. 53Es ja ja̱'a̱yʉty je'eyʉ ttukxiky ja Jesús, ja'a ko ñija̱'a̱dʉp ko tʉ 'yeeky. 54Net ja Jesús tkʉ'ʉmʉma̱jtsʉ ja o'kpʉ es t'anma̱a̱y mʉk: —Kixyu'unk, pʉdʉ'ʉk. 55Es ja kixyu'unk jyikypyejky jatʉgok es netyʉ pyʉde'ky. Es ja Jesús jyʉnáñ es yajmo'oyʉt ja kyaaky. 56Es ja tya̱a̱k tyeety dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. Per ja Jesús tyuknipʉjkʉ es kʉdiibʉ pʉ́n t'awánʉt éxtʉm tʉ jyaty.

will be added

X\