LUKɄS 7

1Ko ja Jesús kyajxta̱a̱y ma̱ ja ja̱'a̱yʉty, net ñʉjxnʉ Kafarnaúm. 2Jap tu'ugʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n di'ibʉ myʉda̱jtypy tu'ugʉ tyuumbʉ di'ibʉ jyantsytsyejpy. Es yʉ'ʉ naty pʉjkʉp es tim oogánʉp. 3Ko ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n tmʉdooy ko Jesús tʉ jyʉmbity, net tkejxy nija'ajʉty ja israelitʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk es ttúnʉt ja may'a̱jtʉn es myínʉt ja Jesús es dya''agʉda̱'a̱gʉt ja puma̱'a̱y. 4Yʉ'ʉjʉty tmʉwingoondʉ ja Jesús es tpʉjktsoodʉ may'a̱jtʉn: —Tadʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n nitʉjkʉp es xypyudʉ́kʉt, 5ja'a ko yʉ'ʉ tsyejpy ja nnaxwiñʉdʉ'a̱jtʉm, es yʉ'ʉ oj dyajkojyʉty ja ndsa̱jptʉjk'a̱jtʉm. 6Net ja Jesús ñejxy mʉt ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk. Es ko wyingoonʉ ma̱ ja solda̱a̱dʉ windsʉnʉ tyʉjk, net tkejxy nija'adyʉ myʉtnaymyaayʉbʉ es t'anʉʉmʉt ja Jesús: —Windsʉ́n, kyajts ʉj xyñitʉkʉ es mij mdʉ́kʉt ma̱dsʉ ndʉjkʉn. 7Pa̱a̱dyʉts kyaj ni je'eyʉ nganayjyáwʉty es nninʉjxʉt es n'amdówʉt ja may'a̱jtʉn. Je'eyʉ mjʉna̱'a̱nʉt es ja nduumbʉts 'yagʉda̱'a̱gʉt. 8Ʉj kʉ'ʉm nmʉda̱jtypyʉts ja nwindsʉ́n di'ibʉts xy'ana'amp, es nandʉ'ʉn nmʉdátyʉts ja solda̱a̱dʉty di'ibʉts n'ane'empy. Es kots n'anʉʉmʉ yʉ'ʉjʉty nidu'uk: “Nʉjx”, nʉjxp; es kots n'anʉʉmʉ jatu'uk: “Min”, miimp; es kots nduk'ane'emy yʉ nduumbʉts ti ttúnʉt, tyiimpy. 9Es ko tmʉdooyʉ taadʉ Jesús, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉ, es tni'ijxʉmbijty ja ja̱'a̱y di'ibʉ pamiinʉdʉp es t'anma̱a̱y: —Tʉy'a̱jtʉn ko ni tu'ugʉ Israel ja̱'a̱y kyajts nba̱a̱ty di'ibʉts xymyʉbʉjkp éxtʉmʉ tya̱dʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n. 10Es ko jya̱jttʉ jatʉgok ma̱ ja solda̱a̱dʉ windsʉnʉ tyʉjk, tʉ naty 'yagʉda'aky ja puma̱'a̱y. 11Es óknʉm yʉ Jesús ñejxy ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Naín. Es jyamyʉdátʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉ es ja mayjya'ay. 12Es ko jyajty ka̱jpnbʉ'a̱a̱y, net t'ijxy ko tmʉmíñ es dyajnaxtʉkʉya̱'a̱ndʉ tu'ugʉ o'kpʉ. Es ja o'kpʉ yʉ'ʉ ijty tukpajkyʉ ma̱a̱nk'a̱jtʉp yʉ tya̱a̱k di'ibʉ naty ku'eeky. Es mayjya'ay ja o'kpʉ tpanejxy. 13Ko t'ijxy ja Jesús, net tpa''ayooy ja ku'ekytyo'oxy es t'anma̱a̱y: —Katʉ mjʉ'ʉy. 14Net ja Jesús tmʉwingooñ es ttooñ ja o'kpʉ kʉ'ʉyʉn, es ja di'ibʉ naty kyiipy wya̱'k'a̱'a̱dʉ. Es ja Jesús t'anma̱a̱y ja o'kpʉ: —Mexy, ʉjts mij n'anmaapy: ¡Pʉdʉ'ʉk! 15Net di'ibʉ naty tʉ 'yeeky oj wya'tskujkʉ es kya̱jxe'ky, es ja Jesús ttukkʉdʉjkʉ ja tya̱a̱k. 16Es ko taadʉ t'ijxtʉ, nidʉgekyʉ tsyʉ'kʉdyaaydyʉ es t'awda̱jttʉ ja Dios es jyʉnandʉ: —Tu'ugʉ Diosʉ myʉj kuga̱jxpʉ tʉ kyʉxe'eky ma̱ ʉdsa̱jtʉm. Es nandʉ'ʉn ñayjyʉnánʉdʉ: —Dios tʉ myiñ es tpudʉkʉya'añ ja kya̱jpn. 17Net ja madya'aky jyʉdijty ma̱ Judeeʉ ñax es di'ibʉ myʉwingon'a̱jtypy. 18Net ja Fwangʉ 'yʉxpʉjkpʉ tyukmʉmadyákʉdʉ tʉgekyʉ éxtʉm tʉ jyátyʉty. Net nimajtsk dyaxʉ yʉ'ʉjʉty, 19es tkejxy ma̱ ja Jesús es dyajtʉwa̱'a̱ñ: —¿Ti mij mdʉy'a̱jtʉn ja Kristʉ di'ibʉ naty mina̱a̱mp, o n'awíxtʉpts ja wiinkpʉ? 20Es di'ibʉ Fwank kyajx tmʉwingoondʉ ja Jesús es t'anma̱a̱ydyʉ: —Ja Fwank Yajnʉbajtpʉts tʉ xykyexy esʉts mij nyajtʉ́wʉt pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ mina̱a̱mp, o pʉn n'awíxtʉpts ja wiinkpʉ. 21Netyʉ ko jya̱jttʉ, ja Jesús dya''agʉdaky ja mayjya'ay di'ibʉ pʉjkʉdʉp es dyajpʉdsémy ja ka'oybyʉ di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jttʉp, es nandʉ'ʉn tmooy yʉ ijxʉn mayʉ wiindsʉty. 22Es ja Jesús t'anma̱a̱y ja Fwangʉ 'yʉxpʉjkpʉty: —Di'ibʉ miits tʉ xy'ixtʉ es tʉ xymyʉdowdʉ, nʉjxtʉ es xytyukmʉmadya̱'a̱ktʉt ja Fwank ko yʉ wiints ijxp, yʉ ʉxneybyʉ ye'epy, di'ibʉ myʉda̱jtypy ja leprʉ pa̱'a̱m tʉ 'yagʉda'aky, yʉ natpʉ mʉdoop, di'ibʉ o'kp jikypyʉjkp es di'ibʉ ayoop ya''awánʉdʉp ja oybyʉ ayuk, 23es jotkujk yʉ'ʉ pʉ́n kyaj jyot dyajtʉgóy mʉt ʉjts. 24Ko oj ñʉjxnʉ di'ibʉ Fwank kyajx, net ja Jesús tnimadyaky ja Fwank es t'anma̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱y: —¿Ti dʉn miidsʉty oj xyñinʉjxtʉ es xy'ixa̱'a̱ndʉ ma̱ mʉj itʉn? ¿Tu'ugʉ tsa̱jkápyñ di'ibʉ wyinxijtypy ja poj? 25Es pʉn kyaj, ¿ti dʉn oj xyñinʉjxtʉ es xy'ixa̱'a̱ndʉ? ¿Tu'ugʉ yedyʉjk oy xyoxypyʉ? Miits mnija̱'a̱dʉp ko di'ibʉ dʉ'ʉn nayxyojxʉdʉp jam 'yittʉ ma̱ réyʉdyʉ tyʉjkʉty. 26¿Per ti dʉn oj xyñinʉjxtʉ es xy'ixa̱'a̱ndʉ? ¿Tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ? Yʉ'ʉ dʉ'ʉn. Yʉ'ʉ tu'uk di'ibʉ waanʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉmʉ wiinkpʉty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 27Fwank yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn myadyakypy ma̱ jyʉna'añ: Ngejxypyʉts jawyiin ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts es mya''awátsxʉdʉt yʉ mnʉ'ʉ mdu'u. 28Tʉy'a̱jtʉnʉts njʉna̱'a̱ñ: Kyaj pʉ́n nidu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ waanʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn es kʉdiinʉm ja Fwank Yajnʉbajtpʉ. Per waanʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn oytyim di'ibʉty pʉ́nʉty ijttʉp ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 29Ko ja yajkugʉbajtpʉty es ja nimayjya'ay tmʉdoodʉ ja Fwank, ta oj tkupʉktʉ di'ibʉ Dios tyiimpy, ja'agyʉjxm oj ñayyajnʉbajtʉdʉ mʉt ja Fwank. 30Per ja fariseeʉty es di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp kyaj tkupʉjktʉ di'ibʉ Dios tyiimpy, ja'agyʉjxm kyaj tkupʉjktʉ es ja Fwank yajnʉbátʉdʉt. 31Esʉ Jesús 'yakjʉnáñ: —¿Tits mʉʉt mba̱a̱t n'ijxkijxyʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibáty tyam jyiky'a̱jttʉp, o wi'ix dya'íxyʉty ja wyinma̱'a̱ñ? 32Kʉxʉ'ktʉp éxtʉmʉ ʉna̱'ku'ungʉn di'ibʉ uñaaydyʉp es kyuyattʉ ma̱a̱yóty es ya̱'a̱x jyoktʉ mʉt ja myʉtkuya̱jtpʉty: “Tʉts njaxu'uxy di'ibʉ ya''ajtsp es kyaj tʉ m'atstʉ; es tʉ nja'ʉ́yʉts di'ibʉ mʉʉt ja o'kpʉ ñaxtʉkʉ, es kyaj tʉ mjʉ'ʉydyʉ.” 33Es ja Jesús 'yakjʉnáñ: —Dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ tyam di'ibʉ kyaj t'axá̱jʉdʉ ko 'yóyʉty di'ibʉ Dios tyiimpy. Mʉt ko kyaj ja Fwank Yajnʉbajtpʉ tkay ja tsa̱jkaaky es kyaj t'iiky ja vinʉ, es miits mjʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. 34Es ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, ngaabyʉts ja tsa̱jkaaky es n'i'kypyʉts ja vinʉ, es miits mjʉna̱'a̱ndʉ: “Kax es amʉ'uuk, es myʉtnaymyaayʉp ja pekyjya'ayʉty esʉ yajkugʉbajtpʉty.” 35Per di'ibʉ tʉ t'axá̱jʉdʉ yʉ oybyʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ Dios jya'a'a̱jtypy, tadʉ ja̱'a̱y dya'íxʉdʉ ko 'yóyʉty di'ibʉ Dios tyiimpy. 36Es ko waanʉ 'yijty, net tu'ugʉ fariseeʉ wyoojʉ ja Jesús es nʉjx kyay. Es ja Jesús oj tpanejxy es ñaxwe'tsy ma̱ ja meesʉ. 37Tu'ugʉ pojpʉ toxytyʉjk di'ibʉ jiky'a̱jtp jap ka̱jpnóty, ko tnija̱'a̱jʉ ko tʉ Jesús ñejxy kaabyʉ ma̱ ja fariseeʉ Simongʉ tyʉjk, netʉ tadʉ toxytyʉjk dyajmiiñ tuk alabastrʉ limetʉ ujts mʉt ja pa̱'a̱k xu'kpʉ, es tyʉjkʉ es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús tyeky'ʉjxy. 38Ta tyʉjkʉ jiibyʉ extʉ ko dyajxe'ky ja Jesusʉ tyeky, es dyajtʉ́tsy mʉt ja wyaay es ttsu'xʉ ja tyeky es tpʉjtáky ja pa̱'a̱k xu'kpʉ ma̱ Jesusʉ tyeky. 39Es ko t'ijxy tadʉ fariseeʉ pʉ́nʉ naty tʉ twoy yʉ Jesús, net jyʉnáñ wyinma̱'a̱ñóty: “Pʉn tʉy'a̱jtʉnʉ tya̱dʉ yedyʉjk yʉ'ʉ tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ, myʉwinma̱'a̱ñbya̱a̱dʉp pʉ́n yʉ'ʉ toonʉp es wi'ixʉ tadʉ pojpʉ toxytyʉjk jyiky'aty.” 40Net ja Jesús t'anma̱a̱yʉ tadʉ fariseeʉ: —Simonk, tyámʉts mij nmʉga̱jxa̱'a̱ñ waanʉ. Es ja fariseeʉ 'yadsooy: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, anmaagyʉts. 41Esʉ Jesús jyʉnáñ: —Majtskʉ yedyʉjk tmʉni'xy'áty mʉt ja meeñ. Tu'uk tmʉni'xyʉty mʉgoxk mʉgo'px denaryʉ meeñ, es jatu'uk justyikxymya̱jk. 42Ko kyaj mba̱a̱t myʉgʉbétyʉty, ja yajnu'xpʉ mya'x ja myʉni'xy nimajtsk. Es tyam anmaagyʉts, ¿pʉ́n ni'igʉ tsyejpy yʉ yajnu'xpʉ? 43Es ja Simonk 'yadsooy: —Pes ʉj njʉna̱'a̱ñʉts ko yʉ'ʉ di'ibʉ mya'x ja myʉni'xy kajaa. Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Mmʉda̱jtypy ja tʉy'a̱jtʉn. 44Net ja Jesús twin'ijxpejty ja toxytyʉjk es t'anma̱a̱y ja Simonk: —¿M'ijxypyʉ tya̱dʉ toxytyʉjk? Kots ʉj ndʉjkʉ ma̱ mdʉjk, kyajts mijʉ nʉʉ tʉ xymyo'oy es ʉjʉ ndékyʉts nbújʉt, esʉ tya̱dʉ toxytyʉjk tʉts yʉ ndeky tpujy mʉt yʉ wyinnʉʉ es dyajtʉ'ʉtsy mʉt ja wyaay. 45Mij kyajts tʉ xytsyi'xy, es yʉ'ʉ ko tʉ tyʉkʉ es tyamba̱a̱t ttsi'xy ja ndékyʉts. 46Mij kyajts tʉ xypyʉjtákʉ ma̱dsʉ ngʉba̱jk ja aseytʉ oliivʉ éxtʉm jaayʉ ja̱'a̱y ttundʉ, esʉ tadʉ toxytyʉjk tʉ tpʉjta'aky yʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ ma̱dsʉ ndeky. 47Pa̱a̱ty tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ, tya̱dʉ toxytyʉjk tʉts nma'xʉ yʉ myʉjpéky, ja'a ko yʉ'ʉ dya'íxyʉty kots xytsyeky mʉj. Ja'a ko yʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko kyajʉ pyeky es ʉjts nma'xʉp, tadʉ ja̱'a̱y xytyuk'ijxpʉts ko je'eyʉ waanʉ xytsyékyʉts. 48Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja toxytyʉjk: —Yʉ mbojpʉ tʉ yajma'xta̱'a̱y. 49Net jyotjʉnandʉ di'ibáty tʉ yajwówdʉ ma̱ meesʉ mʉt ja Jesús: —¿Pʉ́n ja̱'a̱yʉ tya̱a̱dʉ?, ko extʉ pojpʉ mye'xypy. 50Es ja Jesús t'anma̱a̱y ja toxytyʉjk: —Tʉts xymyʉbeky, es pa̱a̱dyʉts mij tʉ nyajnitse'eky. Nʉjx jotkujk.

will be added

X\