LUKɄS 4

1Es ja Espíritʉ Santʉ dyajky ja mʉk'a̱jtʉn ma̱ ja Jesús, es yajtso'onʉ ma̱ ja Jordán mʉjnʉʉ es yajnʉjxʉ ma̱ ja mʉj it. 2Es jap 'yijty justyikxyxyʉʉ. Es ja mʉjku'ugópk tjatuuñ es ja Jesús pyekytyúnʉt. Es ja Jesús 'yayu'a̱jty justyikxyxyʉʉ, net yu'o'kʉ. 3Net ja mʉjku'ugópk jyʉnáñ: —Pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Dios m'U'unk'a̱jtʉp, yajjʉmbítʉ tya̱dʉ tsa̱a̱ tsa̱jkaaky. 4Es ja Jesús 'yadsoojʉmbijtʉ: —Yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Kyaj jyatyim'yʉ'ʉyʉdyʉ tsa̱jkaaky mʉʉt jyiky'aty ja ja̱'a̱y.” 5Net ja mʉjku'ugópk dyajnejxy ja Jesús ma̱ tu'ugʉ kopk di'ibʉ kʉjxm es tyuk'ijxʉ tuk pojʉn tʉgekyʉ it naxwíñʉdʉ. 6Es ja mʉjku'ugópk jyʉnáñ: —Ʉjts mij nmo'oyʉp ja kutujkʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ di'ibʉ nduk'ijxypy. Ʉjtsʉ tʉgekyʉ nyajmooy, es mba̱a̱dʉts nmo'oy di'ibʉts ʉj ndsejpy. 7Es pa̱a̱ty pʉn mnaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉp nwinduuyʉts es xy'awdátʉdʉts, nmo'oyʉp tʉgekyʉ. 8Es ja Jesús 'yadsooy: —Yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Awdat ja mWindsʉ́n Dios, es mʉdún yʉ'ʉ naydyu'uk.” 9Oknʉm ja mʉjku'ugópk oj dyajnejxy ja Jesús ma̱ ja Jerusalén ka̱jpn es dyajpejty ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk kopk es 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Dios m'U'unk'a̱jtʉp, nayyajkunáxʉdʉ yap naxkʉjxy, 10ja'a ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Dios t'ane'emy yʉ anklʉs es mgwentʉ'átʉdʉt, 11es myajpʉdʉ'ʉgʉdʉt mʉt ja kyʉ'ʉ kʉdiibʉ tsyayútʉt ja mdeky mʉt ja tsa̱a̱. 12Net ja Jesús 'yadsooy: —Nandʉ'ʉn jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Katʉ xy'amdoy es ttúnʉt ja mWindsʉ́n Dios di'ibʉ kyaj 'yóyʉty.” 13Es dʉ'ʉn ko ja mʉjku'ugópk kyaj tpaty ja wiinkpʉ winma̱'a̱ñ es ja Jesús ñaygyʉyákʉdʉt mʉt yʉ'ʉ, net oj ñʉjxnʉ tuk tiempʉ. 14Ta ja Jesús jyʉmbijty jatʉgok Galileeʉ es ja Espíritʉ Santʉ myooyʉ mʉk'a̱jtʉn. Es ma̱ tʉgekyʉ ja Galileeʉ ñax ja ja̱'a̱yʉty tmadyaktʉ di'ibʉ tyuun kya̱jx ja Jesús. 15Es ka̱jpnga̱jpn ja Jesusʉ ja̱'a̱y dya'ʉxpejky ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉdoodʉ jyʉnandʉ ko oy di'ibʉ kya̱jx. 16Net ja Jesús oj ñejxy Nazaret, ma̱ naty tʉ yeeky tʉ pyety. Es ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ tyʉjkʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk, éxtʉm jaayʉm ttuunk'áty, es tyʉna̱a̱ye'ky es tka̱jxa̱'a̱ñ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 17Es myooyʉdʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ ñeky. Ta Jesús tnaktʉʉy ja neky es tkajxy dʉ'ʉn: 18Nmʉda̱jtypyʉts ʉj ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn, es tʉts xymyo'oy ja tuunk esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk ma̱ ja ayoobʉ ja̱'a̱y. Es tʉts xykyexy esʉts n'awánʉt es ja tsimyjya'ay es ja po'oduumbʉ yajnasmátsʉt, esʉts nmo'oyʉt yʉ 'yijxʉn di'ibʉ wiints, 19esʉts n'awánʉdʉts ko tʉ jya'ty ja xʉʉ ko Dios ttúnʉt ja myay'a̱jtʉn ja ja̱'a̱y. 20Net ja Jesús t'axa̱a̱tsy ja neky es tmooy ja ja̱'a̱y es ñaxwe'tsy. Es jamʉ naty ja ja̱'a̱y nidʉgekyʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk ni'igʉ 'yijxʉdʉ. 21Es ja Jesús jyʉnáñ: —Tyam yajkuydyúñʉ tya̱dʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ miidsʉty. 22Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty jyotkujk'a̱jty mʉt yʉ'ʉ es wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkʉn es ñay'anma̱a̱yʉdʉ: —Tya̱a̱dʉ, ¿kyaj yʉ'ʉdyʉ Josee ja 'yu'unk? 23Es ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Tʉy'a̱jtʉn miits mjʉna̱'a̱na̱'a̱ndʉ éxtʉm ja kajxy jyʉnáñ: “Kudsooy, nayyajtsoybyátʉdʉ mijts kʉ'ʉm.” Es net nandʉ'ʉn mjʉna̱'a̱nʉt: “Tun nandʉ'ʉn ja ya̱a̱ ma̱ mga̱jpnʉty tʉgekyʉ éxtʉmts tʉ nmʉdoy ko tʉ xytyuñ jap Kafarnaúm.” 24Es tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉts miidsʉty ko ni tu'ugʉ Diosʉ kyugajxy ya''axa̱jʉ yajxón ma̱ kya̱jpnʉty. 25Tʉy'a̱jtʉnʉts njʉna̱'a̱ñ, may 'yijty ja ku'ekytyo'oxy ma̱ ja Israelʉ ñaxwíñʉdʉ ko 'yijty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉs, ma̱ kyaj oj tyu'uy tʉgʉk jʉmʉjt jakujm. Es net ja ja̱'a̱y jyantsy'ayu'a̱jttʉ ma̱ tʉgekyʉ ñaxwíñʉdʉ Israel. 26Perʉ Dios kyaj tkejxy yʉ Eliiʉs ma̱ yʉ israelitʉ ku'ekytyo'oxyʉty, je'eyʉ tkejxy ma̱ tu'ugʉ ku'ekytyo'oxy ma̱ Sareptʉ ka̱jpn, ja'a di'ibʉ wingón ma̱ Sidón. 27Es nandʉ'ʉn 'yijty jap Israel may ja ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja leprʉ pa̱'a̱m ma̱ 'yijty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliseeʉ. Per ni tu'uk kya''agʉdaky, yʉ'ʉ je'eyʉ Na̱a̱mán di'ibʉ tso'omp jagam Siryʉ ña̱a̱xóty. 28Es ko taadʉ tmʉdoodʉ di'ibʉ naty jap ma̱ tsa̱jptʉjk, net jyot'ambʉjkta̱a̱ydyʉ, 29es pyʉdʉ'ktʉ es dyajpʉdsʉʉmdʉ ja Jesús jap ka̱jpnóty es dyajnʉjxtʉ ma̱ kopk a̱a̱, ja kopk ma̱ ja ka̱jpn yajkojy, es tjakujʉbijpnaxándʉ jam. 30Es ja Jesús ñajxy jap mayjya'ayóty es tyu'uyo'oy. 31Net ja Jesús jyʉjptáky Kafarnaúm ma̱ Galileeʉ ñax, es jap dya'ʉxpejky ja ja̱'a̱y sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ. 32Net ja ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ko yʉ Jesús ya'ʉxpeky mʉt ja mʉk'a̱jtʉn es ja kutujkʉn. 33Es ma̱ tu'ugʉ xʉʉ, net jyajty ma̱ ja tsa̱jptʉjk tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ ka'oybyʉ myʉda̱jtypy. Es ja ka'oybyʉ yaj'yaxkák ja yedyʉjk: 34—¿Ti ko ya̱a̱ mmiñ mij ma̱ ʉʉdsʉty, Jesús, Nazaret ja̱'a̱y? ¿Ti mijts min xyajkutʉgoya̱'a̱ndʉ? Ʉj n'ixy'ajtypyʉts mij ko mDios'u'ungʉty. 35Ta Jesús oj t'ooy ja ka'oybyʉ: —¡Amoñʉ! ¡Mastu'udʉ tadʉ ja̱'a̱y! Net ja ka'oybyʉ yajkʉda̱a̱jʉ ja yedyʉjk es myastutʉ, ni wi'ix tkatuuñ. 36Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es ñayjyʉnánʉdʉ nidu'uk nidu'uk: —¡Mʉt ja kutujkʉn esʉ mʉk'a̱jtʉnʉ tya̱a̱dʉ t'ane'emy yʉ ka'óybyʉty es myʉmʉdóyʉty, es tmastu'uty ja ja̱'a̱y! 37Es ja ja̱'a̱y tmadyaktʉ ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn éxtʉm ja Jesús tʉ ttuñ. 38Netʉ Jesús tsyo'oñ ma̱ ja tsa̱jptʉjk es ñejxy ma̱ ja Simongʉ tyʉjk. Es ja Simongʉ myʉ't toxytyʉjk, ja'a naty jantsy jʉʉmba̱'a̱mbʉjkʉp, es tmʉnu'xtáktʉ ja Jesús es dya''agʉda̱'a̱gʉt yʉ'ʉ. 39Es ja Jesús myʉjwa'ky ma̱ ja ja̱'a̱y kyo'knʉ es t'anma̱a̱y ja jʉʉmba̱'a̱m: —Ka'ak jam. Ta ja jʉʉmba̱'a̱m jyʉgakta̱a̱y. Netyʉ pyʉdʉ'knʉ ja toxytyʉjk es yajka̱a̱y ya'úkʉdʉ. 40Es ko ja xʉʉ kyʉdaknʉ, nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉda̱jt ja puma̱'a̱y, di'ibʉ kana̱k nax myʉda̱jtypy ja pʉjkʉn, dyajmiindʉ ma̱ Jesús. Es ja Jesús tpʉjtáky ja kyʉ'ʉ ma̱ yʉ'ʉjʉty nidu'uk nidu'uk es dʉ'ʉn dya''agʉdakta̱a̱ydyʉ. 41Nandʉ'ʉn ja ka'oybyʉ tmastuttʉ ja ja̱'a̱y yax jojkp: —Mijts Diosʉ 'yU'unk. Net ja Jesús tmʉkmʉgajxy ja ka'oybyʉ es kyaj t'ok'yajka̱jxnʉt ko Jesús yʉ'ʉdyʉ Kristʉ, ja'a ko yʉ'ʉjʉty ñija̱'a̱dʉp yajxón ko tyʉy'a̱jtʉnʉty. 42Es ko oj xyʉʉñʉ jakumbom, ja Jesús tsyo'oñ jap ka̱jpnóty es oj ñejxy ma̱ tu'ugʉ it jagam. Es ja ja̱'a̱yʉty 'yʉxta̱a̱yʉdʉ, es jya̱jttʉ ma̱ naty ja Jesús, es ttsojktʉ es wyʉ'ʉmʉt, kʉdiibʉ ñʉjxʉt. 43Per ja Jesús jyʉnáñ: —Tsojkʉp nandʉ'ʉn ʉj nnʉjxʉt ma̱ wiinkpʉ ka̱jpn es n'awánʉdʉts ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja Diosʉ kyutujkʉn, ja'a ko pa̱a̱dyʉts ja Dios tʉ xykyexy. 44Es dʉ'ʉn ja Jesús jyʉdijty ka̱jpnga̱jpn es tka̱jxwa'xy ma̱ ja Galileeʉ tsya̱jptʉjkʉty.

will be added

X\