LUKɄS 3

1Es ko ja Sésʉr Tibeeryʉ naty tʉ 'yane'emy Romʉ ma̱jmókx jʉmʉjt, net ja Ponsyʉ Pilatʉ 'yijty gobernadoor jap Judeeʉ, Eroodʉs 'yijty gobernadoor Galileeʉ, Felipʉ myʉga'axʉ Eroodʉs 'yijty gobernadoor Ituuryʉ esʉ Trakonitʉ, Lisañʉs 'yijty gobernadoor Abiliñʉ, 2es ja Anás es ja Kaifás 'yijttʉ teedywyindsʉngópkʉty. Ma̱ tadʉ tiempʉ ja Dios dyajky tu'ugʉ ayuk ma̱ Fwank, ja Zakariiʉsʉ 'yu'unk, jap ma̱ ja mʉj it. 3Es ja Fwank oj ñejxy ma̱ tʉgekyʉ ja nax myʉwingón ja Jordán mʉjnʉʉ, es tka̱jxwa'xy ma̱ ja ja̱'a̱yʉty es t'anma̱a̱ydyʉ es jyodʉmbíttʉt, tmastu'uttʉt ja pyeky es ñʉbátʉt. Dʉ'ʉn ttúndʉt ja'agyʉjxm esʉ Dios mya'xʉdʉt ja pyojpʉ. 4Tya̱a̱dʉ ja'a dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ éxtʉm jyʉnáñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ ko jékyʉp jyaay: Mʉdowdʉ. Jap ma̱ mʉj it yajmʉdóy ko tu'ugʉ ja̱'a̱y kyajxy mʉk, es jyʉna'añ: “Ʉxkúkʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tyu'u. Ta̱jtʉ́wdʉ, yajkijxyʉdʉ ja tu'u ma̱ ñaxa̱'a̱ñ. 5Yajtuktúktʉ yʉ agʉk tukkʉkpʉ, es yajkijxyʉdya'aydyʉ ja tun kopk. Es ma̱ ja tu'u wiity xʉgety, yajtʉ́wdʉ, es ma̱ kyaj kyijxyʉty, yajkijxyʉdʉ. 6Es tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ t'íxʉt ja Yajnitsókpʉ di'ibʉ Dios kyaxaampy.” 7Mayjya'ay tsyo'ondʉ ma̱ ja ka̱jpn es myiindʉ ma̱ ja Fwank jam mʉj ittum es yʉ'ʉ yajnʉbátʉdʉt. Es ja Fwank myʉga̱jxʉ dʉ'ʉn: —Miidsʉty dʉ'ʉn éxtʉmʉ awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñʉn. Es éxtʉmʉ tsa̱'a̱ñʉty tkuga'aktʉ ja jʉʉn kʉdiibʉ tyóyʉt, miits mjʉnándʉp xytyijy ko mnitso'oktʉt mʉt ja mnʉbajtʉn es ko dʉ'ʉn ja Dios kyaj mdʉydyúnʉdʉt éxtʉmʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty. 8¡Kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty! Jawyiin xytyuk'íxʉt mʉt ja mjiky'a̱jtʉn ko tʉy'a̱jtʉn tʉ mjodʉmbity, es kyaj mnayjyʉna̱'a̱nʉdʉt: “Ʉdsa̱jtʉm ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts.” Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko Dios mba̱a̱dʉ tya̱dʉ tsa̱a̱jʉty dyajjʉmbíty ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty. 9Es ja Diosʉ tyʉydyu'unʉn tim wingoomp mʉt ja pojpʉ ja̱'a̱yʉty, éxtʉm ko mʉt ja jatsyʉ ndukpo'tʉ'kʉm yʉ kepy di'ibʉ kyaj 'yóyʉty. Pa̱a̱ty tʉgekyʉ kepy di'ibʉ kyaj tyʉʉmp'áty oy, yajpo'tʉ'ʉgʉp es yajpʉjta̱'a̱gʉt jʉʉnóty. 10Net ja ja̱'a̱y dyajtʉʉdʉ ja Fwank: —¿Tiits ndúndʉp? 11Es ja Fwank 'yadsooy: —Pʉn myʉda̱jtypy majtsk yʉ ñixuy, myo'oyʉp tu'uk di'ibʉ kyajʉ ñixuy. Es di'ibʉ jap ja tyojx, myo'oyʉp ja di'ibʉ kyaj tmʉdaty. 12Es nandʉ'ʉn ñimiinʉdʉ Fwank ja yajkugʉbajtpʉty es dyajnʉbáttʉt. Es yʉ'ʉjʉty dyajtʉʉjʉmbijttʉ: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, es ʉʉdsʉty, ¿tiits ndúndʉp? 13Es ja Fwank 'yadsooy: —Katʉ myajkugʉbéty ni'igʉ pʉn kyajʉ dʉ'ʉn jyʉna'añ ja ana'amʉn. 14Nandʉ'ʉnʉty ja solda̱a̱dʉty yajtʉʉjʉdʉ: —Es ʉʉdsʉty, ¿tiits ndúndʉp? Es ja Fwank 'yadsooy: —Katʉ xypyʉjkʉdʉ adsip yʉ ja̱'a̱yʉ myeeñ. Katʉ xyñiwa̱a̱mbáttʉ ni pʉ́n nanatʉkʉkyʉjxm es tukjotkʉda̱'a̱ktʉ ja mmʉju'uñʉty. 15Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty tjantsyjyʉjp'ijxtʉ ja Kristʉ. Pa̱a̱ty jyʉnandʉ: —¿Ti tadʉ Fwank, wa'anʉ da jya'adyʉ Kristʉ? 16Es ja Fwank jyʉnáñ es tka̱jxte'xy mayjya'ayóty: —Ʉj tyámʉts nyajnʉbéty mʉt ja nʉʉ. Per miimp jatu'uk di'ibʉ myʉda̱jtypy ni'igʉ ja mʉk'a̱jtʉn es kyajts ndʉ'ʉnʉty ʉj. Es kyajts ʉj xyñitʉkʉ, ni je'eyʉ yʉ kyʉ'ʉk nga''agájʉdʉt éxtʉmxyʉpts ʉj n'ítyʉts tyuumbʉn. Per yʉ'ʉ di'ibʉ miimp myajnʉbátʉdʉp mʉt ja Espíritʉ Santʉ esʉ jʉʉn. 17Es yʉ'ʉ kyʉ'ʉjóty tmʉdaty ja tyuumbajn es dyajwa̱'a̱dsa̱'a̱ñ ja triigʉ, es yajpʉjkʉ'ʉgʉt ja triigʉ ma̱ ja tsya'x es ja triigʉ pyosta̱'a̱k yajno'ogʉt mʉt ja jʉʉn di'ibʉ ni na̱'a̱ kya'eeky. 18Es dʉ'ʉn ja Fwank tka̱jxwijy ja ja̱'a̱y kana̱k nax es ttukmʉdoodʉ ja oybyʉ ayuk. 19Es ja Fwank ttuk'ooy ja Eroodʉs ko ja Erodiiʉs dyajnejxy éxtʉm ja tyoxytyʉjkʉn, ja ñʉdo'oxy yʉ myʉga'axʉ Felipʉ, es mʉt kana̱k nax ja tyuundʉgo'oyʉn. 20Pa̱a̱ty ja Eroodʉs ttsiimy ja Fwank es dʉ'ʉn ni'igʉ ja pyojpʉ myayʉ. 21Kyajnʉmʉ naty yajtsímy ko Fwank dyajnʉbéty ja ja̱'a̱y, myiiñ nandʉ'ʉn ja Jesús es oj ñʉbety. Es ko naty kya̱jxta'aky, net ja tsa̱jp 'yawatsy, 22es ja Espíritʉ Santʉ kyʉdaky ma̱ yʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ pak, es net ja Dios kyajxy ma̱ ja tsa̱jpʉn: —Ʉjts mij n'U'unk'a̱jtypy di'ibʉts ndsejpy es jantsy jotkujkʉts mʉt mijts. 23Jesús i'px ma̱jk jʉmʉjtʉ naty tmʉdaty ko oga̱'a̱n tka̱jxwa'xy mayjya'ayóty. Es ja ja̱'a̱yʉty jyʉnandʉ ko Jesús u'unk'a̱jtʉ Josee. Ja Josee ja'a u'unk'a̱jtʉ ja Elii, 24Elii u'unk'a̱jtʉ Matat, Matat u'unk'a̱jtʉ Leví, Leví u'unk'a̱jtʉ Melki, Melki u'unk'a̱jtʉ Janay, Janay u'unk'a̱jtʉ Josee, 25Josee u'unk'a̱jtʉ Matatiiʉs, Matatiiʉs u'unk'a̱jtʉ Amós, Amós u'unk'a̱jtʉ Na'um, Na'um u'unk'a̱jtʉ Eslii, Eslii u'unk'a̱jtʉ Nagay, 26Nagay u'unk'a̱jtʉ Maat, Maat u'unk'a̱jtʉ Matatiiʉs, Matatiiʉs u'unk'a̱jtʉ Semey, Semey u'unk'a̱jtʉ Josee, Josee u'unk'a̱jtʉ Judaa, 27Judaa u'unk'a̱jtʉ Joanán, Joanán u'unk'a̱jtʉ Resʉ, Resʉ u'unk'a̱jtʉ Zorobabel, Zorobabel u'unk'a̱jtʉ Salatyel, Salatyel u'unk'a̱jtʉ Neeri, 28Neeri u'unk'a̱jtʉ Melki, Melki u'unk'a̱jtʉ Adii, Adii u'unk'a̱jtʉ Kosam, Kosam u'unk'a̱jtʉ Elmodam, Elmodam u'unk'a̱jtʉ Eer, 29Eer u'unk'a̱jtʉ Joswee, Joswee u'unk'a̱jtʉ Elyezeer, Elyezeer u'unk'a̱jtʉ Jorim, Jorim u'unk'a̱jtʉ Matat, 30Matat u'unk'a̱jtʉ Leví, Leví u'unk'a̱jtʉ Simeonk, Simeonk u'unk'a̱jtʉ Judaa, Judaa u'unk'a̱jtʉ Josee, Josee u'unk'a̱jtʉ Jonam, Jonam u'unk'a̱jtʉ Elyakim, 31Elyakim u'unk'a̱jtʉ Meleeʉ, Meleeʉ u'unk'a̱jtʉ Mayñán, Mayñán u'unk'a̱jtʉ Matatʉ, Matatʉ u'unk'a̱jtʉ Natán, 32Natán u'unk'a̱jtʉ ja rey Davit, ja rey Davit u'unk'a̱jtʉ Isa̱'ii, Isa̱'ii u'unk'a̱jtʉ Obeed, Obeed u'unk'a̱jtʉ Booz, Booz u'unk'a̱jtʉ Salmón, Salmón u'unk'a̱jtʉ Naasón, 33Naasón u'unk'a̱jtʉ Aminadap, Aminadap u'unk'a̱jtʉ Admín, Admín u'unk'a̱jtʉ Arnii, Arnii u'unk'a̱jtʉ Esrom, Esrom u'unk'a̱jtʉ Fares, Fares u'unk'a̱jtʉ Judaa, 34Judaa u'unk'a̱jtʉ Jakoob, Jakoob u'unk'a̱jtʉ Isa̱a̱, Isa̱a̱ u'unk'a̱jtʉ Abra̱a̱n, Abra̱a̱n u'unk'a̱jtʉ Taree, Taree u'unk'a̱jtʉ Nakoor, 35Nakoor u'unk'a̱jtʉ Seruk, Seruk u'unk'a̱jtʉ Ragau, Ragau u'unk'a̱jtʉ Falek, Falek u'unk'a̱jtʉ Eeber, Eeber u'unk'a̱jtʉ Salʉ, 36Salʉ u'unk'a̱jtʉ Kaynán, Kaynán u'unk'a̱jtʉ Arfaksat, Arfaksat u'unk'a̱jtʉ Sem, Sem u'unk'a̱jtʉ No'ee, No'ee u'unk'a̱jtʉ Lamek, 37Lamek u'unk'a̱jtʉ Matusalén, Matusalén u'unk'a̱jtʉ Enok, Enok u'unk'a̱jtʉ Jareed, Jareed u'unk'a̱jtʉ Malalel, Malalel u'unk'a̱jtʉ Kaynán, 38Kaynán u'unk'a̱jtʉ Enós, Enós u'unk'a̱jtʉ Set, Set u'unk'a̱jtʉ Adán, di'ibʉ Dios kʉ'ʉm yajkoj. Pa̱a̱ty mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko Adán yʉ'ʉdyʉ Dios ja mya̱a̱nk.

will be added

X\