LUKɄS 24

1Es domingʉ xʉʉ tsejkyʉ ja toxytyʉjkʉty tmʉnʉjxtʉ ja pa̱'a̱k xu'kpʉ di'ibʉ naty tʉ dya'óyʉdʉ. Jam dyajnʉjxtʉ ma̱ ja Jesús tʉ ñaxtʉkʉ. 2Ko jya̱jttʉ jam, net tpattʉ wiink tsoo ja tsa̱a̱ di'ibʉ naty 'yagʉ'ʉy'ajtypy ja jut. 3Es ko tyʉjkʉdʉ jap, kyaj tpattʉ ja Jesusʉ ñini'x. 4Es kyaj tmʉwinma̱'a̱ñbyáttʉ ti tʉ jyátyʉty. Netyʉ kyʉxe'ky majtskʉ yedyʉjk di'ibʉ wyit jantsy tʉ'xp. 5Net ja toxytyʉjkʉty tsyʉ'kʉdʉ es ñaxku'ijxʉdʉ, es ja yedyʉjk 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti ko miits xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ ya̱a̱ ma̱ o'kpʉty di'ibʉ jiky'a̱jtp? 6Kyaj ja ya̱a̱. Tʉ jyikypyeky. Jamyatstʉ wi'ix m'anma̱a̱yʉ ko nátyñʉm 'yity jap Galileeʉ: 7“Ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajkʉyaka̱'a̱ñʉts ma̱ ja pekyjya'aydyʉjk es xyajkruuzpátʉdʉts. Es ko 'yítʉt tʉgʉk xʉʉ, njikypyʉ́kʉdʉts jatʉgok.” 8Net ja toxytyʉjkʉty tjamyajtstʉ éxtʉm ja Jesús jyʉnáñ. 9Es ko jya̱jnʉdʉ jatʉgok jap ka̱jpnóty, net ttukmʉmadyaktʉ nidʉgekyʉ ja nima̱jk tu'ukpʉ ʉxpʉjkpʉ es nidʉgekyʉ di'ibʉ jap ak'ijttʉp. 10Esʉ tadʉ toxytyʉjkʉty 'yijttʉ Mariiʉ Magdalenʉ, Fwanʉ, Mariiʉ di'ibʉ Santya̱'a̱gʉ tya̱a̱k'a̱jtypy, es ja wiinkpʉ toxytyʉjkʉty. 11Per ja ʉxpʉjkpʉtʉjk kyaj tmʉbʉjktʉ, es jyʉnandʉ ko lokʉ di'ibʉ kya̱jxtʉp. 12Net ja Peedrʉ tsyo'oñ es ñejxy pʉye'egyʉ ma̱ ja o'kpʉ jut es kyu'ijxʉ jap oga̱jp. Je'eyʉ jap ja wit 'yity di'ibʉ mʉʉt ja Jesús ya''abijty. Es net ja Peedrʉ jyʉmbijnʉ jotmaymyʉʉt. 13Es net nimajtskʉ ʉxpʉjkpʉ tsyoondʉ Jerusalén es ñʉjxtʉ ma̱ ja Emaús ka̱jpn, di'ibʉ jagam ma̱jk tuk mil metrʉn, 14es kya̱jx myadya̱'a̱ktʉ tʉgekyʉ di'ibʉ naty tʉ jyátyʉty. 15Es ko yʉ'ʉjʉty dʉ'ʉn kya̱jx myadya̱'a̱ktʉ esʉ Jesús kʉ'ʉm ñiwingoonʉ es tyu'uyo'oydyʉ mʉʉt. 16Per ja Dios kyaj tyuk'ʉxka̱jpʉ ko yʉ'ʉjʉty ja Jesús. 17Net ja Jesús dyajtʉʉy: —¿Ti mmadyáktʉp tu'a̱a̱y? Es net yʉ'ʉjʉty wya̱'k'a̱'a̱dʉ jotmaymyʉʉt. 18Net yʉ'ʉ nidu'uk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Kleofʉs 'yadsooy: —Tʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉ di'ibʉ tʉ jyátyʉty Jerusalén ma̱ paskʉ xʉʉ. ¿Tii mij naydyu'uk mjabye'xy'a̱jtp Jerusalén es kyaj xyñijawʉ ti jam tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty? 19Net ja Jesús dyajtʉʉy: —¿Ti jap tʉ jyátyʉty? Es yʉ'ʉjʉty jyʉnandʉ: —Extʉm tʉ ttundʉ ja Jesús nazarenʉ. Yʉ'ʉ tʉ 'yity Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ tyiimpy ja mʉj'a̱jtʉn es ya'ʉxpeky mʉt ja Diosʉ kyutujkʉn, es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty myʉj'íxʉdʉ. 20Per ja teedywyindsʉ́nʉty es ja njustisʉ'a̱jtʉm tʉ tkʉyaktʉ ma̱ ja Pilatʉ es dyajkruuzpátʉt. 21Es ʉʉdsʉty njʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉ yajnitso'ogʉp ja israelítʉty. Es tyam tyʉgʉkxʉʉp ma̱ dya'ooktʉ es dyajnaxtʉ́kʉdʉ. 22Nandʉ'ʉn ʉʉdsʉdyʉ nmʉgu'ugʉty toxytyʉjk tʉts dʉ'ʉñʉ xyajwʉ'ʉmʉdʉ. Aambyʉ jepy tʉ 'yotstʉ ma̱ ja o'kpʉ jut, 23per kyaj ja Jesusʉ ñini'x tʉ tpa̱a̱ttʉ. Net tʉ jyʉmbijnʉdʉ es xytyukmʉmadya̱'a̱ktʉts ko tʉ t'ixtʉ nimajtskʉ anklʉs di'ibʉ tʉ 'yanʉʉmʉdʉ ko Jesús taa jyiky'aty. 24Es net tʉ 'yotstʉ nija'ajʉty ʉʉdsʉdyʉ nmʉgu'uk es tʉ tpa̱a̱ttʉ éxtʉmʉ toxytyʉjk jyʉna̱'a̱ndʉ, per ja Jesús kyaj tʉ t'ixtʉ. 25Net ja Jesús jyʉnáñ: —¿Ti ko mgujuunʉty miidsʉty? ¿Ti ko kyaj xymyʉbʉktʉ tʉgekyʉ di'ibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyʉxja̱a̱y? 26Yʉ'ʉjʉty oj tkʉxja̱'a̱ydyʉ wa̱'a̱ts ko yʉ Kristʉ 'yayowa̱'a̱ñ es 'yooga̱'a̱ñ es óknʉm yajkutúkʉt mʉt ja mʉj'a̱jtʉn. 27Ta ja Jesús oj 'yawa̱'a̱nxʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk ma̱ kʉ'ʉm yajnimadya'aky, tyimtsonda'aky di'ibʉ Moisés jyaay es tʉgekyʉ nʉ'ʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ tkʉxja̱a̱ydyʉ. 28Es ko jya̱jttʉ ma̱ Emaús ka̱jpn, ja Jesús éxtʉm jyawʉ tyu'unaxáñ. 29Per yʉ'ʉjʉty dyajwʉ'ʉmándʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —Wʉ'ʉm mʉt ʉʉdsʉty ja ya̱a̱. Tʉ tsyu'ujʉnʉ. Net ja Jesús wye'emy es tyʉjkʉ mʉt yʉ'ʉjʉty. 30Es ko jam 'yu'uñʉ nidʉgʉʉk ma̱ ja meesʉ es 'ya'ux'ata̱'a̱ndʉ, net ja Jesús tkone'ky ja tsa̱jkaaky, es tkuni'xy. Net ttujkwa'xy es tmooydyʉ ja nimajtskpʉ. 31Es netyʉ t'ʉxka̱jptʉ ko yʉ'ʉdyʉ Jesús. Netʉ Jesús pojʉn tyʉgooy. 32Es yʉ'ʉjʉty ñayjyʉnánʉdʉ: —Pa̱a̱dyʉmʉ dʉ'ʉn xyjatukja̱'a̱m ja oy'a̱jtʉn ko mʉt tʉ ndu'uyo'oyʉm es nmadyákʉm es xytyuk'awa̱'a̱nʉm ti ja Diosʉ jyaaybyajtʉn 'yandijpy. 33Es netyʉ tsyo'ondʉ es ñʉjxtʉ jap Jerusalén. Es jap tʉ naty ñaymyúkʉdʉ ja nima̱jk tu'ukpʉ ʉxpʉjkpʉty mʉt ja jyamyʉʉdʉty. 34Es yʉ'ʉjʉty t'awa̱'a̱nʉdʉ ja nimajtskpʉ: —Tʉy'a̱jtʉn ko ja Jesús tʉ jyikypyeky. Simonk tʉ t'ixy. 35Net ja Kleofʉs mʉt ja myʉgu'uk tmadyaktʉ éxtʉm tʉ jyátyʉty tu'a̱a̱y es wi'ix tʉ t'ʉxkaptʉ ja Jesús ko ja tsa̱jkaaky tʉ ttujkwa'xy. 36Es yʉ'ʉjʉty t'akmadya̱'a̱ktʉ tadʉ ayuk ko ti'in kyʉxe'ky ja Jesús ma̱ yʉ'ʉjʉty es kya̱jxpo'xʉdʉ, 'yanma̱a̱yʉ: —Agujk'át jotkujk'áttʉ miidsʉty. 37Ta jyantsytsyʉ'kʉdʉ. Dʉ'ʉn jyʉnandʉ ko ijxma̱'ttʉp. 38Es ja Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti ko mjotmay'ooktʉ? ¿Ti ko kyaj xymyʉbʉktʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn? 39Ixtʉts ja ngʉ'ʉ es ja ndékyʉts ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm. Toongʉts es ixtʉ ko tʉy'a̱jtʉn. Yʉ ijxma̱'tʉn kyaj tmʉdaty yʉ xyixy es ja pya̱jk éxtʉm miits xy'íxtʉts ʉj nmʉdaty. 40Es ko dʉ'ʉn 'yanma̱a̱yʉ, tyuk'ijxʉ ja kyʉ'ʉ es ja tyeky. 41Es yʉ'ʉjʉty kyajpyʉm tmʉbeky mʉt ja xondakʉn es dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —¿Kyaj ti xymyʉdattʉ di'ibʉ njʉ'xʉm? 42Net myooyʉdʉ tuk pedazʉ a̱jkx tsa̱'a̱yu'unk. 43Es ja Jesús tje'xy yʉ'ʉjʉty wyinduuy. 44Es net 'yanma̱a̱yʉ: —Kots miidsʉty mʉʉt n'ijty, n'anma̱a̱ydyʉ ko yajkuydyuna̱'a̱ñ di'ibʉ Moisés es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyʉxja̱a̱ydyʉ es di'ibʉ ma̱ Salmʉ neky di'ibʉts ʉj xyñiga̱jxp. 45Net ja Jesús tyukjaygyujkʉdʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, es jyʉnáñ: 46—Dʉ'ʉn 'yity kʉxja̱'a̱y ko koonʉm yʉ Kristʉ 'yoogʉt, es kumdʉgʉk xʉʉ jyikypyʉ́kʉt. 47Es mʉt yʉ'ʉgyʉjxm yajka̱jxwa̱'xʉt ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, tsyonda̱'a̱gʉt Jerusalén, ko yʉ ja̱'a̱yʉty dyajtʉgátstʉt yʉ wyinma̱'a̱ñʉty, net ja Dios pyojpʉma'xʉdʉt. 48Es miits m'ijttʉp testiigʉ ma̱ tya̱a̱dʉ tʉgekyʉ. 49Mʉdowdʉ. Ʉjts ngáxʉp ma̱ miidsʉty di'ibʉts ja nDeety tʉ twa̱nda'aky. Per miits wʉ'ʉmdʉ ya̱a̱ Jerusalén extʉ ko xy'axá̱jʉt ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ Dios kyaxaampy. 50Net ja Jesús yajtso'onʉdʉ jap Jerusalén es yajnʉjxʉdʉ Betañʉ, es dyajpʉde'ky ja kyʉ'ʉ es kyunu'xʉdʉ. 51Es ko kyunu'xta̱a̱yʉ, net tsya̱jpajnʉ es ñʉjxnʉ tsa̱jpótm. 52Net yʉ'ʉjʉty t'awda̱ttʉ Dios es jyʉmbijtta̱a̱yñʉ, jantsy jotkujk jya̱jnʉdʉ Jerusalén. 53Es tim jap'a̱jttʉp ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es t'awdattʉ ja Dios.

will be added

X\