LUKɄS 21

1Es ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjkʉ 'yalkansiiʉ ja Jesús t'ijxy ko ja mʉkja̱'a̱ydyʉjk tpʉjta̱'a̱ktʉ ja meeñ. 2Es nandʉ'ʉn t'ijxy ko tu'ugʉ ku'ekytyo'oxy ayoobʉ tpʉjta'aky nandʉ'ʉn majtskʉ mutsk meeñu'unk. 3Es ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko tya̱dʉ ku'ekytyo'oxy di'ibʉ ayoop tʉ dyaky ni'igʉ es kʉdiinʉm ja mʉkja̱'a̱yʉty, 4ja'a ko yʉ'ʉjʉty tʉ dyaktʉ di'ibʉ yajnadʉjkʉp, perʉ tya̱dʉ ku'ekytyo'oxy tʉ dyaky tʉgekyʉ ja myeeñ di'ibʉ tukjiky'a̱jtʉn. 5Es nija'ajʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko ja mʉj tsa̱jptʉjk 'yóyʉty tsyújʉty ya'ixy mʉt ja tsa̱a̱ ja oyatypyʉ es mʉt di'ibʉ ja ja̱'a̱y tʉ tnayaktʉ éxtʉm ja windsʉ'kʉn. Net ja Jesús jyʉnáñ: 6—Ja̱'tʉp ja xʉʉ ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ miits m'ijxtʉp jyijtta̱'a̱yʉt es ni kyawʉ'ʉmʉt ni tu'ugʉ tsa̱a̱ nikʉʉybyéty. 7Es ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk dyajtʉʉdʉ ja Jesús: —Windsʉ́n, ¿na̱'a̱ tya̱a̱dʉ jyata̱'a̱ñ dʉ'ʉn es wi'ix ja ijxwʉ'ʉmʉn ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ? 8Es ja Jesús jyʉnáñ: —Naygywentʉ'átʉdʉ, kʉdiibʉ myajwin'ʉʉndʉt, ja'a ko may myina̱'a̱ñ di'ibʉ jʉna̱'a̱na̱a̱mp: “Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ.” Es jʉna̱'a̱na̱a̱mp: “Tʉ jya'ty ja tiempʉ.” Katʉ xypyanʉjxtʉ. 9Ko xymyʉdówdʉt es jyʉna̱'a̱ndʉ ja̱'a̱y ko myina̱'a̱ndʉ solda̱a̱dʉ es tsyiptuna̱'a̱ndʉ, kyaj mnay'adsʉ'ʉgʉdʉt. Dios tyuknibʉjtákʉ es yʉ'ʉ tyun jyátʉt jawyiin, per kyajnʉm tpa̱a̱ty ma̱ ja naxwíñʉdʉ tyʉgóyʉt. 10’Tu'ugʉ naxwíñʉdʉ tsyiptúnʉt mʉt ja wiinkpʉ naxwíñʉdʉ esʉ ana'ambʉ mʉt ja wiink ana'ambʉ. 11Es myínʉt ja mʉk ujx, es ma̱jatyʉ nax ka̱jpn myínʉt ja yuu es ja mʉk pa̱'a̱m, es jam tsa̱jwínm ya'íxʉt ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y tsyʉ'ʉgʉdʉp. 12’Es kyajnʉmʉ naty tyuñ jya'tyʉty tʉgekyʉ taadʉ, miits myajmátstʉt, myajtsúmʉt es myajtsa̱a̱tsytyúnʉt, myajmʉnʉjxʉp ma̱ ja kumda̱ttʉjk es ma̱ gobernadoor es ma̱ réyʉty, ja'a ko miits xypyanʉjxtʉpts. 13Es dʉ'ʉn miidsʉty xykya̱jxʉt ʉjtsʉ nja'a ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 14Katʉ mjotmay'ooktʉ miidsʉty wi'ix mnayñika̱jxtu'udʉdʉt, 15ja'a ko ʉjts nyákʉp ja ayuk es ja winma̱'a̱ñ di'ibʉ ni pʉ́n ja mmʉdsip kyamada̱'a̱gʉt es mjʉjpkuga̱jxʉdʉt. 16Es n'awanʉ miidsʉty ko extʉ mda̱a̱k mdeedyʉty es ja mmʉga'axʉty es yʉ mmʉtnaymyaayʉbʉty mgʉyákʉdʉp, es mya'oogʉdʉt nidu'ugʉty miidsʉty. 17Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty m'axʉk'íxʉdʉt ja'a ko miits xypyanʉjxtʉpts. 18Per ko dʉ'ʉn ja ayo'on jya̱'tʉt, kyaj mjʉna̱'a̱nʉt ko Dios tʉ mja̱'a̱ydyʉgooyʉnʉ. Dios mgwentʉ'a̱jtʉdʉp oy, extʉ mwa̱a̱y di'ibʉ mgʉba̱jkkʉjxm myʉda̱jtypy madsyoy. 19Amʉk jotmʉk mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt es xypya̱a̱dʉt ja nitsokʉn. 20’Ko xy'íxtʉt ja Jerusalén ka̱jpn ñadujkta̱'a̱yʉt mʉt ja solda̱a̱dʉty, tʉ naty tpa̱a̱ty ma̱ kyutʉgoya'añ. 21Es miidsʉty di'ibʉ ijttʉp Judeeʉ, nʉjxtʉ jagam yugoty; es pʉ́nʉty ijttʉp Jerusalén, pʉdsʉmdʉ nandʉ'ʉn netyʉ, es pʉ́nʉty ijttʉp kamoty, kyaj jyʉmbíttʉt ka̱jpnóty, 22ja'a ko ayo'on jatánʉp es yajkuydyuna̱'a̱ñ éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ. 23Pʉroobʉ yʉ toxytyʉjkʉty di'ibʉ u'unkmʉʉdʉty es di'ibʉ ya'u'unktsi'tsp ko dʉ'ʉn jyátʉt, ja'a ko mʉk ayo'on ñáxʉt ma̱ ja nax, y ni'igʉ jyáttʉt tsa̱a̱tsy kyʉbety ma̱ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty. 24Nija'adyʉ ja̱'a̱y ya'oogʉdʉt ja solda̱a̱dʉty. Es nija'ajʉty yajmʉnʉjxʉt tsimy ma̱jatyʉ wiink naxwíñʉdʉ. Es ja wiink ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty 'yana'amʉ ma̱ ja Jerusalén ka̱jpn extʉ ko kya̱'pxʉt ja tiempʉ di'ibʉ Dios tʉ tpʉjta'aky. 25’Es ya'ixa̱'a̱ñ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ Dios tyunaampy ma̱ xʉʉ es ma̱ po'o es ma̱ mʉdsa̱'a̱. Es ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y kyaj tnijáwʉdʉ ti tunánʉp es nay'adsʉ'ʉgʉdʉp mʉk ko tmʉdówʉt pyʉmimy yʉ jikymyejyñ es jyantsypyʉdʉ'ʉgʉt. 26Es ja ja̱'a̱yʉty extʉ o'ktso'ogʉp mʉt ja tsʉ'ʉgʉ ko t'íxʉt di'ibʉ jatánʉp ya̱ naxwiiñ, ja'a ko extʉ yʉ mʉdsa̱'a̱ yu'xa̱'a̱ñ. 27Net t'íxtʉt ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmínʉdʉts ya̱ naxwiiñ yoodsóty mʉt ja mʉk'a̱jtʉn es ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn. 28Es ko oga̱'a̱n tsyonda̱'a̱gʉt tya̱dʉ ayo'on, jotkujkʉdʉ es koojʉ'ʉktʉ, ja'a ko pojʉn myínʉt ja mnitsokʉn. 29Es ja Jesús nandʉ'ʉn tpʉjtáky ja ijxpajtʉn: —Ixtʉ yʉ iigʉ kepy es oytyim di'ibʉ képyʉty. 30Ko xy'íxtʉt xyʉmimy yʉ 'yaay, miits mnija̱'a̱dʉp ko tʉ wyingóñ ja ambʉ. 31Es nandʉ'ʉn ko xy'íxtʉt jyátʉdʉ tadʉ di'ibʉ tʉ n'anʉʉmʉ, mnijáwʉdʉp ko tʉ wyingóñ ja Diosʉ kyutujkʉn. 32’Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ jyata̱'a̱ñʉty ma̱a̱nʉmʉ naty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam kyaj 'yo'kta̱'a̱ydyʉnʉm. 33Ja tsa̱jp es ja naxwíñʉdʉ náxʉp, per ja n'ayúkʉts ni na̱'a̱ kyakexy kyanaxy. 34’Mnaygywentʉ'átʉdʉp miidsʉty. Katʉ mnaymastu'udʉdʉ es nʉgoo mgay mmʉ'uuktʉt es xymyʉmay xymyʉda̱jtʉt di'ibʉ ya̱ naxwiiñ, esʉ tadʉ xʉʉ ajotkumiigyʉ ti'in myajtukja̱'ttʉt éxtʉm ko ja jʉyujkʉty yajnáky. 35Es dʉ'ʉn jyáttʉt nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y kots ʉj nʉjx nmiñ. 36Awix jʉjp'íxtʉ es dʉ'ʉñʉm mga̱jxta̱'a̱ktʉt es dʉ'ʉn mnitso'oktʉt ko jyátʉt tadʉ ayo'on es mʉk a̱a̱ mʉk jot xywyinguwa̱'a̱gʉdʉts, ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. 37Xʉʉñ ja Jesús ya'ʉxpeky ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk, esʉ tsu'um jam dyajnáxy ma̱ Oliivʉs Kopk. 38Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty jya̱jttʉ jépyʉp jap ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es tmʉdoo'ita̱'a̱ñ ja Jesús.

will be added

X\