LUKɄS 20

1Tu'ugʉ xʉʉ Jesús dya'ʉxpeky ja ja̱'a̱yʉty es tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty, net jya̱jttʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk, 2es jyʉnandʉ: —Anmaagyʉts, ¿ti kutujkʉn mʉʉt xytyuñʉ tya̱a̱dʉ es pʉ́n tʉ mmo'oyʉdyʉ tadʉ kutujkʉn? 3Net ja Jesús jyʉnáñ: —Ʉj nandʉ'ʉn nyajtʉwaambyʉts tu'ugʉ ayuk miidsʉty, es xy'adsoojʉmbíttʉt. 4¿Pʉ́n mooyʉ yʉ kutujkʉn ja Fwank es yajnʉbátʉt, yʉ'ʉ Diosʉ, o ja̱'a̱yʉ? 5Es yʉ'ʉjʉty ñayjyʉnánʉdʉ: —Ko n'anma̱'a̱yʉm: “Yʉ'ʉ Dios mooyʉ yʉ kutujkʉn, yʉ'ʉ xy'anma̱'a̱yʉm: ¿Es ti ko xykyamʉbʉktʉ? 6Es pʉn n'anma̱'a̱yʉm: Yʉ'ʉ wyinma̱'a̱ñʉdyʉ ja̱'a̱y, pojʉn nidʉgekyʉ yʉ ja̱'a̱y xykyuka̱'tsta̱'a̱yʉm, ja'a ko yʉ ja̱'a̱yʉty myʉbʉjktʉp ko ja Fwank yʉ'ʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ.” 7Pa̱a̱ty t'anma̱a̱ydyʉ ko kyaj tnijawʉ. 8Net ja Jesús jyʉnáñ: —Ʉj nan kyajts miits n'anʉʉmʉdʉ ti kutujkʉnʉts ʉj nmʉda̱jtypy. 9Net ja Jesús tyʉjkʉ madyakpʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty, es tpʉjtákyʉ tadʉ ijxpajtʉn: —Jaa ijty tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ kyoj yʉ uuvʉ kam ma̱ ja ñax. Es óknʉm ttukmijky ja uuvʉ kam mʉdʉ wiink ja̱'a̱yʉty es tsyo'onnʉ ja kugam, ñʉjxnʉ jeky. 10’Es ko tpaty yʉ tiempʉ ma̱ ja uuvʉ yajtúkʉt, net ja kugam tkejxy tu'ugʉ tyuumbʉ es t'amdówʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ja kugam pátʉp. Es ja ja̱'a̱yʉty kyaj ti dyajky, je'eyʉ tkepywyojptʉ es dyajjʉmbijttʉ. 11Net ja kugam tkejxy ja wiinkpʉ tyuumbʉ. Es nandʉ'ʉn axʉʉk ttuundʉ, tkepywyojptʉ es dyajjʉmbijttʉ. Ni ti tkamooydyʉ. 12Net ja kugam tkejxy jawiinkpʉ tyuumbʉ, es ja ja̱'a̱yʉty dyajtsayujttʉ es dyajkáktʉ. 13’Es tim óknʉm ja kugam jyʉnáñ: “¿Tits ndúnʉp? N'okkéxyʉdsʉ n'u'unk di'ibʉts njantsytsyejpy. Ko yʉ'ʉ t'íxtʉt, wa'an twindsʉ'ʉgʉdʉt.” 14Es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jam kywentʉ'a̱jttʉp ja uuvʉ kam, ko t'ijxtʉ, net ñay'anma̱a̱yʉdʉ: “Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ myʉwʉ'ʉmʉyaambyʉ tadʉ kam éxtʉmʉ kuma̱'a̱ñ. N'ok'ya'o'kʉm es ʉdsa̱jtʉm nja'a'a̱jtʉm yʉ tya̱a̱dʉ.” 15Net dyajpʉdsʉʉmdʉ jap kamoty es dya'o'ktʉ. Net ja Jesús dyajtʉʉy: —¿Ti tyúnʉp mʉt yʉ'ʉjʉty ja kugam? 16Mínʉp es dya'o'kta̱'a̱yʉdʉ tadʉ axʉk ja̱'a̱ydyʉjk, es tmo'oyʉt ja wiinkpʉ 'yuuvʉ kam. Es ko ja ja̱'a̱y tmʉdoodʉ taadʉ, ta jyʉnandʉ: —¡Ni tkatsókʉt ja Dios! 17Per ja Jesús wyin'ijxʉdʉ, es jyʉnáñ: —¿Es ti myaydya̱'a̱gaampy di'ibʉ jap ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ kʉxja̱'a̱y 'yity?: Yʉ tsa̱a̱ di'ibʉ ja pojtspʉtʉjk myastutʉ, tʉ tpa̱a̱ty ja lyuga̱a̱r ma̱ ja tʉjk t'ʉjx'áty. 18Es pʉ́n jam kʉxjʉbijp ma̱ tadʉ tsa̱a̱, kana̱k pedazʉ jam wya̱'xʉt. Es pʉn tadʉ tsa̱a̱ nitimpajtʉp pʉ́nʉty, tukwa̱'a̱yʉdya'ayʉdʉp. 19Es ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp netyʉ tjamatsandʉ ja Jesús, ja'a ko yʉ'ʉ ñija̱'a̱dʉp ko ja Jesús tʉ tpʉjta'agyʉ tadʉ ijxpajtʉn mʉt yʉ'ʉjʉty. Per kyaj tma̱jtstʉ, ja'a ko ja ja̱'a̱y ttsʉ'ʉgʉdʉ. 20Net tkajxtʉ ja kugajxyʉty di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, es t'ʉxta̱a̱ydyʉ ja winma̱'a̱ñ wi'ix dyajka̱'a̱dʉt es tkʉyaka̱'a̱ndʉ ma̱ ja gobernadoor. 21Es t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, nnija̱'a̱dʉpts ko mduk'ʉxpeky di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn es kyaj xyajtʉgátsy ja m'ʉxpʉjkʉn, ti'igyʉ mgajpxy oypyʉ́nʉty mʉʉt, es mya'ʉxpeky mʉt ja tʉy'a̱jtʉn ma̱ ja Diosʉ tyu'u. 22Anmaagyʉts, ¿tii mba̱a̱dʉts ʉj ngugʉbattʉ ma̱ ja yajkutujkpʉ kopk Sésʉr, o kyajʉ? 23Es ja Jesús ñija̱'a̱p ja ja̱'a̱yʉty 'yaxʉk winma̱'a̱ñ es t'anma̱a̱y: 24—Tuk'ijxkʉts tu'ugʉ meeñ. ¿Pʉ́n jam kʉxkojy ja wyiin jyʉjp es pʉ́n ja xyʉʉ kʉxja̱'a̱y? Es ja ja̱'a̱yʉty 'yadsooy: —Yʉ'ʉ yajkutujkpʉ kopk. 25Net ja Jesús jyʉnáñ: —Pes mo'oy ja yajkutujkpʉ kopk di'ibʉ yʉ'ʉ jya'a'a̱jtypy, es mo'oy ja Dios nandʉ'ʉn di'ibʉ yʉ'ʉ jya'a'a̱jtypy. 26Es ja ja̱'a̱yʉty ñija̱'a̱dʉp ko Jesús wyijyʉty mʉt ja 'yayuk éxtʉm tʉ 'yadsoy. Es kyaj mba̱a̱t dyajka̱'a̱dʉ wi'ix ko yʉ'ʉ ya'ʉxpeky mʉt ja mayjya'ay, es net yʉ'ʉjʉty 'yamoonda̱a̱ydyʉ. 27Es óknʉm nija'ajʉty ja saduseeʉty myiindʉ ma̱ ja Jesús. Ja saduseeʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko kyajp jyikypyʉka̱'a̱ñ ja o'kpʉty. Pa̱a̱ty t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: 28—Ya'ʉxpʉjkpʉ, ja Moisés tkʉxja̱a̱y pʉn tu'ugʉ yedyʉjk o'kp es tku'oogʉt ja ñʉdo'oxy es kyaj tʉ 'yu'unkpa̱a̱ty ni tu'uk, ja o'kpʉ 'yutsy pyʉ́kʉp ja ku'ekytyo'oxy. Es ko tpa̱a̱dʉt ja 'yu'unk yedyʉjk, yʉ'ʉ tyuknikʉjxm'átʉp ja jamyii. 29N'ixy'a̱jtʉts ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ nijʉxtujk tukka'ax. Es ja ka'axkópk pyejky, es 'ye'ky, es kyaj dya'u'unkpáty ja ñʉdo'oxy. 30Ta ja myʉmajtskpʉ tpejky ja ku'ekytyo'oxy es nandʉ'ʉn jyajty. 31Es ja myʉdʉgʉʉkpʉ nandʉ'ʉn jyajty. Extʉ ko 'yabʉdseemy nijʉxtujk, es ni pʉ́n tkatukpattʉ 'yu'unk. 32Es ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉgekyʉ ñajxy, ta nandʉ'ʉn ja toxytyʉjk 'yo'knʉ. 33Es yʉ'ʉts nyajtʉwaampy. Ko jyikypyʉ́kʉt, ¿pʉ́nʉk yʉ'ʉ nidu'uk ñʉdo'oxy'ajtypy?, ja'a ko yʉ'ʉ tpʉjk'abʉdsʉʉmda̱a̱ydyʉ tadʉ toxytyʉjk nijʉxtujkʉty. 34Net ja Jesús 'yadsooy: —Ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ, pʉjktʉp ja ja̱'a̱yʉty, 35per di'ibáty nitʉjkʉp es jya̱'ttʉt ma̱ tadʉ jiky'a̱jtʉn es jyikypyʉ́ktʉt, kyaj ñakypyʉ́ktʉt, 36ja'a ko kyaj mba̱a̱t ñaky'ooktʉ. Pes dʉ'ʉn 'yíttʉt éxtʉm ja ánklʉsʉty, Dios 'yu'unk'átʉdʉt, mʉt ko tʉ jyikypyʉktʉ. 37Ma̱ yajmadya'aky ja kepy tyoy, kʉ'ʉm ja Moisés xytyuknija̱'a̱m ko yʉ o'kpʉ jyikypyʉktʉ. Es jap tkʉxja̱a̱y ko Dios 'yanma̱a̱yʉ: “Ʉjts Dios di'ibʉ ja m'aptʉjkʉty xyDyios'a̱jtʉpts. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Abra̱a̱nʉ Dyios, Isa̱a̱ esʉ Jakoob.” 38Dios, kyaj yʉ'ʉ Dyios'aty mʉt ja eekypyʉ. Yʉ'ʉ 'yity Dios mʉt ja jiikypyʉ. Es mʉt yʉ'ʉ tʉgekyʉ jyiky'a̱jtta̱'a̱ydyʉ. 39Net na̱a̱gʉty ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp jyʉnandʉ: —Oy tʉ xy'adsoy. 40Es kyaj pʉ́n 'yoknaydyuk'a'ijxʉnʉ es tii tnakyyajtʉ́wdʉt. 41Net ja Jesús dyajtʉʉdʉ ja'ajʉty: —¿Es wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉ ko ja Kristʉ yʉ'ʉ Davit ja tyʉʉmp 'ya̱a̱ts? 42Davit kʉ'ʉm jyʉna'añ ma̱ ja Salmʉ neky: Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios t'anʉʉmʉ ʉjtsʉ nWindsʉ́n: “U'uñʉ ya̱a̱ aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ ʉjʉn 43extʉ kots ʉj nyajtʉgóyʉt tʉgekyʉ mij ja mmʉdsip.” 44¿Es wi'ix mba̱a̱t yʉ Kristʉ tyʉʉmp'áty 'ya̱a̱ts'átyʉty yʉ Davit?, ja'a ko Davit kʉ'ʉm jyʉnáñ: “NWindsʉ́nʉts.” 45Es ja ja̱'a̱yʉty nidʉgekyʉ tmʉdoo'íty ko Jesús t'anʉʉmʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: 46—Naygywentʉ'átʉdʉ miidsʉty mʉʉt ja di'ibʉty ya'ʉxpʉjktʉp tsa̱jptʉgóty. Yʉ'ʉ pyʉjtáktʉp ja witʉ yembyʉ, es ttsoktʉ es ja ja̱'a̱yʉty 'yʉbo'x kya̱jxpo'xʉdʉt tu'a̱a̱y mʉdʉ windsʉ'kʉn es t'ʉxta̱'a̱ydyʉ uñaaybyajn ja oybyʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk es ma̱ ja xʉʉ tyúñʉty, 47es tpʉjkʉdʉ ja tyʉjkʉty yʉ ku'ekytyo'oxyʉty, es kya̱jxta̱'a̱ktʉ jeky es dʉ'ʉn twin'ʉʉna̱'a̱ndʉ ja ja̱'a̱yʉty, es ñay'andíjʉdʉ jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Pa̱a̱ty pátʉdʉp ni'igʉ ja tʉydyu'unʉn.

will be added

X\