LUKɄS 2

1Ma̱ tadʉ tiempʉ yʉ yajkutujkpʉ kopk, ja Sésʉr Augustʉ, dyajkutíkyʉ naty es ja ja̱'a̱yʉty tʉgekyʉ yajkuja̱'a̱yʉdya'ayʉt. 2Tya̱a̱dʉ tim jawyiin tsyondaky ja sensʉ ko 'yijty gobernadoor yʉ Kiriño ma̱ Siryʉ ñaxwíñʉdʉ, 3es ja ja̱'a̱y nidʉgekyʉ ñʉjxta̱'a̱yʉt es yajkujáyʉt ma̱jaty kyuga̱jpnʉty. 4Pa̱a̱ty tadʉ Josee tsyo'oñ ma̱ tadʉ Nazaret ka̱jpn ma̱ Galileeʉ ñax, es ñejxy ma̱ Judeeʉ ñax ma̱ Belén ka̱jpn, mʉt ko jap myiiñ jyajty naxwiiñ ja Davit. Es ja Josee yʉ'ʉ ijty 'yaptʉjk'a̱jtypy yʉ rey Davit. 5Net oj ñejxy Belén mʉt ja ñʉdo'oxy Mariiʉ, di'ibʉ u'unkmʉʉdʉ naty, es yajkujáyʉt. 6Es ko 'yijttʉ jap Belén, net tpaty ja xʉʉ ma̱ dyajmina̱'a̱ñ ja maxu'unk. 7Es jap tpaty ja 'yu'unk ka'axkópk, es t'abijty mʉt ja 'yʉxpit es oj tke'eky ma̱ jʉyujk tsa̱jka̱a̱ jye'xy, mʉt ko yʉ'ʉjʉty kyaj tpattʉ ja ja̱jttákn. 8Es Belén ka̱jpnbʉ'a̱a̱y jap ja ja̱'a̱y mya̱'a̱dʉ aamyóty di'ibʉ byorreegʉ kywentʉ'a̱jttʉp. 9Net ti'in t'ijxpáty tu'ugʉ Dios ja 'yanklʉs, es ja Diosʉ myʉj'a̱jtʉn tyʉ'xwa'xy ma̱ yʉ'ʉjʉty, es jyantsyñay'adsʉ'kʉdʉ. 10Es ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. Yʉ'ʉts ʉj nyajmiimpy ja oybyʉ ayuk es di'ibʉ yajjotkujk'áttʉp nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty. 11Ko tyam tʉ myiñ jya'ty naxwiiñ ma̱ Davitʉ kyuga̱jpnʉty tu'ugʉ Yajnitsókpʉ mʉt miidsʉty, di'ibʉ dʉ'ʉn Nindsʉn'a̱jtʉm, ja Kristʉ. 12Dʉ'ʉn mduk'ʉxkáptʉbʉ tadʉ u'unk: Jap xypya̱a̱ttʉt 'yabítyʉty es kyo'knʉ ma̱ jʉyujk tsa̱jka̱ jʉ'xtákn. 13Es ti'in t'ijxkojkpʉ jantsy mayʉ anklʉs ma̱ ja tu'ukpʉ anklʉs, esʉ Dios t'awdattʉ es jyʉna̱'a̱ndʉ: 14Awdattʉ ja Dios di'ibʉ jam tsa̱jpótm, es 'yíttʉt agujk jotkujk ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios tsyejpy. 15Net ko ja anklʉs ñʉjxta̱a̱yñʉ tsa̱jpótm, ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ ñay'anma̱a̱yʉdʉ nidu'uk nidu'uk: —Jo'om jap Belén es n'ijxʉmʉ tadʉ di'ibʉ tʉ jyátyʉty, éxtʉm ja Dios tʉ xy'awa̱'a̱nʉm. 16Net ñʉjxtʉ jottʉgoy es tpattʉ Mariiʉ es ja Josee, es ja maxu'unk kyo'knʉ ma̱ jʉyujk tsa̱jka̱ jʉ'xtákn. 17Ko t'ijxtʉ, net tmadyakwa̱'xtʉ ja u'unk éxtʉm ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ. 18Es nidʉgékyʉty di'ibʉ myʉdoodʉ, dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ éxtʉm 'yanma̱a̱yʉdʉ. 19Per ja Mariiʉ tpʉjke'ky jap jyodoty tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ es twinma̱a̱y mʉt yʉ'ʉ. 20Es ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ ñʉjxnʉdʉ ma̱ ja byorreegʉty es tmʉjjáwʉdʉ es t'awdattʉ ja Dios ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tʉ tmʉdowdʉ es tʉ t'ixtʉ, éxtʉm 'yanma̱a̱yʉ ja anklʉs. 21Es ko tyuktujkxʉbejty, net yajtsijky waanʉ ja u'unk ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn es tmooy ja xyʉʉ Jesús, éxtʉm ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ ja Mariiʉ ko kyajnʉmʉ naty 'yu'unkmʉʉdʉty. 22Es ko Mariiʉ oj kya'pxy ja xʉʉ ma̱ ñayyajwa̱'a̱dsʉdʉt éxtʉm ja ana'amʉn di'ibʉ Dios myooy ja Moisés, net tmʉnʉjxtʉ ja Jesús Jerusalén ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es ja Dios yajtuk'ixa̱'a̱ñ. 23Tya̱a̱dʉ ttuundʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ: “Ja jawyiimbʉ yedyʉjk di'ibʉ tʉ myaxu'unk'áty, yʉ'ʉ tyukwinguwa̱'a̱gʉp ja Dios.” 24Pa̱a̱ty ñʉjxtʉ es tpʉjkta̱'a̱ga̱'a̱ndʉ windsʉ'kʉn éxtʉm ja Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ: majtsk ja tsaybyiibʉ o majtsk ja pak dyajnʉjxʉt. 25Es jap Jerusalén tsyʉna̱a̱y tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Simeonk, tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es t'awdaty ja Dios es t'awixy es ja Dios myo'oyʉdʉt ja jotkujk'a̱jtʉn ma̱ ja Israel ja̱'a̱yʉty. Myʉda̱jtypy ja Simeonk ja Espíritʉ Santʉ, 26es tyuknija̱'a̱jʉ ko kyaj ña'oogʉt extʉ ko t'íxʉt jawyiin ja Diosʉ Kyristʉ di'ibʉ kyaxaampy. 27Es ja Espíritʉ Santʉ yʉ'ʉ yajnʉjxʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. Es japʉ naty yʉ'ʉ ko Mariiʉ es ja Josee dyajmiiñ ja Jesús es ttuna̱'a̱ndʉ wi'ixʉ Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ. 28Net ja Simeonk t'axa̱jʉ ja Jesús es ttsa'andsooy, es t'awda̱jty ja Dios, es jyʉnáñ: 29Dios, tyam mba̱a̱dʉdsʉ net n'eeky jotkujk ko tyam tʉ xykyuydyúñ di'ibʉts oj xywya̱nda'aky, 30ja'a ko tʉts n'ixy ja Yajnitsókpʉ 31di'ibʉ tʉ xykyexy ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, 32es yʉ'ʉ mayjya'ay tyuknijawʉyaampy yʉ tʉy'a̱jtʉn ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es nandʉ'ʉn 'yítʉt ja myʉj'a̱jtʉn ja m'israelitʉ ja̱'a̱yʉty. 33Josee es ja Mariiʉ dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmdʉ éxtʉm jyʉnáñ ja Simeonk. 34Net ja Simeonk tkuni'xy yʉ'ʉjʉty, es t'anma̱a̱y ja Mariiʉ, ja Jesusʉ tya̱a̱k: —Dios tʉ tpʉjta'agyʉ tya̱dʉ m'u'unk di'ibʉ yajtʉgóyʉp mayʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ñibi'tska̱jxʉp es kyaj 'yaxá̱jʉty éxtʉm ja Kristʉ. Es di'ibʉ 'yaxá̱jʉp éxtʉm ja Kristʉ, yʉ'ʉ yajjotkujk'ataampy es tkunu'xa̱'a̱ñ. 35Es dʉ'ʉn yajnijáwʉt ti ja̱'a̱y myʉda̱jttʉp wyinma̱'a̱ñóty. Es mʉt mij, dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ xyjáwʉt éxtʉmxyʉp ja mja̱'a̱jʉn ttuknaxy tu'ugʉ espa̱a̱dʉ. Dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y ja Simeonk. 36Es jap nandʉ'ʉn tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Anʉ. Yʉ'ʉ ijty Diosʉ kyuga̱jxpʉ, Fanwelʉ ñʉʉx es ja Aserʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts. Tʉ jyantsymyʉjja̱'a̱yʉnʉ. Jʉxtujk jʉmʉjt tmʉttsʉna̱a̱y ja ña'ay, 37es tʉ 'yijnʉ ku'eeky ma̱jta̱'px ma̱jtáxk jʉmʉjt. Es 'yijty ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es tmʉduuñ ja Dios xʉʉñ koots, 'yayu'a̱jty es kya̱jxtáky. 38Es ko kya̱jxta̱a̱y ja Simeonk, net jyajty ja Anʉ es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios es ñimadyak ja Jesús ja̱'a̱y wyinduuyʉty di'ibʉ naty 'yawijxtʉp ja tiempʉ ko ñitso'oktʉt ja Jerusalén ja̱'a̱y. 39Es ko tkuydyuuñ tʉgekyʉ éxtʉm ja Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ, net ja Josee es ja Mariiʉ jyʉmbijnʉdʉ mʉt ja Jesús jap Nazaret ma̱ Galileeʉ ñax. 40Es ja Jesús ye'ky pyejty mʉk es kyuwinma̱'a̱ñʉty, es ja Dios kyunu'xʉ oy. 41Es jʉmʉjt jʉmʉjt ja Josee es ja Mariiʉ ñʉjxtʉ xʉ'a̱jtpʉ Jerusalén ma̱ ja paskʉ xʉʉ. 42Es ko ja Jesús dya''abejty ma̱jmajtsk jʉmʉjt, net ñʉjxtʉ nidʉgekyʉ Jerusalén es dyajnaxa̱'a̱ñ ja xʉʉ éxtʉm jʉmʉjt jʉmʉjt ttuundʉ. 43Es ko ja xʉʉ ña̱jxnʉ, net ja Josee es ja Mariiʉ jyʉmbijnʉdʉ ma̱ kya̱jpn. Kyaj wyinma̱'a̱ñbyáttʉ pʉn tʉ Jesús wye'emy Jerusalén. 44Yʉ'ʉ jyʉnandʉ ko Jesús myiñ mʉt ja myʉgu'uktʉjk o ma̱ ja mayjya'ay di'ibʉ oj tʉ xyʉ'attʉ. Es dʉ'ʉn oj yo'oydyʉ tuk xʉʉ. Es ko oj tsyu'ujʉnʉ, net t'ʉxta̱a̱ydyʉ ma̱ myʉgu'uktʉjk esʉ myʉtnaymyaayʉbʉty, 45es kyaj ma̱ tpattʉ. Net jyʉmbijttʉ Jerusalén es t'ʉxta̱'a̱ya̱'a̱ndʉ jap. 46Es ko tyʉgʉkxʉbejty, net tpattʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. Jap 'yu'uñʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk ya'ʉxpʉjkpʉ es tmʉdoo'íty es dyajtʉ́y. 47Es nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉdoodʉ dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ mʉt ja wyijy'a̱jtʉn es ja 'yadsoojʉmbijtʉn di'ibʉ yajkypy. 48Es dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ja tya̱a̱k tyeety ko 'yijxʉdʉ. Es ja tya̱a̱k 'yanma̱a̱yʉ: —Nitʉ, ¿ti ko dʉ'ʉnʉts tʉ xytyuñ? Ʉjts es ja mdeety tʉts njotmay'ooktʉ es tʉ n'ʉxta̱'a̱ydyʉ. 49Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —¿Ti kots xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ? ¿Ti kyaj xyñijawʉ ko ʉj koonʉmts n'ita̱'a̱ñ ma̱ ja nDeedyʉts ja tyʉjk? 50Per yʉ'ʉjʉty kyaj tjaygyujkʉdʉ éxtʉm 'yanma̱a̱yʉ. 51Net ja Jesús ñʉjxnʉ mʉt yʉ'ʉjʉty jap Nazaret es tmʉmʉdooy ja tya̱a̱k tyeety. Es ja tya̱a̱k tpʉjke'ky tʉgekyʉ ma̱ jyot wyinma̱'a̱ñ. 52Es ja Jesús ye'ky pyejty es wyimbejty ja wyinma̱'a̱ñ, es ja Dios es nandʉ'ʉnʉ ja̱'a̱y jyotkujk'a̱jtʉ.

will be added

X\