LUKɄS 18

1Jesús tpʉjtáky tu'ugʉ ijxpajtʉn es ttuk'íxʉt ko ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉm kya̱jxta̱'a̱ktʉt es kyaj jyotmay'ooktʉt. 2Dʉ'ʉn jyʉnáñ: —Ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn jaa ijty tu'ugʉ fwez di'ibʉ kyaj twindsʉ'ʉgʉ Dios es ni pʉ́n tkatuñʉ kwentʉ. 3Es ma̱ tadʉ ka̱jpn nan jam tu'ugʉ ku'ekytyo'oxy di'ibʉ tyimmʉye'ebyʉ tadʉ fwez es t'amdooy es ja myʉdsip yajpayo'oyʉt mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. 4Es jeky dya'ijtyʉ tadʉ fwez, kyaj tkuydyúñ. Per óknʉm ja wyinma̱'a̱ñ dyaj'yo'oy: “Oyʉts ngawindsʉ'ʉgʉ ja Dios es ni pʉ́nʉts ngamʉj'íxy, 5perʉ tya̱dʉ ku'ekytyo'oxy nʉgoots xy'okna'amnʉ, pa̱a̱ty tyámʉdsʉ tʉy'a̱jtʉn nduunʉt es kʉdiibʉ ñakymyínʉt es xyñakyña'amʉdʉts.” 6Es ja Jesús jyʉnáñ: —Jaygyukʉ di'ibʉ kya̱jx ja fwez axʉk ja̱'a̱y. 7¿Ti kyaj ttuunʉt ja Diosʉ tʉy'a̱jtʉn pʉ́nʉty wyin'ijxʉdʉ es tmʉnu'xta̱'a̱gʉdʉ xʉʉñ koots es yajpudʉ́kʉdʉt? 8Dʉ'ʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ es kyaj jyákʉt esʉ Dios pyudʉ́kʉdʉ. Per kots ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmínʉt jatʉgok ya̱ naxwiiñ, ¿tii nba̱a̱dʉpts ja ja̱'a̱y pʉ́n myʉbʉjktʉp ja Dios? 9Es ja Jesús tpʉjtáky jatu'ugʉ ijxpajtʉn mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ nayjya̱'a̱dʉp jyiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es t'axʉk'ixy oytyim pʉ́nʉty. Dʉ'ʉn jyʉnáñ: 10—Majtsk ja yedyʉjk tʉ 'yotsy ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk ka̱jxtákpʉ. Tu'uk yʉ'ʉ fariseeʉ, es jatu'uk yajkugʉbajtpʉ. 11Es ja fariseeʉ tanʉ, dʉ'ʉn kya̱jxta'aky: “Dios, nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts mij, ja'a ko ʉj kyajts ndʉ'ʉnʉty éxtʉm ja wiinkpʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ma'tsp, di'ibʉ pekytyuump, di'ibʉ yajtʉgeepy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn es ni ngadʉ'ʉnʉdyʉts éxtʉmʉ tya̱dʉ yajkugʉbajtpʉ. 12Ʉj n'ayu'átyʉts majtsk ok ja sʉma̱a̱n es nyákyʉts tuk peky ko wya'xy ma̱jk peky tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj nbatypy.” 13’Per ja yajkugʉbajtpʉ wye'emy jagam, es ni je'eyʉ kyakooje'eky es pyat'íxʉt tsa̱jwínm, je'eyʉ kyaatsy tkoxy es dʉ'ʉn ñu'xta'aky: “¡Dios, pa''ayoogʉts ʉj, kots ʉj nbekyjya'ayʉty!” 14Net ja Jesús jyʉnáñ: —N'anʉʉmʉ ko yʉ tya̱dʉ yajkugʉbajtpʉ ñʉjxnʉ ma̱ tyʉjk es oj wye'emy oy mʉdʉ Dios, es ja fariseeʉ kyaj. Ja'a ko pʉ́n naymyʉjpʉjtákʉp, Dios puwijtsʉp, es di'ibʉ naybyʉjtákʉp ayoobʉ es mutsk, Dios yʉ'ʉ ya'ijtʉp mʉj. 15Ta ja ja̱'a̱yʉty dyajmiindʉ 'yʉna̱'ku'ungʉty ma̱ ja Jesús es yajkunu'xʉt. Es ko ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty t'ijxtʉ taadʉ, net t'oodʉ ja di'ibʉ yajmiindʉp ja 'yʉna̱'ku'unk. 16Es ja Jesús dyaxʉ es t'anma̱a̱y: —Mastu'uttʉ, wa'andsʉ ʉna̱'ku'ungʉty xyñimíndʉts, es katʉ xyajjʉmbíty, mʉt ko ja Diosʉ kyutujkʉn yʉ'ʉ jya'a'a̱jtypy di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm yʉ'ʉjʉty. 17Es tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ, pʉ́n kyaj t'axa̱jʉ ja Diosʉ kyutujkʉn éxtʉm tu'ugʉ ʉna̱'ku'unk, ni na̱'a̱ kyatʉ́kʉt jam. 18Es tu'ugʉ ana'ambʉ dyajtʉʉy ja Jesús: —Oy windsʉ́n, ¿tits mba̱a̱t nduñ esʉts nba̱a̱dʉt yʉ njiky'a̱jtʉnʉts winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ? 19Ta ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —¿Ti ko mjʉna̱'a̱ñ kots ʉj n'óyʉty? ¿Ti mjʉna̱a̱mp xytyijy kots ʉj nDiósʉty? Yʉ'ʉyʉ Dios naydyi'igyʉ oy. 20Mij mnija̱'a̱p di'ibʉ Dios 'yana'amʉn'a̱jtypy: “Katʉ xyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn; katʉ myajja̱'a̱y'eeky; katʉ mdoñ mmeetsy; katʉ pʉ́n xywyinga̱jxpéty; mwindsʉ'ʉgʉp ja mda̱a̱k mdeety.” 21Ja ana'ambʉ jyʉnáñ: —Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ tʉts nguydyuunda̱'a̱y extʉ kots nmutsk'a̱jty. 22Es ko taadʉ tmʉdooy ja Jesús, net t'anma̱a̱y: —Mdʉgoy'a̱jtxʉp tu'uk. To'kta̱'a̱y tʉgekyʉ mjiky'a̱jtʉn es xymyo'oyʉt yʉ ayoobʉ ja̱'a̱ydyʉjk es dʉ'ʉn xypya̱a̱dʉt ja oy'a̱jtʉn tsa̱jpótm. Es óknʉm mmínʉt es xypyanʉjxʉdʉts. 23Es ko tya̱a̱dʉ tmʉdooy ja ana'ambʉ, net mʉk jyotmay'e'ky, ja'a ko jyantsymyʉkja̱'a̱yʉty. 24Ko ja Jesús t'ijxy ko tadʉ mʉkja̱'a̱y jyotmay'e'ky, net jyʉnáñ: —¡Tsip nimʉja̱a̱ esʉ mʉkja̱'a̱y tyʉ́kʉdʉt ma̱ Diosʉ kyutujkʉn! 25Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko waanʉ pojʉn es tu'ugʉ kameyʉ ñáxʉt xu'uñjyutóty es ñimʉja̱a̱ty es tu'ugʉ mʉkja̱'a̱y tyʉ́kʉt ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 26Es ja tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉdoodʉ jyʉnandʉ: —¿Es pʉnʉ dʉ'ʉn, pʉ́n mba̱a̱t ñitse'eky? 27Es ja Jesús jyʉnáñ: —Di'ibʉ ja̱'a̱yʉty kyaj mba̱a̱t ttundʉ, yʉ Dios mba̱a̱t ttuñ. 28Es ja Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Windsʉ́n, ʉʉdsʉty tʉts nmastu'uttʉ di'ibʉts nmʉda̱jttʉp es mij mbanejxy. 29Es ja Jesús 'yadsooy: —Tʉy'a̱jtʉn, oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ myastutypy ja tyʉjk, ja tya̱a̱k tyeety, o ja myʉgu'ugʉty, o ja ñʉdo'oxy, o ja 'yu'unk, es xypyanʉjxʉdʉts ʉj, 30Dios mo'oyʉdʉp waanʉ ni'igʉ ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ, es ma̱ ja naxwíñʉdʉ di'ibʉ miimp, 'yaxá̱jʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 31Net ja Jesús dyajnejxy wiink tsoo ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉ, es t'anma̱a̱y: —Tyam njo'omʉm Jerusalén ma̱ yajkuydyuna̱'a̱ñ tʉgekyʉ di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyʉxja̱a̱ydyʉ, wi'ix ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, njata̱'a̱ñʉts. 32Pes xykyʉyaka̱'a̱ndʉts ma̱ ja romanʉ ja̱'a̱y, es xytyukxi'iga̱'a̱ndʉts, axʉʉk xytyuna̱'a̱ndʉts es xywyindsujʉ'ʉga̱'a̱ndʉts. 33Xywyopa̱'a̱ñʉts es óknʉm xya'ooga̱'a̱ñʉts; per kyumdʉgʉk xʉʉ njikypyʉka̱'a̱ñʉts. 34Es ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk kyaj tjaygyujkʉdʉ éxtʉm jyʉnáñ ja Jesús es kyaj tnijáwʉdʉ ti kyajxypy. 35Ko ja Jesús jya̱'táñ ma̱ ja Jerikoo ka̱jpn, tu'ugʉ wiints 'yu'uñʉ tu'a̱a̱y t'amdoy ja limosnʉ. 36Es ko tmʉdooy ko ñaxy ja mayjya'ay, net ja wiints dyajtʉʉy ti tʉ jyátyʉty. 37Es jyʉnandʉ ja mayjya'ay: —Yʉ Jesús nazarenʉ na̱jxp ya̱dsoo. 38Net ja wiints yaxkeky: —Jesús, Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, ¡pa''ayoogʉts ʉj! 39Es ja di'ibʉ nʉjxtʉp jawyiin 'yoojʉ es 'yamónʉt. Per ja wiints ni'igʉ jyantsyya'axy: —Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, ¡pa''ayoogʉts! 40Net ja Jesús wya̱'k'a̱'a̱jʉ es tnigajxʉ es myínʉt. Es ko ja wiints myiñ wingón, net ja Jesús dyajtʉʉy: 41—¿Ti mdsejpy es mij ndukmʉdúnʉt? Es ja wiints 'yadsooy: —Windsʉ́n, yʉ'ʉts ndsejpy esʉts n'ijxpʉ́kʉt. 42Jesús jyʉnáñ: —Axa̱jʉ ja m'ijxʉn, tʉ m'agʉdaky ja'a ko tʉ xymyʉbeky. 43Es netyʉ ja wiints oj 'yijxwa'xy, es tpanejxy ja Jesús es t'awdaty ja Dios. Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ 'yijxtʉ tya̱a̱dʉ, nandʉ'ʉn t'awda̱jty ja Dios.

will be added

X\