LUKɄS 17

1Jesús t'anʉʉmʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Taa di'ibʉ ja ja̱'a̱y yajpekytyiimpy. ¡Per pʉroobʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ yʉ myʉgu'uk yajtʉgeepy! 2Nik oy es yajpʉjta̱'a̱gʉt mejyñóty mʉt tu'ugʉ pa̱a̱n yajtuk'yo'ktʉ́yʉt es kyaj ko yʉ myʉgu'uk dyajtuundʉgóy. 3’Mnaygywentʉ'átʉdʉp mijts. Es pʉn yʉ m'utsy mmʉdʉgooyʉp, ka̱jxwij. Es pʉn jodʉmbijtp, pojpʉma'x. 4Oy mmʉdʉgóyʉdʉt mij jʉxtujk ok tu'ukpʉ xʉʉ es jʉxtujk ok myínʉt es jyʉna̱'a̱nʉt: “Ma'xkʉts”, pes mma'xʉp. 5Es ja apóstʉlʉty t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Windsʉ́n, tukmʉbʉjkʉts waanʉ ni'igʉ. 6Es ja Jesús 'yadsoojʉ: —Oyxyʉp je'eyʉ waanʉ xymyʉdaty ja mʉbʉjkʉn éxtʉm tu'ugʉ mutsk mortás pa̱jk, mba̱a̱txyʉp xy'anʉʉmʉ yʉ mʉj kepy: “Nʉjx m'ity jap mejyñóty”, es mmʉmʉdówʉdʉp. 7’Pʉn mmʉda̱jtypy miidsʉty tu'ugʉ mduumbʉ es tsu'pʉn ja tuumbʉ jyʉmbijnʉ ma̱ mdʉjk, tʉ oj yu'uy kamoty o tʉ tkwentʉ'aty ja mborreegʉ, m'anʉʉmʉp: “Nax tʉgoty. U'uñʉ es mgáyʉt.” 8Kyaj, ¿kʉdii? Ni'igʉ t'anʉʉmʉ: “Ya''aba̱a̱dʉts ja n'a'ux esʉts ʉj n'a'ux'átʉt. Oknʉm mba̱a̱t mij mja'a xya''aba̱a̱dʉ es m'a'ux'átʉt.” 9Es ko tkuydyúñ éxtʉm tyuk'ane'emyʉty ja wyindsʉ́n, ¿ti mba̱a̱t ja wyindsʉ́n jyʉna'añ: “Dios kujúyʉbʉ?” Kyaj, ¿kʉdii? 10Nandʉ'ʉn miidsʉty ko xykyuydyuunda̱'a̱y tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tʉ mduk'ane'emyʉty, mjʉna̱'a̱ndʉp: “Tʉ ndu'unʉm je'eyʉ di'ibʉ tʉ nyajtuk'ana'amʉm.” 11Es ja Jesús tyu'uyo'oy es ñejxy Jerusalén. Jam ñajxy ma̱ ñaybyaadyʉty yʉ Samaaryʉ mʉt ja Galileeʉ. 12Es ko jyajty ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn, net tpattʉ ma̱jk ja yedyʉjk di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja leprʉ pa̱'a̱m. Jagam ja tyánʉdʉ éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ 'yana'amʉn, 13es yaxkaktʉ: —Jesús, Windsʉ́n, pa''ayoogʉts ʉʉdsʉty. 14Es ko Jesús 'yijxʉ, net 'yanma̱a̱yʉ: —Nʉjxtʉ ma̱ ja teety es m'íxʉdʉt. Es ko oj ñʉjxtʉ, net 'yagʉdakta̱a̱ydyʉ. 15Net tu'uk ko t'ijxy es tʉ 'yagʉda'aky, jyʉmbijty es ya'axy jyeky t'awda̱jty ja Dios. 16Es net tnimiiñ ja Jesús es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ es ñayjyujpʉ naxkʉjxy es tja̱'a̱ygyʉdáky. Esʉ tadʉ yedyʉjk yʉ'ʉ samaritanʉ ja̱'a̱y. 17Net ja Jesús jyʉnáñ: —¿Tii kyaj tʉ 'yagʉda̱'a̱ktʉ nima̱jk? ¿Ma̱ net ja nidaxtujkpʉ? 18¿Tii yʉ'ʉyʉ naydyi'igyʉ tya̱dʉ samaritanʉ ja̱'a̱y tʉ jyʉmbity es t'awdaty ja Dios? 19Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y: —Pʉdʉ'ʉk es nʉjx. Tʉ m'agʉda'aky mʉt ko tʉ xymyʉbeky. 20Es ja fariseeʉty dyajtʉʉdʉ ja Jesús: —¿Na̱'a̱ dʉ'ʉn ja Dios yajkutuka̱'a̱ñ? Es ja Jesús 'yadsooy: —Ko yʉ Dios myínʉt es yajkutuka̱'a̱ñ, kyaj ya'íxʉt ko jya'ty éxtʉm yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y ja ryeyʉn. 21Pa̱a̱ty kyaj mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm: “Ya̱a̱ net”, o “Tam xim”, mʉt ko yʉ Dios yajkutujkp ma̱ miidsʉty. 22Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Ja̱'tʉp ja tiempʉ ko miits xyjatsóktʉt es oy tu'ugʉn ja xʉʉ m'ítʉt ma̱ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, es kyajts ʉj xy'íxtʉt. 23Es ko miits m'anʉ'ʉmxʉdʉt ja ja̱'a̱yʉty: “Tyamʉ net”, o “Tʉxim ja'a”, kyaj mnʉjxtʉt es xy'ʉxta̱'a̱yʉdʉts. 24Ja'a ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, dʉ'ʉnʉts ngʉxʉ'ʉga̱'a̱ñ éxtʉm ko jyʉdsikyʉn tyukja̱jʉdya'ayʉt tʉgekyʉ tsa̱jp. 25Per jayʉjp n'ayówʉdʉts mʉk es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp kyajts xy'axá̱jʉdʉts. 26’Extʉm jya̱jtʉ jékyʉp ko ja No'ee jyiky'ajty, nandʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ kots ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmínʉt jatʉgok. 27Ko No'ee jyiky'ajty, ja ja̱'a̱yʉty kyay 'yuuktʉ es dyajpʉ́ktʉ ja 'yu'unk extʉ ko tyʉjkʉ ja No'ee ma̱ ja arkʉ, es netyʉ myiinnʉ ja ayo'onduu es ja ja̱'a̱y jyi'xta̱a̱ydyʉ. 28Es nandʉ'ʉn jya̱jtʉ ko jyiky'ajty ja Lot. Ja ja̱'a̱yʉty kyay 'yuuktʉ, tyook yaktʉ, ñi'ip kyojtʉ es ja tyʉjk tkojtʉ. 29Es ko ja Lot tsyo'oñ ma̱ ja Sodomʉ ka̱jpn, netyʉ myiiñ ja jʉʉnduu es yʉ azufrʉ jʉʉn di'ibʉ ka̱'a̱ tsa̱jwínm, es ja ja̱'a̱y 'yo'kta̱a̱ydyʉ. 30Es dʉ'ʉn ya'íxʉt kots ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, ngʉxʉ'ʉgʉt jatʉgok. 31’Es ma̱ tadʉ xʉʉ, pʉ́n jam pajtp tʉjk nikʉjxy, kyaj jyʉnákʉt es tyʉ́kʉt tʉgoty es tjuudʉt di'ibʉ jap tyʉgoty. Es pʉ́nʉdyʉ naty jap kamoty, kyaj jya̱'ttʉt ma̱ ja tyʉjk. 32Jamyatstʉ wi'ix jya̱jtʉ mʉt ja Lotʉ ñʉdo'oxy. 33Mʉt ko di'ibʉ jiky'ata̱a̱mp mʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y yajtʉgeepy ja jyiky'a̱jtʉn, es di'ibʉ jiky'ata̱a̱mp éxtʉmts ʉj ndukni''ixʉ, dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y kyaj dyajtʉgóy ja jyiky'a̱jtʉn. 34’Es n'anʉʉmʉ nandʉ'ʉn ko netʉ naty ja ja̱'a̱y mya̱'a̱dʉ nimajtsk ti'igyʉ mabajn, tu'uk yajmʉnʉjxʉt es tu'uk wyʉ'ʉmʉt. 35Es nimajtskʉ toxytyʉjk jyʉtstʉ ti'igyʉ, tu'uk yajmʉnʉjxʉt es tu'uk wyʉ'ʉmʉt. 36Es nandʉ'ʉn nimajtskʉ yedyʉjk di'ibʉ naty jap kamoty, tu'uk yajmʉnʉjxʉt es tu'uk wyʉ'ʉmʉt. 37Es ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty yajtʉʉjʉ: —Windsʉ́n, ¿ma̱ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñʉty? Es ja Jesús 'yadsooy: —Ma̱ ja o'kpʉ 'yity, jamʉ naty ja kus ñaymyíkyʉty.

will be added

X\