LUKɄS 16

1Nandʉ'ʉn ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Jaa tu'uk ijtyʉ windsʉ́n mʉkja̱'a̱y es myʉda̱jtypy tu'ugʉ tyuumbʉ di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy ja jyiky'a̱jtʉn. Es ja mʉkja̱'a̱y ya''awa̱'a̱nʉ ko yʉ tyuumbʉ ttuñ axʉʉk ja jyiky'a̱jtʉn. 2’Net ja wyindsʉ́n myʉjwoojʉ es yajtʉʉjʉ: “¿Tii dʉnʉ tya̱a̱dʉ éxtʉm jyʉna̱'a̱ndʉ mʉt mijts? N'okwijtsʉm yʉ kwentʉ éxtʉm tʉ mduñ, ja'a ko kyaj nnakyyajtuna̱'a̱ñ.” 3Net ja tuumbʉ ñayjyʉnanʉ kʉ'ʉm: “¿Titsʉ net ndúnʉp tyam? Yʉ nwindsʉ́nʉts xypyʉjkʉya̱a̱mbʉts yʉ nduungʉts. Kyajts nmʉdaty yʉ mʉja̱a̱ esʉts nnaxtúnʉt, es tsoydyuumbʉts nandʉ'ʉn esʉts n'amdówʉt yʉ limosnʉ.” 4Net ñayjyʉnanʉ wyinma̱'a̱ñóty: “Tʉts nnijawʉ wi'ixʉts ndúnʉt es nmʉdátʉdʉts pʉ́nʉts xy'axá̱jʉp ma̱ tyʉjk kots ʉj kyaj nduunk nba̱a̱dʉt.” 5Net tmʉgajxy nidu'uk nidu'uk di'ibʉ myʉni'xy'ajtypy ja wyindsʉ́n. Ja jawyiinʉ dʉ'ʉn dyajtʉʉy: “¿Nʉ'ʉn xymyʉni'xy'áty ja nwindsʉ́nʉts?” 6Es ja'a 'yadsooy: “Ja'ats nmʉni'xyʉty tʉgʉk mil litrʉ yʉ aseytʉ oliivʉ.” Net ja di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy 'yanma̱a̱yʉ: “Tya̱a̱ mneky. U'uñʉ pojʉn es yajkoj jatu'uk es xypyʉjta̱'a̱gʉt mil jakujm je'eyʉ.” 7Es óknʉm dyajtʉʉy jatu'uk: “¿Nʉ'ʉn mij xymyʉni'xyʉty yʉ nwindsʉ́nʉts?” Es ja'a 'yanma̱a̱yʉ: “I'px tuktujk mil kilʉ yʉ triigʉ.” Es ja di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy 'yanma̱a̱yʉ: “Tya̱a̱ mneky. Yajkoj ja wiinkpʉ es xyákʉt je'eyʉ i'px majtsk mil.” 8Es ko ja wyindsʉ́n tnija̱'a̱jʉ, net ñiga̱jxʉ oyʉ tadʉ tuumbʉ, ja'a ko kuwijy mʉt tadʉ wyinma̱'a̱ñ. Es ja Jesús jyʉnáñ: —Ya̱ naxwiiñ, ta mayjya'ay di'ibʉ jiky'a̱jtp je'eyʉ meeñ ttsoktʉ es dyajnipata̱'a̱ndʉ es myʉkja̱'a̱y'ata̱'a̱ñ mʉt ja jyiky'a̱jtʉn. Es tadʉ adsojkpʉ kyuwijyʉty wi'ix tyónʉt ma̱ ja wyindsʉ́n es tsyókʉdʉt ja myʉgu'uktʉjk. Per ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyunándʉp éxtʉm ja Dios ttsekyʉn, kyaj dʉ'ʉn 'yadʉ'ʉtstʉ. 9’Dʉ'ʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko ja pʉjta'aky ya̱ naxwiiñ ma̱ ja ja̱'a̱y di'ibáty tyuundʉp ja axʉk'a̱jtʉn, yajtúndʉ yʉ pʉjta'aky pʉn wi'ix ja ja̱'a̱y mʉʉt mnaymyáyʉdʉt es ko naty kyexy, net myajkupʉ́ktʉt ma̱ ja winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ tsʉna̱a̱ydyákn. 10’Es pʉ́n kyuydyiimpy mʉt ja waanʉbʉ di'ibʉ ja wyindsʉ́n tukmʉ'ijxʉp, nandʉ'ʉn tkuydyúñ mʉt ja maybyʉ. Es pʉ́n toomp waanʉ, nandʉ'ʉn tyoñ mʉt ja kajaabʉ. 11Pa̱a̱ty pʉ́n kyaj tkuydyúñ di'ibʉ wyindsʉ́n tukmʉ'ijxʉp ya̱ naxwiiñ, Dios nan kyaj myo'oyʉdʉt ja jotkujk'a̱jtʉn jam tsa̱jpótm. 12Es pʉn miidsʉty kyaj yajxón xykyuydyundʉ di'ibʉ yʉ mwindsʉ́n jya'a'a̱jtypy, ¿wi'ix xytsyeky es myajmo'oyʉt di'ibʉ mij mja'a'átʉp? 13’Ni pʉ́n po'oduumbʉ mba̱a̱t tkamʉdúñ majtskʉ wyindsʉ́n. Ja'a ko pʉn tuump yajxón ma̱ ja wyindsʉ́n ja jawyiimbʉ, kyaj mba̱a̱t ñakytyúñ yajxón ma̱ ja myʉmajtskpʉ. Es pʉn ja myʉmajtskpʉ wyindsʉ́n tsyejpy ni'igʉ es tyuñ yajxón mʉt yʉ'ʉ, kyaj mba̱a̱t ja jawyiimbʉ tnakymyʉdúñ. Pa̱a̱ty n'anʉʉmʉ miidsʉty ko kyaj mba̱a̱t xymyʉdúñ yʉ Dios pʉn mbʉjtákypy ja mwinma̱'a̱ñ ma̱ ja meeñ. 14Es ja fariseeʉty di'ibʉ 'yadsojktʉp ja meeñ tmʉdoo'íttʉ tʉgekyʉ es ja Jesús ttukxi'iktʉ. 15Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja fariseeʉty: —Miits mnayyajnáxʉdʉ éxtʉm di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt ma̱ ja mayjya'ayʉty. Per ja Dios kyaj mba̱a̱t xywyin'ʉʉndʉ, ja'a ko yʉ'ʉ ñija̱'a̱p ja mjot mwinma̱'a̱ñ. Es pʉ́n naybyʉjtákʉp mʉj, Dios 'yʉxtijpy. 16’Extʉ ma̱ jyiky'ajty ja Fwank Yajnʉbajtpʉ 'yijty ja Moisesʉ 'yana'amʉn es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty ja 'yʉxpʉjkʉn. Per óknʉm ma̱ yʉ Fwank es tyamba̱a̱t yajka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja Diosʉ kyutujkʉn, es mayjya'ay 'yʉxta̱a̱ydyʉp wi'ix agwanʉ tyʉ́kʉdʉt ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 17’Pʉn kyaj 'yoktuunnʉ ni tuk peky ja letrʉ di'ibʉ jyaa'a̱jtypy ja Moisesʉ 'yana'amʉn, jawyiin kyutʉgóyʉt ja tsa̱jp esʉ nax. 18’Pʉn tu'ugʉ yedyʉjk myastutypy ja ñʉdo'oxy es pyeky mʉt ja wiinkpʉ, yajtʉgeepy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn. Es di'ibʉ pʉjkp mʉt tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ tʉ ñaymyastu'udyʉty, nandʉ'ʉn yajtʉgeepy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn. 19Es nandʉ'ʉn jatu'uk tmadya'aky ja Jesús: —Jaa tu'uk ijty ja mʉkja̱'a̱y es ja wyit tpʉjta'aky ak oybyʉ. Es bom bom jyantsykyay jyantsy'iiky éxtʉm ja ja̱'a̱y xyʉdúñ. 20Es jam tu'uk ijty nandʉ'ʉn ja yedyʉjk jantsy ayoop es txʉ'aty Lázarʉ, di'ibʉ naty ja nini'x tʉgekyʉ ak pu'uts. Es jam yajmastúty ma̱ mʉkja̱'a̱yʉ tyʉjk a̱a̱. 21Tya̱dʉ ayoobʉ ja̱'a̱y, yʉ'ʉ jyanayya'utsanʉ mʉt ja di'ibʉ ka̱'a̱p ma̱ ja mʉkja̱'a̱yʉ myeesʉ. Es ja uk ñiwéyʉty ma̱jaty ja pyu'uts. 22’Es net 'yo'knʉ ja Lázarʉ, es ja anklʉs yajnʉjxʉ ma̱ ja Abra̱a̱n 'yity. Net ja mʉkja̱'a̱y 'ye'ky nandʉ'ʉn, es dyajnaxtʉjkʉdʉ, 23es ñejxy ayoodaknóty. Net 'yijxe'ky es t'ijxy ja Abra̱a̱n esʉ Lázarʉ. 24Ta yaxkeky: “¡Apteety Abra̱a̱n, pa''ayoogʉts! Kax yʉ Lázarʉ es dyajxoogʉt yʉ kyʉ'ʉ jʉjp mʉt yʉ nʉʉ es min dyajxeemy yʉ nya'anʉts, ja'a ko nʉgoots n'ok'ayoonʉ mʉk ma̱ tya̱dʉ jʉʉn.” 25’Es ja Abra̱a̱n 'yanma̱a̱yʉ: “Nitʉ, jamyats ko mij tʉ m'ity oy ko tʉ mjiky'aty, es yʉ Lázarʉ tʉ 'yayoy. Yʉ'ʉ tyam jotkujk'a̱jtp, es mij m'ayoy. 26Nandʉ'ʉn ja Dios tʉ tpʉjta'aky tu'ugʉ mʉj wok di'ibʉ abeky xya'ijtʉm, es kyaj pʉ́n mba̱a̱t ñejxy jamdsoo es ni pʉ́n ya̱dsoo mba̱a̱t kyamíñ.” 27’Net ja mʉkja̱'a̱y jyʉnáñ: “Tunʉ may'a̱jtʉn, apteety Abra̱a̱n, kax yʉ Lázarʉ ma̱dsʉ ndeety yʉ tyʉjk 28ma̱ts nmʉdaty nimʉgoxktsʉ n'utsy, es t'anʉʉmʉt kʉdiibʉ ya̱a̱ myínʉt nandʉ'ʉn ma̱ tya̱dʉ ayoodákn.” 29’Es ja Abra̱a̱n jyʉnáñ: “Yʉ'ʉjʉty myʉda̱jttʉp di'ibʉ Moisés es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyʉxja̱a̱ydyʉ. ¡Wa'an tpadundʉ!” 30’Es ja mʉkja̱'a̱y 'yadsooy: “Tʉy'a̱jtʉn, apteety Abra̱a̱n. Per pʉn nidu'uk yʉ o'kpʉ jyikypyʉ́kʉt es ñʉjxʉt ma̱ yʉ'ʉjʉty, yʉ'ʉ yajtʉga̱jtsxʉp yʉ wyinma̱'a̱ñ.” 31’Es ja Abra̱a̱n 'yanma̱a̱yʉ: “Pʉn kyaj tpadúñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn es di'ibʉ jyaaydyʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ, nan kyájʉm tmʉbʉ́kʉt oy jyajikypyʉjkpʉ tu'ugʉ o'kpʉ.”

will be added

X\