LUKɄS 15

1Es ja yajkugʉbajtpʉtʉjk es pʉ́nʉty 'yandijtʉp pekyjya'ayʉty tnimʉjwa̱'ktʉ ja Jesús es tmʉdowa̱'a̱ndʉ ja 'yʉxpʉjkʉn. 2Pa̱a̱ty yʉ fariseeʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp ñay'anma̱a̱yʉdʉ: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y 'yaxá̱jʉp ja pekyjya'ayʉty es kyaydyʉ mʉʉt. 3Net ja Jesús tpʉjtáky tu'ugʉ ijxpajtʉn: 4—Pʉn miidsʉty nidu'uk mmʉda̱jtypy tuk mʉgo'pxʉ mborreegʉ es tu'uk tyʉgoy, ¿ti kyaj xyajwʉ'ʉmʉdʉ tadʉ ma̱jta̱'px ma̱jmókx ma̱jtáxkpʉ jam aamyóty es nʉjx xy'ʉxta̱'a̱y di'ibʉ tʉ tyʉgoy extʉ ko xypya̱a̱dʉt? 5Es ko xypya̱a̱dʉt, xypyʉjta̱'a̱gʉt mgejkykyʉjxy es mxonda̱'a̱gʉt. 6Es ko mja̱'tʉt ma̱ mdʉjk, xy'anʉʉmʉdʉ mmʉtnaymyaayʉbʉ es ja mmʉdʉjkpa̱'a̱: “Xonda̱'a̱ktʉ mʉt ʉj, ko tʉts nba̱a̱ty ja nborreegʉts di'ibʉ naty tʉ tyʉgoy.” 7Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko nandʉ'ʉn tam ni'igʉ ijt xondakʉn tsa̱jpótm mʉt tu'ugʉ pekyjya'ay jyodʉmbity es kyaj mʉt ja nima̱jta̱'px ma̱jmókx ma̱jtáxkpʉ ja̱'a̱y di'ibʉ nayjya̱'a̱dʉp ko jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es kyaj jyodʉmbittʉ. 8’O pʉn tu'ugʉ toxytyʉjk myʉda̱jtypy ma̱jk ja meeñ es dyajtʉgóy tu'uk, ¿ti kyaj dyajtoye'eky ja jyʉʉn es tyʉ́kʉt padʉ'kpʉ jap tʉgoty es t'ʉxta̱'a̱yʉt odya'agyʉ extʉ ko tpa̱a̱dʉt? 9Es ko tpa̱a̱dʉt, net dyajnaymyúkʉdʉt ja myʉgu'uktʉjk es ja myʉdʉjkpa̱'a̱, es t'anʉʉmʉt: “Xonda̱'a̱ktʉ mʉt ʉj, ja'a ko tʉts nba̱a̱ty ja nmeeñ di'ibʉdsʉ naty tʉ nyajtʉgóy.” 10Es ja Jesús jyʉna'añ nandʉ'ʉn: —N'anʉʉmʉ miidsʉty, ta yʉ ijt xondakʉn ma̱ Dios ja 'yánklʉsʉty mʉt tu'ugʉ pekyjya'ay ko jyodʉmbity. 11Net ja Jesús tpʉjtáky jatu'ugʉ ijxpajtʉn: —Tu'ugʉ yedyʉjk tmʉda̱jty majtskʉ mya̱a̱nk. 12Es ja mutskpʉ t'anma̱a̱y ja tyeety: “Tatʉ, xymyo'oyʉpts ja nguma̱'a̱ñʉts di'ibʉts ʉj xypyatp.” Net ja tyeety dyajwa'xy ja kuma̱'a̱ñ es tmooy. 13Es ko waanʉ 'yijty, net ja 'yu'unk ja mutskpʉ dyajmujkta̱a̱y ja kyuma̱'a̱ñ, es oj ñʉjxnʉ jagam ma̱ wiink naxwíñʉdʉ. Es jam dyajkʉjxta̱a̱y ja myeeñ mʉt ja axʉʉkpʉ jyiky'a̱jtʉn. 14Es ko ja myeeñ oj dyajkʉjxta̱a̱yñʉ tʉgekyʉ, net myiiñ ja mʉk yuu ma̱ tadʉ naxwíñʉdʉ, es 'yayu'a̱jnʉ. 15Net t'ʉxta̱a̱y ja tyuunk ma̱ tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ jap kuga̱jpn. Net kyajxʉ kyamoty es tkwentʉ'átʉt ja ʉdsʉm. 16Esʉ tadʉ mixy jantsy yu'o'kʉp. Kyaj ti mʉʉt ja jyot dya'útsʉt, extʉ jyajʉ'xánnʉ di'ibʉ dʉ'ʉn kʉxʉ'kp éxtʉmʉ tsejtsyʉn, di'ibʉ ʉdsʉm jyʉ'xtʉp, es ni ti pʉ́n kyamo'oyʉty. 17’Net jyotmay'e'ky es jyʉnáñ: “¡Nʉ'ʉndsʉ ndeety tmʉdaty yʉ tuumbʉ ma̱ tyʉjk es tmo'oy ja kya'ay 'yukʉn nanadʉkʉ es ʉj ja ya̱a̱ n'ayóyʉts mʉt ja yuu! 18N'oknʉjxnʉts ma̱dsʉ ndeety, es n'anʉʉmʉdʉts: Tatʉ, tʉts nduundʉgóy mʉt ja Dios es mʉt mij. 19Kyajts xyñakyñitʉkʉ es mjʉna̱'a̱nʉt kots mij xy'u'ungʉty. Axá̱jʉgʉts éxtʉm tu'ugʉ mduumbʉ.” 20Net tyu'udʉjkʉ es ñejxy ma̱ ja tyeedyʉ tyʉjk. Es ko naty myíñʉm jagam, yʉ tyeety 'yijxʉ es pya''ayoojʉ, es ñejxy oj jyʉjp'yo'oyʉty, es 'yaxa̱jʉ es myʉnaanʉ es tsyu'xʉ. 21’Net ja 'yu'unk 'yanma̱a̱yʉ: “Tatitu'unk, tʉts nduundʉgóy ma̱ Dios es mʉt mij. Kyajts xyñakyñitʉkʉ es mjʉna̱'a̱nʉt kots mij xy'u'ungʉty.” 22Ta ja tyeety t'anma̱a̱y ja pyo'oduumbʉty: “Juuttʉ pojʉn yʉ wit ja oybyʉ es tukpʉjta̱'a̱ktʉ. Es mo'oydyʉ nandʉ'ʉn tu'ugʉ kyʉjiits es yʉ kyʉ'ʉk, 23es yajmíndʉ ja tsa̱jka̱a̱ ja ni'xpʉ es xya'oogʉt es nga̱'a̱y n'úkʉm es ja xʉʉ ndu'unʉm. 24Ja'a ko tya̱dʉ n'u'ungʉts dʉ'ʉn éxtʉm tʉ 'yo'knʉ, es tʉ jya'ty jatʉgok. Es tʉ naty tyʉgooyñʉ, es tyam tʉ nba̱a̱dyʉts jatʉgok.” Net ja xʉʉ ttuundʉ. 25’Es ja 'yu'unk ja ka'axkópk japʉ naty kamoty tyuñ. Es ko jyajty tʉjk wingón, net tmʉdooy ko ja̱'a̱y xyu'uxy es 'yatstʉ. 26Net dyaxʉ tu'ugʉ tuumbʉ es dyajtʉʉy: “¿Ti tuun ja̱jtʉp?” 27Es ja tuumbʉ 'yadsooy: “Yʉ m'utsy tʉ jya'ty esʉ mdeety tʉ tni'ana'amʉ es 'yoogʉt ja tsa̱jka̱ ni'x mʉt ko tʉ jya'ty oy mʉk.” 28Es ja ka'axkópk jyot'ambejky. Kyaj jap tyʉkʉyáñ. Net ja tyeety pyʉdseemy es 'yanma̱a̱yʉ: “Tʉkʉ.” 29Es yʉ'ʉ t'anma̱a̱y ja tyeety: “Mnija̱'a̱p na̱a̱k jʉmʉjtʉts mij tʉ nmʉdúñ, es kyajts mij nmʉdʉgoy ni na̱'a̱, es ni je'eyʉts xykyamo'oy tu'ugʉ tsyibu'unk es ndúnʉdʉts yʉ nxʉʉ mʉdʉdsʉ nmʉtnaymyaayʉbʉ. 30Es tyam tʉ jya'tyʉ tadʉ m'u'unk di'ibʉ mmeeñ axʉʉk tʉ ttuñ mʉt ja kujeñdyo'oxyʉty, es tʉ xya'eeky yʉ tsa̱jka̱ ni'x mʉt ko tʉ jyʉmbity.” 31’Net ja tyeety jyʉnáñ: “Nitʉ, mij dʉ'ʉñʉm m'ity mʉt ʉjts, es tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy, mijtsʉ mja'a. 32Es tyam oy ndu'unʉm tya̱dʉ xʉʉ es nxondákʉm, mʉt ko tya̱dʉ m'utsy dʉ'ʉn éxtʉm ko tʉ 'yo'knʉ naty, es tyam tʉ jyʉmbity jiiky. Tʉ naty tyʉgooyñʉ, es tyam tʉ nbátʉm jatʉgok.”

will be added

X\