LUKɄS 14

1Ma̱ tu'ugʉ sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ ja Jesús ñejxy kaabyʉ ma̱ tu'ugʉ windsʉ́n fariseeʉ tyʉjk, es támdʉm pya'íxyʉty yʉ wiinkpʉ fariseeʉty. 2Es jam Jesús wyinduuy tu'ugʉ puma̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ki'ix. 3Net ja Jesús dyajtʉʉy ja fariseeʉty es di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp: —¿Ti ja ana'amʉn yajkutijkypy, es nya''agʉdákʉm ja puma̱'a̱y ma̱ sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ, o kyajʉ? 4Es yʉ'ʉjʉty wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ amoñʉ. Net ja Jesús tkʉ'ʉnitooñ ja puma̱'a̱y es dya''agʉdaky, es t'anma̱a̱y es ñʉjxʉt. 5Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja fariseeʉty: —Pʉn miidsʉty yʉ m'u'unk o mdsa̱jka̱a̱ kuna̱jxp ma̱ tu'ugʉ nʉda̱jñ, ¿ti kyaj mij xyjuudʉt pójʉnʉ, oy jyatimsa̱a̱bʉxʉʉjʉty? 6Es kyaj 'yadsoojʉmbijttʉ ni wi'ix. 7Es ko t'ijxy ja Jesús yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ yajwóy ko twin'ixtʉ yʉ uñaaybyajn di'ibʉ windsʉ'kʉn mʉʉt ma̱ meesʉ, net myooyʉdʉ tadʉ ka̱jxwíjʉn: 8—Ko pʉ́n mwówʉdʉt ma̱ tu'ugʉ xʉʉ ma̱ ja̱'a̱y pyʉka̱'a̱ñ, katʉ m'u'uñʉ ma̱ ja uñaaybyajn ja jʉjp'ámbʉ. Mba̱a̱t myiñʉ wiinkpʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ni'igʉ mʉj ijtp es kʉdii mij, 9es ja kudʉjk m'anʉʉmʉdʉt: “Wa'tsʉ'ʉk jaa es yʉ ja̱'a̱y 'yu'uñʉt.” Es mij mnʉjxʉt mʉt ja tsoydyu'un extʉ jam ʉx'am, es m'u'uñʉt. 10Tyam nga̱jxwijy es ko myajwówʉt, u'uñʉ jam ʉx'am. Es ko myínʉt di'ibʉ tʉ mwóyʉty, net m'anʉʉmʉdʉt: “Mʉtnaymyaayʉbʉ, nax yamdsoo ma̱ uñaaybyajn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja windsʉ'kʉn.” Es dʉ'ʉn xy'axá̱jʉt ja windsʉ'kʉn ma̱ ja ja̱'a̱y 'yu'uñʉdʉ mʉt mij ma̱ ja meesʉ. 11Di'ibʉ naymyʉjpʉjtákʉp, yʉ'ʉ Dios puwijtsʉp; es di'ibʉ naybyʉjtákʉp yuunk naxypyʉ, yʉ'ʉ Dios ya'ítʉp mʉj. 12Es ja Jesús t'anma̱a̱y nandʉ'ʉn ja kudʉjk di'ibʉ tʉ twoy: —Ko xywyówʉt ja ja̱'a̱y kaabyʉ, katʉ xywyowdʉ yʉ mmʉtnaymyaayʉbʉ es ja mmʉgu'uktʉjk, o mmʉdʉjkpa̱'a̱, o mʉkja̱'a̱ydyʉjk, di'ibʉ óknʉm mij mwówʉdʉp nandʉ'ʉn. 13Kyaj dyʉ'ʉnʉty. Ko ja̱'a̱y xywyówʉt ma̱ xʉʉ xytyuna̱'a̱ñʉty, mwówʉp yʉ ayoobʉ ja̱'a̱y, yʉ ʉxneybyʉ es yʉ wiintspʉ. 14Pʉn mdiimbyʉ dʉ'ʉn, mgunu'xʉdʉp ja Dios, ja'a ko yʉ'ʉjʉty kyaj mba̱a̱t dyajjʉmbíttʉ. Dios myajjʉmbijtxʉdʉp ma̱ naty jyikypyeky ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jiky'a̱jttʉp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 15Es ko tmʉdooy yʉ tya̱a̱dʉ, tu'ugʉ di'ibʉ naty jam uñaapy ma̱ ja meesʉ t'anma̱a̱y ja Jesús: —¡Jotkujk di'ibʉ kaapy ma̱ ja Diosʉ kyutujkʉn! 16Net ja Jesús jyʉnáñ: —Tu'ugʉ kudʉjk ttuna̱'a̱ñ tu'ugʉ mʉj xʉʉ. Net twooy may ja ja̱'a̱yʉty. 17Es óknʉm ma̱ ja oorʉ tpaty ma̱ 'ya'ux'ata̱'a̱ndʉ, tkejxy tu'ugʉ tyuumbʉ es t'anʉʉmʉt ja ja̱'a̱yʉty: “Mindʉ. Tʉ net yajpʉjtakta̱'a̱y tʉgekyʉ.” 18Es nidʉgekyʉ di'ibʉ tʉ twoy jyʉnandʉ: “Dʉ'ʉn xy'oknama'xʉt.” Tu'uk jyʉnáñ: “Ja'a ko tyámʉts tʉ njuy tu'ugʉ nax, es yʉ'ʉts nʉjx n'ixa̱'a̱ñ. Tunʉ may'a̱jtʉn, dʉ'ʉn xy'oknama'xʉt.” 19Es jatu'uk jyʉnáñ: “Yʉ'ʉts tʉ njuy mʉgoxk mankwernʉ yuubʉ, es yʉ'ʉts nʉjx n'ijxmatsa̱'a̱ñ pʉ́n yuup. Tun may'a̱jtʉn, dʉ'ʉn xy'oknama'xʉt.” 20Es jatu'uk jyʉnáñ: “Tyámʉts ndimpʉjkta̱'a̱y. Kyajts mba̱a̱t nnejxy.” 21Es ko ja tuumbʉ jyʉmbijty, net ja wyindsʉ́n t'anma̱a̱y tʉgekyʉ. Net ja wyindsʉ́n 'yajkʉ, es t'anma̱a̱y ja tyuumbʉ: “Nʉjx tyamyʉ woomúk yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibáty mʉj tu'a̱a̱y mutsk tu'a̱a̱y, es xyajmínʉt ja ya̱a̱ nidʉgekyʉ ayoobʉ ja̱'a̱yʉty esʉ ʉxneybyʉ esʉ wiintspʉ.” 22Es óknʉm ja tuumbʉ t'anma̱a̱y ja wyindsʉ́n: “Tʉts nduñ éxtʉm tʉ mjʉna̱'a̱ñ, es tápnʉm 'yak'awa̱'a̱dsʉty yʉ luga̱a̱r.” 23Es ja wyindsʉ́n t'anma̱a̱y ja tyuumbʉ: “Nʉjx, ak'ix ma̱ ka̱jpnba̱'a̱ es ma̱ padu'u, es myíndʉt yʉ ja̱'a̱y esʉts yʉ ndʉjk 'yútsʉt. 24Ja'a ko di'ibʉts tʉ njawoy jawyiin es kyaj myindʉ, tyam kyajts nnakymyo'oyʉt es kyáyʉt.” 25Es ma̱ tyimnejxy ja Jesús, pyanejxyʉty ja mayjya'ay. Ta ja Jesús 'yijxʉmbijty es jyʉnáñ: 26—Pʉn xyñimina̱a̱mbʉts éxtʉmts yʉ n'ʉxpʉjkpʉ, jawyiinʉts xytsyókʉt ʉj es óknʉm yʉ mdeety mda̱a̱k esʉ mnʉdo'oxy es yʉ m'u'unk es yʉ mmʉga'axʉty, es mij kʉ'ʉm. Es pʉn kyajʉ dʉ'ʉn xytsyeky, kyaj mba̱a̱t m'ity éxtʉmdsʉ n'ʉxpʉjkpʉ. 27Es kyaj mba̱a̱t n'ʉxpʉjkpʉ'áty pʉn kyajts xypyadsooñ es mjiky'átʉt éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pyagiipy ja kyruuz ko 'yo'kʉn tninejxy. 28’Pʉn miits nidu'uk mgojaampy tu'ugʉ potsy kʉjxm, ¿kyaj jawyiin xy'oktúnʉt ja mgwentʉ es xy'íxʉt wi'ix xya''aba̱a̱dʉt? 29Es pʉn je'eyʉ tʉ xyñida̱jʉ ja mbotsy es kyaj mba̱a̱t xyñakyya''abety, nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty mij mdukxi'igʉdʉt 30es jyʉna̱'a̱ndʉt: “Tadʉ ja̱'a̱y je'eyʉ tʉ tpojtse'egyʉ es kyaj t'ok'ya''abajnʉ.” 31’O pʉn tu'ugʉ rey mʉt ma̱jk mil yʉ syolda̱a̱dʉ tsyiptuna̱'a̱ñ mʉt jatu'ugʉ rey di'ibʉ myʉda̱jtypy i'px mil yʉ syolda̱a̱dʉ, ¿kyaj jawyiin tniwinmayʉ pʉn mada̱'a̱gʉp o kyaj? 32Es pʉn kyaj, netyʉ tkexy tu'ugʉ kyugajxy ko naty jagámnʉm myiñ ja myʉdsip es t'anʉʉmʉt ko wa'an tme'xy es dʉ'ʉñʉ 'yítʉt. 33’Nan nidu'ugʉty miidsʉty, pʉn kyaj xymyastu'uty tʉgekyʉ di'ibʉ mmʉda̱jtypy, kyaj mba̱a̱t m'ity éxtʉmts ʉj ja n'ʉxpʉjkpʉ. 34’Yʉ ka̱a̱n oy. Per pʉn tʉgooyñʉp ja tya̱'a̱mts'át, ¿wi'ix mba̱a̱t ñakytyúñ? 35Kyaj ñaky'óyʉty, ni ma̱ nax es ni ma̱ ja abu'udʉ 'yity niko'obéty. Je'eyʉ dʉ'ʉñʉ ñatʉgooyñʉ. Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ.

will be added

X\