LUKɄS 13

1Net ja ja̱'a̱y tnimiindʉ ja Jesús es ttukmʉmadyaktʉ éxtʉmʉ Pilatʉ 'yadʉ'ʉtsy ko dya'eeky Galileeʉ ja̱'a̱yʉty ma̱ ja artal ko Dios twindsʉ'ʉgʉdʉ. 2Es ja Jesús jyʉnáñ: —¿Mjʉnándʉp xytyijy miidsʉty ko ni'igʉ pyekyjya'ayʉdyʉ tya̱dʉ Galileeʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ o'ktʉ es kyaj dyʉ'ʉnʉty ja wiinkpʉ Galileeʉ ja̱'a̱yʉty? 3Kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty. Per pʉn kyaj miits mjodʉmbittʉ, nandʉ'ʉn mdʉgooydya'aydyʉt. 4Es ma̱a̱nʉm yʉ potsyʉ kʉjxmbʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Silo'ee jyity es dya'e'ky nima̱jmókx tʉgʉʉk ja ja̱'a̱y, ¿mjʉnándʉp xytyijy miidsʉty ko ni'igʉ yʉ'ʉ pyekyjya'ayʉty es kyaj ja wiinkpʉ ja̱'a̱y di'ibʉ Jerusalén es kyaj 'yo'ktʉ? ¡Kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty! 5Per pʉn miidsʉty kyaj mjodʉmbittʉ, nandʉ'ʉn mdʉgooydya'aydyʉt. 6Net ja Jesús tpʉjtáky tu'ugʉ ijxpajtʉn: —Tu'ugʉ yedyʉjk tmʉdaty tu'ugʉ iigʉ kepy ma̱ ja kyam, es oj ñejxy es t'ixa̱'a̱ñ pʉn jamʉ iigʉ tsa̱'a̱m. Es ni ti tkapaty. 7Net t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy ja iigʉ: “Ix. Tyámʉts tʉgʉk jʉmʉjt kujk nmiñ es n'ʉxta̱'a̱yʉdsʉ tyʉʉmbʉ tadʉ iigʉ es kyajts ti nba̱a̱ty. Tim po'tʉ'ʉk. Kʉdiibʉ je'eyʉ 'yadsípʉt.” 8Es ja ja̱'a̱y di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy ja kam 'yadsooy: “Windsʉ́n, wa'an t'ak'ity jatuk jʉmʉjt. Tyámʉts ja nax nda̱j'yúngʉt es mbʉjta̱'a̱gʉdʉts ja abu'udʉ. 9Es kots dʉ'ʉn ndúnʉt, net n'ijxʉm kooxyʉp nyajtʉʉmp'átʉt ma̱ tadʉ jʉmʉjt myiñ. Es pʉn kyaj, ta xypyo'tʉ'ʉgʉt.” 10Es ma̱ tu'ugʉ sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ ja Jesús ya'ʉxpeky ma̱ ja tsa̱jptʉjk, 11es ta tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ pʉjkʉp ma̱jmókx tʉgʉk jʉmʉjt. Yʉ ka'oybyʉ tʉ yajwʉ'ʉmʉnʉ jʉdsʉguty, es kyaj mba̱a̱t ñakytyʉy. 12Es ko ja Jesús 'yijxʉ, net oj dyaxʉ es 'yanma̱a̱yʉ: —Ʉjts tyam mij nya''agʉda̱'a̱gʉp. 13Es net ja kyʉ'ʉ ttuknikooñ ja toxytyʉjk, es net ja ñini'x tyʉʉda̱a̱y. Ta ja toxytyʉjk t'awda̱jty ja Dios. 14Es jyot'ambejky ja di'ibʉ ijtp windsʉ́n ma̱ ja tsa̱jptʉjk, ja'a ko Jesús tʉ dya''agʉda'aky ma̱ sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ tadʉ toxytyʉjk. Es ja tsa̱jptʉjkʉ ñʉwindsʉ́n t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱yʉty: —Tu'uk tu'ugʉ sʉma̱a̱n tʉdujk xʉʉ mba̱a̱t mmindʉ es m'agʉda̱'a̱ktʉt, per sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ kyaj mba̱a̱t. 15Net ja Jesús 'yadsooy: —Miidsʉty di'ibʉ nay'andíjʉdʉp es jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, ¿ti kyaj miidsʉty sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ xymyʉgájʉdʉ mburrʉ es ja mdsa̱jka̱a̱ es xyajnʉjxtʉ nʉ'ukpʉ? 16Es tya̱dʉ toxytyʉjk yʉ'ʉ Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, es ja mʉjku'ugópk Satanás tʉ ya'ítyʉty mʉdʉ tadʉ pa̱'a̱m ma̱jmókx tʉgʉk jʉmʉjt, ¿ti ko kyaj 'yagʉda̱'a̱gʉdʉ tya̱dʉ toxytyʉjk sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ? 17Es ko dʉ'ʉn ja Jesús jyʉnáñ, nidʉgekyʉ myʉdsip tsyoydyuunda̱a̱ydyʉ, es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ tmʉdoy xyondakta̱a̱ydyʉ mʉt ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús tʉ ttuñ. 18Net ja Jesús jyʉnáñ: —¿Wi'ix ya'ixy ja Diosʉ kyutujkʉn, es tits mba̱a̱t mʉʉt nyajkijxyʉ? 19Dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ mortás tʉʉmt di'ibʉ tu'ugʉ yedyʉjk tʉ twʉjy es yajnijeepy mʉdʉ nax, es yoñ éxtʉm tu'ugʉ kepyʉn es ja joonʉty tpʉjta̱'a̱ktʉ pya'an ma̱ tadʉ xye'entsy. 20Es 'yakjʉnáñ ja Jesús: —¿Ti mba̱a̱t mʉt kyijxyʉ ja Diosʉ kyutujkʉn? 21Dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ja levaduurʉ di'ibʉ tu'ugʉ toxytyʉjk pyʉjtákypy ma̱ mayʉ arinʉ es ttuktij'yo'oy koonʉm ñaydyuktʉjkʉdya'ayʉty. 22Es ja Jesús dyaj'yo'oy ja tyu'u, ñejxy Jerusalén es ñaxy ka̱jpnga̱jpn es ya'ʉxpeky. 23Es nidu'uk yajtʉʉjʉ: —Windsʉ́n, ¿je'eyʉ niwaanʉ di'ibʉ nitsokp? Es ja Jesús 'yadsooy: 24—Jottʉgoydyʉ es mdʉ́kʉdʉt ma̱ tʉjk a̱a̱ xu'utspʉ, ja'a ko may ja ja̱'a̱y tyʉkʉya̱'a̱ndʉ, es kyaj mba̱a̱t tyʉ́kʉdʉ. 25Es ko ja kudʉjk pyʉdʉ'ʉgʉt es dya''adúkʉt ja tʉjk a̱a̱, net miidsʉty di'ibʉ jap tʉja̱'p kyóxtʉp ja tʉjk a̱a̱, es mjʉna̱'a̱ndʉt: “Windsʉ́n, ya''awa̱'a̱ts ja mdʉjk esʉts ndʉ́kʉdʉt.” Es ja kudʉjk 'yadsówʉt: “Kyajts nnijawʉ mbʉ́n miidsʉty es ma̱ mdsoondʉ.” 26Es miidsʉty xy'anʉʉmʉt: “Ʉdsa̱jtʉm oj n'okka̱'a̱yʉmbʉ ti'igyʉ, es mijts xya'ʉxpʉjk nga̱jpnótyʉts.” 27Es yʉ kudʉjk m'adsówʉdʉt: “Tʉ n'anʉʉmʉdʉ ko kyajts nnijawʉ ma̱ mdsoondʉ. ¡Jʉga'aktʉ ja ya̱a̱ nidʉgekyʉ miidsʉty pojpʉ tuumbʉty!” 28Jam ma̱ ja̱'a̱y jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt es ñaydyʉtska̱a̱dʉdʉt mʉt ja ayo'on, jam nandʉ'ʉn miits m'íttʉt ko xy'íxtʉt yʉ Abra̱a̱n, Isa̱a̱ esʉ Jakoob es nidʉgekyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ ma̱ Diosʉ kyutujkʉn, es miits myaj'yojkpʉdsʉmándʉp tʉja̱'p. 29Es ja ja̱'a̱y myina̱'a̱ndʉ jagam ma̱ xʉʉ pyʉdsemy es ma̱ xʉʉ tsyi'ity es ma̱ jʉmboj es ma̱ yukpoj, es ñaxwaatstʉt es kyáydyʉt ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 30Es ta di'ibʉ tyam ʉx'ok, yʉ'ʉ nʉjxtʉp jawyiin; es di'ibʉ tyam jawyiin, yʉ'ʉ íttʉp ʉx'ok. 31Es net jya̱jttʉ nija'ajʉty ja fariseeʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Tsoon ja ya̱a̱, ja'a ko ja Eroodʉs mya'oogánʉp. 32Ta ja Jesús 'yadsooy: —Nʉjx anʉʉmʉdʉ tadʉ wax kots ʉj njʉna̱'a̱ñ: “Ʉjts nyajpʉdsʉmaambyʉts yʉ ka'oybyʉ es nya''agʉda̱'a̱gʉdʉts yʉ puma̱'a̱y, es nyajkʉxa̱'a̱ñʉts yʉ nduungʉts extʉ ko Dios jyʉna̱'a̱nʉtnʉm.” 33Es mba̱a̱dʉts nyaj'yo'oyʉdʉts ja ndu'u extʉ koonʉmts nja̱'tʉdʉts Jerusalén. Mʉt ko kyaj mba̱a̱t tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ 'yeeky pʉn kyaj jyápʉty Jerusalén. 34Es ja Jesús 'yakjʉnáñ: —Miits Jerusalén ja̱'a̱yʉty, miits mya'o'ktʉp yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty es xykyuka̱'a̱tstʉ ja di'ibʉ Dios kyejxypy. Kana̱k ok miidsʉty njayajmuka̱'a̱ñ éxtʉmʉ tutta̱a̱k dyajmíky ja tyutku'ungʉty kyaknbatkʉ'p, per kyaj xykyupʉjktʉ. 35M'íxtʉp miidsʉty ko yʉ mdʉjk wyʉ'ʉma̱'a̱ñ kubak. Es n'anʉʉmʉdʉ ko kyajts xyñaky'íxtʉt extʉ ko tpa̱a̱dʉt ja xʉʉ es miits mjʉna̱'a̱ndʉt: “Dios kyunu'xʉp ja di'ibʉ miimp Nindsʉn'a̱jtʉmgyʉjxm.”

will be added

X\