LUKɄS 12

1Es waanʉ ni'igʉ ja̱'a̱y jyantsyñaymyujkʉdʉ kana̱k mil es jyantsyñay'adijmujkʉnʉdʉ es ñaydyukta'anʉnʉdʉ. Es ja Jesús t'anma̱a̱y jawyiin ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Naygywentʉ'átʉdʉ miidsʉty es kʉdiibʉ mnaydyuk'ya''axʉʉgʉdʉt mʉt ja fariseeʉdyʉ lyevaduurʉ, di'ibʉ 'yandijpy ja wyinma̱'a̱ñ éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 2Tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp yu'utsy tyam, óknʉm yajpa̱a̱dʉt. 3Es di'ibʉ tʉ xykyajxy ayu'udsyʉ koots, yajnija̱'a̱dyaapy xʉʉñ ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty. 4’Miits mʉgu'uktʉjkʉty, tyam n'anʉʉmʉdʉ ko kyaj xytsyʉ'ʉgʉdʉt di'ibʉ nini'x ya'e'kypy es óknʉm kyaj mba̱a̱t ti tnakytyúñ. 5N'anʉʉmʉdʉ di'ibʉ mdsʉ'ʉgʉdʉp: tsʉ'ʉgʉdʉ Dios di'ibʉ ko tʉ tpʉjkʉ ja ja̱'a̱yʉ jyiky'a̱jtʉn, myʉda̱jtp ja kutujkʉn es pyʉjta̱'a̱gʉt ma̱ ja ayoodákn. Tʉy'a̱jtʉn, tsʉ'ʉgʉdʉ yʉ'ʉ. 6’Tyo'ktʉp ja ja̱'a̱y mʉgoxk ja joonu'unk mʉt majtskʉ meeñu'unk, ¿kʉdii? Es ja Dios kyaj tja̱'a̱ydyʉgóy ni tu'uk yʉ taadʉty. 7Katʉ miits mdsʉ'ʉgʉdʉ. Dios ni'igʉ miits mdsókʉdʉ kʉdiinʉm mayʉ joonu'ungʉty. Pes extʉ mwa̱a̱y Dios ya'ijtypy madsyoy. 8’Es n'anʉʉmʉdʉ ko nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉts xy'axá̱jʉp éxtʉmʉ wyindsʉnʉn ya̱ mayjya'ayóty, ʉjts, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nandʉ'ʉnʉts n'axa̱jʉ yʉ'ʉjʉty ma̱ ja Dios 'yity mʉt ja 'yanklʉs. 9Es di'ibʉts kyaj xy'axa̱jʉ mayjya'ayóty ya̱ naxwiiñ, ʉj kyajts n'axa̱jʉ nandʉ'ʉn ma̱ ja Dios 'yity mʉt ja 'yánklʉsʉty. 10Es oytyim pʉ́nʉty di'ibʉts ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, xykya̱jxpátp axʉʉk, mba̱a̱t yʉ'ʉ yajme'xy. Per di'ibʉ myʉ''ʉdʉgeepy myʉga̱jxtʉgeepy ja Espíritʉ Santʉ, yʉ'ʉ mʉt ñaybyekytyʉ́kʉdʉt es ni na̱'a̱ Dios kyapojpʉma'xʉdʉt. 11’Es ko ja ja̱'a̱yʉty myajnʉjxʉdʉt ma̱ ja teedyʉty, o ma̱ ja justísʉty, o ma̱ ja di'ibʉ ni'igʉ myʉ́jʉty ja kyutujkʉn, katʉ mnaydyukjotmaydyúñʉty wi'ix m'adsówʉt o wi'ix mjʉna̱'a̱nʉt, 12ja'a ko yʉ Espíritʉ Santʉ yʉ'ʉ mmo'oyʉdʉp ja ayuk wi'ix mjʉna̱'a̱nʉt. 13Net tu'ugʉ ja̱'a̱y t'anma̱a̱y ja Jesús: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, anʉʉmʉts ja nmʉga'ax es dyajwa̱'xʉt ja kuma̱'a̱ñ esʉts xymyo'oyʉt di'ibʉts ʉj xypyatp. 14Es ja Jesús 'yadsoojʉ: —Mexy, ¿pʉ́nʉts ʉj tʉ xypyʉjta'aky éxtʉmʉ fwezʉn o di'ibʉ yajwa̱'xʉp ja kuma̱'a̱ñ? 15Nandʉ'ʉn ja Jesús t'ak'anma̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱yʉty: —Ixtʉ es naygywentʉ'átʉdʉ miidsʉty es katʉ xy'adsoktʉ ni tii, ja'a ko kyaj ja̱'a̱y yʉ'ʉyʉ ttimtukjiky'aty ko mayʉ pyʉjta'aky tmʉdaty. 16Net ja Jesús tpʉjtáky tu'ugʉ ijxpajtʉn: —Tu'ugʉ yedyʉjk mʉkja̱'a̱y 'yijty. Yʉ pyʉjta'aky jantsy wyindʉʉ. 17Ta ja mʉkja̱'a̱y ja wyinma̱'a̱ñ dyaj'yo'oy: “¿Tits ndúnʉp? Kyajts nmʉdaty ma̱ts nbʉjkʉ'ʉgʉdʉ tya̱dʉ pʉjta'aky.” 18Es dyaj'yo'oy ja wyinma̱'a̱ñ, ta jyʉnáñ: “Tʉts nnijawʉ tits ndúnʉp. N'ok'yajpʉde'egyʉdsʉ tya̱dʉ ndsa'xʉts es ngójʉdʉts waanʉ mʉj. Es jápʉts nbʉjkʉ'kta̱'a̱yʉt tʉgekyʉ di'ibʉts tyam tʉ nyajpʉde'eky es tʉgekyʉ di'ibʉts nmʉda̱jtypy. 19Nétʉts nnay'anʉʉmʉdʉt: Mmʉda̱jtypy may pʉjke'eky di'ibʉ myajtúnʉp kana̱k jʉmʉjt. Po'x. Kay uuk. Jotkujk'át.” 20Perʉ Dios 'yanma̱a̱yʉ: “¡Winma̱'a̱ñdyúk! Tya̱dʉ ux m'ooga̱'a̱ñ, es di'ibʉ mmʉda̱jtypy pʉjke'eky, ¿pʉ́n myʉwʉ'ʉmʉp?” 21Es ja Jesús 'yakjʉnáñ: —Es dʉ'ʉn jyátʉt ja ja̱'a̱yʉty nidʉgekyʉ di'ibʉ pyʉjta'aky ñipʉjkpajttʉp kyʉ'ʉm oy'a̱jtʉngyʉjxm, per kyaj tnipʉjkpáttʉ ja oy'a̱jtʉn ma̱ Dios. 22Oknʉm ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Pa̱a̱ty n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty, katʉ xywyinmaydyʉ di'ibʉ mjʉ'xtʉp es di'ibʉ mwit'áttʉp. 23Pes mʉt yʉ'ʉyʉ yʉ mjiky'a̱jtʉn es yʉ mnini'x di'ibʉ Dios tʉ mdukmay'átyʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ni'igʉ oy kʉdiinʉm ja mje'xy mbeky esʉ mwit mnijam. 24Ixtʉ jeeky. Kyaj ñi'iptʉ es kyaj tsyiktʉ es kyaj tmʉdattʉ tsya'x es wi'ix ja Dios myo'oyʉty ja jye'xy. ¡Es miidsʉty ni'igʉ mjantsyyajtsóktʉ kʉdiinʉmʉ jeegyʉty! 25Ni pʉ́n miidsʉty mba̱a̱t kyaj ñayyajjiky'átyʉty waanʉ jeky, oy mʉk mjanayjyotmaydyuunʉbʉ. 26Es pʉn kyaj mba̱a̱t xytyundʉ tadʉ di'ibʉ waanʉ, ¿ti ko mnayjyotmaydyúnʉdʉ mʉt ja wiinkpʉ? 27’Ixtʉ wi'ix yoñ ja pʉjy. Kyaj tyundʉ es kyaj tya̱'a̱ktʉ. Per n'anʉʉmʉ ko ni ja rey Salomonk mʉt tʉgekyʉ tsyuj'a̱jtʉn, kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉm yʉ'ʉ. 28Es pʉnʉ Dios yajpijpy yʉ pʉjy di'ibʉ pi'tsp pojʉn es jakumbom yajno'knʉ, ¿ti ko kyaj xymyʉbʉktʉ es ʉdsa̱jtʉm yʉ'ʉ xywyítxʉm? ¿Ti ko miidsʉty je'eyʉ waanʉ xymyʉbʉktʉ? 29Katʉ mjotmay'ooktʉ es katʉ xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ ti mjʉ'xtʉp es ti m'uuktʉp. 30Tʉy'a̱jtʉn ko yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tmʉdúñ ja Dios, yʉ'ʉyʉ sitʉy naydyukjotmaydyuunʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. Per miidsʉty katʉ dʉ'ʉn xytyundʉ, ja'a ko Dios Teety yʉ'ʉ mDeety'a̱jttʉp es yʉ'ʉ ñija̱'a̱p ko mdʉgoy'a̱jtxʉbʉ tya̱a̱dʉ. 31Naydyukjotmaydyúnʉdʉ miidsʉty es mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios dyajkutíky, es net yʉ'ʉ mmo'oyʉdʉt tʉgekyʉ di'ibʉ mdʉgoy'a̱jtxʉp. 32’Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. Ʉjts miits ngwentʉ'áttʉp éxtʉm ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ tkwentʉ'aty ja byorreegʉ. Nandʉ'ʉn yʉ Dios Teety 'yoyjya̱'a̱p es myajnʉjxʉdʉt ma̱ yʉ'ʉ yajkutíky. 33’Tooktʉ di'ibʉ mmʉda̱jttʉp, es mo'oydyʉ di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp; tukjottʉgoydyʉ abʉjkʉn di'ibʉ ni wi'ix kyajátʉt, ja oy'a̱jtʉn jam tsa̱jpótm, ma̱ kyaj tyʉ́kʉt ja ma'tspʉ es ni tii di'ibʉ yajwindʉgóyʉp. 34Mʉt ko ma̱ xymyʉdaty pʉjke'eky yʉ m'oy'a̱jtʉn, nan japʉ mjot mwinma̱'a̱ñ 'yity. 35’Nayjyʉjp'íxʉdʉ mʉt ja mlamprʉ es xyajtóyʉt. 36Dʉ'ʉn éxtʉmʉ po'oduumbʉ di'ibʉ 'yawijxypy yʉ wyindsʉ́n ko jyʉmbítʉt ma̱ tʉ 'yotsy pʉjkpʉ nigaabyʉ, es netyʉ dya''awa̱'a̱dsʉt ja tʉjk a̱a̱ ko kyuga̱jxʉt. 37Jotkujk yʉ po'oduumbʉ di'ibʉ ja wyindsʉ́n pátʉp wijy ko jya̱'tʉt. Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ja wyindsʉ́n dyajnaxwaadsʉt ma̱ ja meesʉ es twingʉ'ʉyʉt es dyajkáyʉt. 38Es oy jya̱'tʉt tsu'pʉn, o kajamóñʉm es yajpa̱a̱dʉt wijy, jotkujkʉ tadʉ po'oduumbʉ. 39Es mnija̱'a̱dʉp miidsʉty kooxyʉp yʉ kudʉjk tnijawʉ ti oorʉ jya̱'tʉt yʉ ma'tspʉ, nétxyʉp 'yity wijy es kyajxyʉp ja toombʉ tyʉkʉ. 40Miidsʉty nandʉ'ʉn nayjyʉjp'íxʉdʉ, ja'a ko kyaj xyñijáwʉdʉ na̱'a̱ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nja̱'tʉdʉts. 41Net ja Peedrʉ dyajtʉʉy: —Windsʉ́n, ¿ti tʉ xypyʉjta'agyʉ tya̱dʉ ijxpajtʉn je'eyʉ mʉt ʉʉdsʉty, o mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱y? 42Es ja Jesús jyʉnáñ: —N'okpʉjtákʉm tu'ugʉ kudʉjk tmʉdaty tu'ugʉ tyuumbʉ di'ibʉ kuwijy es tyiimpy ti wyindsʉ́n tsyejpy. Ta ttukmʉnikaagʉ ja tyʉjk es dyajkáy dyaj'uugʉt ja po'oduumbʉty di'ibʉ jam. 43Jotkujk ja tuumbʉ ko ja wyindsʉ́n jya̱'tʉt es pya̱a̱dʉdʉt tkuydyúñ di'ibʉ tʉ yajtuknipéky. 44Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko yʉ windsʉ́n ttuknipʉ́kʉdʉp tʉgekyʉ di'ibʉ myʉda̱jtypy. 45Per pʉnʉ tadʉ po'oduumbʉ jotjʉna̱a̱mp: “Yʉ nwindsʉ́nʉts kyaj tsyojkja̱'ta̱'a̱ñ”, es net axʉʉk ttuuñ ja wiinkpʉty ja po'oduumbʉ, es yʉ'ʉ je'eyʉ kyaay 'yuknʉ es myúkʉnʉ. 46Ko ja wyindsʉ́n jya̱'tʉt ja oorʉ ma̱ yʉ'ʉ kyaj tjʉjp'íxy, net tyukkumʉdówʉdʉt jantsy mʉk es yajpʉjta̱'a̱gʉt ma̱ ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj tkuydyundʉ 'yayuk. 47’Ja'a ko yʉ po'oduumbʉ di'ibʉ ñija̱'a̱p wi'ix yʉ wyindsʉ́n tjatseky es kyaj dʉ'ʉn tkuydyúñ es kyaj tmʉmʉdoy, nandʉ'ʉn yajtukkumʉdówʉt mʉj. 48Per ja po'oduumbʉ di'ibʉ kyaj tnijawʉ wi'ix ttseky ja wyindsʉ́n es ttuñ di'ibʉ nitʉjkʉp ja tʉydyu'unʉn, je'eyʉ waanʉ yajtukkumʉdówʉt. Ja'a ko di'ibʉ wyindsʉ́n tʉ myo'oyʉty yʉ kyutujkʉn, yʉ'ʉ ana'amʉdʉp mʉk ja wyindsʉ́n, es di'ibʉ ni'igʉ yʉ kyutujkʉn tʉ myo'oyʉty yʉ wyindsʉ́n, nan ni'igʉ 'yana'amʉdʉt. 49’Tʉts nmiñ naxwiiñ es nyajmíñʉts ja jʉʉn. Es njantsytsyékyʉts esxyʉp tyam tyoy. 50Koonʉmts n'ayówʉdʉts, es njotmay'oogʉdʉts extʉ ko yajkuydyúnʉt. 51¿Tii mjʉnándʉp miidsʉty kots ʉj tʉ nmʉmíñ yʉ jotkujk'a̱jtʉn ya̱ naxwiiñ? ¡Kyaj dyʉ'ʉnʉty! Je'eyʉ jotmay nyajmiiñʉts. 52Tyam ñaywya̱'xa̱'a̱nʉdʉ ja̱'a̱y di'ibʉ nimʉgoxk ijttʉp ma̱ tu'ugʉ tʉjk. Nidʉgʉʉk tmʉdsip'aty ja nimajtskpʉ, es ja nimajtskpʉ tmʉdsip'aty nidʉgʉʉkpʉ. 53Ja teety ttuk'ak'aty ja mya̱a̱nk, es ja ma̱a̱nk ttuk'ak'aty ja tyeety; es ja ta̱a̱k ttuk'ak'aty ja ñʉʉx, es ja nʉʉx ttuk'ak'aty ja tya̱a̱k; es ja xekxy naydyuk'ak'a̱jtʉdʉp ak ja'ajʉty. 54Jesús nandʉ'ʉn t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y: —Ko miits xy'ixtʉ yʉ yaak pyʉde'eky ma̱ xʉʉ tsyi'ity, net mjʉna̱'a̱ndʉ: “Tu'uja̱a̱mp”, es net tyu'uy. 55Es ko jyʉmbojy, net mjʉna̱'a̱ndʉ ko 'yana̱'a̱ñ, es net 'yañ. 56Miidsʉty di'ibʉ nay'andíjʉdʉp es jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, mnija̱'a̱dʉp wi'ix jyata̱'a̱ñ ko pyojy es ko yaak pyʉde'eky, ¿ti ko xykyanijáwʉdʉ di'ibʉ Dios tyiimpy tyam ma̱ miidsʉty? 57¿Es ti ko miidsʉty kʉ'ʉm xykyapayo'oydyʉ éxtʉm pyaadyʉty? 58’Ko pʉ́n mni'ʉʉnʉdʉt es mnʉjxtʉ nimajtsk ma̱ ja kuduunk, nik oy ko mʉt mnayya'óyʉdʉt tu'am, kʉdiibʉ mnaymyʉnʉjxʉdʉt ma̱ fwezʉn, ja'a ko yʉ fwez mgʉyákʉdʉp ma̱ polʉsiiʉ, es mbʉjta̱'a̱gʉdʉt pujxndʉgóty. 59N'anʉʉmʉts mij, ko jap mdʉ́kʉt, nétnʉm mbʉdsʉ́mʉt koonʉm xykyʉbajtta̱'a̱yʉt tʉgekyʉ.

will be added

X\