LUKɄS 11

1Tʉgok ja Jesús kya̱jxtáky ma̱ tu'ugʉ it. Es ko kya̱jxtakta̱a̱y, net tu'uk 'yanma̱a̱yʉ ja 'yʉxpʉjkpʉ: —Windsʉ́n, tukni'ijxʉgʉts wi'ixʉts nga̱jxta̱'a̱gʉt, dʉ'ʉn éxtʉm ja Fwank ttukni'ijxʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty. 2Esʉ Jesús jyʉnáñ: —Ko mga̱jxta̱'a̱ktʉt, dʉ'ʉn mjʉna̱'a̱ndʉt: Tatitu'unk, wa'an nidʉgekyʉ ja̱'a̱y mwindsʉ'ʉgʉdʉ es m'awdátʉdʉ. Min mijts es myajkutúkʉt ja ya̱ naxwiiñ. 3Es dʉ'ʉñʉmts xymyo'oydyʉt di'ibʉts njʉ'xtʉp. 4Es xymya'xʉdʉts ʉʉdsʉdyʉ nbojpʉty, éxtʉmts ʉʉdsʉty nandʉ'ʉn nma'xtʉ di'ibʉts axʉʉk tʉ xytyundʉ. Es kʉdii xyajkutíky es ja ka'oybyʉ t'íxʉt wi'ixʉts xyajpekytyúnʉt. 5Jesús nandʉ'ʉn jyʉnáñ: —Pʉn nidu'uk miidsʉty myʉda̱jtypy tu'ugʉ mʉtnaymyaayʉbʉ, es tsu'pʉn ñejxy ma̱ tyʉjk es t'anʉʉmʉ: “Mʉgu'uk, tuk'anu'xkʉts tʉgʉʉgʉ mgaaky. 6Yʉ'ʉ tʉ jya'ty tu'ugʉts ja nmʉtnaymyaayʉbʉ di'ibʉ vya̱jʉtuump, es kyajts nmʉdaty tits ndukjʉ'xʉp.” 7Es 'yadsoy di'ibʉ tʉgoty: “Kátʉts xyñe'emy. Tʉdsʉ ndʉjk nya''adujknʉ es n'u'ungʉts tyámʉts mʉʉt nma̱'a̱dʉ. Kyajts mba̱a̱t nbʉde'eky es nmo'oyʉt tii.” 8Esʉ Jesús t'anʉʉmʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Njʉna̱'a̱ñʉts ko oy ja'ijty kyapʉdʉ'ʉga̱'a̱ñ mʉt ko tmʉtnaymyaayʉbʉty, extʉ ko pyʉdʉ'ʉgʉt es tmo'oyʉt tʉgekyʉ di'ibʉ tsyejpy kʉdiibʉ 'yak'yajna'amʉt. 9Es dʉ'ʉn éxtʉmts njʉna̱'a̱ñ: Amdowdʉ Dios, es mmo'oyʉdʉt; ʉxta̱'a̱ydyʉ, es xypya̱a̱ttʉt; kuga̱jxʉdʉ ma̱ tʉjk a̱a̱, es mya''awátsxʉdʉp. 10Ja'a ko di'ibʉ 'yamdeepy, 'yaxá̱jʉp; es pʉ́n 'yʉxtaapy, pyatypy; es pʉ́n kuga̱jxʉp, ya''awátsxʉp ja tʉjk a̱a̱. 11’Es miits u'unkteedyʉty, ¿tii mmo'oydyʉp ja tsa̱'a̱ñ ja m'u'unk ko m'amdówʉdʉt ja a̱jkx?, 12o ¿tii mmo'oydyʉp tu'ugʉ jaybyu'uk ko m'amdówʉdʉt ja tuttsa̱a̱? Kyaj, kʉdii. 13Miidsʉty oy mbojpʉ ja̱'a̱yʉty, mnija̱'a̱dʉp di'ibʉ oy es xymyo'oyʉt yʉ m'u'ungʉty. Es nik ni'igʉ ja mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ tuknigáxʉdʉp yʉ Espíritʉ Santʉ di'ibʉ amdoojʉdʉp. 14Es óknʉm ja Jesús dyajpʉdseemy tu'ugʉ ka'oybyʉ di'ibʉ naty yʉ ja̱'a̱y ya'ijtypy uum. Es ko ja ka'oybyʉ tmastuty ja ja̱'a̱y, net oj kya̱jxe'eky. Es ja ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ mʉdʉ taadʉ. 15Es nija'ajʉty ja ja̱'a̱y jyʉnandʉ: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y yajpʉdseempy ja ka'óybyʉty mʉt ja myʉk'a̱jtʉn ja mʉjku'ugópk Belzebuu. 16Es nija'ajʉty di'ibʉ 'yixándʉp t'amdoodʉ ja ijxwʉ'ʉmʉnʉ mʉjpʉ di'ibʉ tsa̱jpótm. 17Es ja Jesús ñija̱'a̱p di'ibʉ naty ja ja̱'a̱y wyinma̱a̱ydyʉp, net t'anma̱a̱y: —Oytyim di'ibʉty yʉ kutujkʉn di'ibʉ naywya̱'xʉp es tsyiptundʉ tuk mʉgu'uk, dʉ'ʉn ñayyajkutʉgóyʉdʉ. Es pʉn tu'ugʉ jiiky mʉgu'uk ñaywya̱'xʉdʉ es tsyiptundʉ ak tukka'axʉty, nandʉ'ʉn ñayyajkutʉgóyʉdʉ. 18Es nandʉ'ʉn pʉn naywya̱'xʉp ja mʉjku'ugópk Satanás esʉ myʉmʉjku'ujʉty majtsk peky, ¿wi'ix mba̱a̱t jyeky yʉ kyutujkʉn? ¿Es wi'ix mba̱a̱t miits mjʉna̱'a̱ndʉ kots ʉj nyajpʉdsémy ja ka'oybyʉ mʉt ja Belzebuu kyutujkʉnʉ? 19Es pʉn tʉy'a̱jtʉn éxtʉm mjʉna̱'a̱ndʉ kots ʉj nyajpʉdsémy ja ka'óybyʉty mʉt ja Belzebuu kyutujkʉn, ¿ti kutujkʉn myʉda̱jttʉp miidsʉ m'ʉxpʉjkpʉty es dyajpʉdsʉ́mdʉ yʉ ka'oybyʉ? Pa̱a̱ty kʉ'ʉm yʉ m'ʉxpʉjkpʉty dya'íxyʉty ko miits mga̱jxtʉgóydyʉ. 20Per pʉn ʉjts mʉt ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn nyajpʉdsémyʉts ja ka'óybyʉty, tʉ naty ya'ixy ko tʉ jya'ty ja Diosʉ kyutujkʉn ma̱ miidsʉty. 21’Ko tu'ugʉ yedyʉjkʉ mʉkpʉ 'yity kudsʉ'ʉgʉ es tkwentʉ'aty ja tyʉjk, kyaj wi'ix jyátʉt ja pyʉjke'eky. 22Es pʉn miimp jatu'uk waanʉ mʉkpʉ di'ibʉ yʉ'ʉ mʉmada̱'a̱gʉdʉp, pʉjkʉdya'ayʉdʉp tʉgekyʉ di'ibʉ tyukkuwaampy es tyukjotkujk'a̱jtypy, es dyajwa̱'xʉt di'ibʉ tʉ pyʉjkʉty. 23’Di'ibʉ kyaj 'yity mʉt ʉj, yʉ'ʉdsʉ naty xymyʉdsip'a̱jtp, es di'ibʉ kyaj dyajmíky mʉt ʉjʉn, yʉ'ʉ naty 'yʉxka̱'tsypy. 24’Ko tu'ugʉ ka'oybyʉ pyʉdsemy ma̱ tu'ugʉ ja̱'a̱y, net jyʉdity ma̱ mʉj itʉn es t'ʉxta̱'a̱y ma̱ pyo'xʉt. Es ko kyaj tpa̱a̱ty, net jyʉna'añ: “N'okjʉmbítyʉts jatʉgok es nduktʉ́kʉdʉts ma̱ tadʉ ja̱'a̱y.” 25Es ko jyʉmbity, ta t'ixy ja ja̱'a̱y éxtʉm tu'ugʉ tʉjkʉn oydyúñ. 26Net dyajmíñ janijʉxtujkpʉ myʉga'óybyʉty waanʉ axʉʉkpʉ, es mʉt yʉ'ʉ tyʉkʉ es tsyʉʉnʉ ma̱ tadʉ ja̱'a̱y. Dʉ'ʉn tadʉ ja̱'a̱y oj wye'emy waanʉ axʉʉk es kyaj éxtʉmʉ naty. 27Es ma̱ ja Jesús dʉ'ʉn jyʉnáñ, tu'ugʉ toxytyʉjk ma̱ ja ja̱'a̱yʉty yaxkeky: —¡Kuni'xy di'ibʉ tʉ myajja̱'tyʉty es myajtsi'tsʉ! 28Es ja Jesús jyʉnáñ: —Ni'igʉ jyotkujkʉty di'ibʉ myʉdoodʉp éxtʉm ja Dios jyʉna'añ es myʉmʉdoodʉp. 29Es ko ja ja̱'a̱yʉty 'yaknaymyúkʉdʉ ma̱ Jesús, net ja Jesús jyʉnáñ: —Yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp, yʉ'ʉ axʉk ja̱'a̱yʉty es t'amdowdʉ yʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn. Per kyaj yajmo'oyʉt ja wiinkpʉ ijxwʉ'ʉmʉn, je'eyʉ éxtʉm 'yijty ja Jonás, Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 30Pa̱a̱ty dʉ'ʉn éxtʉm ja Jonás oj ya'ixy es yajnija̱'a̱jʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ijttʉ jap Nínive, nandʉ'ʉn ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, n'ita̱'a̱ñʉts éxtʉm tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp. 31Es ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, yʉ toxytyʉjk di'ibʉ jékyʉp yajkutujk ma̱ jʉmboj myiñ, jikypyʉka̱a̱mp ti'igyʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp es yʉ'ʉ dyajnigʉxʉ'ʉgʉt ko pekymyʉʉt di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp, ja'a ko yʉ'ʉ jagam tsyooñ es tmʉdowa̱'a̱ñ ja rey Salomonk ja kya̱jxwíjʉn. Es taa ja ya̱a̱ tu'uk di'ibʉ myʉda̱jtypy ni'igʉ ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉm ja rey Salomonk. 32Es ko ja ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jékyʉp ijttʉ jap Nínive ka̱jpn, nandʉ'ʉn jyikypyʉ́ktʉt ti'igyʉ mʉt di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp, es yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn dyajnigʉxʉ'ʉgʉdʉt ko pekymyʉʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp, ja'a ko yʉ Nínive ja̱'a̱y tmʉdoo'íttʉ ja Jonás ja 'yayuk es jyodʉmbijttʉ. Es taa ja ya̱a̱ tu'uk di'ibʉ myʉda̱jtypy ni'igʉ ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉm ja Jonás. 33’Ni pʉ́n tkayajtoye'eky tu'ugʉ lamprʉ es tkujiidsʉt. Yʉ'ʉ yajpʉjtákp kʉjxm es jyá̱jʉt mʉk jap tʉgoty es di'ibʉ tʉjkʉp wa̱'a̱ts 'yíxʉt. 34Es pʉn ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ m'axá̱jʉp oy yʉ'ʉ, yajwa̱'a̱dsʉp tʉgekyʉ mjot mwinma̱'a̱ñ éxtʉm ja oybyʉ lamprʉ tkude'xy tʉgekyʉ ja tʉjk es wyʉ'ʉmʉt wa̱'a̱ts. Per pʉn ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ m'axá̱jʉp axʉʉk yʉ'ʉ, ya''axʉʉgʉp tʉgekyʉ mjot mwinma̱'a̱ñ éxtʉm tu'ugʉ lamprʉ axʉʉkpʉ di'ibʉ kyaj mba̱a̱t yajxón kyude'xy. 35Pa̱a̱ty éxkʉm es kʉdiibʉ tadʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ m'axá̱jʉp jyátʉt éxtʉm ja lamprʉ axʉʉkpʉ es ma̱'a̱t. 36Wa'an twe'emy éxtʉm ja lamprʉ di'ibʉ wa̱'a̱ts es oy, mʉt ko dʉ'ʉn yʉ mwinma̱'a̱ñ wyʉ'ʉmda̱'a̱yʉt wa̱'a̱ts es oy, éxtʉm ko ja oybyʉ lamprʉ tkude'xy tʉgekyʉ ja tʉjk es kyaj wye'emy ni ti kugoots. 37Es ko ja Jesús tmʉga̱jxta̱a̱y, net tu'ugʉ fariseeʉ wyoojʉ kaabyʉ, esʉ Jesús tyʉjkʉ jap tʉgoty es ñaxwe'tsy meesʉ winduuy. 38Es ja fariseeʉ mʉk tja̱'a̱jʉ ko t'ijxy ko Jesús kyaj tkuydyuuñ ja fariseeʉ kyostumbrʉ ko kyaydyʉ koonʉm wa̱'a̱ts wa̱'a̱ts kyʉbujtʉ. 39Es ja Windsʉ́n Jesús jyʉnáñ: —Miits fariseeʉty xyajwa̱'a̱tstʉ wingʉjxy yʉ mvasʉ es yʉ mdexy. Es nandʉ'ʉn miits mdsi'i mxʉtstʉ es mnaywyítʉdʉ yajxón es dʉ'ʉn mgʉxʉ'ʉktʉ mnikʉjxy tsuj. Per mjodoty mnaywyinnaxʉja̱'a̱p es mmaadsa̱a̱mp esʉ axʉʉkpʉ mwinma̱'a̱ñ xymyʉdattʉ. 40¡Kujuunʉty miidsʉty! ¿Kyaj xyñijáwʉdʉ ko di'ibʉ tʉ dyajkoj wingʉjxy nandʉ'ʉn jodoty dyajkojy? 41Mʉdundʉ miidsʉty yʉ Dios mʉt winʉ mjot, es dʉ'ʉn tʉgekyʉ wyʉ'ʉmda̱'a̱yʉt wa̱'a̱ts. 42’Pʉroobʉ miits fariseeʉty, ja'a ko miits myojxtʉp yʉ xu'uk es yʉ ruudʉ es tʉgekyʉ a̱a̱y ujts, es kyaj xykyuydyundʉ éxtʉm tyʉy'a̱jtʉnʉty es nan kyaj xytsyoktʉ ja Dios. Jawyiin tsoktʉ Dios es xykyuydyúnʉt di'ibʉ yajnigutujkʉp es oy nandʉ'ʉn xytyukwinyóxtʉt. 43’Pʉroobʉ miits fariseeʉty, ja'a ko m'u'uñʉya̱'a̱ndʉ jap tsa̱jptʉgóty ma̱ oybyʉ uñaaybyajn, es myajka̱jxpo'xa̱'a̱ndʉ tu'a̱a̱y mʉt ja windsʉ'kʉn. 44Pʉroobʉ miidsʉty, ja'a ko dʉ'ʉn m'ittʉ éxtʉm ma̱ tu'ugʉ o'kpʉ tʉ ñaxtʉkʉ es kyaj ya'ijxwʉ'ʉmdʉ, es ja ja̱'a̱y ñaxtʉ nikʉjxy es ni tkanijáwʉdʉ ko jap ja o'kpʉ. 45Net 'yadsooy tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, ko dʉ'ʉn tʉ mjʉna̱'a̱ñ, xywyinga̱jxpajtpʉts nandʉ'ʉn ʉʉdsʉty. 46Es ja Jesús jyʉnáñ: —Pʉroobʉ nandʉ'ʉn miits di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, ja'a ko xytyuktsʉmʉ'ʉktʉ tsemy ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj tmʉmada̱'a̱gʉt, es miidsʉty ni je'eyʉ mgʉwa'xypy xykyatukpudʉkʉ. 47Pʉroobʉ miidsʉty, ja'a ko myajkojtʉp ja o'kpʉ kyupotsy ma̱ yajnaxtʉ́kʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ m'aptʉjk ya'o'ktʉ. 48Dʉ'ʉn yajjaygyúkʉ ko miidsʉty ti'igyʉ mʉt di'ibʉ tyuundʉ ja m'aptʉjkʉty. Yʉ'ʉjʉty dya'o'ktʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty es miits xya'óyʉdʉ yʉ kyupotsy. 49Pa̱a̱ty ja Dios tʉ jyʉna'añ mʉt ja wyijy'a̱jtʉn: “Ngáxʉpts ja ngugajxyʉts es yʉ n'apóstʉlʉty, es nija'ajʉty xypyajʉdíttʉt es nija'ajʉty xya'oogʉt.” 50Es ja ja̱'a̱y di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp, ja Dios 'yamdeepy es xykyʉbáttʉt ja ñe'pyñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ ya'o'ktʉ extʉ ma̱ naxwíñʉdʉ tsyondaky, 51extʉ Abelʉ ñe'pyñ extʉ jaba̱a̱t ma̱ Zakariiʉs di'ibʉ ya'o'ktʉ mʉj tsa̱jptʉjk winduuy es artal ʉxkʉ'ʉy. Pa̱a̱ty nandʉ'ʉn n'anʉʉmʉ ko ja Dios ttukkumʉdowa̱'a̱nʉt yʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tyam jiky'a̱jttʉp nidʉgekyʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ ya'o'ktʉ. 52’Pʉroobʉ miits di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, ja'a ko tʉ xyja''abeky ja awatsn di'ibʉ ya''awatsypy ma̱ ja̱'a̱y tmʉmʉdowdʉ ja Diosʉ 'yayuk. Ni miits mgatʉ́kʉdʉ es xya''aduktʉ pʉ́nʉty jatʉkʉyándʉp. 53Ko ja Jesús tsyo'onnʉ, net ja fariseeʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp jyantsyjyot'ambʉjktʉ waanʉ ni'igʉ mʉt yʉ'ʉ, es oymya̱a̱ty dyajtʉʉy kana̱k nax, 54es t'ʉxta̱'a̱y ja winma̱'a̱ñ wi'ix dyajka̱'a̱jʉt es tni'ʉʉnʉt.

will be added

X\