LUKɄS 10

1Es óknʉm ja Windsʉ́n Jesús twin'ijxy nandʉ'ʉn nidʉgʉ'px ma̱jmajtsk ja ja̱'a̱y, es tkejxy nimajtskátyʉty es ñʉjxʉt jawyiin ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn ma̱ Jesús ñʉjxa̱'a̱ñ. 2Ta ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —May ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyajnʉm t'amʉdoonáxtʉ ja oybyʉ ayuk. Dʉ'ʉn ja'ajʉty éxtʉm ja triigʉ tʉʉmt di'ibʉ yajpʉjkmujkp, per waanʉ ja tuumbʉ. Pa̱a̱ty amdowdʉ ja Kugam es tkáxʉt ja tuumbʉ esʉ ja̱'a̱y ttuknijáwʉdʉt ja oybyʉ ayuk. 3’Tyámʉts miits ngaxa̱'a̱ñ es nʉjx xykya̱jxwa'xy. Es ixtʉ yajxón ko dʉ'ʉn éxtʉm ja borreegʉ 'yity tsipoty ma̱ ja waxka̱'ukʉn, miidsʉty nandʉ'ʉn xypya̱a̱da̱'a̱ndʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj m'axa̱jʉya̱'a̱nʉdʉ oy. 4Katʉ xymyʉnʉjxtʉ mbijñ, ni mmeeñdyʉjk, ni mga̱a̱yña̱jxʉk es ni wiinkpʉ mgʉ'ʉk. Katʉ mwa̱'k'áwʉdʉ es xykya̱jxpe'xy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ mbáttʉp tu'a̱a̱y. 5Es ko mdʉ́kʉt ma̱ mmo'oyʉty ja ja̱'a̱y yʉ ja̱jttákn ma̱ tu'ugʉ tʉjk, jawyiin xy'anʉʉmʉt: “Jotkujk ma̱ tya̱dʉ tʉjk.” 6Es pʉn ja kudʉjk m'axá̱jʉp yajxón, Dios kunu'xʉdʉp. Es pʉn kyaj, katʉ xy'amdoy ja Dios es kyunu'xʉdʉt. 7Ma̱ m'axá̱jʉty yajxón, wʉ'ʉmdʉ ma̱ tadʉ tʉjk es kay uuktʉ di'ibʉ mmooyʉdʉp, mʉt ko pʉ́nʉty kya̱jxwa'xypy yʉ n'ʉxpʉjkʉnʉts, nandʉ'ʉn pyaadyʉty ja ka̱'a̱y ukʉn éxtʉm jyʉna'añ ja ayuk: “Yʉ tuumbʉ pátʉp ja myʉju'uñ.” Katʉ mjʉdity tʉjkmdʉjkm. 8Es ko mja̱'tʉt ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn ma̱ m'axá̱jʉdʉ, jʉ'xtʉ di'ibʉ myajmooydyʉp. 9Ya''agʉda̱'a̱ktʉ di'ibʉ pʉjkʉp jap, es anʉʉmʉ: “Tʉ wyingóñ ja Diosʉ kyutujkʉn ma̱ miidsʉty.” 10Es ko mja̱'tʉt ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn ma̱ kyajpʉ ja̱'a̱y m'axá̱jʉdʉ, pʉdsʉmdʉ tu'a̱a̱y es anʉʉmʉdʉ: 11“Extʉ naxjok di'ibʉ ya̱a̱ ma̱ mga̱jpn tʉ pyety ma̱dsʉ ndekyʉn, nwinxítʉpts. Per nijáwʉdʉ ko wyingóñ ja Diosʉ kyutujkʉn.” 12Es ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —N'anʉʉmʉdʉ miidsʉty ko ja tiempʉ tpa̱a̱dʉt ma̱ ja ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, ja Dios yakaampy ni'igʉ ja tʉydyu'unʉn ma̱ tadʉ ka̱jpn kʉdiinʉm ma̱ Sodomʉ ja̱'a̱yʉty. 13’Pʉroobʉ mijts Korazín ka̱jpn, es pʉroobʉ mijts Betsaydʉ ka̱jpn, ja'a ko pʉn ʉjtsxyʉp nbʉjtákypy ma̱ Tirʉ ka̱jpn esʉ Sidón ka̱jpn yʉ mʉj'a̱jtʉn éxtʉm ma̱ miidsʉty, tadʉ ka̱jpn jékyʉpxyʉp dya'íxyʉty ja jyotmay mʉt ja pyojpʉkyʉjxm es jyodʉmbijtxyʉp mʉt ja Dios. 14Pa̱a̱ty ko tpa̱a̱dʉt ja tiempʉ ma̱ ja ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, miidsʉty m'axá̱jʉp tu'ugʉ tʉydyu'unʉn waanʉ mʉk es kʉdiinʉm dyʉ'ʉnʉty ma̱ Tirʉ es ma̱ Sidón. 15Es mij Kafarnaúm ka̱jpn, di'ibʉ naybyʉjta̱'a̱gánʉp mʉj kʉjxm extʉ ma̱ tsa̱jpʉn, Dios yʉ'ʉ mbʉjta̱'a̱gʉdʉp ma̱ ayoodákn. 16Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Pʉn myʉbejkypy ja ja̱'a̱yʉty éxtʉm miits xykya̱jxwa̱'xtʉ, ʉj xymyʉbʉjkpʉts nandʉ'ʉn. Es pʉn kyaj m'axá̱jʉty miidsʉty, nan kyajts ʉj xy'axa̱jʉ es nan ni ja'a pʉ́nʉts xykyajx. 17Oknʉm ko ja nidʉgʉ'px ma̱jkpʉ ʉxpʉjkpʉ jyʉmbijnʉdʉ, jyantsyxyondaktʉ es t'awa̱'a̱nʉdʉ ja Jesús: —Windsʉ́n, extʉ ja ka'óybyʉty tʉ xymyʉmʉdówdʉts mʉt mijtskyʉjxm. 18Netʉ Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Ʉj tʉts n'ixy ja mʉjku'ugópk Satanás kya'ay tsa̱jwínm éxtʉmʉ jʉdsukʉn. 19Ʉj tʉts nyaky yʉ mʉk'a̱jtʉn mʉt miidsʉty es oy xytyuktaanʉt yʉ tsa̱'a̱ñ es yʉ jaybyu'uk es xymyʉmada̱'a̱gʉt ja mʉdsip Satanás mʉt tʉgekyʉ ja myʉja̱a̱, es kyaj mba̱a̱t wi'ix mdúñʉty. 20Per katʉ mxonda̱'a̱ktʉ je'eyʉ ko yʉ ka'oybyʉ tʉ mmʉmʉdówʉdʉ, ni'igʉ xonda̱'a̱ktʉ mʉt ko yajkuja̱'a̱yʉn ja mxʉʉjʉty jam tsa̱jpótm. 21Es netyʉ ja Jesús jyantsyjyotkujkʉdyaay mʉt ja Espíritʉ Santʉ es kya̱jxtáky: —Tatʉ, n'awda̱jtypyʉts mijts di'ibʉ Windsʉn'a̱jtp tsa̱jpótm es ya̱ naxwiiñ, ja'a ko ja ja̱'a̱y di'ibʉ ijttʉp éxtʉmʉ u'unk ʉna̱'kʉty tʉ xytyuk'ixy xytyuknijawʉ di'ibʉ mdukwinguyu'ts di'ibʉ jʉnándʉp ko yʉ'ʉjʉty wijy kejyʉty. Es jantsy oy, Tatʉ, ko dʉ'ʉn tʉ xytyuñ éxtʉm mij xytsyekyʉn. 22Es ko dʉ'ʉn kya̱jxtakta̱a̱y, net t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk: —Yʉ nDeedyʉts tʉ xymyooydya'ayʉts tʉgekyʉ. Ni pʉ́n tka'ixy'aty ja nDeedyʉts, ʉjts je'eyʉ, ja'a 'yU'unk. Es ni pʉ́nʉts ʉj xykya'ixy'aty, yʉ'ʉyʉdsʉ nDeety es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉts ʉj tʉ nnaydyuk'íxyʉty ma̱ yʉ'ʉjʉty. 23Net ja Jesús twin'ijxpajttʉ ja 'yʉxpʉjkpʉtʉjk es t'anma̱a̱y ak yʉ'ʉjʉty: —Kuni'xy miidsʉty di'ibʉ ijxtʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 24Ja'a ko may ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ es ja réyʉty di'ibʉ jékyʉp, jya'ixandʉ di'ibʉ miits tyam m'ijxtʉp, es kyaj t'ijxtʉ, es nandʉ'ʉn tjamʉdowandʉ di'ibʉ miits tyam mmʉdoodʉp, es yʉ'ʉjʉty kyaj tmʉdoodʉ. 25Tu'ugʉ di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp pyʉde'ky es oj tmʉgajxy ja Jesús es dyajka̱'a̱ja̱'a̱ñ. Ta dyajtʉʉy: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, ¿tits ndúnʉp esʉts nba̱a̱dʉt ja njiky'a̱jtʉnʉts winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ? 26Net ja Jesús 'yadsooy: —¿Ti jap ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ ja Moisesʉ 'yana'amʉn? ¿Wi'ix xykyajxy? 27Es ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp 'yadsooy: —Mdsókʉp yʉ mWindsʉ́n Dios mʉt tʉgekyʉ mjot mja̱'a̱jʉn, mʉt tʉgekyʉ m'anmʉja̱'a̱n, mʉt tʉgekyʉ mmʉja̱a̱, mʉt tʉgekyʉ mwinma̱'a̱ñ, es nandʉ'ʉn mdsókʉp ja mmʉdʉjkpa̱'a̱ éxtʉm mij kʉ'ʉm mnaydsyékyʉty. 28Net ja Jesús jyʉnáñ: —Tʉ yajxón m'adsoy. Pʉn mdiimpy dʉ'ʉn, mmʉdátʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 29Ta ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp naypyʉjta̱'a̱gánʉp éxtʉm ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, es dyajtʉʉy: —¿Pʉ́nʉts ʉj nmʉdʉjkpa̱'a̱'a̱jtypy? 30Net ja Jesús 'yadsoojʉ: —Tu'ugʉ yedyʉjk winjʉna̱jkp ma̱ ja tu'ujʉn di'ibʉ nʉjxp Jerusalén extʉ kyʉda'aky Jerikoo. Es mya̱jtsʉdʉ ma'tspʉ es pyʉjkʉdyaayʉdʉ tʉgekyʉ di'ibʉ naty myʉda̱jtypy, es extʉ yʉ wyit, es yajkepywyejpy, es ñikákʉdʉ éxtʉmʉ o'kpʉ. 31Es net tu'ugʉ teety ñajxy ma̱ tadʉ tu'u. Es ko oj 'yíxyʉty, net ñayo'oyʉ. 32Oknʉm myiiñ tu'ugʉ levitʉ di'ibʉ myʉdiimpy ja teety es ñajxy ma̱ tadʉ tu'u, es ko oj t'ixy, net nandʉ'ʉn tnayo'oy. 33Per óknʉm myiiñ tu'ugʉ samaritanʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jʉdijtp ma̱ nandʉ'ʉnʉ tadʉ tu'u. Es ko t'ijxy, net mʉk tja̱'a̱jʉ es tpa''ayooy. 34Net tmʉwingooñ ja yedyʉjk es dyajtsoybyejty ja tsyayut mʉt ja aseytʉ oliivʉ es ja vinʉ, es t'adsiimy. Net dyajpejty ma̱ kyʉ'ʉm jʉyujk di'ibʉ naty tyuk'uñaapy, es dyajja̱jty ma̱ tu'ugʉ ja̱jttákn es jap tkwentʉ'a̱jty yajxón. 35’Es jakumbom ko ja samaritanʉ ja̱'a̱y tsyo'onnʉ, ta tju'ty majtskʉ myeeñ es tmooy ja kudʉjk di'ibʉ ma̱ ja̱jttákn es t'anma̱a̱y: “Kwentʉ'atʉ tya̱dʉ yedyʉjk, es pʉn m'ak'yajmeeñdyuump, ʉjts mij nmʉgʉbátʉp kots njʉmbítʉt.” 36Net ja Jesús dyajtʉʉy ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp: —¿Pʉ́nʉ tya̱dʉ nidʉgʉʉkpʉ mjʉna̱a̱mp ko yʉ'ʉ tmʉdʉjkpa̱'a̱jʉty di'ibʉ ma̱jtsʉ tadʉ ma'tspʉ? 37Ta ja di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp 'yadsooy: —Ja di'ibʉ myʉda̱jt ja pa''ayo'on mʉt yʉ'ʉ. Net ja Jesús jyʉnáñ: —Nʉjx mij es xytyúnʉt nandʉ'ʉn. 38Es ja Jesús dyaj'yo'oy ja tyu'u es jyajty ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn. Es jap tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Martʉ, es 'yaxa̱jʉ ma̱ tyʉjk. 39Martʉ tmʉdaty tu'ugʉ myʉga'ax di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Mariiʉ. Es yʉ Mariiʉ ñaxwe'tsy Jesús tyeky'ʉjxy es tmʉdoo'ijty éxtʉm jyʉna'añ. 40Es ja Martʉ kya''awa̱a̱dsʉty mʉt ja tyuunk tnimiiñ ja Jesús es t'anma̱a̱y: —Windsʉ́n, ¿kyaj xy'ixy ko yʉ Mariiʉ xytyukmʉ'íxʉts naydyu'ugʉ tya̱dʉ tuunk tʉgekyʉ? Anʉʉmʉ esʉts xypyudʉ́kʉt. 41Es ja Jesús 'yadsooy: —Martʉ, Martʉ, nʉgoo m'oktuunnʉ jottʉgoy mʉt mayʉ mduunk. 42Je'eyʉ tu'uk mdʉgoy'a̱jtxʉty. Yʉ Mariiʉ tʉ twin'ixy yʉ oybyʉ, es kyaj pʉ́n pyʉjkxʉdʉt.

will be added

X\