LUKɄS 1

1Mʉgu'uk Tyófilʉ, may ja ja̱'a̱y tʉ tjatseky es tjaja̱'a̱ya'añ yajxónʉ tya̱dʉ madya'aky di'ibʉ ja̱jtʉ mʉt ʉʉdsʉty ya̱a̱. Yʉ'ʉjʉty yajtuundʉ tya̱dʉ madya'aky di'ibʉ tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty mʉt ʉʉdsʉty. 2Xytyukmʉmadyáktʉts ja ʉxpʉjkpʉtʉjk di'ibʉ naty jap mʉt ja Jesús extʉ jawyíñʉp es tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk. Yʉ'ʉjʉty 'yijxtʉ tʉgekyʉ di'ibʉ tuun ja̱jtʉ es tmadyaky óknʉm wi'ix tyuun jya̱jtʉ taadʉ tʉgekyʉ. 3Es ʉj nandʉ'ʉn, nbayo'oyʉts yajxón tʉgekyʉ extʉ ma̱ tsyondaky, es ʉj tyam mij nduknijayʉ yʉ tya̱dʉ madya'aky éxtʉm tyimja̱jtʉ nidu'uk nidu'uk, 4es dʉ'ʉn xyñijáwʉt es tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ di'ibʉ tʉ myajtuk'ʉxpéky. 5Ko ja Eroodʉs 'yijty rey jap Judeeʉ, net tsyʉna̱a̱y tu'ugʉ teety di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Zakariiʉs es ja'a Abiiʉs ja̱'a̱y. Es ja Zakariiʉsʉ ñʉdo'oxy txʉ'a̱jty Elisabet, es yʉ'ʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Arón, teedywyindsʉngópk. 6Esʉ Zakariiʉs esʉ Elisabet tmʉmʉdoodʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn. Es yʉ'ʉ jiky'a̱jttʉp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es ni pʉ́n mba̱a̱t kyapeky'íxʉdʉ. 7Es kyaj ijty ja 'yu'unk, ja'a ko yʉ Elisabet kyajpyʉm 'yu'unkpa̱a̱ty es yʉ'ʉjʉty nimajtsk tʉ jyantsymyʉjja̱'a̱yʉnʉ. 8Tu'ugʉ xʉʉ ko Zakariiʉs es ja myʉʉdeedyʉty di'ibáty mʉʉt tmʉdundʉ ja Dios ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk, 9net tyukka̱'a̱jʉ ja Zakariiʉs es tyʉ́kʉt mʉj tsa̱jptʉgóty yajpoomjojkpʉ, éxtʉm jaayʉm ja teetytyʉjk ttundʉ tʉ 'yity. 10Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y wyʉ'ʉmdʉ tʉja̱'p es kya̱jxtáktʉ ko ja Zakariiʉs dyajjéky ja poom. 11Net kyʉxe'ky tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ ja artal ma̱ dyajjéky ja poom. 12Ko ja Zakariiʉs t'ijxy ja anklʉs, jyantsytsyʉ'kʉ es kyaj tnija̱'a̱jʉ wi'ix jyʉna̱'a̱nʉt. 13Net 'yanma̱a̱yʉ ja anklʉs: —Zakariiʉs, katʉ mdsʉ'ʉgʉ. Dios oj tmʉdoy ja mga̱jxtákʉn, es ja mnʉdo'oxy Elisabet yʉ'ʉ pya̱a̱daampy tu'ugʉ u'unk di'ibʉ mdukxʉ'áttʉp Fwank. 14Mmʉdáttʉp ja jotkujk'a̱jtʉn, es may ja ja̱'a̱y xyonda̱'a̱gʉt ko jya̱'tʉt naxwiiñ. 15Tadʉ m'u'unk yʉ'ʉ ita̱a̱mp mʉj ma̱ Diosʉn. Kyaj t'uuga̱'a̱ñ yʉ vinʉ es ni mʉk nʉʉ es tmʉdátʉt ja Espíritʉ Santʉ extʉ ma̱ kyajnʉm jya'ty naxwiiñ. 16Es yʉ'ʉ yajjodʉmbíttʉp mayʉ israelitʉ ja̱'a̱y ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios. 17Es ja tya̱dʉ Fwank yʉ'ʉ nʉjxʉp jawyiin ma̱ ja Nindsʉn'a̱jtʉm es tmʉdátʉt ja winma̱'a̱ñ es ja mʉk'a̱jtʉn éxtʉm tmʉda̱jty yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉs, es tpʉjta̱'a̱gʉt es amumdu'uk jot 'yíttʉt ja u'unkteetytyʉjk mʉt ja 'yu'unk 'yʉna̱'k es ttuk'ʉxpʉ́kʉt di'ibʉ kyaj Dios tmʉmʉdoy, es dʉ'ʉn t'ʉxkúkʉt ja ja̱'a̱y es t'axá̱jʉt ja Kristʉ. 18Net ja Zakariiʉs dyajtʉʉy ja anklʉs: —¿Wi'ixʉts nnijáwʉt pʉn tʉy'a̱jtʉn? Ʉj tʉts nmʉjja̱'a̱yʉnʉ es ja nnʉdo'oxyʉts nandʉ'ʉn. 19Es ja anklʉs 'yadsoojʉmbijty: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn Gabryel es nmʉdúñʉts ja Dios ma̱ 'yity. Yʉ'ʉts tʉ xykyexy ma̱ mijtsʉn es n'anʉʉmʉdʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk. 20Per ja'a ko kyaj xymyʉbeky, tyam mwʉ'ʉmʉt uum es nat extʉ ko ja m'u'unk jya̱'tʉt naxwiiñ. Es tʉy'a̱jtʉn ko tya̱dʉ n'ayúkʉts yajkuydyúnʉt ko ja tiempʉ tpa̱a̱dʉt. 21Es ja ja̱'a̱y 'yawijxtʉ jap tʉja̱'p es ñayyajtʉʉjʉdʉ ti ko ja Zakariiʉs jyantsyjyeky jap tsa̱jptʉgóty. 22Es ko pyʉdsʉʉmnʉ ja Zakariiʉs, kyaj mba̱a̱t 'yokka̱jxnʉ, je'eyʉ 'ya̱a̱ kyʉ'ʉ dyaj'yi'xy. Net ja ja̱'a̱yʉty jyʉnandʉ ko Zakariiʉs tʉ 'yijxma̱'a̱ty jap mʉj tsa̱jptʉgóty. 23Es ko oj kya'pxy ja di'ibʉ naty tyiimpy, ta ja Zakariiʉs ñʉjxnʉ ma̱ tyʉjk. 24Es net ja Elisabet oj wye'emy u'unkmʉʉt es kyaj ma̱ ñejxy, 'yijty mʉgoxk po'o tyʉgoty. Es ja'a jyʉnáñ: 25“Dios yʉ'ʉts xymyo'oya̱a̱mp yʉ u'unk es kʉdiibʉts ja ja̱'a̱y xyñak'ʉxtíjʉt.” 26Es ko 'yijty tʉdujk po'o ma̱ Gabryel tmʉgajxy ja Zakariiʉs, net ja Dios tkejxy ja Gabryel wiink tsoo ma̱ ja Nazaret ka̱jpn, Galileeʉ ña̱a̱xóty. 27Es ja Gabryel yajkejxy es tmʉga̱jxʉt ja kixyʉdo'oxy di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Mariiʉ. Es ja Mariiʉ, ja'a naty nijamyʉ't'a̱jtʉp tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Josee, ja rey Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, es tʉ naty ja Mariiʉ ya''amdoy es mʉʉt pyʉ́kʉt. 28Es ja Gabryel tyʉjkʉ ma̱ ja Mariiʉ tyʉjk, es tka̱jxpe'xy: —Dios maygyépyʉty Mariiʉ. Ni'igʉ mij ja Nindsʉn'a̱jtʉm mdsékyʉty, Dios 'yity mʉt mijts. 29Es ko Mariiʉ tmʉdooyʉ tya̱dʉ ayuk, ta oj jyotmay'eeky es jyʉna'añ jyodoty wyinma̱'a̱ñóty: “¿Ti 'yandijpyʉ tya̱dʉ ka̱jxpo'xʉn?” 30Net ja Gabryel 'yanma̱a̱yʉ: —Mariiʉ, katʉ mdsʉ'ʉgʉ. Dios mduna̱'a̱nxʉp tu'ugʉ mʉj may'a̱jtʉn. 31Mijts tu'ugʉ u'unk myajmín myajja̱'tʉp ya̱ naxwiiñ di'ibʉ mdukxʉ'átʉp Jesús. 32Yʉ'ʉ ítʉp jantsy mʉj es yajtíjʉt Dios Tsa̱jpótmʉdʉ 'yU'unk, es ja Dios myo'oyʉdʉt ja kutujkʉn éxtʉmʉ 'yapteety Davitʉ kyutujkʉn, 33es t'ana'amʉt ma̱ naxwíñʉdʉ Israel es 'yítʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Ni na̱'a̱ kyakʉ́xʉt yʉ 'yana'amʉn. 34Net ja Mariiʉ dyajtʉʉy ja anklʉs: —¿Wi'ixʉ taadʉ dʉ'ʉn jyátʉt? Kyajpʉts nmʉdaty ja n'u'unk nña'ayʉts. 35Es ja anklʉs 'yadsoojʉmbijty: —Mínʉp ja Espíritʉ Santʉ ma̱ mijts es ja Dios Tsa̱jpótmʉdʉ myajnitúkʉdʉp mʉt ja myʉk'a̱jtʉn éxtʉm tu'ugʉ yoots. Pa̱a̱dyʉ tadʉ u'unk di'ibʉ ja̱'ta̱a̱mp naxwiiñ, yʉ'ʉ Diosʉ 'yU'unk es kyaj tmʉdaty ja pojpʉ. 36Yʉ mmʉgu'uk Elisabet yʉ'ʉ nandʉ'ʉn pya̱a̱daampy tu'ugʉ u'unk, oyjya'ijty tʉ jyamʉjja̱'a̱yʉnʉ. Es oy ja ja̱'a̱y jyajʉna̱'a̱ndʉ ko kyaj mba̱a̱t ja Elisabet 'yu'unkpa̱a̱ty, tyam 'yity tʉdujk po'o u'unkmʉʉt. 37Mʉt ja Dios kyaj ñimʉja̱a̱ty es ti ttúnʉt. 38Net ja Mariiʉ t'anma̱a̱y ja anklʉs: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn Dios mʉduumbʉ. Wa'ants ja Dios xytyuktúñ éxtʉmts mij tʉ xy'anʉʉmʉ. Mʉt ja tya̱a̱dʉ oj ja anklʉs ñʉjxnʉ. 39Es ma̱ tadʉ tiempʉ, net ja Mariiʉ oj ñejxy jottʉgoy ma̱ tu'ugʉ ka̱jpn di'ibʉ ijtp Judeeʉ tunoty kopkoty. 40Es net jyajty ma̱ ja Zakariiʉsʉ tyʉjk es tka̱jxpe'xy ja Elisabet. 41Es ko ja Elisabet tmʉdooy ja kya̱jxpo'xʉn, net ja 'yu'unk yi'xy jyodoty. Es ja Elisabet ja Espíritʉ Santʉ oj myo'oyʉty ja winma̱'a̱ñ esʉ mʉk'a̱jtʉn es ttúnʉt di'ibʉ Dios tsyejpy. 42Net jyantsyjyʉnáñ mʉk ja Elisabet: —Dios tʉ mguni'xyʉty mijts es ni tu'uk dʉ'ʉn ja toxytyʉjk, es tʉ tkuni'xyʉ tadʉ m'U'unk. 43¡Yʉ'ʉ tu'ugʉ may'a̱jtʉn jantsy mʉj di'ibʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tya̱a̱k myʉmiimpy es xykyu'ixa̱'a̱ñʉts! 44Mʉt kots tʉ nmʉdoyʉ tadʉ mga̱jxpo'xʉn, yʉ n'u'ungʉts tʉ yi'xy mʉt ja xondakʉn njodótyʉts. 45Tʉ ja Dios mguni'xyʉty ko mij tʉ xymyʉbeky, es yʉ'ʉ kyuydyúnʉp éxtʉm tʉ mya''anʉʉmʉ. 46Net jyʉnáñ yʉ Mariiʉ: N'awda̱jtypyʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios 47es njotkujk'átyʉts mʉdʉdsʉ nYajnitsókpʉ. 48Tʉts ja Diósʉts xyñi'ijxe'eky, yʉ'ʉjʉts xytyuumbʉ'a̱jtp, pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja̱'a̱y winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ jyʉna̱'a̱ndʉt kots ʉj nguni'xyʉty. 49Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, tʉ tu'uk tpʉjta'aky ja mʉj'a̱jtʉn ma̱ ʉjtsʉn. 50Winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ Dios tmʉdaty yʉ pa''ayo'on mʉt di'ibʉ yʉ'ʉ awda̱jtʉdʉp. 51Dios tʉ ja myʉk'a̱jtʉn dya'íxyʉty, es tʉ dyajtʉgooydya'ay yʉ wyinma̱'a̱ñ ja ja̱'a̱y di'ibʉ naymyʉjpʉjtákʉp. 52Tʉ tpʉjkʉ ja 'yana'amʉn di'ibʉ ijttʉp yajkutujkpʉ, es tʉ tmo'oy ja di'ibʉ tuda'agyʉty. 53Tʉ tmo'oy ja oy'a̱jtʉn ja di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp es di'ibʉ yu'o'kʉdʉp, es kyaj tmooy ni tii di'ibʉ mʉkja̱'a̱y. 54Tʉ tpudʉkʉ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty, es kyaj tja̱'a̱ydyʉgóy éxtʉm jyʉnáñ es ttuk'ixa̱'a̱ñ ja pa''ayo'on, 55dʉ'ʉn éxtʉm oj ttukwa̱ndaky ja n'aptʉjk'a̱jtʉm Abra̱a̱n, Isa̱a̱ esʉ Jakoob. 56Mariiʉ oj wye'emy ma̱ Elisabet tʉgʉk po'o, es nétnʉm oj ñejxy ma̱ ja tyʉjk. 57Es ko tpaty ja xʉʉ ma̱ 'yu'unk tpa̱a̱da̱'a̱ñ ja Elisabet, net tu'ugʉ u'unk dyajja̱jty yedyʉjk. 58Es ja myʉdʉjkpa̱'a̱jʉty es ja myʉgu'uktʉjk tmʉdoodʉ ko Dios tʉ ttuñ ja mʉj may'a̱jtʉn ma̱ Elisabet, es myiindʉ kya̱jxpo'xʉdʉ es ttukxondaktʉ. 59Es ko tyuktujkxʉbejty, net yajtsuka̱'a̱ñ ja Elisabetʉ 'yu'unk waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn . Net tjamo'oyándʉ ja u'unk xʉʉ éxtʉm ja tyeety Zakariiʉs xyʉʉ. 60Es ja Elisabet jyʉnáñ: —Kyaj. Dʉ'ʉn txʉ'átʉt Fwank. 61Es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Per tii? Kyaj ni pʉ́nʉ mmʉgu'uk di'ibʉ dʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy. 62Net dyajtʉʉdʉ ja Zakariiʉs mʉt ja ijxwʉ'ʉmʉn wi'ix txʉ'átʉt ja 'yu'unk. 63Es ja Zakariiʉs ttuk'ixy mʉt ja ijxwʉ'ʉmʉn es yajmo'oyʉt tii ma̱ kyʉxja̱'a̱yʉt. Es net tkʉxja̱a̱y: “Fwank txʉ'átʉt.” Es net jyotmay'o'ktʉ nidʉgekyʉ. 64Es net ja Zakariiʉs kya̱jxe'ky jatʉgok es t'awda̱jttsondáky ja Dios. 65Pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja myʉdʉjkpa̱'a̱jʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es ma̱ tʉgekyʉ Judeeʉ ñax tmadyaktʉ ja̱'a̱y éxtʉm tʉ jyátyʉty. 66Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty jyotmay'o'ktʉ ko tmʉdoodʉ es ñayyajtʉʉjʉdʉ nixim niyam: “¿Ti tyunaambyʉ tadʉ u'unk?”, mʉt ko tʉy'a̱jtʉn ko Dios tʉ tkuni'xy tadʉ u'unk. 67Es ja Espíritʉ Santʉ dyajkajxy ja Zakariiʉs dʉ'ʉn: 68Awdattʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, ja Israelʉ Dyios, ja'a ko tʉ myiñ ma̱ ʉdsa̱jtʉm es xyajnitso'oga̱'a̱nʉm. 69Tʉ xymyo'oyʉm tu'ugʉ yajpojpʉniwátspʉ ma̱ Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, 70éxtʉm ja Dios jyʉnáñ ko kyajxy ja kyuga̱jxpʉ jékyʉp. 71Es jyʉnáñ es xyajtsókʉm mʉt ja mʉk'a̱jtʉn mʉt ʉdsa̱jtʉmʉ nmʉdsip'a̱jtʉm es tʉgekyʉ di'ibʉ xy'axʉk'ijxʉm. 72Es dʉ'ʉn xytyuk'ijxʉm ja pya''ayo'on mʉt ʉdsa̱jtʉmʉ n'aptʉjk'a̱jtʉm, ko kyaj yajja̱'a̱ydyʉgóy ja wya̱'a̱ts kajxy'átypyʉ. 73Dios tyukwa̱ndak ja n'aptʉjk'a̱jtʉm Abra̱a̱n 74ko kyaj ndsʉ'k nja̱'a̱m es kyaj wi'ix xytyu'unʉm nmʉdsip'a̱jtʉm, es nmʉdu'unʉm 75ja Dios myʉj'a̱jtʉngyʉjxm es mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn, njiky'a̱jtʉm ma̱ 'yity tʉgekyʉ njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm. 76Es ja Zakariiʉs 'yakjʉnáñ: Es mijts, u'unk, mijts Dios Tsa̱jpótmʉdʉ kyuga̱jxpʉ es nʉjx xy'awánʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty ko myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, 77es dyajmina̱'a̱ñ ja nitsokʉn, es tma'xa̱'a̱ñ ja ja̱'a̱yʉ pyojpʉ. 78Yʉ'ʉ jatánʉbʉ taadʉ ko yʉ Dios tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt ʉdsa̱jtʉm es dyajjʉga'agʉt ma̱ ʉdsa̱jtʉm ja njotmay'a̱jtʉn'a̱jtʉm, es xymyo'oyʉm ja xondakʉn, 79es wyij kyajtʉt pʉ́nʉty tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ koots'át, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm 'yawaxʉ o'kʉn, es xytyu'umo'oyʉm ma̱ ja jotkujk'a̱jtʉn. Dʉ'ʉn tka̱jxta̱a̱y ja Zakariiʉs. 80Es ja Fwank ye'ky pyejty esʉ Espíritʉ Santʉ myʉk'a̱jtʉnmooyʉ es ttúnʉt di'ibʉ Dios tsyejpy, es jyiky'ajty aamyóty pejyóty extʉ ko jyajty ja xʉʉ es dyajtsondáky es ijxy nide'xy tmʉga̱jxtʉ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty.

will be added

X\