JUUDɄS 1

1Ʉj Juudʉs, Jesukristʉ myʉduumbʉ, myʉga'axʉ Santya̱'a̱gʉ. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja ja̱'a̱y di'ibʉ Dios Teety tʉ twin'ixy es tja'a''ata̱'a̱ñ, es di'ibʉ Jesukristʉ kyuwaampy. 2Wa'anʉ Dios mmo'oyʉdʉ pa''ayo'on, agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn esʉ tsojkʉn. 3Mʉgu'ugítʉty, byeenʉts tʉ njantsytsyeky nduknijayʉya̱'a̱ndʉ ja nitsokʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm. Per nja̱'a̱bʉts ko koonʉmts nnijáyʉt es nmʉnu'xta̱'a̱ktʉt es xytyúndʉt wi'ix kyaj pʉ́n dyajtʉgátsʉt di'ibʉ nmʉbʉjkʉm, di'ibʉ tʉgok je'eyʉ yajmooy ja Diosʉ jya'ayʉty. 4Ja'a ko tʉ ja ja̱'a̱y andakʉngyʉjxm tyʉ́kʉdʉ ma̱ miidsʉty. Yʉ'ʉ ja Diosʉ 'yayuk 'yandijpy di'ibʉ extʉ jékyʉp ma̱ yajja̱a̱ywyʉ'ʉm ko dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y windʉgoyándʉp, éxtʉm pyaadyʉty. Mʉt ko 'yaxʉkja̱'a̱y'áttʉ, jyʉnandʉ ko Dios myay'a̱jtʉngyʉjxm nyajpojpʉma'xʉm, es pa̱a̱ty mba̱a̱t nmʉ'indu'unʉm, es 'yʉxtijtʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 5Pa̱a̱ty miits ndukjamyatsa̱'a̱ndʉ, oy xyjanijáwʉdʉ, ko oy ja Dios tjayajpʉdsʉʉmdʉ Ejiptʉ nidʉgekyʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty, óknʉm dyajkutʉgooy di'ibʉ ma̱jaty kyaj tmʉbʉjktʉ. 6Es nija'ajʉty ja anklʉs di'ibʉ kyaj tmʉmʉdooy ja Dios, es tmastuty ja tyuunk di'ibʉ Dios mooyʉ, Dios myʉda̱jtypy tsimy ma̱ koots it es ttukkumʉdowa̱'a̱ñ ko ttpayo'oyʉt. 7Nandʉ'ʉn jya̱jtʉ Sodomʉ esʉ Gomorrʉ mʉt ja wiingátypyʉ ka̱jpn di'ibʉ myʉwingon'a̱jtypy. Tadʉ ja̱'a̱yʉty naygyʉ'ʉya̱jkʉdʉ es myʉ'indúndʉt, es ttúndʉt di'ibʉ kyaj jyapa̱a̱dyʉty ttúndʉt. Pa̱a̱ty ja Dios dyajkʉdáky ja jʉnya'ank tsa̱jpótm es dyajtooydyaay tʉgekyʉ ja ka̱jpn. Es dʉ'ʉn ja Dios xytyuk'ijxʉm wi'ix ttʉydyuna̱'a̱ñ ja pekyjya'ayʉty. 8Per oy tjatimnijáwʉdʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, nandʉ'ʉnʉ tadʉ andakpʉ dya''axʉʉgʉdʉ kyʉ'ʉm nini'xʉty es t'ʉxtijtʉ ja Diosʉ kyutujkʉn, es extʉ wyinga̱jxpajttʉp pʉ́nʉty ijttʉp jam tsa̱jpótm. 9Per extʉ yʉ arkanklʉs Migel kyaj dʉ'ʉn t'ooy ja mʉjku'ugópk ko dyajtsiptáktʉ mʉt ko tjayajnʉjxáñ ja Moisesʉ ñini'x, je'eyʉ t'anma̱a̱y: “Wa'an ja Nindsʉn'a̱jtʉm mwin'ooyʉty.” 10Perʉ tadʉ andákpʉty ñi'o'odʉp di'ibʉ kyaj tnijáwʉdʉ. Dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉmʉ ujts jʉyujk, kyaj jyaygyúkʉdʉ es ñayyajtʉgóyʉdʉ. 11¡Pʉroobʉty yʉ'ʉ!, mʉt ko t'ʉxtijtʉ ja tʉy'a̱jtʉn es tpadundʉ ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ éxtʉmʉ Kaín. Kyaj ttundʉ di'ibʉ Dios tsyejpy, mʉt ko myeeñ'oogʉty éxtʉmʉ Balán, es éxtʉmʉ Koree, dʉ'ʉn 'yooktʉt ja'agyʉjxm ko tnibʉdʉ'ʉktʉ ja Dios. 12Ko mnaymyúkʉdʉ es mgay m'uuktʉ Dios tsyojkʉngyʉjxm, tya̱dʉ andákpʉty tyʉ́kʉdʉ ma̱ miidsʉty, es ni kyatsoydyundʉ es xymyʉtkay xymyʉt'uuktʉ. Dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉmʉ borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ di'ibʉ naygywentʉ'a̱jtʉp kʉ'ʉm, éxtʉmʉ yoots di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja tuu es yajnejxyʉty ja poj, dʉ'ʉn yʉ'ʉjyʉty éxtʉmʉ je'xykyépyʉn di'ibʉ kyaj tyʉʉmp'áty, éxtʉm tu'ugʉ kepy di'ibʉ tʉ tyʉtsnʉ mʉdʉ ñi'a̱a̱ts ñigoxy. 13Tadʉ andákpʉty, yʉ'ʉ myʉnʉjxtʉp ja jiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ extʉ mba̱a̱t yajtsoydyúnʉdʉ. Dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉmʉ jikymyejyñ ñikapy es dyajpʉdsémy ja axʉʉkpʉ mejyñbyʉ'a̱a̱y, es nandʉ'ʉn éxtʉmʉ mʉdsa̱'a̱da̱'a̱tsy ko ñaxy tsa̱jwínm ko tye'xy mʉk es waanʉ 'yity, ta pyi'itsy, esʉ dʉ'ʉnʉ tadʉ andákpʉty wyʉ'ʉmdʉ mʉk agootstuuy winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 14Yʉ'ʉdyʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉty di'ibʉ tim jékyʉp myadyak ja Enok, ja Adanʉ 'yok myʉjʉxtujk naska'axʉbʉ. Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Enok: “N'ijxʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm ko myiñ mʉt kana̱k milʉ 'yánklʉsʉty, 15es tpayo'oyʉt nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱y es tkumʉdówʉt ja axʉk ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ ttundʉ tʉgekyʉ axʉʉkpʉ, es mʉt ko nandʉ'ʉn mʉt ja axʉk ayuk tʉ tka̱jxpa̱a̱ttʉ ja Dios.” 16Esʉ tya̱dʉ andákpʉty myʉ''ʉ'ʉndʉp ja Dios esʉ wiingátypyʉ, ni na̱'a̱ kyajotkʉda'aky mʉt ja di'ibʉ myʉda̱jttʉp. Ja'a tyuundʉp di'ibʉ yʉ'ʉ kʉ'ʉm tsyojktʉp, kyu'awak'áttʉ es ñayyajmʉjpʉjta̱'a̱ga̱'a̱nʉdʉ, es oy myadya̱'a̱ktʉ mʉt ja wiinkpʉ ja̱'a̱yʉty ko ti ttsoktʉ di'ibʉ kʉ'ʉm tyuk'oy'áttʉp. 17Per miits mʉgu'ugítʉty, jamyatstʉ wi'ixʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ 'yapóstʉlʉty xytyukmʉmadyákʉm. 18Dʉ'ʉn jyʉnandʉ: “Ja tiempʉ di'ibʉ tim okpʉ jaa''ata̱a̱mp ja ja̱'a̱y di'ibʉ tyukxi'igaampy ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn es jyiky'ata̱'a̱ñ éxtʉm yʉ'ʉ ja 'yaxʉk winma̱'a̱ñ.” 19Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y yʉ'ʉ yajnaywya̱'xʉp ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm es jyiky'attʉ éxtʉm ja ñini'x kyʉba̱jk ttsoktʉ, es kyaj tmʉdattʉ ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn. 20Per miits mʉgu'ugítʉty, yajmʉjwiin yajkajaajʉ mmʉbʉjkʉn nixim niyam, es ka̱jxta̱'a̱ktʉ éxtʉm ja Espíritʉ Santʉ mnʉ'ʉmo'oy mdu'umo'oyʉdʉ. 21Naymyʉdátʉdʉ mʉt ja Diosʉ tsyojkʉn es jʉjp'íxtʉ ko myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, ko mʉt ja pya''ayo'on xymyo'oya̱'a̱nʉm ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 22Pa''ayowdʉ pʉ́nʉty kyaj oy tnijáwʉdʉ ti ja Dios tsyejpy. 23Di'ibʉ tʉʉ dʉn timnayyajtʉgoyánʉnʉp, yajtso'ok éxtʉm jyawʉ xyjuuty jʉʉnóty; esʉ wiingátypyʉ pa''ayow es yajtso'ok, per éxkʉm mya''axʉʉgʉdʉ mʉt ja 'yaxʉk jiky'a̱jtʉn. 24Ja nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, ja Diosʉ tu'ukpʉ di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn es kʉdiibʉ mbekykya̱'a̱dʉt es myajkʉxʉ'ʉgʉdʉt wa̱'a̱ts Dios wyindum ma̱ ja myʉj'a̱jtʉn, es mʉt ni'igʉ xondakʉn, 25wa'an ja'a tmʉdattʉ ja mʉj'a̱jtʉn, mʉk'a̱jtʉn, es ja kutujkʉn. Dʉ'ʉn 'yijty Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm ma̱ kyajnʉmʉ naty tsyonda'aky ja naxwíñʉdʉ, tyamʉ dʉ'ʉn 'yity, es winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ dʉ'ʉñʉm 'yítʉt. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\