FWANK 9

1Ko ja Jesús ñajxy ma̱ tu'ugʉ luga̱a̱r, japʉ naty tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ tʉ myiñ tʉ jya'ty ya̱ naxwiiñ wiints. 2Net ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty yajtʉʉjʉdʉ: —Windsʉ́n, ¿ti ko dʉ'ʉn jyajty ya̱ naxwiiñʉ tya̱dʉ yedyʉjk wiints? ¿Wa'anʉ da yʉ'ʉjʉty mʉt ja tya̱a̱k tyeety ja pyojpʉ, o mʉt ja kyʉ'ʉmbojpʉ? 3Esʉ Jesús 'yadsoojʉ: —Kyaj yʉ'ʉjʉty mʉt ko pyojpʉ kʉ'ʉm tmʉdaty es ni kyaj yʉ'ʉjʉty mʉt ko tya̱a̱k tyeety pyojpʉ ja̱'a̱yʉty, ja'a taadʉ es ya'íxʉt di'ibʉ ja Dios tyiimpy. 4Ko 'yakxʉʉñʉmʉty, mba̱a̱dʉts n'aktúñ ja tyuunk di'ibʉts xykyajx. Miimp ja koots it ma̱ kyaj mba̱a̱t pʉ́n tyuñ. 5Kots ʉj n'ak'ítyñʉm ya̱ naxwiiñ, ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ kyude'xypy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. 6Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉnʉ Jesús jyʉnáñ, net ñastsujʉ naxkʉjxy es dya'e'ky waanʉ mo'onts mʉdʉ tsyujy. Ta ttukwingutse'ky ja wiints. 7Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Nʉjx mwimbujy ma̱ yʉ Silo'ee pilʉ (di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp Tʉ Yajkéxy). Ta ja wiints oj wyimbujy. Net oj 'yijxpéky es ñejxy ma̱ tyʉjk. 8Net ja di'ibʉ ijty wiints ja myʉdʉjkpa̱'a̱jʉty es ja di'ibʉ naty tʉ 'yíxʉdʉ ñayjyʉnánʉdʉ: —¿Ti kyaj jya'ajʉdyʉ tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ tʉ 'yity naxwa'tsp es t'amdoy yʉ limosnʉ? 9Nidu'ugʉty jyʉnandʉ: —Ja'adsʉ tya̱a̱dʉ. Wiinkpʉty jyʉnandʉ: —Kyaj jya'ajʉty, nadʉ'ʉn kyʉxe'eky. Per ja yedyʉjk kʉ'ʉm 'yadsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn. 10Net dyajtʉʉdʉ: —¿Wi'ix tyam mba̱a̱t m'ixy? 11Ta ja di'ibʉ naty wiints 'yadsooy: —Ja yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Jesús, yʉ'ʉ waanʉ mo'ondsu'unk tʉ dya'eeky es tʉ xytyukwingutse'egyʉts, es tʉ xy'anʉʉmʉts: “Nʉjx ma̱ yʉ Silo'ee pilʉ es mwimbújʉt.” Tats oj nnejxy es tʉ nwimbujyʉts. Nétʉts tʉ n'ijxpéky. 12Net ja ja̱'a̱yʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ma̱a̱xʉ net ja yedyʉjk? Ta 'yadsooy ja di'ibʉ tʉ 'yijxpéky: —Kyajts nnijawʉ. 13Net tmʉnʉjxtʉ ja di'ibʉ naty tʉ 'yijxpéky ma̱ fariseeʉty, 14ja'a ko ja Jesús dya'e'ky ja mo'ondsu'unk ma̱ ja israelítʉty ja pyo'xʉnxʉʉ es dya'ijxwa'xy ja wiints. 15Net ja fariseeʉty dyajtʉ́y ja yedyʉjk, ja di'ibʉ naty tʉ 'yijxpéky: —¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn ko tyam mba̱a̱t m'ixy? Ta 'yadsooy ja di'ibʉ naty wiints: —Yʉ'ʉts waanʉ mo'ondsu'unk tʉ xytyukwingutse'egyʉts, oj nwimbujy, es tyam n'ijxpʉts. 16Nidu'ugʉdyʉ fariseeʉty jyʉnandʉ: —Tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ dʉ'ʉn tʉ ttuñ, kyajpʉ Dios jya'a'átyʉty, mʉt ko kyaj tʉ twindsʉ'ʉgʉ ja po'xʉnxʉʉ. Es wiingátypyʉ jyʉnandʉ: —¿Wi'ix mba̱a̱t ttuñ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ tyiimpy pʉn yʉ'ʉ pekyjya'ay? Esʉ dʉ'ʉn kyaj ti'igyʉ winma̱'a̱ñ tmʉdattʉ. 17Net jatʉgok dyajtʉʉdʉ ja di'ibʉ naty wiints: —Es mij, ¿wi'ix nandʉ'ʉn m'okjʉna̱a̱mbʉ mʉdʉ tadʉ yedyʉjk di'ibʉ tʉ mmo'oyʉty yʉ m'ijxʉn? Net ja'a 'yadsooy: —Pes ʉj jʉna̱a̱mbʉts ko yʉ'ʉdyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 18Per ja israelítʉty kyaj tmʉbʉkandʉ ko naty ja ja̱'a̱y tʉ 'yity wiints es ko tʉʉ 'yijxpéky. Net oj twowdʉ ja tya̱a̱k tyeety ja di'ibʉ naty wiints. 19Net dyajtʉʉdʉ: —¿Mijtsʉ tya̱dʉ m'u'unk di'ibʉ mjʉnándʉp ko jyajty naxwiiñ wiints? ¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn 'yíxyʉty ko tyam mba̱a̱t 'yixy? 20Net ja u'unkteety u'unkta̱a̱k 'yadsoodʉ: —Tʉy'a̱jtʉn ko ʉʉdsʉdyʉ tya̱dʉ n'u'unk di'ibʉ miin ja̱jt wiints. 21Per ʉʉdsʉty kyajts nnijáwʉdʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ko tyam mba̱a̱t 'yixy es ni nganijáwʉdʉts pʉ́nʉ dʉ'ʉn tʉ ya'ijxpékyʉty. Yajtʉ́wdʉ yʉ'ʉ. Mʉj ja̱'a̱y mʉj ʉna̱'k yʉ'ʉ. Wa'an mdukmʉmadya'agyʉty yʉ'ʉ. 22Ja tya̱a̱k tyeety jyʉnandʉ dʉ'ʉn mʉt ko ja teedywyindsʉ́nʉty ttsʉ'ʉgʉdʉ, ja'a ko tʉ naty nandʉ'ʉn ñaygya̱jxʉdʉ ko kʉdiibʉ ñakykyupʉ́kʉdʉt tsa̱jptʉgóty oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko yʉ Jesús yʉ'ʉ ja Kristʉ. 23Pa̱a̱ty ja tya̱a̱k tyeety jyʉnandʉ: “Yajtʉ́wdʉ yʉ'ʉ. Mʉjja̱'a̱y mʉj'ʉna̱'k yʉ'ʉ.” 24Net ja israelítʉty tnigajxʉ jatʉgok ja yedyʉjk di'ibʉ naty wiints. Ta t'anma̱a̱ydyʉ: —Ka̱jx tʉy'a̱jtʉn, mʉt ko ʉʉdsʉty nnija̱'a̱dʉpts ko tadʉ yedyʉjk pyojpʉja̱'a̱yʉty. 25Ta 'yadsooy di'ibʉ naty wiints: —Kyajts ʉj nnijawʉ pʉn pekyjya'ay o kapekyjya'ay yʉ'ʉ. Di'ibʉts oy nnijawʉ, ja'a kots ʉj tʉ n'ity wiints es tyam ijxpʉts. 26Net ja fariseeʉty t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Wi'ix tʉ mdúñʉty? ¿Wi'ix tʉ mmo'oyʉty ja m'ijxʉn? 27Ta 'yadsooy ja yedyʉjk: —Tʉts miits nja''anʉʉmʉdʉ es kyaj xytyundʉ kwentʉ. ¿Ti ko miits xytsyoktʉ es ʉj jatʉgok nnika̱jxpátʉdʉts? ¿Wa'anʉ da miidsʉty nandʉ'ʉn xypyanʉjxa̱'a̱ndʉ? 28Net ja israelítʉty t'oodʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mij mbanejxypyʉ tadʉ yedyʉjk. ¡Ʉʉdsʉty kyaj! Ʉʉdsʉty yʉ'ʉts mbanʉjxtʉp yʉ Moisés. 29Ʉʉdsʉty nnija̱'a̱dʉp ko yʉ Moisés myʉga̱jxʉ Dios. Kyajts nnijáwʉdʉ ma̱ tadʉ yedyʉjk tsyooñ. 30Ta 'yadsooy ja di'ibʉ naty wiints: —¡Tim tʉgatsy mʉt ko mjʉna̱'a̱ndʉ miidsʉty ko kyaj xyñijáwʉdʉ ma̱ tya̱dʉ yedyʉjk tsyooñ di'ibʉts ʉj tʉ xymyo'oy yʉ n'ijxʉnʉts! 31Nnija̱'a̱m yajxón ko Dios kyaj tmʉdoo'íty ja pekyjya'ayʉty, ja'ayʉ myʉdoo'ijtypy ja di'ibʉ awda̱jttʉp es tkuydyundʉ ja di'ibʉ Dios tsyejpy. 32Ni na̱'a̱nʉm pʉ́n tkamadya'aky ko jyaaty di'ibʉ myeepy yʉ 'yijxʉn tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ wiints ya̱ naxwiiñ tʉ myiñ tʉ jya'ty. 33Kooxyʉbʉ tya̱dʉ yedyʉjk tʉ kyamíñ Dioskyʉjxm, kyajxyʉp mba̱a̱t ttuñ ni tii. 34Net ja israelítʉty 'yadsoodʉ: —¿Wi'ixʉts ʉj mij xya'ʉxpʉka̱'a̱ndʉ?, di'ibʉ tʉ mmiñ naxwiiñ amʉj pojpʉ ja̱'a̱y. Net kyaj t'okkupʉjknʉdʉ tsa̱jptʉgóty. 35Myʉdoo Jesús ko kyaj t'okkupʉjknʉdʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk ja di'ibʉ naty wiints. Es ko Jesús mʉt ñaybyatʉ di'ibʉ naty wiints, ta dyajtʉʉy: —¿Mmʉbejkypy mij ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ? 36Net ja ja̱'a̱y 'yadsooy: —Windsʉ́n, anmaagyʉts pʉ́nʉ dʉn yʉ'ʉ, esʉts nmʉbʉ́kʉt yʉ'ʉ. 37Jesús 'yadsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn. Tʉ xy'ixy es tyam nmʉmadya'aky. 38Net ja ja̱'a̱y ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús wyinduuy, es jyʉnáñ: —Windsʉ́n, nmʉbejkypyʉts mij. 39Netʉ Jesús 'yadsooy: —Ʉjts tʉ nmiñ esʉts ʉj ja ja̱'a̱y nbayo'oydyʉt, es nmo'oya'añʉts ja 'yijxʉn ja wiindsʉty es nyajjʉmbítʉdʉts wiints ja di'ibʉ jʉnándʉp ko yʉ'ʉ 'yixtʉ. 40Nidu'ugʉty ja fariseeʉty di'ibʉ naty mʉʉt jap ko tya̱a̱dʉ tmʉdoodʉ, net jyʉnandʉ: —¿Wa'anʉ da ʉʉdsʉty nandʉ'ʉn nwiints'áttʉ? 41Jesús 'yadsooy: —Kooxyʉp miits mwiints'áttʉ, kyajxyʉp miits ja peky xymyʉdattʉ. Per kom mjʉnándʉp ko m'ixtʉ, pes mmʉda̱jttʉp ja peky.

will be added

X\