FWANK 8

1Es ja Jesús pyatʉjkʉ ma̱ ja Oliivʉs Kopk. 2Jakumbom ko xyʉʉñʉ ja Jesús tyʉjkʉ jatʉgok mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. Ta myiindʉ ja ja̱'a̱yʉty es ttuknabíkʉdʉ ja Jesús, es ja Jesús ñaxwe'tsy es dyajtsondáky ja 'yʉxpʉjkʉn. 3Net ja fariseeʉty es di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp dyajmiindʉ tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ tʉ yajkuba̱a̱dʉ ko dyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn. Ta tpʉjtáktʉ kujk'ám ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 4Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, tya̱dʉ toxytyʉjk tʉ yajkuba̱a̱dʉ ko dyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn. 5Yʉ Moisesʉ 'yana'amʉn xytyuk'ana'amdʉpts es nguka̱'a̱dsʉdʉts es 'yoogʉt yʉ dʉ'ʉmbʉ toxytyʉjkʉty. ¿O wi'ix mij m'okjʉna̱a̱mbʉ? 6Dʉ'ʉn jyʉnandʉ es tpʉjta̱'a̱ktʉ ja pyeky es dʉ'ʉn mba̱a̱t tni'ʉʉnʉdʉ. Ta Jesús wyindaky es jyaay naxkʉjxy mʉt tu'ugʉ kyʉwa'xypy. 7Es ko yajtʉʉjʉmbijtʉdʉ, ta Jesús kyujkʉ jatʉgok es t'anma̱a̱ydyʉ: —Miidsʉty nidu'uk di'ibʉ kyajpʉ pyojpʉ, wa'an tu'ugʉ tsa̱a̱ ttukka̱'a̱tsy jawyiinʉ tya̱dʉ toxytyʉjk. 8Ta wyindaky jatʉgok ja Jesús es 'yakja̱a̱y naxkʉjxy. 9Es ja'ajʉty ko tya̱a̱dʉ tmʉdoodʉ, net ñayjya̱'a̱dʉ éxtʉm ñayñi'ʉʉnʉdʉ kʉ'ʉm. Net pyʉdsʉʉmdʉ nidu'uk nidu'uk, tsyondaky mʉt ja waanʉ mʉjja̱'a̱ybyʉ es ttukkugʉjxʉ mʉt ja waanʉ ʉna̱'kpʉ. Es ko oj pyʉdsʉʉmda̱'a̱ydyʉ, net ja Jesús oj wye'emy nimajtsk mʉt ja toxytyʉjk. 10Net ja Jesús wya̱'kkujkʉ jatʉgok es t'ijxy ko kyajʉ naty ma̱ pʉ́n, ja'ayʉ ja toxytyʉjk naydyu'uk. Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja toxytyʉjk: —Nitʉ, ¿ma̱ net ja di'ibʉ mni'ʉ'ʉnʉdʉp? ¿Ni pʉ́n tʉ mgatukkumʉdóyʉty? 11Ta ja toxytyʉjk 'yadsooy: —Windsʉ́n, ni pʉ́n. Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja toxytyʉjk: —Es ni ʉjts mij ngatukkumʉdówʉt. Nʉjxnʉ tyam es katʉ mnakypyekytyúñ. 12Jesús óknʉm jatʉgok t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱yʉty: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ ja̱jʉn di'ibʉ ñʉ'ʉmeepy tyu'umeepy nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. Tʉgekyʉ di'ibʉts xypyaduump es xypyanʉjxp, dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉm di'ibʉ jʉdijttʉp nʉ'am tu'am mʉt ja ja̱jʉn, es kyaj kyunap kyuja'pxʉt éxtʉm ja di'ibʉ jʉdijtp kubi'its ku'ook. 13Net ja fariseeʉty 'yadsoodʉ: —Mij kʉ'ʉmʉ m'ayuk xyñika̱jxpéty, dʉ'ʉn kyaj tyuñ. 14Net ja Jesús 'yadsooy: —Oyʉts ʉj n'ayuk nnika̱jxpéty, tuump ja'a, mʉt ko ʉj nnija̱'a̱bʉts ma̱ts ndsooñ es ma̱ts nnejxy. 15Miits xypyayo'oydyʉpts éxtʉm kyʉxe'eky. Kyaj xypyayo'oydyʉ éxtʉm tyʉy'a̱jtʉnʉty. Ʉj ni pʉ́nʉts ngapayo'oy. 16Per kots ʉj pʉ́n nbayo'oy, mʉt ja tʉy'a̱jtʉnts ʉj n'anʉʉmʉ, mʉt ko ʉj kyajts naydyu'uk ti nbayo'oy, ʉjtsʉ dʉ'ʉn mʉdʉdsʉ nDeety. Pa̱a̱ty nimajtskʉts ʉʉdsʉty. 17Ma̱ miits ja m'ana'amʉnʉty ja̱a̱ybyéty 'yity: “Pʉn ja nimajtskpʉ ja testiigʉ ti'igyʉ kya̱jxtʉ, yʉ'ʉ dʉn nmʉbʉjkʉm.” 18Pes ʉjtsʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm nayñidestiigʉ'a̱jtʉp, esʉ nDeedyʉts di'ibʉts xykyajx, yʉ'ʉ dʉn jatu'ugʉ testiigʉ. 19Net ja ja̱'a̱yʉty yajtʉʉjʉdʉ: —¿Ma̱a̱ dʉn net ja mDeety? Jesús 'yadsooy: —Kyajts miits xy'ixy'attʉ, es nan ni nDeedyʉts xykya'ixy'attʉ. Kooxyʉpts miits xy'ixy'attʉ, nan m'ixy'a̱jttʉpxyʉpts yʉ nDeedyʉts. 20Tya̱a̱dʉ oj tkajxy ja Jesús ko naty ya'ʉxpeky ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk ma̱ jap 'yity ja limosnʉ abʉjkʉn. Es ni pʉ́n kyama̱jtsʉdʉ esxyʉp yajnejxyʉty pujxndʉgóty, mʉt ko kyajnʉmʉ naty tpa̱a̱ty ja xyʉʉ 'yoorʉ. 21Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ jatʉgok: —Ʉj nʉjxnʉpts, es miits xy'ʉxta̱'a̱ydyʉpts, es m'ooktʉp mʉt ja mbojpʉty. Kyaj mba̱a̱t mnʉjxtʉ ma̱ts ʉj nnejxy. 22Net ja israelítʉty ñayjyʉnánʉdʉ: —¿Wa'anʉ da ñayya'ooga̱'a̱ñʉty? ¿Pa̱a̱ty jyʉna'añ ko kyaj mba̱a̱t njo'omʉm ma̱ yʉ'ʉ ñejxy? 23Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱yʉty: —Miidsʉdyʉ dʉ'ʉn di'ibʉ ya̱ naxwiiñ tʉ mmin tʉ mja̱'ttʉ, per ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tsa̱jpótm kʉdakp. 24Pa̱a̱ty miits n'anʉʉmʉdʉ ko m'ooktʉp pekymyʉʉt, ja'a ko pʉn kyaj xymyʉbʉktʉ es ʉjʉ dʉ'ʉn éxtʉmts njʉna̱'a̱ñ, m'ooktʉp pekymyʉʉt. 25Net yajtʉʉjʉdʉ: —¿Mbʉ́nxʉ dʉn mij? Jesús 'yadsooy: —Jawyíñʉpts miits tʉ n'anʉʉmʉdʉ. 26Máyñʉmts ngakajxy es ngapayo'oyñʉmts miidsʉty. Per ja di'ibʉts tʉ xykyéxyʉts, ja'a dʉ'ʉn jʉna̱a̱mp tʉy'a̱jtʉn, es di'ibʉts ʉj n'anmaapy ja ja̱'a̱yʉty, yʉ'ʉ di'ibʉts tʉ nmʉdoy tkajxy ja di'ibʉts tʉ xykyéxyʉts. 27Per ja israelítʉty kyaj tjaygyúkʉdʉ ko ja Jesús jya''anʉ'ʉmxʉdʉ ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn U'unk'a̱jtʉp ja Dios. 28Pa̱a̱ty ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ jatʉgok: —Kots miits xypyʉjta̱'a̱ktʉt kʉjxm, nétʉts miits xy'ʉxkáptʉdʉts ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉmts miits nja''anʉʉmʉdʉ ko ʉj kyajts ti nduñ mʉt ja ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñʉts. Ndiimbyʉts ja'ayʉ di'ibʉts ja nDeedyʉts tʉ xytyukni''ixʉ. 29Di'ibʉts xykyajx, dʉ'ʉñʉm 'yity mʉt ʉj. NDeedyʉts kyajts naydyu'uk xyñas'ixʉ, ja'a kots dʉ'ʉñʉm nduñ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. 30Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Jesús, may di'ibʉ myʉbʉjktʉ. 31Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja israelítʉty di'ibʉ mʉbʉjkxʉdʉ: —Pʉn mbadiimpy éxtʉmts miits n'anʉʉmʉdʉ, n'ʉxpʉjkpʉ'átʉpts miidsʉty, 32es m'ixy'áttʉp ja tʉy'a̱jtʉn, es yʉ tʉy'a̱jtʉn yʉ'ʉ myajwʉ'ʉmʉdʉp awa̱'a̱tstuuy. 33Net ja fariseeʉty 'yadsoodʉ: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉnʉty ja tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty ja Abra̱a̱n, es ni na̱'a̱nʉmts pʉ́n xykyatuumbʉ'áty. ¿Wi'ix mij mjʉna̱'a̱ñ ko xyajwʉ'ʉmʉt awa̱'a̱tstuuy? 34Jesús t'adsooy: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, pʉn tu'ugʉ ja̱'a̱y naygyʉya̱jkʉp jyiky'átʉt mʉt ja pyeky, pes tʉʉ dʉ'ʉn myʉmada'agyʉty ja pojpʉ es dʉ'ʉn 'yity éxtʉm njʉna̱'a̱nʉm ja pojpʉ tyuumbʉ juybyʉ. 35Es yʉ tuumbʉ juybyʉ, kyaj yʉ'ʉ 'yity éxtʉm ja windsʉnʉ 'yu'unk. Ja u'unk ja'a dʉ'ʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ wʉ'ʉmp éxtʉm ja tya̱a̱k tyeedyʉ 'yu'unk. 36Pa̱a̱ty pʉn ja Diosʉ 'yU'unk myajwʉ'ʉmʉdʉ awa̱'a̱tstuuy, tʉy'a̱jtʉn ko awa̱'a̱tstuuy myajwʉ'ʉmʉdʉ. 37Tʉts nnijawʉ ko Abra̱a̱n miits m'ok'átʉdʉ. Per xya'oogándʉpts mʉt ko kyaj xykyupʉktʉ éxtʉmts miits nja''anʉʉmʉdʉ. 38Ʉj yʉ'ʉts ngajxypy di'ibʉdsʉ nDeety tʉ xytyuk'ixy. Es miits xytyundʉ nandʉ'ʉn éxtʉm ja mdeedyʉty tʉ m'anʉ'ʉmxʉdʉ. 39Net ja israelítʉty 'yadsoodʉ: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn Abra̱a̱n ndeety'a̱jtʉp. Es ja Jesús 'yadsoojʉ: —Kooxyʉp miits m'u'unk'átʉdʉ Abra̱a̱n, yʉ'ʉxyʉp mduundʉp di'ibʉ yʉ'ʉ tyuun. 40Oyʉts miits tʉ nja''anʉʉmʉdʉ ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts ʉj nmʉdoo ma̱ Dios, xya'oogándʉpts miidsʉty. Abra̱a̱n ni na̱'a̱ dʉ'ʉn kya''adʉtsy. 41Miidsʉty nandʉ'ʉn m'adʉ'ʉtstʉ éxtʉm ja mdeety 'yadʉ'ʉtsy. Ta 'yadsoodʉ: —Ʉʉdsʉty nmʉda̱jttʉpts ja nDeety ti'igyʉ, yʉ'ʉ Dios. Kyajts ʉʉdsʉty nbʉxyky'attʉ. 42Jesús t'adsoojʉmbijty: —Kooxyʉp tyʉy'a̱jtʉnʉty ko Dios miits xyTyeety'áttʉ, pes xytsyojktʉpxyʉpts miidsʉty, mʉt ko ʉj nmíñʉts mʉt yʉ Dioskyʉjxm. Kyajts tʉ nmiñ mʉt ja ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñʉts. Mʉt ko ja Dios tʉ xykyéxyʉts, pa̱a̱dyʉts tʉ nmiñ. 43’¿Ti ko xykyajaygyúkʉdʉ di'ibʉts miits nja''anma̱a̱ydyʉp? Ja'a ko kyaj xymyʉdowa̱'a̱ndʉ di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy. 44Miidsʉty mʉjku'ugópk mdeety'a̱jttʉp es yʉ'ʉ miits mja'a'a̱jtʉdʉp, es ja'a miits mduundʉp di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. Yajja̱'a̱y'o'kpʉmʉ'ʉ jawyíñʉp es kyaj ti ttuñ di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn. Ni na̱'a̱ kyakajxy mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. Ko 'yanda'aky, kyʉ'ʉm ja'a yʉ'ʉ kyajxypy, ja'a ko andakp yʉ'ʉ, es yʉ'ʉ yajtsondák ja andakʉn. 45Es mʉt ko tʉy'a̱jtʉn miits n'anʉʉmʉdʉ, pa̱a̱ty kyaj xymyʉbʉ́ktʉts. 46¿Pʉ́n miidsʉty nidu'uk dyajnigʉxʉ'ʉgʉt kots ʉj nmʉdaty ja nbojpʉ? Es pʉn tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts ʉj ngajxypy, ¿ti ko xykyamʉbʉktʉ? 47Di'ibʉ ja'a'a̱jtʉp ja Dios, myʉdoo'ijtypy ja Diosʉ 'yayuk. Per kom miidsʉty kyaj mja'a'átʉdʉ ja Dios, pa̱a̱ty kyaj xymyʉdoo'ita̱'a̱ndʉ. 48Net ja israelítʉty jyʉnandʉ: —Tʉy'a̱jtʉn éxtʉmts mij n'anʉʉmʉdʉ ko mij msamaritánʉty es mmʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. 49Esʉ Jesús 'yadsooy: —Kyajts ʉj nmʉdaty ja ka'oybyʉ. Di'ibʉts ndiimpy, yʉ'ʉ yajnigʉxe'kypy ko nwindsʉ'kʉpts ja nDeedyʉts, es miits kyajts xywyindsʉ'ʉgʉdʉts. 50Ʉj kyajts n'ʉxta̱'a̱y pʉ́nʉts xywyindsʉ'ʉgʉp. Jaa'a̱jtp pʉ́n tsyejpy esʉts windsʉ'ʉgʉ n'ítʉt, yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉts xypyaye'epy. 51Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko di'ibʉ pyadiimpy éxtʉmts n'anʉʉmʉ, ni na̱'a̱ kya'oogʉt. 52Ta ja israelítʉty 'yadsoodʉ: —Tyam tʉy'a̱jtʉn ʉʉdsʉty njʉna̱'a̱ñ ko mij mmʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. Abra̱a̱n es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty nidʉgekyʉ 'yo'kta̱a̱ydyʉ, es mij mjʉna̱'a̱ñ: “Di'ibʉ pyadiimpy éxtʉmts n'anʉʉmʉ, ni na̱'a̱ kya'oogʉt.” 53¿Tii wa'anʉ da mij waanʉ ni'igʉ mmʉ́jʉty es kʉdiinʉmdsʉ ndeety Abra̱a̱n? Yʉ'ʉ o'k, es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty nandʉ'ʉn 'yo'ktʉ. ¿Napʉ́nʉ dʉ'ʉn mij mnaybyʉjta'agyʉty? 54Ta Jesús 'yadsooy: —Pʉn ʉjts kʉ'ʉm naymyʉjpʉjtákʉp, kyaj ti ttsooty. Per di'ibʉts tʉ xymyo'oy ja mʉj'a̱jtʉn, yʉ'ʉ nDeedyʉts di'ibʉ miits nandʉ'ʉn mjʉnándʉp ko yʉ'ʉ xyDyios'attʉ. 55Per miits kyaj xy'ixy'attʉ. Ʉj sitʉy n'ixy'ajtypyʉts. Kooxyʉpts ʉj njʉna̱'a̱ñ kots kyaj n'ixy'aty, nʉgooxyʉpts ʉj n'okpi'tska̱jxnʉ éxtʉm miidsʉty. Per ʉj sitʉy n'ixy'ajtypyʉts, es nguydyiimbyʉts éxtʉm yʉ'ʉ dyajnigutúkʉ. 56’Ja m'aptʉjk Abra̱a̱n 'yixán ja tiempʉ ma̱ts ʉj nmiiñ ya̱ naxwiiñ. Nʉgoo oj 'yokxondaknʉ ko oj t'ixy. 57Net ja israelítʉty t'anma̱a̱ydyʉ ja Jesús: —Ni justyikxymya̱jk jʉmʉjnʉm xykyamʉdaty, ¿es mjʉna̱'a̱ñ ko tʉ xy'ixy ja Abra̱a̱n? 58Jesús 'yadsooy: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, taayʉmdsʉ naty ʉj ko yʉ Abra̱a̱n myiiñ jyajty. 59Net tkonʉ'ktʉ ja tsa̱a̱ es tjatukka̱'a̱dsándʉ ja Jesús. Per ja Jesús ñayyu'tsʉ es tsyo'oñ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk, mayjya'ayóty ñajxy es ñʉjxnʉ.

will be added

X\