FWANK 7

1Ko tya̱a̱dʉ tyuun jya̱jtʉ, japʉ naty jyʉdity ja Jesús ya'ʉxpeky Galileeʉ. Kyaj ñʉjxáñ Judeeʉ mʉt ko yʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty jyaya'oogánʉdʉ. 2Es tyimpátnʉbʉ naty ja xe'emdyʉjk xʉʉ di'ibʉ myʉjtuundʉp ja israelítʉty jap Jerusalén, 3net ja Jesusʉ myʉga'axʉty 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉdsʉm ja ya̱a̱. Nʉjx Judeeʉ es nandʉ'ʉnʉ m'ʉxpʉjkpʉty di'ibʉ jápʉty t'íxtʉt ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ mdiimpy. 4Kyaj pʉ́n ti ayu'udsyʉ ttuñ pʉn tsyejpy es ja ja̱'a̱y tnijáwʉt. Mʉt ko mij xytyuñʉ tya̱a̱dʉ, tuk'ixʉ net nidʉgekyʉ ja̱'a̱y. 5Es dʉ'ʉn 'yanma̱a̱yʉdʉ ja myʉga'axʉty mʉt ko nan kyaj tmʉbʉjktʉ ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk. 6Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja myʉga'axʉty: —Kyajnʉm jya'ty ja n'oorʉts. Pa̱a̱dyʉts ʉj kyajts nnʉjxʉt mʉt miidsʉty. Nʉjx miidsʉty, mʉt ko mʉt miidsʉty oy yʉ'ʉ oytyim di'ibʉ oorʉty. 7Miidsʉty kyaj mduk'ak'átʉdʉ pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. Per ʉj sitʉy xytyuk'ak'a̱jttʉpts mʉt kots ʉj n'awanʉ ko axʉʉk yʉ'ʉ di'ibʉ tyuundʉp. 8Nʉjx miits mxʉ'attʉ. Ʉj kyajts miits nmʉʉtnʉjxtʉt mʉt ko kyajnʉm tpa̱a̱ty ja n'oorʉts ma̱ts ʉj nnʉjxʉt. 9Es ko dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y, ta oj wye'emy ja Jesús Galileeʉ. 10Ko waanʉ 'yijty ko naty ja myʉga'axʉty tʉ tsyoondʉ, net ja Jesús tsyo'oñ es ñejxy xʉ'a̱jtpʉ, oy kyanide'xyʉty, abekyʉ ja'a ñejxy es kyaj mʉdʉ mayjya'ay. 11Ja israelítʉty 'yʉxta̱a̱yʉdʉ jap xʉʉjóty es jyʉna̱'a̱ndʉ: —¿Ma̱a̱ da netʉ tadʉ ja̱'a̱y? 12Es ma̱ mayjya'ayʉty tmadya̱'a̱ktʉ ja Jesús, tap na̱a̱k di'ibʉ jʉnándʉp: —Oy ja̱'a̱y yʉ'ʉ. Es wiingátypyʉ jʉnándʉp: —Kyaj 'yoyjya'ayʉty, mʉt ko twin'ʉʉñ ja ja̱'a̱yʉty. 13Per ni pʉ́n kyamadya̱'a̱ktʉ mayjya'ayóty, je'eyʉ ayu'udsyʉ, mʉt ko ttsʉ'ʉgʉdʉ ja teedywyindsʉ́nʉty. 14Es ko kyujkwa'xy ja mʉj xʉʉ, net ja Jesús jyajty Jerusalén. Ta tyʉjkʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty es tyʉjkʉ ya'ʉxpʉjkpʉ. 15Es ja israelítʉty dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ko tmʉdoo'ijttʉ éxtʉm ja Jesús ya'ʉxpeky. Net ñayjyʉnánʉdʉ: —¿Es wi'ixʉ tya̱a̱dʉ oytyiity tnijawʉ?, es ni je'eyʉ kya'ʉxpékyʉty. 16Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Di'ibʉts ʉj nduk'ʉxpʉjktʉp, kyaj yʉ'ʉ myiñ mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, Dios yʉ'ʉts tʉ xykyexy es nduk'ʉxpʉ́kʉdʉts éxtʉmts nduñ. 17Pʉn ja pʉ́n ttuna̱'a̱ñ di'ibʉ Dios ñi'ana'amʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ñijáwʉdʉp ko ʉj yʉ n'ʉxpʉjkʉnʉts Diósʉts xymyeepy. Kyaj yʉ'ʉjʉty mʉt ja ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñʉts nduñ. 18Di'ibʉ ka̱jxp mʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, nayyajmʉjpʉdsʉmánʉp kʉ'ʉm, per ja di'ibʉ yajmʉjpʉdsʉmaampy ja di'ibʉ tʉ tyuk'ane'emyʉty, yʉ'ʉ dʉn ka̱jxp tʉy'a̱jtʉn es ni wi'ix tsow kyaj jyiky'aty axʉʉk. 19’Moisés yʉ'ʉ dʉn mmooyʉdʉ ja ana'amʉn, es ni tu'uk miits xykyamʉmʉdowdʉ es xykyakuydyundʉ ja 'yana'amʉn. ¿Es ti kots miits xya'ooga̱'a̱ndʉ? 20Net ja ja̱'a̱yʉty 'yadsoodʉ: —¡Mʉjku'u mij mbajʉdijtʉp! Tʉ mlokʉ. ¿Pʉ́nʉ dʉn mij mya'oogánʉp? 21Jesús 'yadsooy: —Mʉt ko sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ tu'ugʉ yedyʉjk nya''agʉdákyʉts, pa̱a̱ty dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉdya'aydyʉ. 22Mjʉna̱'a̱ndʉ ko Moisés yʉ'ʉ dʉ'ʉn mduk'ana'amʉdʉ es xytsyúktʉt waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn yʉ mma̱a̱ngu'ungʉty, oyʉ dʉ'ʉn ja m'aptʉjkʉty di'ibʉ yajtsondák éxtʉm jaayʉm yajtúñ, kyaj yʉ'ʉdyʉ Moisés. 23Miits mdsujktʉp yʉ mma̱a̱ngu'ungʉty oy sya̱a̱bʉdʉty éxtʉm jyʉna'añ ja Moisés 'yana'a̱mʉn. ¿Es ti ko mjot'ambʉktʉ mʉt kots tu'ugʉ yedyʉjk nya''agʉdakta̱a̱y sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ? 24Miits mjʉnándʉp ko 'yóyʉty pʉn sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ mduundʉp di'ibʉ Moisés mduk'ana'amʉdʉ. Per kots ʉj nya''agʉda'aky sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y, miits mjʉnándʉp: “¡Kyaj 'yóyʉty!” Es dʉ'ʉn ya'ixy ko kyaj 'yóyʉty di'ibʉ mbayo'oydyʉp. 25Net nidu'ugʉty ja ja̱'a̱yʉty di'ibáty tsʉna̱a̱ydyʉp jap Jerusalén ñayyajtʉʉjʉdʉ: —¿Ti kyaj jya'ajʉdyʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ 'yʉxta̱a̱ydyʉp es tpajʉdittʉ es dya'ooga̱'a̱ndʉ? 26Pes tʉxim mayjya'ayóty kyajxy, es ni pʉ́n wi'ix kya''anʉ'ʉmxʉdʉ. ¿Ti wa'anʉ justisʉtʉjkʉty tmʉbʉktʉ ko tya̱a̱dʉ tyʉy'a̱jtʉnʉty ko yʉ'ʉdyʉ Kristʉ? 27Es wiingátypyʉ jyʉnandʉ: —Kyaj. Kyaj mba̱a̱t, ja'a ko ʉdsa̱jtʉm nidʉgekyʉ nnija̱'a̱m ma̱ kyuga̱jpnʉdyʉ tya̱a̱dʉ. Ko myínʉt ja Kristʉ, ni pʉ́n tkanijáwʉt ma̱ tsyooñ. 28Ko naty ya'ʉxpeky mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty, net jyʉnáñ mʉk: —Byeen xy'oknija̱'a̱nʉdʉ miidsʉty pʉ́ndsʉ dʉ'ʉn ʉj es ma̱ts ndsooñ. Per ʉj kyajts ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ nmíñʉts. Ja'a di'ibʉ tʉy'a̱jtʉnduump xykyajxpʉts. Miits kyaj xy'ixy'attʉ. 29Ʉj sitʉy n'ixy'ajtypyʉts, mʉt ko jámʉts ndsooñ ma̱ yʉ'ʉ, es yʉ'ʉts tʉ xykyexy. 30Net tjamatsandʉ es tjapʉjta̱'a̱gándʉ pujxndʉgóty. Per ni pʉ́n tkama̱jtsy, mʉt ko kyajnʉmʉ naty tpa̱a̱ty ja xyʉʉ 'yoorʉ. 31May ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ ja Jesús ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: —Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ mina̱a̱mp, mʉt ko ni pʉ́n mba̱a̱t xykyatuk'ijxʉm yʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ tyiimpy es tʉ xytyuk'ijxʉm. 32Ja fariseeʉtʉjkʉty tmʉdoodʉ ko ja ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ. Pa̱a̱ty yʉ'ʉjʉty es ja teedywyindsʉndʉjk ttuk'ane'emy ja mʉj tsa̱jptʉjk kwentʉ'a̱jtpʉty es tmátstʉt ja Jesús. 33Net ja Jesús jyʉnáñ: —Waanʉts n'ita̱'a̱ñ ya̱a̱ mʉt miidsʉty, es óknʉmts njʉmbita̱'a̱ñ ma̱ di'ibʉts tʉ xykyexy. 34Xy'ʉxta̱'a̱ydyʉpts miidsʉty es kyajts xypya̱a̱tʉt. Kyaj mba̱a̱t mnʉjxtʉ ma̱ts ʉj nnejxy. 35Net ja israelítʉty ñayjyʉnánʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —¿Ma̱a̱ da ñʉjxa̱'a̱ñʉ tya̱a̱dʉ ko kyaj nbátʉm? ¿Wa'anʉ da ñʉjxa̱'a̱ñ ma̱ ja nmʉguga̱jpn'a̱jtʉm di'ibʉ ijttʉp grieegʉ ña̱a̱xóty es dya'ʉxpʉka̱'a̱ñ nandʉ'ʉn ja grieegʉ ja̱'a̱yʉty? 36¿Ti dʉn yʉ taadʉ myadyakypy di'ibʉ tʉ xy'anma̱'a̱yʉm ko jyʉna'añ?: “Xy'ʉxta̱'a̱ydyʉpts, per kyajts xypya̱a̱ttʉt. Kyaj mba̱a̱t mnʉjxtʉ ma̱ts ʉj nnejxy.” 37Ma̱ ja mʉj xʉʉ kyugʉjxʉnʉ, net ja Jesús tyʉna̱a̱ye'ky es jyʉnáñ jantsy mʉk: —Pʉn ja pʉ́n tyʉʉdsʉ, wa'ants xyñimíñ; es di'ibátyʉts xymyʉbʉjkp, wa'an tnʉ'iiky. 38Dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ, di'ibʉts xymyʉbʉjkp, dʉ'ʉn ja'a éxtʉm myúxʉt jyodoty ja kom nʉʉ di'ibʉ yajjiky'a̱jtp. 39Es mʉt yʉ'ʉ ja Jesús 'yandijpy ko di'ibʉ mʉbʉjkxʉp, di'ibʉ panʉjxʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Dios mo'oyʉdʉp ja Espíritʉ Santʉ. Per kyajnʉmʉ naty jya'ty ya̱ naxwiiñ ja Espíritʉ Santʉ, ja'a ko Jesús kyajnʉmʉ naty jyʉmbity tsa̱jpótm. 40Es ko ja ja̱'a̱yʉty tmʉdoodʉ tya̱a̱dʉ, tap na̱a̱gʉty di'ibʉ jʉnandʉ: —Jantsy tʉy'a̱jtʉndʉmʉ dʉ'ʉn ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ di'ibʉ mina̱a̱mp. 41Wiingátypyʉ ja̱'a̱yʉty jyʉnandʉ: —Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ. Es ja wiingátypyʉ jyʉnandʉ: —Kyaj, ja'a ko kyaj ja Kristʉ jámʉp tsyoona̱'a̱ñ Galileeʉ ña̱a̱xóty. 42Dʉ'ʉn ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko yʉ Kristʉ yʉ'ʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja rey Davit es Belén kyuga̱jpn'átʉt, ma̱ myiiñ jyajty yʉ rey Davit. 43Es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉty ñaywya̱'xʉdʉ majtsk peky. 44Wiinkpʉty jyatsojk esxyʉp yajtsímy, per ni pʉ́n dʉ'ʉn tkatuuñ. 45Net ja mʉj tsa̱jptʉjk kwentʉ'a̱jtpʉty jyʉmbijttʉ ma̱ ja fariseeʉty es ja teedywyindsʉ́nʉty. Ta yajtʉʉjʉdʉ: —¿Ti ko tʉ xykyayajmíndʉ? 46Net ja polʉsiiʉty 'yadsoojʉdʉ: —¡Ni pʉ́nʉ dʉ'ʉn kyakajxyñʉm éxtʉmʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y! 47Net ja fariseeʉty t'anma̱a̱y ja polʉsiiʉty: —¿Tii nan tʉ mnayyákʉdʉ es tʉ mwin'ʉʉñʉty? 48¿Ma̱ mij xy'ok'ijxpʉ ko nidu'ugʉ njustisʉ'a̱jtʉm o nidu'ugʉ fariseeʉ ja̱'a̱yʉty tmʉbeky? 49Es yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyanija̱'a̱dʉp wi'ix ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ, ka̱jxpéky ja'a 'yittʉ. 50Nikodemʉ di'ibʉ naty koots tʉ tni'otsy ja Jesús, tapʉ naty nandʉ'ʉn. Ta yʉ'ʉ jyʉnáñ: 51—Extʉm xytyuk'ijxʉm ja n'ana'amʉn'a̱jtʉm ko kyaj mba̱a̱t ndʉydyu'unʉm pʉ́n di'ibʉ kyaj jawyiin nmʉdo'om es n'ijxʉm ti dʉn yʉ'ʉ tyiimpy axʉʉk. 52Di'ibʉ naty jápʉty 'yadsoojʉmbijtʉdʉ: —¿Tii mij nan mgalileeʉja̱'a̱yʉ? Ʉxpʉk ja Diosʉ jyaaybyajtʉn es xy'íxʉt ko ni tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyamíñ Galileeʉ. 53Net ja ja̱'a̱yʉty yo'oywya̱'xtʉ es nidu'uk nidu'uk ñʉjxta̱a̱ydyʉ ma̱ ja tyʉjkʉty.

will be added

X\