FWANK 5

1Ko waanʉ 'yijty ja israelítʉty tu'ugʉ naty ja xʉʉ ttundʉ jap Jerusalén, es ja Jesús jap oj ñejxy xʉ'a̱jtpʉ. 2Ma̱ tadʉ ka̱jpn myʉwingón ja ka̱jpndʉjk a̱a̱ di'ibʉ tyijtʉp Borreegʉ Tʉjk A̱a̱, jap tu'ugʉ mʉj pilʉ ma̱ ja̱'a̱y tsyi'idʉ. Mʉgoxkʉ tyʉjk wiin tmʉdaty esʉ israelitʉ ja̱'a̱y ttijtʉ Betesdʉ. 3Japʉ naty ja ja̱'a̱y may pya̱'a̱mgo'knʉdʉ naxkʉjxy. Tapʉ wiints, ʉxneybyʉ, xux, di'ibʉ kyaj mba̱a̱t yi'xy. Jap 'yawixtʉ pilʉ pa'a̱a̱y es ja nʉʉ yu'xʉt. 5Japʉ naty tu'ugʉ yedyʉjk kyo'knʉ di'ibʉ i'px ma̱jmókx tʉgʉk jʉmʉjt kujk pya̱'a̱m 'yity. 6Ko ja Jesús t'ijxy ja puma̱'a̱y kyo'knʉ, ñija̱'a̱bʉ naty ko jeky tʉ 'yayoonʉ, net t'anma̱a̱y: —¿M'agʉda̱'a̱ga̱a̱mbʉ? 7Ja puma̱'a̱y 'yadsooy: —Windsʉ́n, kyaj pʉ́n pʉ́nʉts xypyʉjta̱'a̱gʉp yap piloty ko jyayi'xy tya̱dʉ nʉʉ. Tʉgok tʉgókʉts njatʉkʉya'añ, wiinkpʉ jawyiin'a̱jtkojp. 8Jesús t'anma̱a̱y: —Pʉdʉ'ʉk, yajmúk ja mmabajn es nʉjx ma̱ mdʉjkʉn. 9Netyʉ ja puma̱'a̱y 'yagʉdakta̱a̱y. Ta dyajpʉde'ky ja myabajn es yo'oydsyo'oñ. Es kom sa̱a̱bʉdʉ naty ma̱ ja israelítʉty dyajnigutúkʉ es t'ama̱a̱y'áttʉt, 10yʉ'ʉjʉty t'anma̱a̱ydyʉ ja di'ibʉ naty tʉ 'yagʉda'aky: —Po'xʉnxʉʉ tyam. Kyaj ñikutíkyʉty es xytsyʉʉmʉdítʉt yʉ mmabajn. 11Net ja yedyʉjk 'yadsooy: —Yʉ di'ibʉts tʉ xya''agʉda'aky, yʉ'ʉts tʉ xy'anʉʉmʉ: “Yajmúk yʉ mmabajn es nʉjx.” 12Net yajtʉʉjʉdʉ: —¿Pʉ́nxʉ dʉ'ʉn tʉ m'anʉ'ʉmxʉty es xyajmúkʉt yʉ mmabajn es mnʉjxʉt? 13Es ja yedyʉjk kyaj tnijawʉ pʉ́nʉ dʉn ja'a di'ibʉ tʉ ya''agʉda'agyʉty, ja'a ko ma̱ ja luga̱a̱rʉn mayʉ naty ja ja̱'a̱yʉty es ja'a ko ja Jesús tʉ naty ñʉjxnʉ wiink tsoo. 14Oknʉm jatʉgokʉ Jesús tpaty ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk. Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Ix jaygyukʉ. Tyamʉ net tʉ m'agʉda'aky. Katʉ mnakypyekytyúñ kʉdiibʉ mjátʉt o'ktʉ́y. 15Ta ja yedyʉjk jyʉmbijty es oj t'awanʉ ja israelítʉty ko di'ibʉ tʉ ya''agʉda'agyʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Jesús. 16Pa̱a̱ty ja israelítʉty tpajʉdijttso'ondʉ ja Jesús, mʉt ko ja puma̱'a̱yʉty dya''agʉdaky sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ. 17Es ja Jesús t'anma̱a̱y ja israelítʉty: —Yʉ nDeedyʉts tuumpnʉm tyamba̱a̱t, es ʉj nandʉ'ʉn tuumbʉts. 18Pa̱a̱ty yʉ'ʉjʉty ni'igʉ oj 'yákʉdʉ, es pa̱a̱ty tjaya'oogándʉ mʉt ko ja Jesús kyaj tmay'aty twindsʉ'ʉgʉ ja po'xʉnxʉʉ es mʉt ko nandʉ'ʉnʉ Jesús jyʉnáñ ko Dios yʉ'ʉ tyeety'ajtypy, ja'a ko dʉ'ʉn ñaybyʉjta'agyʉty nandʉ'ʉn Dios. 19Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko ʉj, Dios ja 'yU'unk, kyajts mba̱a̱t ti nduñ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñʉts. Ndiimbyʉts je'eyʉ di'ibʉts n'ijxypy ttuñ yʉ nDeedyʉts. Tʉgekyʉ di'ibʉdsʉ nDeety tyiimpy, nandʉ'ʉn ʉj, Dios ja 'yU'unk, ndúñʉts. 20’Pes ja nDeedyʉts xytsyojkpʉts ʉj es xytyuk'ijxpʉts tʉgekyʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tyiimpy. Es xytyuk'ixa̱a̱mbʉts waanʉ oyjyatypyʉ. Es ko xy'íxtʉt, dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉdya'aydyʉt. 21Es éxtʉmʉ Dios Teety dyajjikypyéky ja o'kpʉty, nandʉ'ʉn ʉj, ja 'yU'unk, nyajjikypyʉ́kʉpts di'ibʉts ndsejpy. 22Yʉ Dios Teety ni pʉ́n tkapayo'oy. Ʉj, ja 'yU'unk, tʉ xymyo'oyʉts tʉgekyʉ ja kutujkʉn es nbayo'oyʉdʉts, 23es dʉ'ʉnʉts ʉj tʉgekyʉ xywyindsʉ'ʉgʉdʉt, ja Diosʉ 'yU'unk, éxtʉm twindsʉ'ʉgʉdʉ ja Dios Teety. Di'ibʉts kyaj xywyindsʉ'ʉgʉ ʉj, nan kyaj twindsʉ'ʉgʉ ja Dios Teety di'ibʉts tʉ xykyexy. 24’Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, di'ibʉ myʉdoo'ijtypy di'ibʉts ʉj ngajxypy es tmʉbeky ja di'ibʉts tʉ xykyexy, ʉj nmo'oyaambyʉts ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es kyaj ñʉjxʉt ma̱ tʉydyu'unʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, ja'a ko tʉts njo'tsʉ pyojpʉ es tʉts nmo'oy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 25Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, mina̱a̱mp ja tiempʉ, es tyamʉ dʉ'ʉn, ko ja o'kpʉty tmʉdówdʉt di'ibʉ ngajxypyʉts ʉj, Dios ja 'yU'unk. Es pʉ́nʉty kyuydyiimpy éxtʉmts ʉj n'anʉʉmʉ, yʉ'ʉts nmo'oyaampy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 26Dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios Teety tmʉdaty ja jiky'a̱jtʉn, nandʉ'ʉnʉts ʉj tʉ xymyo'oy esʉts nmʉdátʉt ja jiky'a̱jtʉn. 27Es ja Dios Teety tʉts nandʉ'ʉn xymyo'oy yʉ kutujkʉn es nbayo'oyʉdʉts ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, ja'a ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. 28Katʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉñʉ mdu'uwʉ'ʉmʉdʉ, ja'a ko ja̱'ta̱a̱mp ja tiempʉ ma̱ ja o'kpʉty di'ibʉ tʉ ñaxtʉ́kʉdʉ myʉdówʉp kots ʉj nga̱jxʉt, 29es di'ibʉ oy tʉ jyiky'aty ya̱ naxwiiñ, yʉ'ʉ jikypyʉ́kʉp es ñʉjxtʉt ma̱ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, per di'ibʉ tʉ jyiky'aty axʉʉk ya̱ naxwiiñ, jyikypyʉ́kʉp es ñʉjxtʉt ma̱ ja tʉydyu'unʉn. 30’Ʉj kyajts ti mba̱a̱t kʉ'ʉm ndúñʉts. Ʉj nbaye'ebyʉts éxtʉmdsʉ nDeety xytyuk'ane'emy. Pátʉp wi'ixʉts nbayo'oy, ja'a ko kyajts ʉj ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ nyajtúñ, ja'ats ndiimpy di'ibʉ tsyejpy ja Dios Teety di'ibʉts tʉ xykyexy. 31Pʉn ʉjts naydyu'uk kʉ'ʉm jʉna̱a̱mp ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk, kyajts mij xymyʉbʉ́ktʉt. 32Per taa jatu'uk di'ibʉ nandʉ'ʉn jyʉna'añ, es di'ibʉ yʉ'ʉ jʉna̱a̱mp, tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ. 33Miidsʉty kʉ'ʉm oj xyajtʉ́wdʉ ja Fwank Yajnʉbajtpʉ, es m'adsoojʉdʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk. 34Ʉj kyajts ndukmada'aky kots pʉ́n xyñika̱jxpátʉt. Je'eyʉts miits ndukjamyatstʉ ko ja Fwank jyʉnañʉ dʉ'ʉn ko miits mnitso'oktʉt. 35Mʉt ko Fwank Yajnʉbajtpʉ, dʉ'ʉn yʉ'ʉ 'yijty éxtʉm tu'ugʉ kudʉ'xn di'ibʉ xykyudʉ'xʉm ma̱ mba̱a̱t nyo'oyʉm, es waanʉ tiempʉ mjotkujkʉdʉ miidsʉty mʉdʉ kudʉ'xn. 36Es ʉj nmʉda̱jtypyʉts tu'ugʉ testiigʉ di'ibʉ ni'igʉ mʉj yʉ mʉj'a̱jtʉn tmʉdaty kʉdiinʉm yʉ Fwank. Di'ibʉts ʉj ndiimpy, Dios Teedyʉts xymyooy es ndúnʉt es nyajkugʉ́xʉt. Es ja tuunk di'ibʉts ndiimpy, yʉ'ʉ yajnigʉxe'kypy ko Dios Teedyʉts ʉj tʉ xykyexy. 37Nandʉ'ʉn ja Dios Teety di'ibʉts tʉ xykyexy, pyʉjtákypy ja'a ko tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts ngajxypy. Ni na̱'a̱nʉm xykyamʉdooga̱jxtʉ es ni je'eyʉnʉm xykya'ixtʉ. 38Kyaj ja Diosʉ 'yayuk 'yity ma̱ miidsʉty, mʉt ko kyaj xymyʉbʉktʉ kots miits nja''anʉʉmʉdʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja kugajxy di'ibʉ Dios Teety tʉ tkexy. 39M'ʉxpʉjktʉp miidsʉty di'ibʉ Moisés es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty jyaaydyʉ, ja'a ko miits mjʉna̱'a̱ndʉ ko mʉt yʉ'ʉ xytyijy tʉ xygyanaraty yʉ mjiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Moisés es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty, ja'a jyaaydyʉ di'ibʉts ʉj nnastu'un nnaska̱jxʉ, 40per miidsʉty kyajts xy'axa̱jʉya̱'a̱ndʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ esxyʉpts miits nmo'oy yʉ jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 41’Kyajts nyajtúñ ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ ja̱'a̱y ya̱jktʉp. 42Yajxónʉts nnijawʉ ko miidsʉty kyajpʉ Dios xy'awdattʉ. 43Ʉj tʉ nmíñʉts yʉ'ʉgyʉjxmʉdsʉ nDeedyʉts, es miidsʉty kyajts xy'axá̱jʉdʉ. Per kooxyʉp myiñ ja wiink yedyʉjk mʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, yʉ'ʉ sitʉy m'axá̱jʉdʉp. 44¿Wi'ixʉts miits xymyʉbʉ́ktʉdʉts pʉn m'ʉxta̱a̱ydyʉp yʉ ja̱'a̱yʉty es mwindsʉ'ʉgʉdʉt, es kyaj xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ esʉ Dios jyʉna̱'a̱nʉt ko miits m'oyjya'ay'átyʉty? 45Katʉ mjʉna̱'a̱ndʉ kots ʉj miits xytyijy nni'ʉʉnʉya̱'a̱ndʉ nDeedyʉts wyinduuy. Moisés yʉ'ʉ dʉ'ʉn mni'ʉʉnʉyánʉdʉp, di'ibʉ miits mjot'a̱jttʉp. 46Mni'ʉʉnʉyánʉdʉp mʉt ko miits kyaj xymyʉbʉktʉ di'ibʉ yʉ'ʉ jyaaywyʉ'ʉm ma̱ ʉj. 47Es pʉn kyaj miits xymyʉbʉktʉ di'ibʉ Moisés kyʉxja̱a̱y, ¿wi'ix miits xymyʉbʉ́ktʉt di'ibʉts ʉj miits n'anma̱a̱ydyʉp?

will be added

X\