FWANK 3

1Nidu'uk di'ibʉ ana'amp mʉj tsa̱jptʉgóty, fariseeʉ ja̱'a̱y, es ja'a txʉ'aty Nikodemʉ, 2ja'a ñimiin ja Jesús koots, es t'anma̱a̱y: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, nnija̱'a̱dʉpts ko Dios tʉ mgéxyʉty es xya'ʉxpʉ́ktʉdʉts, ja'a ko ni pʉ́n mba̱a̱t tkaya'íxyʉty yʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn éxtʉm mij xya'íxyʉty, pʉn kyajpʉ Dios pyudʉ́kʉty. 3Es ja Jesús 'yadsoojʉmbijtʉ: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts mij n'anʉʉmʉ, di'ibʉ kyaj jatʉgok myiñ jya'ty jemy, kyaj mba̱a̱t t'ixy ja Diosʉ kyutujkʉn. 4Net ja Nikodemʉ dyajtʉʉy: —¿Per wi'ix mba̱a̱t tu'ugʉ ja̱'a̱y mʉj'ʉna̱'knʉ myiñ jya'ty myʉmajtsk ok? ¿Wi'ix mba̱a̱t tyʉkʉ tya̱a̱k jyodoty es jya̱'tʉt ya̱ naxwiiñ jatʉgok? 5Jesús 'yadsoojʉmbijtʉ: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts mij n'anʉʉmʉ, pʉ́n kyaj jatʉgok myiñ jya'ty jemy mʉt ja'agyʉjxm ja nʉʉ es ja'agyʉjxm ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn, kyaj mba̱a̱t tyʉkʉ ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 6Pʉ́nʉ toxytyʉjk yajmiin yajja̱jtʉp, ja̱'a̱y yʉ'ʉ; es pʉ́n ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn yajmiin yajja̱jtʉp, ja̱'a̱jʉn yʉ'ʉ. 7Katʉ dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉ kots mij tʉ n'anʉʉmʉ es tsojkʉp jatʉgok mmin mja̱'ttʉt jemy. 8Yʉ poj, pojpʉ'ʉ oytyim ma̱a̱ty, es mmʉdeepy ko pyojy, per kyaj xyñijawʉ ma̱ tsyooñ es ni xykyanijawʉ ma̱ ñejxy. Es nandʉ'ʉnʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ tʉgekyʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajmiimpy yajja̱jtypy jemy. 9Ta ja Nikodemʉ dyajtʉʉjʉmbijty ja Jesús: —¿Per wi'ix mba̱a̱dʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuñ? 10Jesús 'yadsoojʉ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn tu'ugʉ israelítʉdyʉ wyindsʉ́n, ¿es kyaj mij xyñijawʉ tya̱a̱dʉ? 11Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts mij n'anʉʉmʉ, n'anmaabyʉts di'ibʉts nnija̱'a̱p. Es tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ ndukmʉmadya̱'a̱ktʉ, yʉ'ʉ dʉn di'ibʉts tʉ n'ixy. Per miidsʉty kyaj xymyʉbʉktʉ di'ibʉts ʉj miits njatukmʉmadyáktʉp. 12Es pʉn kyaj xymyʉbʉktʉ di'ibʉts ʉj miidsʉty nja''awa̱'a̱nʉp di'ibʉ ja ya̱ naxwiiñ ijtp, ¿wi'ix xymyʉbʉ́ktʉt kots ndukmʉmadya̱'a̱ktʉt di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm? 13’Ni pʉ́nʉm kyapatʉkʉ tsa̱jpótm, ʉjtsʉ dʉ'ʉn je'eyʉ, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, es ya̱ naxwiiñ ngʉda'agyʉts. 14Es éxtʉm ja Moisés tkudʉʉy ja tsa̱'a̱ñ di'ibʉ ak bronsʉ, nandʉ'ʉn ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajpʉjta̱'a̱ga̱'a̱ñʉts kʉjxm. 15Es nidʉgekyʉ di'ibʉts xymyʉbʉjkpʉts ʉj, jiky'átʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 16Ja'a ko yʉ Dios nʉgoo oj t'oktsojknʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, pa̱a̱ty ttuknigejxy ja tyu'uk'U'unk, es pʉnaty myʉbʉjktʉp jiky'áttʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es kyaj kyutʉgóydyʉt. 17Ja'a ko Diosʉ 'yU'unk tkejxy es dyajnitso'oktʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, kyaj tkejxy esʉ ja̱'a̱y ñʉjxtʉt ma̱ ja tʉydyu'unʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Di'ibʉ myʉbejkypy ja Diosʉ 'yU'unk, kyaj yʉ'ʉ ñʉjxʉt ma̱ ja tʉydyu'unʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, per di'ibʉ kyaj myʉbékyʉty, yʉ'ʉ nʉjxʉp ma̱ ja tʉydyu'unʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ mʉt ko kyaj tmʉbeky ja Dios ja tyu'uk'U'unk. 19Di'ibáty kyaj tmʉbʉktʉ ja Diosʉ 'yU'unk, ja'a nʉjxtʉp ma̱ ja tʉydyu'unʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, mʉt ko ja ja̱jʉn myiiñ ya̱ naxwiiñ, es ni'igʉ oj ttsoktʉ ja koots'át kʉdiinʉm ja ja̱jʉn, mʉt ko axʉʉk 'yadʉ'ʉtstʉ. 20Nidʉgekyʉ di'ibáty axʉʉk adʉ́tstʉp, kyaj ttsoktʉ ja ja̱jʉn, es kyaj tmʉwingóñ ja ja̱jʉn kʉdiibʉ ñayyajnidʉ'xʉdʉt di'ibʉ naty axʉʉk tyiimpy. 21Per di'ibʉ jiky'a̱jttʉp mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn, myʉwingeempy ja ja̱jʉn es dʉ'ʉn dya'íxyʉty ko yʉ'ʉ oy tmʉdúñ ja Dios. 22Es ko waanʉ 'yijty, net ja Jesús mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty oj ñʉjxtʉ ma̱ yʉ Judeeʉ ñaxwíñʉdʉ. Jap waanʉ 'yijttʉ es dyajnʉbáttʉ ja ja̱'a̱yʉty. 23Nandʉ'ʉn ja Fwank Yajnʉbajtpʉ yajnʉbétyʉ naty jam Enón di'ibʉ myʉwingon'a̱jtypy ja Salim, ja'a ko jamʉ naty ja kom nʉʉ, es ja ja̱'a̱yʉty ñʉjxtʉ es ñʉbáttʉt. 24Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ kyajnʉmʉ naty yʉ Fwank yajpʉjta'aky pujxndʉgóty. 25Es di'ibʉ naty ja Fwank Yajnʉbajtpʉ 'yʉxpʉjkpʉty ñaygya̱jxʉdʉ mʉt tu'ugʉ israelítʉty pʉn wi'ixʉ ja̱'a̱y ñayyajwa̱'a̱dsʉdʉ. 26Net oj tninʉjxtʉ ja Fwank es t'anma̱a̱ydyʉ: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, ok'ix. Di'ibʉ naty mʉt mij ma̱ Jordán mʉjnʉʉ awinm, di'ibʉts mij xytyukmʉmadyak, tam tyam yajnʉbéty, es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty ak yʉ'ʉ panʉjxʉp. 27Net ja Fwank 'yadsooy: —Ni pʉ́n tii mba̱a̱t tkamʉdaty pʉn kyajpʉ Dios tʉ myo'oyʉty. 28Miidsʉty kʉ'ʉm xymyʉdoodʉ kots miits n'anma̱a̱ydyʉ: “Tʉy'a̱jtʉn ko kyajts ʉj nGrístʉty, je'eyʉts ʉj nyajkéxy jawyiin ma̱ yʉ Kristʉ.” 29Ma̱ tu'ugʉ ja̱'a̱y pyekyʉn, ja pʉjkpʉ yedyʉjk ja'a mʉt ti'igyʉ ja di'ibʉ pyejkypy. Es ja pʉjkpʉ yedyʉjk ja myʉtnaymyaayʉbʉ ni'igʉ xyonda'aky ko jam mʉʉt 'yity ma̱ yajmʉjtúñ ja myʉtnaymyaayʉbʉ es tmʉdoo'íty ja kyajxy myadya'aky. Es nandʉ'ʉn ʉj, xondákpʉts jotkʉda'aky ko yʉ ja̱'a̱yʉty tpanʉjxtʉ ja Jesús. 30Jesús yʉ'ʉ ni'igʉ myʉjwiindʉjkʉ'adʉ'ʉtsy, es ʉj waanʉ ni'igʉts n'awaan n'amutskʉ. 31Mʉt ko Jesús tsyo'oñ tsa̱jpótm, pa̱a̱ty ni'igʉ myʉ́jʉty kʉdiinʉm ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. Ʉjtsʉ dʉ'ʉnʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. Pa̱a̱ty ʉj je'eyʉts nnijawʉ di'ibʉ ja ya̱ naxwiiñ. Per di'ibʉ kʉdakp tsa̱jpótm, yʉ'ʉ ñigopk'a̱jtypy tʉgekyʉ. 32Pa̱a̱ty yʉ'ʉ myadyakypy di'ibʉ tʉ t'ixy es tmʉdoy, per ni pʉ́n tkamʉbeky di'ibʉ yʉ'ʉ myadyakypy. 33Ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyupejkypy ja ayuk di'ibʉ yʉ'ʉ kyajxypy, nigʉxʉ'kp ko tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ Dios kyajxypy. 34Pʉ́nʉ Dios tʉ kyéxyʉty, Diosʉ 'yayuk myadyakypy. Esʉ Dios tmooy ja Jesús yʉ Espíritʉ Santʉ tʉgekyʉ. 35Ja Dios Teety jyantsytsyejpy ja 'yU'unk, es tʉgekyʉ ttukkʉdʉjkʉdya'ay di'ibʉ jaa'a̱jtp. 36Di'ibʉ myʉbejkypy ja Diosʉ 'yU'unk, myʉda̱jtypy yʉ jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ; per di'ibʉ kyaj tmʉbʉka̱'a̱ñ yʉ Diosʉ 'yU'unk, kyaj tmʉdaty ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, yʉ'ʉyʉ 'yaxá̱jʉp ja mʉk tʉydyu'unʉn di'ibʉ Dios mo'oyʉdʉp.

will be added

X\