FWANK 20

1Domingʉ, ni nganay'ʉxka̱jpʉmnʉm, Mariiʉ Magdalenʉ oj ñejxy ma̱ naty tʉ ñaxtʉkʉ Jesús. Es ko jyajty jam, net t'ijxy ko ja tsa̱a̱ di'ibʉ naty 'yagʉ'ʉy'ajtypy ja jut, kyaj ñakydyʉ'ʉnʉty éxtʉm yajpʉjtáky. 2Net jyʉmbijty pʉye'egyʉ es oj ñejxy ma̱ Simonk Peedrʉ es ja ʉxpʉjkpʉ di'ibʉ Jesús ni'igʉ jyantsytsyojk, es t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Tʉ dyajpʉdsʉ́mdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm ja ñini'x es kyaj nnija̱'a̱m ma̱a̱ dʉn tʉ tpʉjta̱'a̱ktʉ! 3Net ja Peedrʉ es jatu'uk ja ʉxpʉjkpʉ tsyo'ondʉ es oj ñʉjxtʉ ma̱ ja jut a̱a̱. 4Nimajtsk tsyo'ondʉ pʉye'egyʉ, per jatu'uk ja ʉxpʉjkpʉ waanʉ mʉk pyʉye'eky kʉdiinʉm ja Peedrʉ es ja'a jawyiin ja̱jt. 5Ta kyu'ijxʉ jap jutoty, es t'ijxy ja wit di'ibʉ ja Jesús tʉ naty yajtuk'abíty, per kyaj tyʉjkʉ. 6Oknʉmʉ Simonk Peedrʉ pyaja̱jtʉ, es ja'a tʉjkʉ jap jutoty es t'ijxy ja wit, 7es nan 'yijx ko ja payʉ di'ibʉ yajtukkupijt ja Jesús ja kyʉba̱jk, kyaj naty ti'igyʉ 'yity mʉt ja di'ibʉ yajtuk'abijt ja Jesusʉ ñini'x. 8Net jatu'uk ja ʉxpʉjkpʉ di'ibʉ ja̱jt jawyiin ma̱ jut, nandʉ'ʉn tyʉjkʉ jap jutoty es t'ijxy éxtʉmʉ naty tʉ jyátyʉty. Ta tmʉbejky ko Jesusʉ naty tʉ jyikypyeky. 9Pes kyajnʉmʉ naty tjaygyúkʉdʉ éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko yʉ'ʉ jikypyʉka̱a̱mp jatʉgok. 10Netʉ tadʉ 'yʉxpʉjkpʉty ñʉjxnʉdʉ ma̱ ja tyʉjk. 11Per ja Mariiʉ ko jyajty jatʉgok, net wye'emy jap jut agʉ'p jyʉ'ʉy. Jiibyʉ naty ko kyu'ijxʉ jap jutoty. 12Ta t'ijxy majtskʉ anklʉs, ak poobʉ wyit, 'yu'uñʉdʉ ma̱ naty ja Jesusʉ ñini'x tʉ yajpʉjta'aky. Tu'ugʉ naty 'yu'uñʉ kyʉbajky ja Jesús es jatu'uk tyeky ʉx'am. 13Net ja Mariiʉ yajtʉʉjʉdʉ ja anklʉs: —¿Ti ko mjʉ'ʉy? Ta Mariiʉ 'yadsooy: —Mʉt ko tʉ dyajnʉjxtʉ ja nWindsʉ́nʉdsʉ ñini'x, es kyajts nnijawʉ ma̱ tʉ tpʉjta̱'a̱ktʉ. 14Je'eyʉnʉmʉ naty dʉ'ʉn jyʉna'añ ko 'yijxʉmbijty. Net t'ijxy ja Jesús, per ja'a kyaj tnijawʉ pʉn ja'a dʉ'ʉn ja Jesús, 15ja'a dʉn ttijy ja nʉgam'ijxpʉ. Net ja Jesús yajtʉʉjʉ: —¿Ti ko mjʉ'ʉy? ¿Pʉ́n m'ʉxtaapy? Ja Mariiʉ 'yadsooy: —Windsʉ́n, pʉn mij tʉ xymyʉnejxy ja o'kpʉ ñini'x, anmaagyʉts ma̱ tʉ xypyʉjta'aky esʉts ʉj nyajnʉjxʉt. 16Net ja Jesús t'anma̱a̱y: —¡Mariiʉ! Ja Mariiʉ wya̱'kʉmbijty es t'anma̱a̱y mʉt ja ebreeʉ ayuk: —¡Raboni (di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp Ya'ʉxpʉjkpʉ)! 17Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja Mariiʉ: —Nasma̱jtsʉgʉts, ja'a ko kyajnʉmts nbatʉkʉ ma̱dsʉ nDeedyʉn. Per nʉjx anʉʉmʉdʉ nmʉgu'ugʉty ko ʉj patʉjkʉnʉpts ma̱dsʉ nDeety di'ibʉ miidsʉty nandʉ'ʉn mDeety'a̱jttʉp, ʉjtsʉ nDios es miidsʉty ja mDios. 18Net ja Mariiʉ Magdalenʉ oj ñejxy ma̱ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty es t'awa̱'a̱nʉdʉ ko tʉ t'ixy ja Jesús es ko yʉ'ʉ naty tʉ 'yanʉ'ʉmxʉdyʉ dʉ'ʉn. 19Nan ja xʉʉ domingʉ koots, ja ʉxpʉjkpʉty tʉ naty ñaymyujkta̱'a̱yʉdʉ ni'aga̱jy tʉgoty mʉt ko ttsʉ'ʉgʉdʉ teedywyindsʉ́nʉty. Netʉ Jesús tyʉjkʉ es ñaybyʉjtákʉ kujk'ám. Ta kya̱jxpo'xʉdʉ es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Jotkujk'áttʉ miidsʉty. 20Ko Jesusʉ dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y, net ttuk'ijxtʉ ja kyʉ'ʉ ma̱ tʉ tyʉkʉ ja kla̱a̱vʉs es ja kyaatsy ma̱ tʉ yajtukkímy ja lanzʉ. Es ja 'yʉxpʉjkpʉty jyantsyxyondaktʉ ko t'ixtʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 21Netʉ Jesús jyʉnáñ jatʉgok: —Jotkujk'áttʉ miidsʉty. Ʉj ngajxtʉpts miidsʉty, dʉ'ʉn éxtʉmts ʉj ja nDeedyʉts xykyejxy. 22Net tnaspixʉ poju'unk ma̱ ja 'yʉxpʉjkpʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Axá̱jʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ. 23Pʉ́n mbojpʉma'xtʉp, me'xy wyʉ'ʉmʉt; es pʉ́n kyaj mbojpʉma'xtʉ, nan kyaj me'xy wyʉ'ʉmʉt. 24Esʉ Tomás, tu'ugʉ Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉ di'ibʉ tyijtʉp Xeeñu'unk, kyajʉ naty jap ko myiiñ yʉ Jesús. 25Net ja myʉgu'ugʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tʉts n'ixtʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Per ja Tomás 'yadsooy: —Pʉn kyajts n'ixy ja kyʉ'ʉ ma̱ tʉ tsyayuty ma̱ ja kla̱a̱vʉs tʉ tyʉkʉ, es ngudíjʉdsʉ ngʉwa'xypy ma̱ ja kla̱a̱vʉs tʉ tyʉkʉ, es ngudíjʉdsʉ ngʉwa'xypy ma̱ ja kyaatsy tʉ tsyayuty, kyajts nmʉbʉ́kʉt. 26Kyumduktujk xʉʉbʉ naty ñaymyúkʉdʉ ja ʉxpʉjkpʉty jatʉgok. Tapʉ naty ja Tomás. Oyʉ naty 'yaga̱jyʉty ja tʉjk, Jesús tʉjkʉ es ñaybyʉjtákʉ kujk'a̱a̱y es tka̱jxpe'xy ja 'yʉxpʉjkpʉty, oj t'anʉʉmʉdʉ: —Jotkujk'áttʉ miidsʉty. 27Netʉ Tomás t'anma̱a̱y: —Tomás, kudijʉ mgʉwa'xypy ma̱dsʉ ngʉ'ʉ tsyayujty mʉt ja kla̱a̱vʉs, es pʉjta̱'a̱k ja mgʉ'ʉ ma̱ tsyayujty ja nga̱a̱dsyʉts mʉt ja lanzʉ. ¡Kyaj xykyamʉbʉ́kʉt, mʉbʉk! 28Net ja Tomás 'yadsooy: —Windsʉ́n, mij nDios'a̱jtypy. 29Jesús 'yadsoojʉ: —Tomás, mmʉbejkypy tyam mʉt ko tʉts mij xy'ixy. Kuni'xy di'ibʉts xymyʉbʉjktʉp óyʉdsʉ naty xykya'ixtʉ. 30Ni'igʉ may ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús tyuun 'yʉxpʉjkpʉtʉjk wyinduuyʉty di'ibʉts kyaj ngʉxja̱a̱y ma̱ tya̱dʉ neky. 31Perʉ tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ ngʉxja̱'a̱y ya̱a̱ es miits xymyʉbʉ́ktʉt ko yʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, Diosʉ 'yU'unk, es ko xymyʉbʉ́ktʉt, mmʉdáttʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.

will be added

X\