FWANK 2

1Kyumdʉgʉk xʉʉ tu'uk ja pʉjk ukʉn 'yity jam Kanaa, ñaxwíñʉdʉ Galileeʉ. Tamʉ naty nandʉ'ʉn yʉ Jesusʉ tya̱a̱k. 2Es ja Jesús mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty oj ñʉjxtʉ ma̱ ja ja̱'a̱y pyeky ko yajwoodʉ. 3Ko oj ja vinʉ kyexy, ta ja Jesusʉ tya̱a̱k 'yanma̱a̱yʉ: —Kyajnʉp ja vinʉ. 4Ta ja Jesús t'adsooy ja tya̱a̱k: —Nanitu'unk, ¿ti kots dʉ'ʉn xy'anʉʉmʉ? Kyajnʉmts ʉj xyñapa̱a̱ty. 5Net ja Mariiʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja di'ibʉ naty jam wingʉʉydyʉp: —Kuydyundʉ tʉgekyʉ di'ibʉ mduk'ana'amʉp. 6Tamʉ naty tʉdujkʉ nʉʉdʉjk di'ibʉ ak tim tsa̱a̱, di'ibʉ israelítʉty yajtuundʉp ko ñayyajwa̱'a̱dsʉdʉ. Es tu'uk tu'ugʉ nʉʉdʉjk mʉgo'px litrʉn tyʉkʉ nʉʉ. 7Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja wingiibyʉty: —Ya'utstʉ mʉdʉ nʉʉ tya̱dʉ nʉʉdʉjk. Ta dya'ujtstʉ. 8Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Jaaptʉ net waanʉ es mʉnʉjxtʉ ma̱ xʉduumbʉ. Es dʉ'ʉn ttuundʉ. 9Es ja xʉduumbʉ t'ukma̱jtsy ja nʉʉ di'ibʉ naty tʉ jyʉmbity vinʉ. Ni tkanijawʉ ma̱ myiñ, ja'ayʉ ja wingiibyʉty ñija̱'a̱dʉp ma̱ tsyooñ, ja'a ko yʉ'ʉdyʉ naty tʉ tjuuttʉ ja nʉʉ. Ta ja xʉduumbʉ tmʉj'yáxʉ ja pʉjkpʉ yedyʉjk. 10Ta t'anma̱a̱y: —Jawyiin t'uuktʉ nidʉgekyʉ ja vinʉ waanʉ oybyʉ, es ko ja jabye'xyʉty tʉ t'úknʉdʉ naty, nétnʉm yajmooydyʉ ja vinʉ di'ibʉ kyaj nʉgoo 'yóyʉty. Es mij jʉmbit xytyuñ. Oknʉm xyaky ja vinʉ waanʉ oybyʉ di'ibʉ naty mya'ijtypy pʉjke'eky. 11Yʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús tyuun jap Kanaa, Galileeʉ ña̱a̱xóty, ja'a yʉ'ʉ ja jawyiimbʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús tyuun. Esʉ dʉ'ʉn dya'ijxʉ ja myʉj'a̱jtʉn es ja 'yʉxpʉjkpʉty myʉbʉjkʉdʉ. 12Ko tya̱dʉ xʉʉ ñajxy, net ja Jesús jyʉjptáknʉ Kafarnaúm mʉt ja tya̱a̱k esʉ myʉga'axʉty esʉ 'yʉxpʉjkpʉty. Jap 'yijttʉ majtsk tʉgʉk xʉʉ. 13Es kom wingoombʉ naty ja israelitʉ pyaskʉ xʉʉ, ta Jesús pyatʉjkʉ Jerusalén. 14Jap mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty tpaty di'ibʉ tye'kypy éxtʉmʉ windsʉ'kʉn: tsa̱jka̱a̱, borreegʉ esʉ pak, es jap di'ibáty wyin'uñaaydyʉp ja tyeeky di'ibʉ ja̱'a̱yʉdyʉ myeeñ wyingugoonʉdʉp es dʉ'ʉn tnipʉk tnitundʉ. 15Ko tya̱dʉ Jesús t'ijxy, ta tu'ugʉ wyojpn dya'o'oyʉ ak tim po'o. Net twojppʉdsʉʉmda̱a̱ydyʉ di'ibátyʉ naty jap tye'kypy ja borreegʉ esʉ tsa̱jka̱a̱. Es tnaswʉ́jʉdʉ ja myeeñ di'ibʉ wyingugoondʉp ja meeñ es dyajjʉmbijty ja myeesʉ. 16Es ja di'ibʉ tye'kypy ja pak t'anma̱a̱y: —¡Yajpʉdsʉ́mdʉ tya̱a̱dʉ ja ya̱a̱! ¡Kátʉdsʉ nDeedyʉ tyʉjk xyajwa̱'a̱ñ ma̱a̱ydyʉjk! 17Net ja 'yʉxpʉjkpʉty tjamyajtstʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: “Ndsojk'e'kypyʉts ja mdʉjk.” 18Net myiindʉ ja israelitʉ wyindsʉ́nʉty es yajtʉʉjʉdʉ: —¿Ti ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn mij xytyuk'ijxtʉp ko mij xymyʉdaty ja kutujkʉn es dʉ'ʉn xytyúnʉt yʉ tya̱a̱dʉ? 19Esʉ Jesús 'yadsoojʉ: —Jitʉ tya̱dʉ mʉj tsa̱jptʉjk, es tʉgʉk xʉʉts ngójʉdʉts jatʉgok. 20Ta ja israelítʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Justyikxytyʉdujk jʉmʉjt 'yity es 'yabejty, ¿es mij tʉgʉk xʉʉ xykyoja̱'a̱ñ? 21Per ja Jesús ko tmadyaky ja mʉj tsa̱jptʉjk, ja'a dʉ'ʉn myadyakypy ja kyʉ'ʉm nini'x. 22Pa̱a̱ty ko Jesús 'ye'ky es jyikypyejky, ja 'yʉxpʉjkpʉty tjamyajtstʉ ko dʉ'ʉn Jesús jyʉnáñ, es tmʉbʉjktʉ di'ibʉ ijtp ja̱a̱ybyéty ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn es di'ibátyʉ natyʉ Jesús tʉ 'yanʉ'ʉmxʉty. 23Ko naty ja Jesús 'yity Jerusalén ko paskʉ xʉʉ, may ja ja̱'a̱y myʉbʉjkʉdʉ ko t'ijxtʉ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús tyuun. 24Per ja Jesús kyaj ñaygyʉya̱jkʉ ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, ja'a ko 'yixy'a̱jtta̱a̱ydyʉp nidʉgekyʉ. 25Es ja Jesús kyaj t'awijxy esʉ wiingátypyʉ ja̱'a̱y tyukmʉmadya̱'a̱gʉdʉt wi'ixʉ ja̱'a̱y ja jyot wyinma̱'a̱ñ, yʉ'ʉ kʉ'ʉm ñija̱'a̱bʉ naty wi'ixʉ wyinma̱'a̱ñ ja ja̱'a̱yʉty.

will be added

X\