FWANK 19

1Net ja Pilatʉ tni'ana'amʉ es ja Jesús yajwópʉt. 2Ja solda̱a̱dʉty txʉgajttʉ ja apyñ éxtʉm tu'ugʉ koronʉ es tpʉjtákʉdʉ kyʉba̱jkkʉjxm es ttukpʉjtáktʉ tu'ugʉ tsu'unk wit. 3Ta tmʉwingoondʉ es t'anʉʉmʉdʉ: —¡Mʉj kʉjxm mij israelítʉdyʉ ryey! Es ta twimbojtsʉ'ktʉ. 4Pilatʉ pyʉdseemy jatʉgok es t'anma̱a̱ydyʉ ja israelítʉty: —¡Ok'ixtʉ! Tya̱a̱ts nyajpʉdsémy ya̱a̱ es xy'íxtʉt ko kyajts ni ti pyojpʉ ngapatʉ. 5Ta Jesús pyʉdseemy mʉt ja 'yapyñgyoronʉ ma̱ ja kyʉba̱jk es mʉt ja tsyu'unk wit. Net ja Pilatʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja israelítʉty: —¡Tya̱a̱ net ja tya̱dʉ yedyʉjk! 6Ko t'ijxtʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja polʉsiiʉty, ta yaxkaktʉ: —¡Yajkruuzpát! ¡Yajkruuzpát! Pilatʉ jyʉnáñ: —Pes yajnʉjxtʉ miidsʉty, mʉt ko ʉj kyajts nbatʉ pyekyʉ tya̱dʉ yedyʉjk. 7Es ja israelítʉty t'adsoodʉ ja Pilatʉ: —Ʉʉdsʉty nmʉda̱jttʉpts tu'ugʉ ana'amʉn es 'yoogʉt éxtʉmʉ tya̱a̱dʉ, mʉt ko ñaybyʉjta'agyʉty Diosʉ 'yU'unk. 8Ko tya̱a̱dʉ Pilatʉ tmʉdooy, net tsyʉ'kʉ ni'igʉ. 9Ta tyʉjkʉ jatʉgok ma̱ ja palasyʉ es dyajtʉʉy ja Jesús: —¿Ma̱ mij mdsooñ? Perʉ Jesús kyaj 'yadsoojʉmbijtʉ ni wi'ix. 10Net ja Pilatʉ jyʉnáñ: —¿Ʉj mij kyajts xy'adsowa̱'a̱ñ? ¿Kyaj xyñijawʉ ko ʉj nmʉda̱jtypyʉts ja kutujkʉn es nyajkruuzpátʉt, es nan nmʉda̱jtypyʉts yʉ kutujkʉn es nnasmátsʉt? 11Jesús 'yadsooy: —Ni ti kutujkʉnxyʉp mij xykyamʉdaty mʉt ʉj kooxyʉp ja Dios tʉ mgamo'oyʉty. Pa̱a̱ty di'ibʉts ʉj tʉ xykyʉyaky ma̱ mij, yʉ'ʉ ni'igʉ myʉda̱jtypy ja peky es kʉdiinʉm mij. 12Net ja Pilatʉ tja'ʉxta̱a̱y ja winma̱'a̱ñ es tnasmatsʉyáñ ja Jesús, per ja israelítʉty myʉyaxkákʉdʉ: —¡Pʉn mnasma̱jtsʉp, kyaj mʉʉt mnaymyáyʉty yʉ yajkutujkpʉ kopk! ¡Oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ naybyʉjtákʉp éxtʉmʉ rey, yʉ'ʉ ja yajkutujkpʉ kopkʉ myʉdsip! 13Net ja Pilatʉ, ko tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, tni'ana'amʉ es pyʉdsʉ́mʉt ja Jesús. Ta Pilatʉ nandʉ'ʉn pyʉdseemy es ñaxwe'tsy ma̱ yajkutíky, ma̱ ja luga̱a̱r di'ibʉ ja ebreeʉ tyukxʉ'a̱jtʉ Gabata, es 'yayukwimbʉdsemy Tsa̱a̱ Winwa̱a̱bʉ. 14Es éxtʉm kijkyxyʉʉ ma̱ ja paskʉ xʉʉ, net ja Pilatʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja israelítʉty: —¡Tya̱a̱ net ja mrey! 15Per ja'ajʉty 'yadsoodʉ mʉk: —¡Wa'an t'eeky! ¡Wa'an t'eeky! ¡Yajkruuzpát! Ta Pilatʉ jyʉnáñ: —¿Tii ʉjts nyajkruuzpátʉp ja mrey? Per ja teedywyindsʉ́nʉty 'yadsoodʉ mʉk: —Ʉʉdsʉty kyajts nmʉdattʉ wiinkpʉ rey, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉnʉ yajkutujkpʉ kopk. 16Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ Pilatʉ ttukkʉdʉjkʉdʉ ja israelítʉty es ja Jesús kyruuzpátʉt. Net ja solda̱a̱dʉty oj myʉnʉjxʉdʉ. 17Ta Jesús pyʉdseemy mʉt ja kyruuz es ñejxy ma̱ ja luga̱a̱r di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Kalaveerʉ, di'ibʉ ebreeʉ ja̱'a̱yʉty tyukxʉ'a̱jttʉp Gólgotʉ. 18Jap dyajkruuzpajttʉ mʉt nimajtskʉ wiingátypyʉ ja̱'a̱y, tu'uk ana̱jñdsyoo es jatu'uk aga̱'a̱ñdsyoo es ja Jesús kujk'ám. 19Pilatʉ tni'ana'amʉ tu'ugʉ ja̱a̱ybyajtʉn yajkʉxja̱'a̱yʉt Jesús kyʉbajky di'ibʉ jʉna̱a̱mp: “Jesús nazarenʉ, yʉ israelítʉdyʉ ryey.” 20May ja israelítʉty t'ijxtʉ ja ja̱a̱ybyajtʉn es tka̱jxtʉ, ja'a ko myʉwingón ja Jerusalengʉ tadʉ luga̱a̱r ma̱ dyajkruuzpajttʉ Jesús, es ja ja̱a̱ybyajtʉn kana̱k naxʉ naty tʉ tkʉxja̱'a̱ydyʉ, dʉ'ʉn ja ebreeʉ, grieegʉ esʉ latín. 21Pa̱a̱ty ja teedywyindsʉ́nʉty t'anma̱a̱ydyʉ Pilatʉ: —Katʉ xykyʉxja̱'a̱y israelítʉdyʉ ryey. Kʉxja̱'a̱y tʉgatsy. Pʉjta̱'a̱k ko jyʉnáñ ko yʉ'ʉ israelítʉdyʉ ryey. 22Per ja Pilatʉ t'adsoodʉ: —Di'ibʉts tʉ ngʉxja̱'a̱y, dʉ'ʉn wyʉ'ʉmʉt. 23Ko ja solda̱a̱dʉtʉjkʉty dyajkruuzpajtta̱a̱ydyʉ ja Jesús, ta ja wyit dyajwa̱'xʉdʉ taxk peky kʉjktu'uk. Per ja kyapʉ kyaj xyuymyíkyʉty, dʉ'ʉñʉ je'eyʉ ti'igyʉ kyojyʉty. 24Ja solda̱a̱dʉty ñayjyʉnánʉdʉ: —Kyaj ngʉ'tswa̱'xʉm yʉ tya̱dʉ wit. Nik net n'oktu'unʉm tu'ugʉ rifʉ es pʉ́n myʉda̱jtypy ja swertʉ, yʉ'ʉ yajnʉjxʉp. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: “Dyajwa̱'xtʉts ja nwit ma̱ ja'ajʉty, es trifʉtundʉ mʉt ja ngápʉts.” Es dʉ'ʉn ttuundʉ ja solda̱a̱dʉty. 25Ma̱ ja Jesusʉ kyruuz tamʉ naty ja tya̱a̱gu'unk, ja tya̱a̱gu'ungʉ myʉga'ax, Mariiʉ ja ñʉdo'oxyʉ Kleofʉs, esʉ Mariiʉ Magdalenʉ. 26Ko Jesús t'ijxy ja tya̱a̱gu'unk tyanʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉ di'ibʉ Jesús ni'igʉ tsyojk, net ja Jesús t'anma̱a̱y ja tya̱a̱gu'unk: —Nanitu'unk, tya̱a̱ net ja mma̱a̱nk. 27Net t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉ: —Ta net ja mda̱a̱gu'unk. Net ja 'yʉxpʉjkpʉ t'axa̱jʉ ma̱ ja tyʉjk. 28Ko natyʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty, Jesús ñija̱'a̱bʉ naty ko tʉgekyʉ tʉ yajkuydyúñ, es tkuydyúnʉt éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, ta jyʉnáñ: —Tʉ́tsʉpts. 29Japʉ naty tuk jarrʉ xun vinʉ. Net dyajxo'ktʉ tu'uk yuunkpʉnaanʉ es tpʉjtáktʉ ma̱ tu'ugʉ mats jʉjpu'unk es ttuk'adíjʉdʉ. 30Jesús tmi'ky ja xun vinʉ. Net jyʉnáñ: —Tʉ net tʉgekyʉ yajkuydyuunda̱'a̱y. Net wyindaknʉ es oj 'yo'knʉ. 31Pyátnʉbʉ naty ja paskʉ xʉʉ, es ja israelítʉty kyaj ttsoktʉ es ja ñini'xʉty wyʉ'ʉmʉt kruuzkʉjxy ma̱ ja po'xʉnxʉʉ, ja'a ko nʉgoo 'yokmʉjxʉ'a̱jnʉ. Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱a̱dʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja Pilatʉ es tni'ana'amʉt es nʉjx yajtekytyʉjtʉ di'ibʉ jam kruuzkʉjxy es pojʉn 'yooktʉt es dyajjʉnákʉt ja ñini'x kruuzkʉjxy. 32Net ja solda̱a̱dʉtʉjkʉty oj ñʉjxtʉ es ttʉ́jʉdʉ ja tyeky ja nimajtskpʉ di'ibʉ Jesusʉ naty mʉʉt 'yity kruuzkʉjxy. 33Per ko twinguwa̱'kʉdʉ ja Jesús, ta t'ijxtʉ ko tʉ naty 'yo'knʉ. Pa̱a̱ty kyaj oj ttʉ́jʉdʉ ja tyeky. 34Es oy tja'ijxtʉ dʉ'ʉn, tu'ugʉ solda̱a̱dʉ ja lyanzʉ ttukka̱a̱tsymyʉgu'umʉ ja Jesús. Ta ja ñe'pyñ pyʉdseemy es nandʉ'ʉn pyʉdseemy éxtʉm jyawʉ nʉʉ. 35Tʉts ʉj yʉ'ʉ n'ixy, es tʉy'a̱jtʉnts njʉna̱'a̱ñ es ʉj nnija̱'a̱bʉts ko tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts ngajxypy es ngʉxja̱'a̱yʉts es miidsʉty nandʉ'ʉn xymyʉbʉ́ktʉt. 36Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Kyaj ttʉ́jʉdʉ ni tu'ugʉ pya̱jk.” 37Es jatuk pekyʉ ja̱a̱ybyajtʉn jyʉna'añ: “'Yíxtʉp ja di'ibʉ lanzʉ tukka̱a̱tsymyʉgu'umʉ.” 38Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jya̱jtʉ, Josee di'ibʉ kuga̱jpn'a̱jtp Arimateeʉ es pyanejxypy ja Jesús, oy ayu'udsyʉ mʉt ko ttsʉ'ʉgʉ ja teedywyindsʉ́nʉty, ta yʉ'ʉ t'amdooy ja kutujkʉn ma̱ Pilatʉ es dyajnʉjxa̱'a̱ñ ja Jesusʉ ñini'x. Pilatʉ dyajky ja kutujkʉn. Ta Josee tmʉnejxy ja Jesusʉ ñini'x. 39Nandʉ'ʉnʉ Nikodemʉ di'ibʉ tʉʉyʉp oj tmʉgajxy ja Jesús koots, tmʉnejxy i'px ma̱jk kilʉ ja pa̱'a̱k xu'kpʉ di'ibʉ ya'o'oyʉdʉp mʉdʉ mirrʉ kepy esʉ alwes a̱a̱y. 40Es dʉ'ʉn ja Josee es ja Nikodemʉ t'axá̱jʉdʉ ja Jesusʉ ñini'x. Ta ttuknipijttʉ tu'ugʉ mantʉ wit mʉt ja pa̱'a̱k xu'kpʉ, éxtʉm ja israelítʉty jaayʉm ttundʉ ko dyajnaxtʉ́kʉdʉ o'kpʉty. 41Ma̱ tadʉ luga̱a̱r ma̱ dyajkruuzpajttʉ Jesús, japʉ naty wingón tu'ugʉ nʉgam, es ma̱ tadʉ nʉgam japʉ naty tu'ugʉ o'kpʉ jut jembyʉ ma̱ kyajnʉm pʉ́n o'kpʉ ñaxtʉkʉ. 42Jap tpʉjtáktʉ ja Jesusʉ ñini'x, mʉt ko tadʉ o'kpʉ jut wingonʉ naty es mʉt ko tsyonda̱'a̱gánʉbʉ naty ja israelítʉty ja myʉj xʉʉ.

will be added

X\