FWANK 18

1Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Jesús jyʉnáñ, net oj 'yawinnaxtʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty ma̱ ja luga̱a̱r di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Sedrón Nʉwok. Jap tu'ugʉ nʉgam ma̱ 'yityʉ je'xykyépy. Jap ja Jesús tyʉjkʉdʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty. 2Esʉ Juudʉs di'ibʉ naty kyʉyakaampy yʉ Jesús, nan 'yixy'ajtypyʉ natyʉ tadʉ nʉgam, mʉt ko kana̱k okʉ naty tʉ ñaymyúkʉdʉ jap mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty ja Jesús. 3Netʉ Juudʉs jya̱jttʉ nʉgamóty mʉʉt ja maysyolda̱a̱dʉty esʉ polʉsiiʉty di'ibʉ kyajxtʉ ja teedywyindsʉ́nʉty esʉ fariseeʉty. Es tmʉnʉjxtʉ lyamprʉ, tsyinwaty, pujxn esʉ kepy. 4Es kom ja Jesús ñija̱'a̱bʉ naty ti naty jatánʉp, ta tninʉjxtʉ es dyajtʉʉy di'ibʉ naty pajʉdijtʉdʉp: —¿Pʉ́n m'ʉxta̱a̱ydyʉp? 5Net ja'ajʉty 'yadsoojʉdʉ: —Yʉ Jesús nazarenʉ. Jesús 'yadsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn. Juudʉs di'ibʉ naty kʉyakánʉp, tapʉ naty mʉt ja di'ibʉdyʉ naty pajʉdijttʉp ja Jesús. 6Es ko ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: “Ʉjtsʉ dʉ'ʉn”, net 'yʉxtʉkʉwa̱'ktʉ es kyʉda̱a̱dʉ naxkʉjxy. 7Net ja Jesús jatʉgok dyajtʉʉjʉmbijttʉ: —¿Pʉ́n m'ʉxta̱a̱ydyʉp? Net 'yadsoodʉ: —Yʉ Jesús nazarenʉ. 8Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Tʉts mij n'anʉʉmʉdʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn. Pʉn ʉjts miits xy'ʉxta̱a̱ydyʉp, na'ixtʉ, wa'an tnʉjxtʉ tya̱dʉ nja̱'a̱yʉts. 9Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Jesús es yajkuydyúnʉt di'ibʉ yʉ'ʉ kʉ'ʉm jʉnán: “Tatitu'unk, ni tu'uk tʉ kyatʉgoy di'ibʉts mij xymyooy.” 10Net ja Simonk Peedrʉ tju'ty ja 'yespa̱a̱dʉ es tnibo'tʉ ja 'yaga̱'a̱ñdyátsk tu'uk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Malkʉ, tyuumbʉ ja teedywyindsʉngópk. 11Esʉ Jesús t'anma̱a̱y ja Peedrʉ: —Pʉjta̱'a̱k jatʉgok yʉ m'espa̱a̱dʉ ma̱ xya'ity. Koonʉmts n'ayówʉt éxtʉm ja Dios Teety tʉ xytyuknibʉjta̱a̱gʉ es ʉj n'ayówʉdʉts. 12Net ja solda̱a̱dʉty es mʉt ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk esʉ israelítʉty ja pyolʉsiiʉty tma̱jtstʉ ja Jesús es dyajnʉjxtʉ kʉtsimy. 13Net jayʉjp dyajnʉjxtʉ ma̱ yʉ Anasʉ tyʉjk. Yʉ Anás yʉ'ʉ myʉ't'a̱jtypy ja Kaifás di'ibʉ ma̱ tadʉ jʉmʉjt teedywyindsʉngopk'a̱jtp. 14Tya̱dʉ Kaifás yʉ'ʉ naty tʉ t'ok'anmaabyʉdʉ ja israelítʉty ko waanʉ oy es 'yoogʉt yʉ'ʉyʉ Jesús es kʉdii ko wyindʉgóyʉt ja israelítʉdyʉ ñax kya̱jpn. 15Simonk Peedrʉ es jatu'uk ja ʉxpʉjkpʉ t'akpanʉjxtʉ ja Jesús. Yʉ 'yʉxpʉjkpʉ ixy'a̱jtʉbʉ naty ja teedywyindsʉngópk. Pa̱a̱ty tyʉjkʉ mʉt ja Jesús ma̱ ja tyʉja̱'a̱ ja windsʉ́n. 16Per ja Peedrʉ jap oj wye'emy kemy'agʉ'p. Pa̱a̱ty pyʉdseemy ja ʉxpʉjkpʉ di'ibʉ ixy'a̱jtʉbʉ naty ja teedywyindsʉngópk es oj t'anʉʉmʉ ja kemy'a̱a̱ adʉnaabyʉ es tyʉ́kʉt yʉ Peedrʉ. 17Net ja kemy'a̱a̱ adʉnaabyʉ dyajtʉʉy ja Peedrʉ: —¿Tii kyaj mij m'ʉxpʉjkpʉ'átyʉty nandʉ'ʉnʉ tadʉ ja̱'a̱y? Peedrʉ 'yadsooy: —Kyaj 'yʉjtsʉty. 18Es kom xujxpʉ naty, ja teedywyindsʉngópkʉ tyuumbʉty di'ibʉ jap es ja polʉsiiʉty tʉ natyʉ jʉʉn dyajmʉ́jʉdʉ, es tamʉ naty tanʉ xyamdʉ. Esʉ Peedrʉ nan tapʉ naty mʉʉdʉty ñayyajjokxpʉ́kʉdʉ ma̱ ja jʉʉn. 19Ta ja teedywyindsʉngópk dyajtʉʉdsondáktʉ ja Jesús: —¿Pʉ́nʉty m'ʉxpʉjkpʉ'a̱jtypy es ti dʉnʉ tadʉ di'ibʉ mduk'ʉxpʉjktʉp? 20Jesús t'adsooy: —Ixnide'xyʉts tʉ ngajxy mayjya'ayóty. Taayʉmts nduk'ixtʉ tsa̱jptʉgóty es ma̱ ja Jerusalengʉ myʉj tsa̱jptʉjk, ma̱ ñaymyúkʉdʉ ja israelítʉty. Kyajts ti tʉ ngajxy ayu'udsyʉ. 21¿Ti kots ʉj mij xyajtʉ́y? Yajtʉ́wdʉ di'ibʉ tʉ tmʉdowdʉ n'ʉxpʉjkʉnʉts, es yʉ'ʉ m'awánʉdʉp tits ʉj tʉ ngajxy. Yʉ'ʉjʉty yajxón tnijáwʉdʉ wi'ixʉts tʉ nya'ʉxpeky. 22Ko Jesús jyʉna̱a̱nda̱a̱y dʉ'ʉn, net ja tsa̱jptʉjk polʉsiiʉty tu'uk di'ibʉ naty jap twimbojtse'ky ja Jesús es t'anma̱a̱y: —¿Ti ko dʉ'ʉn xy'adsoy yʉ teedywyindsʉngópk? 23Jesús 'yadsoojʉ: —Pʉn tʉts nga̱jxtʉgóy, tuk'ixtʉ wi'ix tsoodsʉ dʉ'ʉn tʉ nga̱jxtʉgóy. Es pʉn tʉy'a̱jtʉnʉts ngajxy, ¿ti kots mij xykyoxy? 24Net ja Anás tkajxna̱jxy ja Jesús kʉtsimy ma̱ ja Kaifás, teedywyindsʉngópk. 25Ja Simonk Peedrʉ ñayyajjokxpékyʉdyʉ naty ma̱ ja jʉʉn, es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti kyaj mij m'ʉxpʉjkpʉ'átyʉdyʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y? Ta ja Peedrʉ t'ʉxtijy, jyʉnáñ: —Kyaj 'yʉjtsʉty. 26Net jatʉgok yajtʉʉjʉ ja teedywyindsʉngópkʉ tyuumbʉ, pyamʉgu'ugʉ di'ibʉ Peedrʉ naty tʉ ttatskpo'ttu'uty: —¿Tii kyajts mij n'ijxy jap nʉgamóty mʉt yʉ'ʉ? 27Peedrʉ t'ʉxtijy jatʉgok ja Jesús, es netyʉ ja tʉgaak 'yʉʉy. 28Net tmʉdso'ondʉ ja Jesús ma̱ ja Kaifasʉ tyʉjk es tmʉnʉjxtʉ ma̱ gobernadoorʉ pyalasyʉ. Es kom xʉʉñdyáknʉbʉ naty, ja israelítʉty kyaj tyʉjkʉdʉ ma̱ ja palasyʉ, mʉt ko éxtʉm ja kyostúmbrʉty tmʉdattʉ, pʉn tʉjkʉp, kyaj mba̱a̱t 'ya'ux'aty ma̱ ja paskʉ. 29Pa̱a̱ty ja Pilatʉ pyʉdseemy es oj tmʉga̱jxtʉ: —¿Wi'ix tsoo tya̱dʉ ja̱'a̱y xyñi'ʉʉnʉdʉ? 30Net ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Kooxyʉp kyayʉ'ʉjʉty tu'ugʉ axʉk ja̱'a̱y, kyajxyʉpts mij tʉ ndukkʉdʉ́kʉdʉ. 31Net ja Pilatʉ jyʉnáñ: —Yajnʉjxtʉ miidsʉty, es payo'oydyʉ éxtʉm miits ja mgʉ'ʉm ana'amʉn. Ja israelítʉty 'yadsoodʉ: —Per ʉʉdsʉty, israelítʉty, kyajts nmʉdattʉ kutujkʉn es nya'ooktʉdʉts pʉ́n. 32Es dʉ'ʉn yajkuydyuuñ éxtʉm ja Jesusʉ naty tʉ jyʉna'añ wi'ixʉ naty 'yooga̱'a̱ñ. 33Pilatʉ tyʉjkʉ jatʉgok ma̱ ja palasyʉ es tmʉjwooy ja Jesús es dyajtʉʉy: —¿Ti mijtsʉ dʉ'ʉn ja israelitʉ ryey? 34Jesús 'yadsooy: —¿Taadʉ mij myajtiipy mʉt ja mgʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, o mʉt ko wiinkpʉty tʉ mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ? 35Pilatʉ t'adsooy ja Jesús: —¿Wa'andsʉ da ʉj n'israelítʉty? Yʉ mja̱'a̱yʉty es yʉ teedywyindsʉ́nʉty, ja'ats ʉj tʉ xytyukkʉdʉ́kʉdʉ mij. ¿Ti mij tʉ xytyuundʉgóy? 36Net ja Jesús t'adsooy: —Kyajts ʉj nyajkutíky éxtʉm ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y ja ryéyʉty. Kooxyʉpts ʉj n'ok'yajkutíky ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, yʉ nja̱'a̱yʉdyʉts tʉʉxyʉp tsyiptundʉ es kyajxyʉpts tʉ xymyatstʉ ja israelítʉty. Per kyajts ʉj nréyʉty éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ ryey. 37Net ja Pilatʉ 'yadsoojʉ: —Pes, ¿mijtsʉ dʉ'ʉn rey? Jesús 'yadsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn rey, éxtʉm mij mjʉna̱'a̱ñ. Pa̱a̱dyʉts tʉ nmiñ naxwiiñ esʉts n'anʉʉmʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ dʉn tʉy'a̱jtʉn. Nidʉgekyʉ di'ibʉ tsyojktʉp ja tʉy'a̱jtʉn, myʉdoodʉp yʉ'ʉjʉty di'ibʉts ʉj ngajxypy. 38Ta Pilatʉ 'yadsooy: —¿Pʉ́n mba̱a̱t tnijawʉ di'ibʉ dʉn tʉy'a̱jtʉn? Ko Pilatʉ dyajtʉʉda̱a̱yʉ tya̱a̱dʉ, ta pyʉdseemy jatʉgok es oj tmʉgajxy ja israelítʉty, es t'anma̱a̱y: —Ʉj kyajts ti pyojpʉ nbatʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y. 39Per dʉ'ʉñʉm jaayʉm yajtúñ tu'uk tu'ugʉ paskʉ xʉʉ yajnasmátsʉ tu'ugʉ tsimyjya'ay di'ibʉ miits mjʉnándʉp. ¿Pes mdsojktʉp es nnasmátsʉdʉts ja mrey? 40Net jatʉgok yaxkaktʉ: —¡Taadʉ kyaj! ¡Nasmatsʉ Barrabás! Yʉ tya̱dʉ Barrabás yʉ'ʉ naty tʉ tnibʉde'eky ja yajkutujkpʉ.

will be added

X\