FWANK 17

1Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Jesús jyʉna̱a̱nda̱a̱y, net pyat'ijxy tsa̱jpótm es jyʉnáñ: —Tatitu'unk, tʉ net tpa̱a̱ty ja oorʉ. Yajmʉj'ijxʉgʉts ʉj, es ʉjts mij nyajmʉj'íxʉdʉp. 2Pes mijts tʉ xymyo'oyʉts ja kutujkʉn mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty es nmo'oyʉdʉts ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ tʉgekyʉ di'ibʉts mij tʉ xymyo'oy. 3Esʉ tya̱a̱dʉ jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, ja'a yʉ'ʉ ko ja̱'a̱y mij, ti'igyʉ Dios, m'ixy'átʉdʉ es xy'axá̱jʉdʉts ʉj éxtʉm ja Kristʉ es tmʉbʉ́ktʉt ko mij xykyajxʉts ya̱ naxwiiñ. 4Tʉts mij nmʉj'íxy mʉt ko tʉts nguydyuunda̱'a̱y tʉgekyʉ di'ibʉts mij xytyuk'ana'am es ndúnʉdʉts ya̱ naxwiiñ. 5Meegyʉdsʉ net tyam ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉdsʉ naty nmʉda̱jtypy kodsʉ naty n'ity mʉt mij ko naty kyajnʉm ja naxwíñʉdʉ kyojy. 6’Es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉts mij xymyooyʉts ya̱ naxwiiñ, tʉts nduknijáwʉdʉ wi'ixʉ dʉn mij. Mijtsʉ naty mja'a'a̱jtʉp, es xymyooyʉts ʉj mij. Tʉ tpadundʉ ja m'ayuk. 7Ñija̱'a̱dʉp ko mijts tʉ xymyo'oyʉts tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy, 8mʉt ko ʉj tʉ nmo'oydyʉts ja ayuk di'ibʉts mij xytyukmʉgajxʉ, es yʉ'ʉjʉty 'yaxá̱jʉdʉ es ñija̱'a̱dʉp kots ʉj nmiiñ éxtʉmʉ mGudʉnaabyʉ, esʉts xymyʉbʉktʉ ko mijtsʉts xykyajx ya̱ naxwiiñ. 9’Ʉjts mij n'amdeepy mʉt yʉ'ʉjʉty. Kyajts n'amdoy mʉt pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ ja'a'a̱jtʉdʉp, ja'ayʉ je'eyʉ di'ibʉts mij xymyooy, mʉt ko xyja'ajʉty. 10Tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj nja'a'a̱jtypy, mja'ayʉ nandʉ'ʉn, éxtʉm nandʉ'ʉn nja'adsʉ'ʉ di'ibʉ tʉgekyʉ mja'a'a̱jtypy. Es yʉ'ʉjʉty yajnigʉxʉ'kʉdʉp ja nmʉj'a̱jtʉnʉts. 11’Jʉmbijnʉpts tyam ma̱ mijʉn. Kyajts nnaky'ita̱'a̱ñ ya̱ naxwiiñ, per yʉ'ʉjʉty ijttʉp ya̱ naxwiiñ. Tatitu'unk, agʉduk axa̱jtúk mʉt mij ja mmʉk'a̱jtʉn es tun es ti'igyʉ 'yíttʉt ja wyinma̱'a̱ñʉty, éxtʉm ʉdsa̱jtʉm n'ijtʉm ti'igyʉ. 12Kots n'ak'ijty mʉt yʉ'ʉjʉty, tʉts n'agʉdiky n'axa̱jtíky mʉt ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉts mij xymyooy. Es ni tu'uk tʉ kyatʉgoy, ja'ayʉ dʉ'ʉn di'ibʉ naty tʉ tyʉgoy es dʉ'ʉn yajkuydyúnʉt éxtʉm ja mja̱a̱ybyajtʉn jyʉna'añ. 13’Tyámʉts njʉmbitanʉ ma̱ mij. Es dʉ'ʉnʉts yʉ tya̱a̱dʉ njʉna̱'a̱ñ kots n'ak'ity ya̱ naxwiiñ esʉdsʉ n'ʉxpʉjkpʉty xyonda̱'a̱ktʉt mʉt ja xondakʉn di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy. 14Tʉdsʉ dʉ'ʉn n'anʉʉmʉdʉ di'ibʉts xytyuk'ana'am, es n'ak'anʉʉmʉyándʉpts. Kyaj t'ixa̱'a̱ñ pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, mʉt ko kyaj tyi'igyʉty mʉt ja'ajʉty, dʉ'ʉn éxtʉm kyajts ndi'igyʉty mʉt pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 15Kyajts mij n'amdoy es xyajpʉdsʉ́mʉt ya̱ naxwiiñ. Di'ibʉts mij n'amdeepy es m'agʉ'ʉdúk m'axa̱jtúkʉp es kʉdiibʉ ja mʉjku'ugópk myʉmada̱'a̱gʉdʉt. 16Kyaj yʉ'ʉjʉty ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ jya'a'átʉdʉ, dʉ'ʉn éxtʉmts ʉj kyajts ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ xyja'a'áty. 17Yʉ m'ʉxpʉjkʉn ja'a dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn. Es mij mdukkuydyúnʉp yʉ m'ayuk es jyiky'áttʉt éxtʉm mijʉ m'u'unk m'ʉna̱'k. 18Tʉts nduknigexy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, éxtʉmts mij xytyuknigejxy ja ja̱'a̱y ya̱ naxwiiñ. 19Pa̱a̱dyʉts ʉj nnaygyʉyákyʉty tʉgekyʉ es ndúnʉdʉts éxtʉm mij xytsyeky. Es nandʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty ñaygyʉyákʉdʉt tʉgekyʉ es xytyúndʉt nandʉ'ʉn éxtʉm mij xytsyeky. 20’Kyajts n'amdoy je'eyʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, n'amdeebyʉts nandʉ'ʉn mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉts óknʉm xy'axá̱jʉdʉpts éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ ko tmʉdówdʉt ja 'yʉxpʉjkʉnʉty ja n'ʉxpʉjkpʉts. 21N'amdeebyʉts es tu'ugʉ wyinma̱'a̱ñ je'eyʉ 'yíttʉt. Tatitu'unk, yajti'igyʉdʉ jyot wyinma̱'a̱ñ nixim niyam, éxtʉm ndi'igyʉ'a̱jtʉm, es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉty tʉmʉbʉ́ktʉt ko mijts tʉ xykyexy. 22Tʉts nmo'oy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉts mij xymyooy es yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn 'yíttʉt ti'igyʉ, éxtʉm ʉdsa̱jtʉm n'ijtʉm. 23Ʉj n'ítyʉts ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, es mij m'ity ti'igyʉ mʉt ʉj, es dʉ'ʉn kexy ka'pxy 'yíttʉt ti'igyʉ ja wyinma̱'a̱ñʉty éxtʉm ʉdsa̱jtʉm n'ijtʉm, es dʉ'ʉn ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty t'íxtʉt kots mij xykyejxy, es ko mij nandʉ'ʉn xytsyoktʉ yʉ n'ʉxpʉjkpʉty éxtʉmts ʉj mij xytsyeky. 24’Tatitu'unk, ndsejpyʉts esʉ n'ʉxpʉjkpʉts nʉjx 'yittʉ ma̱ts ʉj n'ita̱'a̱ñ es t'íxtʉt ja nmʉj'a̱jtʉnʉts di'ibʉts mij xymyooy, mʉt ko tʉts mij xytsyeky extʉ ma̱ kyajnʉmʉ naty ja naxwíñʉdʉ kyojy. 25Tatitu'unk, mdiimpy ja tʉy'a̱jtʉn. Kyaj m'ixy'átʉdʉ pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. Per ʉj sitʉy n'ixy'ajtypyʉts mij, es yʉ n'ʉxpʉjkpʉts ñija̱'a̱dʉp kots mij xykyejxy. 26Tʉts n'awánʉdʉ éxtʉm mij ja mjot mwinma̱'a̱ñ, es nduk'ijxypyñʉmts, mʉt ko n'ita̱'a̱ñʉts mʉt yʉ'ʉjʉty, es ja mdsojkʉn di'ibʉts mij xymyeepy 'yítʉt nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉjʉty.

will be added

X\