FWANK 16

1’N'anma̱a̱ydyʉpts miits yʉ tya̱a̱dʉ kʉdiibʉ xymyastu'uttʉdʉts. 2Kyaj ja ja̱'a̱yʉty m'okkupʉjkʉnʉt tsa̱jptʉgóty, es ja̱'ta̱a̱mp ja tiempʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty mya'ooga̱'a̱nʉdʉ. Ja'ajʉty oyʉ dʉn ttijy ttundʉ di'ibʉ Dios tsyejpy. 3Tʉgekyʉ dʉ'ʉn yʉ tya̱a̱dʉ ttuna̱'a̱ndʉ mʉt ko kyajts xy'ixy'attʉ es ni ja nDeedyʉts. 4Per tʉʉ n'awánʉdʉ ko dʉ'ʉn mduna̱'a̱nʉdʉ. Es ko dʉ'ʉn mdúnʉdʉt, net miits xyjamyátstʉdʉts kots mij tʉ nja''anʉʉmʉdʉ. ’Kyajts miits yʉ tya̱a̱dʉ tʉ ndukmʉmadya̱'a̱ktʉ mʉt kodsʉ naty n'ity mʉt miidsʉty. 5Per nʉjxánʉpts jam ma̱ pʉ́nʉts xykyajx, es ni tu'ugʉty miits xykyayajtʉ́wdʉdʉts: “¿Ma̱ mnejxy?” 6Es miits mjotmaymyʉʉdʉty tyam, mʉt ko tʉ n'anʉʉmʉdʉ ko ʉj nʉjxnʉpts. 7Tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko oy ni'igʉ mʉt miidsʉty kots ʉj nnejxy. Ja'a ko pʉn kyajts ʉj nnejxy, kyaj myina̱'a̱ñ ja Ka̱jxwijpʉ, per kots ʉj nnʉjxnʉt, net nduknigáxtʉt. 8Es ko yʉ'ʉ myínʉt, yʉ'ʉ tyuknijawʉyándʉp ko pyekymyʉʉdʉty pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, es wi'ixʉ ja̱'a̱y oy wye'emy mʉdʉ Dios, es ko Dios pyayo'oy mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn. 9Yʉ Ka̱jxwijpʉ yakaampy es ja ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉt ko pyekymyʉʉt'áttʉ, ja'a ko kyaj xymyʉbʉ́ktʉts, 10es ttuknijawʉya̱'a̱ndʉ wi'ix oy wyʉ'ʉmdʉ mʉdʉ Dios, mʉt ko nʉjxnʉpts ma̱ Dios Teety es kyajts miits xy'ok'ijxnʉdʉt, 11es mʉt ko Dios pyayo'oy tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, ja'a ko tʉ yajtuknibʉjta̱a̱gʉ es tyʉydyúnʉdʉt ja mʉjku'ugópk di'ibʉ 'yane'empy pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 12’Máyñʉmts miits ngatukmʉmadya̱'a̱ktʉ, per kyajpʉ miits mba̱a̱t xyjaygyúkʉdʉ tyam. 13Per ko myínʉt ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ mʉʉt ja tʉy'a̱jtʉn, yʉ'ʉ mdukni'íxʉdʉp tʉgekyʉ ja tʉy'a̱jtʉn, mʉt ko kyaj jyʉna̱'a̱na̱'a̱ñ mʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ. Ja'a myadya̱'a̱gaampy tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ tmʉdoy, es mduknijawʉyánʉdʉp di'ibʉ tunán jatánʉp. 14Es yʉ'ʉts xyajmʉj'ixánʉp ʉj, mʉt ko 'yaxa̱jʉyaampy ʉjtsʉ nja'ajʉty es mduknijawʉya̱'a̱nʉdʉ miidsʉty. 15Tʉgekyʉ di'ibʉdsʉ nDeety myʉda̱jtypy, ʉjtsʉ nja'a. Nan pa̱a̱dyʉts njʉnáñ ko yʉ Espíritʉ Santʉ 'yaxá̱jʉp di'ibʉts ʉj nja'a'a̱jtypy es mduknijawʉya̱'a̱nʉdʉ miidsʉty. 16’Ko waanʉ tiempʉ 'yak'ítʉt, kyajts miits xyñaky'íxtʉt. Es ko waanʉ nʉjx 'yity, nétʉts jatʉgok xy'íxtʉt. 17Net nija'ajʉty ja 'yʉxpʉjkpʉty ñayyajtʉʉjʉdʉ: —¿Ti da dʉ'ʉn yʉ tya̱a̱dʉ myadyakypy ko jyʉna'añ ko waanʉ tiempʉ 'yak'ítʉt kyaj nnaky'ijxʉm, es kum'óknʉm n'ijxʉm jatʉgok, es jatu'uk ko jyʉna'añ: “Nʉjxnʉpts ma̱ Dios Teety?” 18¿Ti myadya̱'a̱gaampy mʉt jawaanʉbʉ tiempʉ? Kyaj nmʉwinma̱'a̱ñbyátʉm ti dʉnʉ taadʉ myadyakypy. 19Net ja Jesús t'ijxy ja 'yʉxpʉjkpʉty éxtʉm yajtʉwa̱'a̱nʉdʉ. Net t'anma̱a̱ydyʉ: —Ʉj tʉ n'anʉʉmʉdʉts miits ko waanʉ 'yítʉt kyajts xyñaky'íxtʉt, es óknʉm xy'íxtʉt jatʉgok. ¿Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn mnayyajtʉʉdʉp ak miidsʉty? 20Jantsy tʉy'a̱jtʉn miits n'anʉʉmʉdʉ, ko miits mjʉ'ʉydyʉp es mjotmay'ooktʉp ma̱a̱nʉmʉ naty ja ja̱'a̱y xyonda̱'a̱ktʉ pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. Per óknʉm yʉ mjotmay jʉmbítʉp xondakʉn. 21Ko ja toxytyʉjk 'yu'ungu'unk tpa̱a̱da̱'a̱ñ, jotmaydyuktʉjkʉp, ja'a mʉt ko tʉ tpa̱a̱ty ja oorʉ ma̱ pyʉka̱'a̱ñʉty. Per óknʉm ko naty tʉ jya'ty naxwiiñ ja u'ungu'unk, ni tkanakyjyamyetsy ja pʉjkʉn di'ibʉ tʉ dyajnáxy mʉt ko xyonda'aky ko tu'ugʉ mixyu'unk tʉ dyajmíñ dyajja̱'ty ya̱ naxwiiñ. 22Es nandʉ'ʉn dʉn miits mjotmay'o'ktʉp tyam, per nniminándʉpts miidsʉty, es net ja m'a̱a̱ mjot xyonda̱'a̱ga̱'a̱ñ tu'ugʉ xondakʉn di'ibʉ kyaj mba̱a̱t ni pʉ́n mgapʉjkxʉdʉ. 23’Es ma̱ tadʉ naty ja xʉʉ, kyajts ti xyñaky'amdówʉt. Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko yʉ nDeedyʉts mmo'oyʉdʉp tʉgekyʉ di'ibʉ m'amdeepy mʉt ko xymyʉbʉ́ktʉts. 24Tyamba̱a̱t miidsʉty kyajnʉm xy'amdowdʉ ni tii mʉt ʉjtskyʉjxm. Amdowdʉ, es xy'axá̱jʉdʉt, es jotkʉda'aky mxonda̱'a̱ktʉt. 25’Tʉts miits nduk'ʉxpʉktʉ tya̱a̱dʉ mʉdʉ ijxpajtʉn. Per mínʉp ja tiempʉ kots miidsʉty wa̱'a̱ts ndukmʉmadya̱'a̱gʉt ja nDeedyʉts. 26Es ma̱ natyʉ tadʉ xʉʉ, miits xy'amdówdʉt ja Dios Teety mʉt ʉjtskyʉjxm. Es kyajts ʉj njatyim'anʉʉmʉdʉts ja nDeedyʉts es mmo'oyʉdʉt di'ibʉ miits m'amdoodʉp, 27mʉt ko yʉ Dios Teety mdsojkʉdʉp, mʉt kots ʉj miits xytsyóktʉts es tʉ xymyʉbʉ́ktʉts kots ʉj ndso'oñʉts ma̱ Dios. 28Ʉj ndso'oñʉts ma̱ ja Dios Teety es nmiiñʉts ya̱ naxwiiñ, es tyam nmastútnʉts ja naxwíñʉdʉ es nnʉjxnʉts jatʉgok ma̱ Dios Teety. 29Net ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tyam sitʉy xy'anma̱a̱ydyʉpts tʉy'a̱jtʉn es ni xykyanakyyajtúñ ja ijxpajtʉn. 30Es tyámʉdsʉ net n'ixtʉ ko tʉgekyʉ mij xyñija̱'a̱dya'ay, es kyaj jyatyimtsékyʉty pʉ́n myajtʉ́wʉdʉt, mʉt ko nmʉbʉjktʉpts ko mij tʉ mdsooñ ma̱ Dios. 31Jesús t'adsoodʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Pes, ¿tyamʉ net mmʉbʉjktʉp? 32Miimbʉ net ja tiempʉ, es tyamʉ dʉ'ʉn, ko miits m'agakwa̱'xtʉt nidu'uk nidu'uk kʉjknʉ'ʉ kʉjktu'u es xymyastu'uda̱'a̱ndʉts, es nwʉ'ʉma̱'a̱ñʉts naydyu'uk. Per ʉj kyajts nwe'emy naydyu'uk mʉt ko ja nDeedyʉts 'yity mʉt ʉj. 33N'anʉʉmʉdʉ tya̱a̱dʉ es xypya̱a̱ttʉt ja jotkujk'a̱jtʉn mʉt ko ti'igyʉ m'ittʉ mʉt ʉj. Ya̱ naxwiiñ miits m'ayówdʉp, per katʉ mjotmay'ooktʉ, mʉt ko ʉj, tʉts nmʉmada'aky ja mʉjku'ugópk di'ibʉ yajkutujkp pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp.

will be added

X\