FWANK 15

1Esʉ Jesús t'ak'anma̱a̱ydyʉ 'yʉxpʉjkpʉty: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ uuvʉ a̱a̱ts, es ja nDeedyʉts dʉ'ʉn éxtʉm di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy ja uuvʉ a̱a̱ts. 2Kyupo'typy oytyim di'ibʉty ja nxe'endsyʉts di'ibʉ kyaj tyʉʉmp'áty, per wyindijpy es dyajwa̱'a̱tsy yajxón di'ibʉ tʉʉmp'a̱jtp, es ni'igʉ 'yaktʉʉmp'átʉt. 3Miidsʉty wa̱'a̱ts m'ittʉ mʉt ja n'ʉxpʉjkʉnʉts ko tʉ nmo'oydyʉ. 4Ittʉ ti'igyʉ mʉt ʉj, éxtʉm ʉj dʉ'ʉñʉmts n'ity ti'igyʉ mʉt miidsʉty. Tu'ugʉ xe'entsy kyaj mba̱a̱t tyʉʉmp'áty pʉn kyaj 'yity ti'igyʉ mʉt ja ñi'a̱a̱ts, es nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ, miidsʉty kyaj mba̱a̱t mdʉʉmp'áttʉ pʉn kyaj ti'igyʉ m'ittʉ mʉt ʉj. 5’Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja ñi'a̱a̱ts, es miidsʉdyʉ dʉ'ʉn ja xye'entsy. Di'ibʉ dʉ'ʉñʉm 'yity mʉt ʉj, es ʉj n'ítyʉts mʉt yʉ'ʉjʉty, may tyʉʉmp'átʉt; pes kyaj mba̱a̱t ti xytyundʉ pʉn kyajpʉts ʉj. 6Di'ibʉ kyaj dʉ'ʉñʉm 'yity ti'igyʉ mʉt ʉj, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ja xe'entsy di'ibʉ ya'o'xpʉdsʉʉmp es tyʉ'ʉdsʉt es ya'o'xmúkʉt es yajnino'ogʉt. 7’Pʉn miits m'ijttʉbʉm ti'igyʉ mʉt ʉj, es xykyuydyundʉ ja n'ana'amʉnʉts, amdowdʉ di'ibʉ mdsojktʉp es myajmo'oydyʉp. 8Yʉ nDeedyʉts ya'ijxʉp yʉ myʉj'a̱jtʉn ko miits mdʉʉmp'áttʉ oy, es dʉ'ʉn ttuk'ixy ja ja̱'a̱yʉty ko ʉjts miits n'ʉxpʉjkpʉ'a̱jttʉp. 9Ʉj ndsojktʉpts miidsʉty éxtʉmts ja nDeedyʉts xytsyékyʉts ʉj. Padúndʉts ja ndsojkʉnʉts di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy mʉt miidsʉty. 10Pʉn mguydyuundʉp ja n'ana'amʉnʉts, mbadúndʉbʉ tya̱dʉ tsojkʉn di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy mʉt miidsʉty, éxtʉmts ʉj nguydyúñʉts ja nDeedyʉdsʉ 'yana'amʉn es mbadúñʉts ja tsyojkʉn di'ibʉ yʉ'ʉ myʉda̱jtypy mʉt ʉj. 11Ʉjts miits n'anma̱a̱ydyʉp es mxonda̱'a̱ktʉt mʉt ʉj es dʉ'ʉn jotkʉda'aky m'it mxóndʉt. 12Yʉ n'ana'amʉnʉts yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ: Naydsyókʉdʉ nixim niyam, éxtʉmts ʉj miits ndsoktʉ. 13Di'ibʉ kyu'oogʉp ja myʉtnaymyaayʉbʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ya'ijxʉp ko myʉ́jʉty ja tsojkʉn tmʉdaty. 14Miidsʉdyʉ dʉ'ʉn ja nmʉtnaymyaayʉbʉty pʉn mduundʉp di'ibʉts miits nduk'ana'amdʉp. 15Kyajts miits nnakytyijtʉp mʉduumbʉ, mʉt ko ja mʉduumbʉ kyaj tnijawʉ ti ja wyindsʉ́n tyiimpy. Miidsʉty ndijtʉ mʉtnaymyaayʉbʉty, mʉt ko tʉ nduk'ixtʉ tʉgekyʉ di'ibʉts ja nDeety ʉj tʉ xytyuk'ixy. 16Kyajts miidsʉty xywyin'ijxtʉ. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn miits nwin'ijxtʉ es nduknipʉjktʉp es m'íttʉt éxtʉmʉ xe'entsy di'ibʉ tʉʉmp'a̱jtp ni'igʉ, es ítʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es dʉ'ʉn ja nDeedyʉts mmo'oyʉdʉp tʉgekyʉ di'ibʉ m'amdoodʉp mʉt kots xymyʉbʉktʉ. 17Pesʉ tya̱a̱dʉts miits nduk'ana'amdʉp: Naydsyókʉdʉ nixim niyam. 18’Pʉn kyaj miits mdsókʉdʉ pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, jamyatstʉ ko ʉj jawyiinʉts kyaj xytsyojktʉts. 19Kooxyʉp miidsʉty ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ m'okja'a'átʉdʉ, mdsojkʉpxyʉp éxtʉm ja jya'ajʉty. Per ʉjts miits tʉ nwinwitstʉ es kyaj m'okja'a'a̱jttʉnʉt ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, pa̱a̱ty kyaj mdsókʉdʉ. 20Jamyatstʉ yajxón éxtʉm tʉ n'anʉʉmʉdʉ. Tu'ugʉ po'oduumbʉ kyaj ni'igʉ myʉ́jʉty es kʉdiinʉm ja wyindsʉ́n. Pʉn ja ja̱'a̱yʉty xypyajʉdijttʉts ʉj, nandʉ'ʉn miits myajpajʉdita̱'a̱ndʉ. Kom kyaj tkuydyuundʉ ja n'ʉxpʉjkʉnʉts ja ja̱'a̱yʉty, nan kyaj tkuydyúndʉt ja m'ʉxpʉjkʉn. 21Es dʉ'ʉn tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ myajtuktuna̱'a̱ndʉ mʉt ko miits n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉ es mʉt ko nan kyaj ttsoktʉ di'ibʉts xykyajx. 22’Kooxyʉpts ʉj ngamiiñ es nmʉga̱jxtʉ, kyajxyʉp tmʉdattʉ ja pojpʉ. Per tyam kyaj mba̱a̱t ti ñaydyukkuga̱jxʉdʉ. 23Di'ibʉts kyaj xytsyoktʉ ʉj, kyajpʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn ttsoktʉ ja nDeedyʉts. 24Kooxyʉpts tʉ ngaya'íxyʉty yʉ mʉj'a̱jtʉn éxtʉm ni pʉ́n wiink ja̱'a̱y tkatúñ, kyajxyʉp tmʉdattʉ ja pyeky ko tkakuydyundʉ. Per tʉ t'ixtʉ ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉts tʉ nduñ, es kyajpyʉm xytsyóktʉts, es nandʉ'ʉn ja nDeedyʉts kyaj ttsoktʉ. 25Dʉ'ʉn yajkuydyúñ yʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ ijtp ja̱a̱ybyéty ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Nanatʉ́kʉts ʉj xymyʉdsip'a̱jtpʉdʉ.” 26’Pa̱a̱ty ko myínʉt ja Ka̱jxwijpʉ, ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ ja tʉy'a̱jtʉn tyiimpy kyajxypy, ja'a yákʉp ja tʉy'a̱jtʉn ʉjtskyʉjxm. 27Es nandʉ'ʉn miits xyáktʉt ja tʉy'a̱jtʉn ʉjtskyʉjxm, mʉt ko jawyíñʉp es tyamba̱a̱t miits tʉ m'ittʉ mʉt ʉj.

will be added

X\