FWANK 13

1Tʉ naty ttimpatnʉ ja paskʉ a'ux. Jesús ñija̱'a̱bʉ naty ko ja oorʉ tʉ tpatnʉ es tmastu'udánnʉ ja naxwíñʉdʉ es ñʉjxánnʉ ma̱ Dios Teety. Ja'a dʉ'ʉñʉmʉ naty ttseky ja jya'ayʉty di'ibʉ naty ya̱ naxwiiñ, es tyam dyajnigʉxe'eky maba̱a̱t jyantsytsyoktʉ. 2A'ux'atándʉbʉ naty, es tʉ naty ja mʉjku'ugópk tyʉkʉ jyodoty wyinma̱'a̱ñóty ja Juudʉs, Simonk Iskaryotʉ mya̱a̱nk, es tkʉyákʉt ja Jesús. 3Jesús ñija̱'a̱bʉ naty ko yʉ'ʉ tsyo'oñ ma̱ Dios Teedyʉn es jyʉmbita̱'a̱ñ nandʉ'ʉn jatʉgok ma̱ ja Dios Teety, es nan ñija̱'a̱bʉ naty ko Dios Teedyʉ naty tʉ myo'oyʉty tʉgekyʉ ja kutujkʉn, 4net wya'tse'ky ja Jesús meesʉ winduuy es ñaydyuknijaandútʉ ja ñikʉjxyʉdʉ wit es ñaydyukmoxmʉwʉ'ʉnʉ tu'ugʉ twayʉ. 5Net tpʉjtáky ja nʉʉ ma̱ agʉbujʉn. Ta ñaxwe'tsy es tpujʉ ja tyékyʉty ja 'yʉxpʉjkpʉty es dyajtʉ́tsy mʉt ja twayʉ di'ibʉ naty tʉ ñaydyukmoxwʉʉñʉty. 6Ko naty tpujannʉ Simonk Peedrʉ tyeky, netʉ Simonk jyʉnáñ: —Windsʉ́n, ¿mij mbujaambyʉts ja ndeky? 7Jesús t'adsooy: —Tyam kyaj xyjaygyukʉ di'ibʉts ndiimpy, per óknʉm xyñijáwʉt. 8Es ja Peedrʉ 'yadsooy: —¡Ʉj ni na̱'a̱ts mij ndeky xykyapújʉt! Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉn kyajts mij yʉ mdeky nbujy, kyajts mij n'ʉxpʉjkpʉ'átʉt. 9Simonk Peedrʉ 'yadsooy: —Windsʉ́n, kyaj yʉ'ʉyʉty je'eyʉ ndékyʉts, nandʉ'ʉn pujtsʉ ngʉ'ʉ esʉ ngʉba̱jkʉts. 10Es ja Jesús 'yadsooy: —Di'ibʉ tʉ tsyiida̱'a̱y, kyaj jyatyimnigutíkyʉty tsyi'it tʉgekyʉ, yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tyeky, mʉt ko wa̱'a̱dsʉ'ʉ tʉgekyʉ. Es wa̱'a̱ts miidsʉty, oy mgadimni'amúkʉty. 11Mʉt ko ñija̱'a̱bʉ naty pʉ́nʉ naty kʉyakánʉp, pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ: “Es wa̱'a̱ts miidsʉty, oy mgadimni'amúkʉty.” 12Ko ja Jesús tpujta̱a̱yʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty ja tyékyʉty, net jatʉgok ttuktʉjkʉ ja ñikʉjxyʉdʉ wit. Net ñaxwe'tsy jatʉgok meesʉ winduuy es jyʉnáñ: —¿Mjaygyujkʉdʉp miidsʉty yʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ nduñ? 13Miits xytyijtʉp Ya'ʉxpʉjkpʉ es Windsʉ́n. Mmʉda̱jttʉp ja tʉy'a̱jtʉn, mʉt ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn. 14Es pʉn ʉj, miidsʉ mYa'ʉxpʉjkpʉ esʉ mWindsʉ́n, tʉts nbujy miidsʉty ja mdékyʉty, nandʉ'ʉnʉ dʉn miits mnaybyujxʉdʉt nixim niyam. 15Ʉjts miits tʉ nmo'oydyʉ tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn es miits xytyúndʉt nandʉ'ʉn éxtʉmts ʉj tʉ nduñ. 16Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, ni tu'ugʉ po'oduumbʉ di'ibʉ ni'igʉ mʉj kʉdiinʉmʉ wyindsʉ́n, es ni tu'ugʉ di'ibʉ miimp kexy kyamʉ́jʉty es kʉdiinʉm ja di'ibʉ kajxʉp. 17Pʉn mjaygyujkʉdʉbʉ tya̱a̱dʉ es pʉn mbaduundʉp, m'íttʉp agujk jotkujk. 18’Kyajts miits n'anʉʉmʉdʉ nidʉgekyʉ. Ʉj nnija̱'a̱bʉts pʉ́nʉtyts tʉ nwinwitsy. Per koonʉm yajkuydyuna̱'a̱ñ éxtʉmʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Di'ibʉ ka̱a̱y ukp ti'igyʉ mʉt ʉj, yʉ'ʉ dʉ'ʉn tʉ jyʉmbity nmʉdsípʉts.” 19Tyam miits n'anʉʉmʉdʉ na̱a̱m kyajnʉmʉ dʉ'ʉn tya̱a̱dʉ tyuñ jyátyʉty, es ko yʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyun jyátʉdʉt, net xymyʉbʉ́ktʉt ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn pʉ́nʉ dʉ'ʉn ʉj. 20Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, di'ibʉ 'yaxá̱jʉp di'ibʉts ʉj ngejxypy, xy'axá̱jʉptsʉ naty ʉj, es di'ibʉts ʉj xy'axá̱jʉp, 'yaxá̱jʉp di'ibʉts ʉj xykyajx. 21Ko dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y ja Jesús, net ñayjya̱'a̱jʉ jotmaymyʉʉt es 'yamutsk'a̱jty, es oj ttimka̱jxte'xy: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko miidsʉty nidu'uk xykyʉyaka̱a̱mbʉts. 22Net ja 'yʉxpʉjkpʉty ak je'eyʉ ñaywyin'íxʉdʉ, ni tkanijáwʉdʉ pʉ́nʉ dʉ'ʉn 'yandijpy. 23Tu'ugʉ Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉ di'ibʉ ni'igʉ ijty tsyejpy, jamyʉ pyʉ'am naty mʉt 'ya'ux'aty. 24Simonk Peedrʉ tyuk'ijxʉ tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn es dyajtʉʉy pʉ́nʉ dʉ'ʉnʉ taadʉ. 25Net ja tu'ukpʉ 'yʉxpʉjkpʉ ñimʉjwa'tsʉ ja Jesús es dyajtʉʉy: —Windsʉ́n, ¿pʉ́nxʉ dʉ'ʉnʉ taadʉ? 26Jesús 'yadsooy: —Mints n'ok'yajxeeky tuk pedazʉ tsa̱jkaaky, es di'ibʉts nmeepy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn. Es dʉ'ʉn dyajxe'ky ja tsa̱jkaaky es tmooy ja Juudʉs Iskaryotʉ, Simongʉ mya̱a̱nk. 27Ta Juudʉs t'axa̱jʉ ja tsa̱jkaaky tuk pedazʉ es tka̱a̱y. Net ja mʉjku'ugópk Satanás tyuktʉjkʉ ja Juudʉs. Net ja Jesús jyʉnáñ: —Di'ibʉ mdunaampy, tuungójʉ dʉ'ʉn pojʉn. 28Per ni pʉ́n di'ibʉ naty jam a'ux'a̱jttʉp tkajaygyujkʉ ti ko dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Jesús. 29Kom ja Juudʉs yʉ'ʉ naty ñikoombejtypy ja meeñ ma̱ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty, nidu'ugʉty twinma̱a̱ydyʉ ko Jesús ja'a 'yandijpy esxyʉp ti waanʉ yajjúy di'ibʉ yajtúndʉp ma̱ ja xʉʉ, o tmo'oyxyʉp oynʉ'ʉnʉn ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty. 30Ko Juudʉs t'axa̱jʉ ja tsa̱jkaaky, ta pyʉdseemy. Tʉ naty kyoodsʉnʉ. 31Ko naty tʉ pyʉdsemy ja Juudʉs, net ja Jesús jyʉnáñ: —Tyamʉ net ya'íxʉt ja nmʉj'a̱jtʉnʉts ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, esʉts nya'íxʉdʉt ja myʉj'a̱jtʉnʉ Dios. 32Es kots ʉj nya'íxʉdʉt ja myʉj'a̱jtʉnʉ Dios, netʉ Dios xymyo'oya'añʉts ja di'ibʉ yʉ'ʉ myʉj'a̱jtʉn'a̱jtypy. 33Mʉgu'ugʉty, kyajts jeky nnaky'ita̱'a̱ñ mʉt miidsʉty. Xy'ʉxta̱'a̱yándʉpts miidsʉty, es dʉ'ʉn éxtʉmts n'anma̱a̱ydyʉ ja israelítʉty, n'anʉʉmʉdʉts miits tyam: Kyaj mba̱a̱t mnʉjxtʉ ma̱ts ʉj nnejxy. 34Tya̱a̱dʉts miits nmooydyʉp yʉ jembyʉ ana'amʉn: Naydsyókʉdʉ nixim niyam. Dʉ'ʉn éxtʉmts miits ndsoktʉ, nandʉ'ʉn mnaydsyókʉdʉt nixim niyam. 35Pʉn mnaydsyojkʉdʉp miidsʉty nixim niyam, net nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱y tnijáwʉdʉt kots ʉj miits n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉ. 36Simonk Peedrʉ dyajtʉʉy ja Jesús: —Windsʉ́n, ¿ma̱ mnejxy? Jesús 'yadsoojʉ: —Ma̱ts ʉj nnejxy, kyajts mba̱a̱t xypyanejxy tyam. Per xypyanʉjxʉpts óknʉm. 37Net ja Peedrʉ t'anma̱a̱y: —Windsʉ́n, ¿Ti ko kyaj mba̱a̱t nbanejxy tyam? Ʉj ngu'oogʉpts mij. 38Jesús 'yadsoojʉ: —¿Tii tʉy'a̱jtʉn kots mij xykyu'oogʉpts? Tyam ndim'anʉʉmʉ tʉy'a̱jtʉn, kyajnʉmʉ natyʉ tʉgaak 'yʉy ko mij mjʉna̱'a̱na̱'a̱ñ tʉgʉk ok ko kyajts xy'ixy'aty.

will be added

X\