FWANK 11

1Ma̱ ja Betañʉ ka̱jpn, jap tu'ugʉ yedyʉjkʉ naty pyékyʉty di'ibʉ xyʉ'a̱jty Lázarʉ. Majtskʉ myʉga'ax toxytyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jttʉp Martʉ esʉ Mariiʉ. 2Tya̱dʉ Mariiʉ yʉ'ʉ óknʉm tyuknitaam ja Jesusʉ tyeky ja aseytʉ di'ibʉ pa̱'a̱k xu'kp, es dyajtʉ́tsy mʉt ja wyaay. 3Net ja Martʉ esʉ Mariiʉ kyajxykyajxtʉ ma̱ Jesús es t'anʉʉmʉdʉ: —Windsʉ́n, yʉ di'ibʉ mʉt oy mnaymyáyʉty mʉjta'aky pyékyʉty. 4Ko tya̱a̱dʉ Jesús tmʉdooy, net ja 'yʉxpʉjkpʉty t'anma̱a̱ydyʉ: —Yʉ pya̱'a̱mʉ Lázarʉ kyaj yajkutʉgoya'añʉty mʉt ja o'kʉn. Dios tyunaampy dʉ'ʉn es ja ja̱'a̱yʉty myʉj'íxʉdʉt es t'awdáttʉt ja Dios es ʉj, ja 'yU'unk. 5Oyʉ naty ja Jesús tjantsytsyoktʉ ja Martʉ esʉ Mariiʉ esʉ Lázarʉ, 6ko yʉ Jesús ya''anma̱a̱y ko Lázarʉ mʉjta'aky pyékyʉty, jamajtsk xʉʉ oj 'yakwe'emy ma̱ ja luga̱a̱r ma̱ naty 'yityʉn. 7Net t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Jo'om jatʉgok Judeeʉ. 8Ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yadsoojʉdʉ: —Ya'ʉxpʉjkpʉ, kyajnʉm jyeky ma̱ jap ja israelítʉty mjakuka̱'a̱dsánʉdʉ. ¿Tii mnʉjxa̱a̱mp jatʉgok jam? 9Jesús 'yadsooy: —¿Ti kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty ko yʉ xʉʉ tmʉdaty ma̱jmajtsk oorʉ? Pes ko pʉ́n jyʉdity xʉʉñ, kyaj kyunápʉt, mʉt ko kyude'xyʉty ja ja̱jʉn di'ibʉ ja ya̱ naxwiiñ. 10Per ko jyʉdity koots, kunajpʉp mʉt ko tʉgoy'a̱jtp ja ja̱jʉn. 11Oknʉm jyʉnáñ ja Jesús: —Ja nmʉtnaymyaayʉbʉ'a̱jtʉm Lázarʉ tʉ myanaxy. Per nejxyʉts n'ok'yuxy. 12Net ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Windsʉ́n, pʉn tʉ myanaxy, mʉba̱a̱dʉbʉ dʉ'ʉnʉ'ʉ. 13Es ja Jesús ja'a jyamadyakypy ko naty ja Lázarʉ tʉ 'yo'knʉ, per ja 'yʉxpʉjkpʉty, ja'a dʉn ttijy myadyakypy ja Jesús ja ma̱'a̱y. 14Net ja Jesús ttim'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty wa̱'a̱ts: —Lázarʉ tʉ 'yo'knʉ. 15Xondákpʉts mʉt ko kyajtsʉ naty jap, mʉt ko dʉ'ʉn ni'igʉ 'yóyʉty es miits xymyʉbʉ́ktʉt. Per jo'om n'ok'ijxʉm. 16Net ja Tomás di'ibʉ tyijpy Xeeñu'unk, t'anma̱a̱ydyʉ ja myʉ''ʉxpʉjkpʉty: —Jo'omdʉ nandʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm es n'o'kʉm ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ. 17Ko jyajty ja Jesús Betañʉ, taxk xʉʉ naty tmʉdaty ma̱ ñaxtʉkʉ Lázarʉ. 18Betañʉ ka̱jpn tmʉwingon'aty ja Jerusalén tʉgʉk mil metrʉn. 19Mayʉ naty ja israelítʉty tʉ ñʉjxtʉ ma̱ ja Martʉ esʉ Mariiʉ es tpumaya'añ tputa̱jʉya'añ mʉt ko tʉ 'yeeky ja myʉga'ax. 20Ko Martʉ tmʉdooy ko Jesusʉ naty wyingóñ, net tnidso'oñ es oj tjʉjp'yo'oy, per ja Mariiʉ oj wye'emy ma̱ ja tyʉjk. 21Martʉ t'anma̱a̱y ja Jesús: —Windsʉ́n, kooxyʉp mijʉ naty mjaaty ya̱a̱, kyajxyʉp tʉ 'yeeky ja nmʉga'axʉts. 22Per ʉj nnija̱'a̱bʉts ko Dios mmooyʉp tʉgekyʉ di'ibʉ mij m'amdeepy. 23Jesús 'yadsooy: —Yʉ mmʉga'ax jikypyʉ́kʉp jatʉgok. 24Martʉ t'adsooy: —Ʉj nnija̱'a̱bʉts ko jikypyʉ́kʉp ma̱ ja tiempʉ ma̱ ja o'kpʉty jyikypyʉ́ktʉt. 25Jesús t'adsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja jikypyʉjkʉn es ja jiky'a̱jtʉn. Di'ibʉts xymyʉbʉjkp, oy 'yoogʉt, jikypyʉ́kʉp. 26Es nidʉgekyʉ di'ibʉ jiky'a̱jttʉp es xymyʉbʉ́ktʉts, kyaj 'yooktʉt ni na̱'a̱. ¿Mmʉbejkypyʉ tya̱a̱dʉ? 27Net ja Martʉ 'yadsooy: —Ti ko kʉdii. Nmʉbejkypyʉts ko mij mGrístʉty, ja Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ minán ya̱ naxwiiñ. 28Es ko tya̱a̱dʉ Martʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ, net jyʉmbijty es oj twoy ja 'yutsy Mariiʉ, es t'anma̱a̱y ayu'udsyʉ: —Ja ya'ʉxpʉjkpʉ tʉ jya'ty. Yʉ'ʉ mnigajxʉp. 29Ko Mariiʉ tmʉdooyʉ taadʉ, pojʉn wya'tse'ky es oj tninejxy ja Jesús. 30Jesús kyajnʉmʉ naty tyʉkʉ ka̱jpnóty, támnʉmʉ naty ma̱ ja luga̱a̱r ma̱ Martʉ pyatʉ. 31Ko ja israelítʉty t'ijxtʉ wya'tse'ky ja Mariiʉ es pyʉdseemy pojʉn, net jyʉnandʉ ko yʉ Mariiʉ ñejxy jʉʉy yaxpʉ ma̱ naty tʉ ñaxtʉkʉ ja Lázarʉ, es oj tpanʉjxtʉ. 32Es ko ja Mariiʉ jyajty ma̱ naty ja Jesús, net ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús tyeky'ʉjxm es t'anʉʉmʉ: —Windsʉ́n, kooxyʉp mijʉ naty mjaaty ya̱a̱, kyajxyʉpts tʉ 'yeeky ja nmʉga'ax. 33Ko Jesús t'ijxy jyʉ'ʉy yaxtʉ ja Mariiʉ es ja israelítʉty di'ibʉ mʉt myiindʉ, net ja Jesús ñayjya̱'a̱jʉ jotmaymyʉʉt es 'yamutsk'a̱jty. 34Ta yajtʉʉjʉ: —¿Ma̱ tʉ xyajnaxtʉ́kʉdʉ? Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Windsʉ́n, min xy'ixy. 35Jesús jyʉʉy. 36Net ja israelítʉty jyʉnandʉ: —¡Ok'ixtʉ! Nʉgoodʉmʉ naty t'oktsojknʉ. 37Per nidu'ugʉty jyʉnandʉ: —Ja'a tya̱a̱dʉ di'ibʉ ja wiints myooy ja 'yijxʉn, ¿tii kyajxyʉbʉ da oynʉ'ʉnʉn ti tʉ ttuñ es kyajxyʉp ja Lázarʉ tʉ 'yeegyʉ? 38Jesús ñayjya̱'a̱jʉ jatʉgok jotmaymyʉʉt es tmʉwingooñ ma̱ naty tʉ ñaxtʉkʉ. Ja'a dʉn tu'ugʉ a̱a̱nk di'ibʉ tsa̱a̱ 'yagʉ'ʉy'ajtypy. 39Net ja Jesús jyʉnáñ: —Yajjʉga'aktʉ tadʉ tsa̱a̱. Martʉ jyʉnáñ: —Windsʉ́n, xu'knʉp yʉ'ʉ, ja'a ko tʉ 'yijnʉ taxk xʉʉ ma̱ 'yeeky. 40Es ja Jesús 'yadsooy: —¿Ti kyajts mij tʉ n'anʉʉmʉ ko xymyʉbʉ́kʉt, m'íxʉp ja Diosʉ myʉj'a̱jtʉn? 41Net ja tsa̱a̱ dyajjʉgáktʉ. Es ja Jesús pyat'ijxy tsa̱jpótm es jyʉnáñ: —Tatʉ, nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts mij ko tʉ xymyʉdóyʉts. 42Wa̱'a̱dsʉts nnijawʉ kots mij dʉ'ʉñʉm xymyʉdoo'ítyʉts. Dʉ'ʉnʉts njʉna̱'a̱ñ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ yam, es tmʉbʉ́ktʉt ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn mij tʉ xykyexy. 43Ko dʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱y, net jyʉnáñ jantsy mʉk: —¡Lázarʉ, pʉdsʉm jap! 44Net ja o'kpʉ pyʉdseemy, abity ja kyʉ'ʉ tyeky es ja wyiin jyʉjp mʉt ja wyit. Ta Jesús jyʉnáñ: —Nikajtu'uttʉ es wa'an tnejxy. 45Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ, net ja israelítʉty di'ibʉ pyanʉjx ja Mariiʉ tmʉbʉjktʉ ko t'ijxtʉ di'ibʉ Jesús tyuun. 46Per nidu'ugʉty ja israelítʉty ko t'ijxy yʉ tya̱a̱dʉ, net oj tninejxy ja fariseeʉty es ttukmʉmadyaktʉ di'ibʉ naty tʉ ttuñ ja Jesús. 47Net ja fariseeʉty es ja teedywyindsʉ́nʉty ñaymyujkʉdʉ mʉt di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, es jyʉnandʉ: —¿Ti net ndu'unʉm mʉdʉ tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ nʉgoo t'oktuunnʉ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn? 48Pʉn nna'ijxʉm dʉ'ʉñʉ, nidʉgekyʉ myʉbʉ́kʉdʉt ja ja̱'a̱yʉty. Netʉ romanʉ solda̱a̱dʉty myíndʉt es tjíttʉt yʉ nmʉj tsa̱jptʉjk'a̱jtʉm es dyajkutʉgóyʉt yʉ nnaxwiñʉdʉ'a̱jtʉm. 49Net nidu'ugʉty di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Kaifás, yʉ'ʉ naty teedywyindsʉngópk ma̱ ja jʉmʉjt, ja'a jʉnán: —Miidsʉty ni ti xykyanijáwʉdʉ, 50ni xykyanijáwʉdʉ ko ni'igʉ 'yóyʉty es tu'uk je'eyʉ ja̱'a̱y tku'oogʉt ja nja̱'a̱y'a̱jtʉm es kyaj wyindʉgóyʉt ja nnaxwiñʉdʉ'a̱jtʉm. 51Tya̱dʉ Kaifás kyaj dʉ'ʉn jyʉnáñ mʉt ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ. Kom yʉ'ʉ naty ijtp teedywyindsʉngópk ma̱ ja jʉmʉjt, Dios mooyʉ ja winma̱'a̱ñ es jyʉna̱'a̱nʉt ko Jesús 'yooga̱'a̱ñ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ israelítʉty, 52es kyaj je'eyʉ tku'oogʉt ja israelítʉty, per nandʉ'ʉn dyajmujkta̱'a̱ya'añ ja Diosʉ 'yu'ungʉty ma̱ 'yittʉ ma̱jatyʉ naxwíñʉdʉ. 53Net ja israelitʉ justísʉty t'ʉxta̱a̱ydyʉ ja winma̱'a̱ñ wi'ix ja Jesús 'yoogʉt. 54Pa̱a̱ty ja Jesús kyaj ñakyjyʉdijty nide'xy ma̱ Judeeʉ, tim tso'on jap Judeeʉ es oj ñejxy ma̱ myʉwingón ja mʉj it di'ibʉ ja ka̱jpnu'unk xyʉ'a̱jtypy Efraín. Jap wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty. 55Ko naty waanʉ 'yaktʉgoy'aty ja paskʉ xʉʉ, net may ja ja̱'a̱yʉty tsyo'ondʉ ma̱jatyʉ ka̱jpn es ñʉjxtʉ Jerusalén es ñayyajwa̱'a̱dsa̱'a̱ñʉty es tjʉjp'ixa̱'a̱ndʉ ja paskʉ xʉʉ. 56Jap tja'ʉxta̱a̱ydyʉ ja Jesús. Es ko jya̱jttʉ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk, net ñayyajtʉʉjʉ ak ja'ayʉty ayu'udsyʉ: —¿Wi'ix mij mjʉna̱'a̱ñ? ¿Minʉ́bʉ daa xʉ'a̱jtpʉ o kyajʉ? 57Ja fariseeʉty es ja teedywyindsʉ́nʉty tʉ naty dyajnigutúkʉ ko ma̱ Jesús t'íxtʉt, net tniga̱jxtʉt es yajmátsʉt.

will be added

X\